Říjen 2004 Lovosický dnešek - Strana 5

Zprávy městského úřadu

Odbor životního prostředí MěÚ Lovosice informuje

VI. Úsek státní správy lesního hospodářství

Provádí výkon státní správy v přenesené působnosti.

Referent Ing. Jan Scháno.

Státní správa podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích:

 • vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 3 (dále jen PUPFL),
 • vydává rozhodnutí o prohlášení pozemku na PUPFL dle § 3 odst. 4,
 • vydává rozhodnutí o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jimiž mají být dotčeny PUPFL a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí na pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa dle § 14 odst. 2,
 • vydává rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha dle § 12 odst. 3,
 • vydává rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání dle § 17 odst. 1,
 • vydává rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa dle § 19 odst. 3,
 • vydává rozhodnutí o  povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese dle § 20 odst. 4,
 • vydává rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání sportovních akcí v lese dle § 20 odst. 5,
 • vydává rozhodnutí o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesuvem půdy, pádem stromů a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené a o uložení opatření v případě mimořádných okolností dle § 22 odst. 1 a 2,
 • vydává rozhodnutí o uznání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin dle § 29 odst. 2,
 • vydává rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech do 80 let věku dle § 33 odst. 4,
 • vydává rozhodnutí o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích dle § 34 odst. 4,
 • vydává rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 2,
 • vydává rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře a zajišťuje vyplácení zákonných náhrad za výkon této funkce dle § 37 odst. 6,
 • ukládá a vymáhá pokuty (dle hlavy 9),
 • vydává rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případě hrozících škod dle § 51 odst. 1,
 • vydává rozhodnutí o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí dle § 57,
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu,
 • zajišťuje zpracování osnovy dle § 25 odst. 1,
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů dle § 29 odst. 3,
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče dle § 31 odst. 2,
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur dle § 31 odst. 6,
 • ustanovuje lesní stráž s působností ve svém správním obvodu a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu dle § 38,
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu,
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě dle § 51 odst. 1.

Na úseku územního plánování:

vyřizuje petice, oznámení a podněty směřující proti postupu místních orgánů státní správy při řešení otázek obsažených v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech v okruhu své působnosti.

Na úseku samosprávy:

 • statisticky zpracovává ve spolupráci s ČSÚ statistické výkazy týkající se myslivosti a lesního hospodářství v pověřeném území MěÚ Lovosice,
 • plní příkazy vedoucího odboru ŽP MěÚ Lovosice.

VII. Úsek státní správy myslivosti

Provádí výkon státní správy v přenesené působnosti.

Referent Ing. Jan Scháno.

Státní správa dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti:

 • vydává rozhodnutí dle § 3 odst.2, o určení jakostních tříd honitby, normovaných a minimálních stavů zvěře,
 • vydává rozhodnutí dle § 4 odst. 1 o omezení obvyklého způsobu mysliveckého hospodaření v honitbách,
 • vydává rozhodnutí dle § 5 odst.1, písm. d) o zavádění v honitbě dalšího druhu zvěře s dle § 5 odst.2, souhlas s vypouštěním zvěře do honitby,
 • vydává rozhodnutí dle § 6 odst.1, o konání chovatelské přehlídky trofejí
 • vydává rozhodnutí dle § 7 odst. 1,2, schválení zařízení pro záchranné chovy, souhlas s vypuštěním jedinců ze záchranných chovů do honitby a souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí,
 • vydává rozhodnutí dle § 9 odst. 2, 3, o umístění slaniska, napajedla, nebo zařízení pro přikrmování zvěře a nařízení o omezení či zákazu vstupu do honitby, či jiných činností,
 • vydává rozhodnutí dle § 11 odst. 5, o krmení zvěře na náklad uživatele honitby,
 • vydává rozhodnutí dle § 18 odst.1, o uznání honitby, odst.5 uznání obory a bažantnice,
 • vydává rozhodnutí dle § 20 odst. 2 a 4, o registraci honebního společenstva případně o odmítnutí registrace honebního společenstva,
 • vydává rozhodnutí dle § 30 odst. 1 a 2 o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě a o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě,
 • vydává rozhodnutí dle § 31 odst. 1 a 2, o povolení změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků,
 • vydává rozhodnutí dle § 31 odst. 4, o změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků,
 • vydává rozhodnutí dle § 31 odst. 5 o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře,
 • vydává rozhodnutí dle § 31 odst. 6 písm. e) o zániku obory,
 • vydává rozhodnutí dle § 33 odst. 6 písm. h) o zániku smlouvy o nájmu honitby,
 • vydává rozhodnutí dle § 36 odst. 6 o ustavení nebo odvolání mysliveckého hospodáře a dle § 12 odst. 2 a § 13 odst. 3 o ustanovení nebo odvolání myslivecké stráže,
 • vydává rozhodnutí dle § 36 odst. 3 o plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li k dohodě mezi uživatelem a držitelem honitby,
 • vydává dle § 36 odst. 5 vyjádření o lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu,
 • vydává rozhodnutí dle § 39 o povolení úpravy, uložení snížení početního stavu zvěře, případně zrušení chovu zvěře,
 • vydává rozhodnutí dle § 40 o povolení lovu zvěře v době jejího hájení,
 • vydává rozhodnutí dle § 41 odst. 1 o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích případně o pověření provedení lovu na těchto pozemcích,
 • vydává rozhodnutí dle § 45 odst. 2 o výjimce ze zakázaných způsobů lovu,
 • vydává rozhodnutí dle § 47 odst.1 o vydání, odebrání nebo odepření vydání loveckého lístku,
 • vydává rozhodnutí dle § 54 odst.1 o určení plodiny, která je vysokocenná,
 • vydává rozhodnutí dle § 63 a § 64 o uložení pokuty za přestupek a jiný správní delikt,
 • vydává rozhodnutí dle § 9 odst. 4 o sdělení požadavků k ochraně zvěře a jejich životních podmínek pro povolování hromadných akcí v přírodě,
 • vede dle § 20 odst.2, 3 a 4 rejstřík honebních společenstev a provádí zápisy a výmazy z něj a vydává úřední potvrzení o zápisu, případně o tom, že zápis není proveden,
 • oznamuje příslušné údaje dle § 20 odst. 3 Českému statistickému úřadu,
 • zpracovává statistické hlášení o honitbách dle § 38 odst. 2,
 • vydává zúčtované plomby a lístky o původu zvěře uživatelům honiteb a vede jejich evidenci,
 • vykonává další činnost dle § 12 odst. 5, § 19 odst. 5 písm. a), § 33 odst. 1 a 8, § 35 odst. 4 písm. j) a odst. 6, § 36 odst. 3 a 4.

