Listopad 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Slovo rozloučení s panem Mgr. Jaroslavem Davídkem...

Ve čtvrtek 7.10.2004 jsme se rozloučili s panem Mgr. Jaroslavem Davídkem. Osud mu nedopřál dlouhého věku. Když nedávno oslavil své 60.narozeniny, nikoho nenapadlo, že jsou to narozeniny poslední. Lovosická veřejnost vnímala pana Davídka možná jako samotáře. Všichni však, kteří jsme se s ním potkávali osobně víme dobře, že když někdo potřeboval jeho pomoci, nikdy ji neodmítl poskytnout. V Lovosicích žil od roku 1970 a srostl s městem a děním ve městě tak, že si nedovedeme představit žádnou společenskou, kulturní nebo sportovní aktivitu bez jeho účasti. S kamerou na rameni dokumentoval všechny radosti i strasti Lovosic. Znal dobře dějiny našeho města i celého regionu. Však se také do nich zapsal jako zastupitel města a 8 let také jako jeho místostarosta. Kromě již zmíněných 8 let na radnici ho známe jako učitele na „zlaté dvojce“ jak říkával, na 2. ZŠ v Lovosicích. Je již údělem učitelů, že zůstávají dlouho v paměti svých žáků. Sport a kopaná zvláště byly jeho koníčkem. Rád vzpomínal na dobu, kdy trénoval lovosické dorostence.

Přiznávám, že i my z městského úřadu jsme k němu chodili na radu, neboť znal a rozuměl chodu města. Možná i proto se nám podařilo tolik dobrých akcí ke zlepšení života v našem městě. Za to všechno náleží také Vám, pane Davídku, srdečný dík.

Čest Vaší památce !

Jak Kulhánek

Zprávy z radnice

14. jednání RM dne 21.9.2004

RM schvaluje

 • odprodej materiálu ocelové haly v areálu bývalého cukrovaru panu Františku Sedláčkovi za cenu 250 000,- Kč uhrazenou při podpisu kupní smlouvy.
 • návrh na spolufinancování investice prodloužení splaškové kanalizace Lovosice - Lhotka se Severočeskou vodárenskou společnosti, a.s. Teplice.
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Infrastruktura města Lovosice - komunikace centrum týkající se změny termínu dokončení akce.
 • plnou moc udělenou Městem Lovosice společnosti FABION s.r.o. Ústí nad Labem na zastupování města při jednání s orgány státní správy ve věci vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu Dům s pečovatelskou službou.
 • výměnu bytu č. 6, o velikosti 1+2 Obchodní 891 nájemce paní Edita Kurciniková a bytu č. 8, o velikosti 1+3 Okružní 883, nájemce pan Michal Vašut.
 • dodatek č.4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v Obchodní ulici č.p. 891/4 mezi městem a pány Jaroslavem a Tomášem Kaiserovými, kde se mění osoba nájemce nebytových prostor a zužuje se pouze na pana Tomáše Kaisera.
 • aby výběrové řízení na krytý plavecký bazén v Lovosicích provedla akreditovaná externí firma.
 • jako valná hromada společnosti Tepelné hospodářství s.r.o. na základě vyjádření dozorčí rady hospodářský výsledek za rok 2003 a na návrh jednatele toto usnesení :
 • bere na vědomí zprávu auditora Ing. Šubrtové ze dne 28. 6. 2004 o výsledku ověření účetní závěrky k 31. 12. 2003.
 • schvaluje účetní závěrku hospodářského roku 2003 a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti přidělením 10% čistého zisku do rezervního fondu a zbytek na nerozdělený zisk minulých let.
 • bere na vědomí výroční zprávu hospodářské a finanční situace společnosti v účetním období 2003..
 • ukládá jednateli společnosti, aby zajistil realizaci přijatého rozhodnutí.

RM souhlasí

 • s opravou dešťové kanalizace podél škvárového hřiště a úhradou za tuto akci v průběhu roku 2005.
 • s přidělením finančních prostředků ve výši 29 000 Kč MŠ Resslova na úhradu nepředpokládaných výdajů spojených s odstraněním závad, které byly zjištěny při revizi elektrického zařízení.
 • s uzavřením Myslivecké ulice v době od 23.9.2004 do 16.10.2004 z důvodu opravy rozvodu vody pro firmu Lafarge cement a.s. Čížkovice za podmínky umožnění přístupu a příjezdu ke všem sousedním nemovitostem, objektům a přilehlým prostorům v uzavřené ulici.

RM bere na vědomí

 • dopis paní Marcely Zavřelové, kupní cena bytu je však již snížena v souladu se Zásadami o prodeji bytů v Lovosicích.
 • zápis z jednání komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu ze dne 14.9.2004.
 • žádost Moniky Lerchové a Jiřího Seidla ve věci soudního sporu o převodu nájmu k bytu 1+1 v Dlouhé ulici 1045/7 a na základě vyjádření právního zástupce města trvá na odvolacím řízení.

