Říjen 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

CO MĚSÍC PŘINESL...

Vyplnit dnes noviny popisováním tragických událostí nečiní zřejmě novinářům problém. Jak řekl papež Jan Pavel jsme svědky a účastníky 4.světové války. (3. světová válka byla válka "studená"). První školní den v Beslanu je strašný i tím, že v teroristické akci bylo chladně kalkulováno s životy dětí. Když přidám vraždu staré paní mladistvými pachateli, které na místo doveze vlastní táta jednoho z nich, je obraz katastrofy skoro úplný. Ctím svobodu osobnosti, ale násilí nelze ustupovat. Je potřeba s ním bojovat.

Omluvte ošklivý úvod mého příspěvku. Chtěl jsem psát o osobnostech v dějinách Lovosic. Litoměřice mají Máchu, Libochovice J. E. Purkyně, Třebenice dr. Paříka. Paní Hozmanová nám přibližuje některé lovosické občany a rodáky, ale my je příliš nevnímáme. Máme ulici Karla Maličkého. Nikdo není dokonalý a tak se raději nebudeme ptát.

Dovolili jsme si v těchto dnech dodat ještě jednu osobu. Adama z Valdštejna mladšího. Přesto,že zřejmě v Lovosicích nikdy nebyl, zasloužil se o povýšení Lovosic na město. Jako kancléř panovníka Rudolfa II. sepsal žádost o povýšení města a 14 dnů po podání žádosti Rudolf jmenovací akt podepsal. Bylo to 4.7.1600. Repliku obrazu Adama podle originálu, který je v galerii Valdštejnů na zámku v Duchově, zhotovil akademický malíř Jiří Novosad. Umístili jsme ho v hale nové radniční budovy. Rychlost vyřízení žádosti zaskočila tehdy Litoměřice, které se s Lovosicemi dlouho soudily. Byl bych rád, kdyby Adam zde umístěný byl vzorem všem úředníkům v rychlosti vyřizování žádostí občanů.

Čeká nás lovosická pouť. Přeju Vám všem, aby jste našli čas a užili si hezkou chvilku s přáteli při programech, které pro vás Vaši spoluobčané připravili. Hezkou zábavu!

Jan Kulhánek

Zprávy z radnice

12. schůze Rady města dne 24.8.2004

RM schvaluje:

 • pronájem cca 160 m2 NP v I. patře Školní 1 společnosti Diagnostika s.r.o. a MUDr. Ladislavu Kohoutkovi k provozu zdravotnických zařízení. Stavební úpravy a údržbu pronajatých NP provedou nájemci na vlastní náklady. Jejich zohlednění vůči platbě nájemného bude provedeno po dokončení a předložení dokladů a bude se týkat pouze zhodnocení nemovitosti, nikoli vybavení NP.
 • pronájem NP ordinace ORL ve Školní 476/3 MUDr. Dagmar Miffkové s účinností od 1. 1. 2005.
 • pronájem části pozemku č. 2526 o výměře cca 1290 m2 v ul. Purkyňova panu Jiřímu Jentschovi. Nájemní smlouva na zahrádku bude uzavřena na 6 měsíců s možným obnovováním a pouze pro účely sečení trávy.
 • dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: Lovosice - sportovní areál - rekonstrukce kanalizace týkající se změny termínu dokončení akce.
 • vyplacení zálohy ve výši 50 % roční odměny řediteli KS Lovoš Lovosice.
 • novou kalkulaci obědů pro důchodce, kteří mají sjednaný oběd přes Pečovatelskou službu a schvaluje uzavření nové smlouvy o poskytování obědů s Centrální školní jídelnou.
 • převod finančního daru ve výši 10 tis. Kč od japonských společností na účet Tělovýchovné jednoty Lovochemie.
 • na základě výběrového řízení schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou INTOP - J.Fictum Libochovice na akci ,,Regulace topného systému " v ul.Terezínská 892/44.
 • na základě výběrového řízení schvaluje uzavření smlouvy o dílo firmou INTOP - J.Fictum Libochovice na akci ,,Regulace topného systému " v ul. 28.října 474/9, 475/7.
 • schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině městské knihovny v Lovosicích, jehož obsahem je úprava výše finanční zálohy z rozpočtu města na drobné výdaje a limitu příjmové pokladny.
 • schvaluje návrh smlouvy o spolupráci s vydavatelstvím Robert Helvich - vydavatelství multimédia, Hradec Králové pro realizaci grafické brožury města a současně souhlasí s použitím městského znaku pro uvedené účely.
 • schvaluje při směnách bytů vyvolaných potřebami města zachovat dobu trvání nájemní smlouvy dle smlouvy stávající.