VIII. Úsek státní správy rybářství

Provádí výkon státní správy v přenesené působnosti.

Referent Ing. Jan Scháno.

Státní správa dle zákona č. 102/1963 Sb. o rybářství:

 • ustanovuje a ruší rybářskou stráž na návrh uživatelů nebo vlastníků rybníků a rybářských revírů a stanoví obvod jejich působnosti,
 • vede evidenci rybářských stráží,
 • vydává služební odznak se státním znakem a průkaz rybářské stráže,
 • dozírá na řádný výkon rybářského práva,
 • může pozastavit výkon usnesení a opatření organizačních složek Českého rybářského svazu, pokud odporují platným předpisům,
 • vydává rybářské lístky v území působnosti OÚ obce s rozšířenou pravomocí,
 • řeší přestupky na úseku rybářství.

Prováděcí vyhlášky:

 • Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže.
 • Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů, a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č.334/2002 Sb., o přestupcích:
  řeší stížnosti a přestupky na úseku rybářství.

Připravil (hv)

Dokončení v příštím čísle.

Z redakce

Ohlasy

Když jsem psal nadpis článku měl jsem na mysli dva různé druhy ohlasů. Ten první styl, druh, jsou ohlasy na naše noviny jako celek.

Začnu tím horším: občas dostávám anonymy. Jedny mne žádají o otištění něčeho, o čem nic nevím - to nelze. Už dříve jsem psal proč - jde o odpovědnost před zákonem. Ne, nebojím se, ale nevím, proč bych přebíral za takových podmínek odpovědnost za někoho, kdo si sám nestojí za svým názorem. Druhý typ anonymů jsou stupidní slátaniny bez myšlenky, bez osy, jen se zjevným úmyslem urazit, ublížit, ponížit… A ty jsou zbytečné - jsem splachovací.

Jsou ještě jiné ohlasy na noviny: konstruktivní připomínky a pochvalná uznání od nejrůznějších lidí. Ty máme - samozřejmě - raději, jak by taky ne…

Tolik k prvnímu typu ohlasů.

Druhý typ ohlasů jsou ohlasy na kritiky a připomínky otištěné v našich novinách. Trochu nám vadí, že naše noviny nemají ani uvnitř města dost vážnosti na to, aby odpovědní funkcionáři města odpověděli na kritické články. Nemají potřebu vysvětlovat, zdůvodňovat, ani bohužel napravovat (pak by byla nějaká vysvětlivka zbytečná). Jsou výjimky: nepořádek u železniční zastávky Lovosice Město byl konečně zlikvidován, ovšem nevíme , jestli to bylo tím, že jsme na to v našich novinách dokonce opakovaně upozornili. Více je takových upozornění, která projdou bez povšimnutí, nebo bez vysvětlení. V posledním čísle jsme se zamyslili nad logikou přednosti na křižovatce Zámecké ulice s ulicí Přívozní. Myslíte, že se někdo obtěžoval? Poraďte, co dělat, abychom nebyli jen nějakou ozdobou na hrdle města, ale funkčním článkem jeho vedení a nástrojem občanské spoluúčasti …

Čampulka

Náš spolupracovník - JUBILANT

V den státního svátku 28. září, na den lovosického patrona Svatého Václava, oslaví kulaté životní jubileum pan Miroslav Nesvarba, dlouholetý kmenový autor všech postupně vycházejících lovosických novin. Je to přímo symbolické. Narodil se sice 28.9.1934 v Mirotíně na Ukrajině a do Lovosic přišel s rodiči jako repatriant z tzv. Volyňských Čech v roce 1947, ale brzy po příchodu do našeho města se stal lovosickým patriotem v tom nejvlastnějším slova smyslu. Nejenže sleduje historii a přítomnost Lovosic krok za krokem, ale sám celá léta zakládá každoročně výstřižkovou službu o změnách v naší obci a fotografuje změny k lepšímu. Sbírá také i různé předměty s historií města spojené. Občané mohli výsledky jeho fotografického umu a sběratelské pilnosti shlédnout třeba v roce 2000 při oslavách 400 let povýšení Lovosic na město, jeho fotografie vidělo v roce 1998 i družební město Lovosic - Coswig. Dobové pohlednice, které shromáždil, se staly podkladem pro knihu "Lovosice - Paměť města", která byla vydána k významnému výročí v roce 2000. Jeho archiv pomáhá při objasňování některých lovosických tajemství, mnohokrát se na něj obracejí pracovníci z různých organizací i Městského úřadu.

Přejeme oslavenci stálé zdraví, spokojenost a chuť pokračovat v načatém díle. Snad jednou objeví i ztracené lovosické kroniky z 1. republiky, nebo něco jiného, co ho opravdu potěší. Do dalších let mnohé sběratelské úspěchy přeje upřímně celá redakce.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 5