RM revokuje své usnesení č. 118/2003 ze dne 8.4.2003, neboť žadatel o převod nájmu, pan Martin Hájek, nesplnil do dnešního dne usnesením danou podmínku, a to úhradu dlužného nájemného a doplatku za služby.

RM pověřuje starostu jednáním s firmou SSŽ, a. s., Ústí nad Labem o narovnání smluvních vztahů vyplývajících ze smlouvy č. 73-5739/03 „Dopravní infrastruktura Lovosice v k. ú. Lovosice“ včetně všech dodatků smlouvy.

RM ukládá všem vedoucím pracovníkům kompetentním k čerpání rozpočtu města: Při požadavku na absolutní navýšení rozpočtu podá příslušný pracovník písemnou žádost na ekonomický odbor (EO), kde zdůvodní záměr, EO dokument doplní údajem o časovém a objemovém vyčerpání předmětného funkčního třídění. RM usnesením rozhodne o realizaci bezodkladné (vyjma havárií), nebo realizaci odloží až po projednání finančního krytí v ZM, nebo u realizací již proběhlých do 21.9.2004 prověří jejich nezbytnost. Projednaný požadavek pak zpracuje běžným způsobem EO a průvodní list fakturační složky doplní č. usnesením RM a podpisem starosty či zástupce. V případě požadavků krytých přesuny v rámci paragrafů či kapitol podá příslušný pracovník písemný návrh na rozpočtové opatření na EO nejpozději týden před jednáním ZM. Tajemník MěÚ navrhne pravidla restrikcí osobního příplatku vůči pracovníkům při porušení svěřených funkčních třídění.

15. schůze RM dne 5.10.2004

RM rozhodla jako valná hromada v roce 2005 vybudovat plynovou kotelnu o výkonu 2 x 90 kW jako ekologickou náhradu za současnou kotelnu na tuhá paliva pro panelový dům v ulici Jaroslava Ježka 1052- 55.

RM schvaluje

 • dohodu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lovosice a Stavby a Lešení CZ, s.r.o. Litoměřice o prodeji objektu haly na pozemku parc.č.2470/2 v areálu bývalého cukrovaru v Lovosicích
 • Smlouvu o dílo mezi Městem Lovosice a ing. Hozmanovou na provedení zápisu do městské kroniky za rok 1994.
 • uzavření smlouvy o dílo s firmou INTOP - J. Fictum Libochovice na akci „Regulace topného systému“ v ul. Sady pionýrů 893/33,35,37.
 • uzavření smlouvy o dílo s firmou INTOP - J. Fictum Libochovice na akci „Regulace topného systému“ v ul. Mírová 269/4,6,8,10.

RM bere na vědomí

 • žádost paní Ivany Geletičové ve věci vrácení stravného za neodebrané obědy v CŠJ v Lovosicích a souhlasí s vrácením finanční částky ve výši 50 %.
 • žádost ředitelky ZŠ Všehrdova 1 a souhlasí s nákupem 2 ks počítačů na leasing. K úhradě splátek bude použito finančních prostředků získaných z pronájmu tělocvičny.
 • žádost vedoucí CŠJ v Lovosicích a souhlasí s nákupem krouhače zeleniny z finančních prostředků Fondu reprodukce investičního majetku této příspěvkové organizace.

RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na projekt „Památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích“ z důvodu napjatého rozpočtu roku 2004.

Čtvrté řádné zasedání zastupitelstva města

proběhlo dne 16. září 2004 za účasti 22 poslanců. Protože říjnové číslo našeho měsíčníku bylo s ohledem na svatováclavskou pouť vydáno v předstihu, informujeme vás o něm až nyní. V úvodu jako obvykle byla vzata na vědomí zpráva tajemníka o plnění usnesení a následně i zápisy z finančního a kontrolního výboru. Vlastní jednání pak začalo probíráním největších problémů města v současnosti, a to problémů finančních. Bylo tak revokováno usnesení o přijetí úvěru ve výši cca 14,8 mil Kč na úhradu komunikace „Zámecká“ a tento úvěr byl zvýšen na 16 mil Kč. V této souvislosti byl dán souhlas ke zřízení zástavních práv k nemovitostem v ul. Osvoboditelů č. 48 a ul. Dlouhá č. 1049-50 ve prospěch věřitele. Zastupitelstvo pak neschválilo druhou rozpočtovou změnu, která byla doplněna o nákup multikáry. Bez tohoto doplňku pak byla změna devatenácti hlasy schválena.

K termínu 31. 12. 2004 bude zrušena příspěvková organizace PTS (Podnik technických služeb).

Vedoucímu odboru regionálního rozvoje a správy města (ORRaSM)bylo uloženo, aby předložil důvody pro zvýšení podílu města na realizaci kanalizace „Ústecká“ o 400 tis Kč. Dále má zdůvodnit zvýšení nákladů na rekonstrukci bývalých jeslí v Přívozní ulici o 1,2 mil Kč a zvýšení podílu města na rekonstrukci Žižkovy ulice o 700 tis Kč.