RM souhlasí:

 • s modernizací chladících boxů zeleniny a masa na Centrální školní jídelně v Lovosicích. Zajištění finančních prostředků bude z fondu reprodukce investičního majetku CŠJ.
 • s poskytnutím pozemku parc.č. 108, 112 a 109 v k.ú. Lovosice Nadaci Duhová energie pro výstavbu sportovního "Duhového hřiště". Podmínkou je, že akce nezatíží rozpočet města.
 • s vydáním povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu navrženém OŽP na p.č. 2438/1 v k.ú. Lovosice za předpokladu stanovení náhradní výsadby v odpovídajícím rozsahu a na pozemcích určených městem Lovosice.
 • se změnou volební místnosti pro volební okrsek č.6 v Lovosicích z adresy Školní 7 ( Školní družina 1.ZŠ ) na adresu Školní 4 ( zasedací místnost KPP ).
 • na základě jednání s panem Pavlem Kociánem revokuje usnesení č. 240/2004 a souhlasí s povolením změny užívání stavby garáže na autodiagnostickou dílnu, kosmetické úpravy vozidel, suché čištění a drobné opravy za předpokladu dodržení norem hlučnosti a parkování opravovaných vozidel uvnitř objektu v domě Pod Vinicí čp. 1151.

RM bere na vědomí:

 • informaci o průběhu financování komunikace "Zámecká" a schvaluje uhrazení faktury za měsíc červen ve výši 1,019.997,80 v termínu po převzetí díla.
 • zápis z jednání Komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 12.8.2004.

RM projednala dopis pana senátora Zdeňka Bárty a pověřuje starostu odpovědí.

Společenská kronika

Společenská kronika

Když odejde třiadevadesátiletý člověk je to smutné, ale pochopitelné: je to konec dlouhého a naplněného života. Když odejde šestnáctiletý mladý muž je to tragédie a je zcela vedlejší, proč odešel…

V srpnu přešli na druhou, neznámou stranu:

Třiadevadesátiletá paní Marie Nováková,
stejně starý pan Jaroslav Žamberský,
pětaosmdesátiletá paní Věra Kubíková,
třiasedmdesátiletá paní Božena Buhajcová
A dvaašedesátiletá paní Věra Walterová
všichni z Lovosic, dále z okolí to byli
šestaosmdesátiletá paní Antonie Bozděchová ze Lhotky,
dvaaosmdesátiletá paní Marie Modrá z Milešova,
osmasedmdesátiletý pan Antonín Vágner z M. Žernosek,
třiašedesátiletý pan Karel Kalus z Vrbičan,
jednačtyřicetiletý pan Miroslav Mastný z Čížkovic
šestnáctiletý mladý muž Oldřich Gut ze Siřejovic.

Víme, že nic nemůže zmenšit smutek pozůstalých, ale věřte: cítíme s Vámi.

M. Puhlík

Z redakčního stolu

OMLUVA

Omlouváme se všem čtenářům za chyby způsobené v zářijovém čísle (9/2004) a to hlavně v identifikačním řádku na titulní straně. K doplnění došlo dodatečně až po tisku, kdy byla chyba zjištěna. Dále se omlouváme především za chybějící titulek článku od Ing. Hozmanové na straně 11, kde vypadl titulek "STATEČNÝ ČIN". Chyby vznikly při zhotovování osvitových souborů a nedaly se tedy zachytit při korektuře. Vynasnažíme se, aby se tyto typy chyb vyskytovaly co nejméně.

Helioprint

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2