Po vleklém hledání způsobu opravy našeho plaveckého bazénu rozhodlo zastupitelstvo o vybudování nerezové vany.

V bloku koupě a prodeje nemovitostí byl nejprve schválen návrh ceny pozemku, předložený zahraničním investorem a s tímto bude dále jednáno. Dále bylo schváleno uzavření kupní smlouvy o odkoupení pozemků městem v areálu TJ o celkové výměře 26 629 m2 od Lovochemie za 5 mil Kč. Částka je splatná do dvou let.

ZM souhlasilo s průběhem výběrového řízení o obytném souboru v lokalitě „Zámecká“ a s prodejem pozemku o výměře cca 928 m2 společnosti DZCL za cenu 300,- Kč/m2. Souhlasí také s odkoupením pozemků zastavěných domy v Terezínské ul. č. 351 a 215 a v ul. Okružní č. 890 od vlastníků dle vypořádaných dědických řízení za cenu 100,- Kč/m2.

Prodej pozemku pro stavbu deseti řadových garáží v ul. U Výtopny obálkovou metodou zastupitelstvo neschválilo, schválilo naopak přímý prodej tohoto pozemku za cenu 100,- Kč/m2 těmto kupujícím:

Ing. Václav SrbaU Výtopny 8
Vojtěch Srba U Výtopny 8
PharmDr.František Stáně a MUDr. Růžena Stáňová U Výtopny 10
Ing. Jaroslav Skoupý U Výtopny 16
Petr Brůna U Výtopny 393/4
Martin JarošLabská 583/4
Štěpán WágnerDlouhá 1047
Michal ZávadaKarla Maličkého 979
Vlasta MalátováTerezínská 351
Jiří BartoníčekLovošská E138

Všichni zájemci jsou z Lovosic.

Zastupitelstvo revokovalo své předchozí usnesení a schválilo darování pozemků o celkové výměře 425 m2 Římskokatolické farnosti Lovosice. Naopak přijme dar pěti pozemků o výměře 2035 m2 a po realizaci obou darovacích smluv poskytne uvedené farnosti příspěvek 74 000 Kč na opravu nemovitého majetku farnosti. Rovněž bylo revokováno usnesení o pozemku v majetku bývalého státního podniku Restaurace Litoměřice. Majetkosprávní odbor povede jednání s likvidátorem tohoto podniku o převodu pozemku č. 933 v Terezínské ulici do majetku města.

Byla schválena úprava Zásad o prodeji bytových a nebytových jednotek, která zahrnula postup při prodeji nebytových jednotek a postup při prodeji obsazené bytové jednotky při více zájemcích obálkovou metodou.

Zastupitelstvo schválilo prodej volné bytové jednotky 1+3 I. kategorie v domě Nádražní 886 paní Editě Kurcinikové z Lovosic za cenu 80 000 Kč s podmínkou vrácení současného bytu 1+3 Okružní 883/6 městu do konce tohoto roku.. Dále prodej obsazené bytové jednotky 1+0 I. kategorie v domě Krátká 987 panu Jiřímu Burešovi z Terezína za 36 000 Kč. Nakonec pak prodej obsazené bytové jednotky 1+1 I. kategorie v domě Teplická 763 paní Janě Malíkové z Lovosic za 80 000 Kč.

Starosta města byl pověřen jednáním s Ústeckým krajem o převodu vlastnictví objektu „Zámeček“ v Přívozní ulici do majetku města. Posledním bodem jednání bylo pak schválení záměru prodeje opěrných zdí v Tovární ulici společnost LIDL. Rada města byla pověřena jednáním o výši ceny a návrh smlouvy předloží příštímu zasedání ZM.

JiH

společenská kronika

Společenská kronika

Měsíc září byl poslední pro tyto naše spoluobčany :

pana Lercha Zdeňka, * 1925,
pana Antonína Vítka, *1942,
pana Jiřího Harta, *1950,
inž. Leontina Kroupu, * 1924,
pana Jiřího Frýdu, *1939,
a mgr. Jaroslava Davídka, * 1943,
všichni z Lovosic.
Z okolních obcí pak
pana Stanislava Maška, *1954, z Oparna,
paní Pavlínu Bräuerovou, *1931, z Lukavce,
paní Vlastu Mojžíšovou, *1921, ze Lhotky,
paní Anežku Rendlovou, *1915, z Milešova,
pana Josefa Novotného, *1919, z Malých Žernosek,
paní Annu Hönigovou, *1921, z Třebenic,
paní Antonii Hanzlovou, *1962 a
pana Lubomíra Šebestu, *1934, oba z Čížkovic.

Cítíme s pozůstalými, i když víme, že to moc v jejich smutku nepomůže

M. Puhlík s manželkou

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2