Prosinec 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Dostavba dálnice D 8, volby a my...

Při slavnostním zahájení stavby dálničního úseku D807 z Ústí n/l na státní hranici s Německem řekl zcela jasně primátor Ústí n/L pan Gandalovič, že se obává většího dopravního zatížení ve městě. Po dokončení stavby v roce 2006 přestanou kamiony jezdit přes České středohoří a pojedou z Ústí n/L pěkně podle vody po rovině po silnici I/30 do Lovosic a tady budou najíždět na dálnici. Věškerá tato doprava bude projíždět dá se říci středem Lovosic. To vše z důvodu zpoždění výstavby dálničního úseku D805 z Lovosic do Ústí n/L přes České Středohoří. Tíživá situace bude trvat do doby zprovoznění dálničního úseku vedoucího Chráněnou krajinou oblastí.Pro naše město to znamená rozdělení města proudem vozidel na dvě části. Již jsme o této skutečnosti informovali Ředitelství silnic a dálnic stejně tak jako náměstka hejtmana pana Foldynu. Požádali jsme stát o pomoc a spolupráci při řešení této složité dopravní situace. Bude nutné řešit křižovatky u Besedy, Lidlu i nájezd na dálnici jako jednotný funkční systém. Pro chodce bude nutné řešit podchod u Besedy. Místo strmých schodů rampy, přechod z Holoubkova řešit například pomocí lávky. Nechci Vás tím strašit nebo šířit poplašnou zprávu. Chci říci, že děláme již dnes vše pro zmenšení dopadu nepříjemného zvýšení dopravní frekvence na život v našem městě koncem roku 2006.

Volby v Lovosicích proběhly bez problémů. Děkuji všem, kteří pomohli při jejich zajištění i těm, kteří volili. Na dotaz pana novináře jsem řekl tisku, že očekávám o 10% vyšší účast voličů než před 4 roky.Vůbec jsem se netrefil! Když to takhle půjde dál, budou časem volit pouze zaměstnanci stranických sekretariátů a rodinní příslušníci kandidátů. To by se jim (nám) třeba i líbilo, ale to snad nedopustíme (nedopustíte). Tak tedy třeba příště. Z výsledku voleb do krajských zastupitelstev mám pochopitelně radost.

Opět je tady prosinec se vším, co k němu patří. Nákupy, vánoční úklid a veliké přípravy na veselé a šťastné zakončení roku. Čas horečných nákupů, shánění dárků, čas vánočních besídek a různých hezkých zastavení. Čas přání pokoje, míru a pohody v osobním životě. I já Vám přeji spoustu zdraví a překrásné Vánoce. Na Silvestra zvu všechny na náměstí na ohňostroj, abychom společně oslavili poslední den roku 2004!

Jan Kulhánek

Zprávy z radnice

Zpráva z pátého řádného zasedání zastupitelstva města

a zároveň v letošním roce poslední, proběhlo až ve čtvrtek 25.listopadu a jen díky porozumění šéfredaktora se mi nejzávažnější pasáže podařilo aktuálně dostat ještě do tohoto čísla. Účast zastupitelů byla nadprůměrná, protože při jedné omluvě se zúčastnilo plných 24 poslanců. V úvodu byla minutou ticha vzdána čest památce zesnulého zastupitele Mgr. Jaroslava Davídka. Následně složil slib jeho nástupce z řad ČSSD pan Stanislav Svoboda, známý nám hlavně jako velký vodomil a vlastník už fungujícího přívozu.

Vloženým bodem programu byla presentace holandské firmy Ewals Cargo Care. Jedná se o podnik, zabývající se dopravou, spedicí a logistikou, působící v 17 zemích EU. Hledá plochu pro parkování, sklady, opravny a kanceláře o velikosti cca 50 ha s napojením na silniční i železniční síť pro směr působení do východní Evropy. Předpokládá se zaměstnání 500 osob, hlavně v opravárenské činnosti (na příklad firma vlastní 4500 návěsů které chce zde opravovat). Perspektiva tohoto programu je slibná, protože v dlouhodobém výhledu padesáti let se počítá s osminásobným zvýšením přepravních kapacit. Informaci vzalo zastupitelstvo na vědomí a s firmou bude dále jednat.

Po tomto optimistickém úvodu došlo teprve ke kontrole usnesení, kde se sice sešlo dost připomínek, ale většina z nich byla předmětem dalšího probíhajícího jednání. Následující kontrola zápisu z jednání finančního výboru už byla smutnější, protože stále trvá napjatý stav rozpočtu, který se přenese do let následujících. V tomto kontextu bylo kritizováno nepřehledné rozpuštění příjmového přebytku 1,594 milionu Kč do několika drobných investičních akcí (dopravní značení, úpravy vozovek, prořez stromů, osvětlení). Další, kontrolní výbor převážně pracuje na zjištění důvodů překročení původně plánovaných nákladů na přístavbu radnice a s tímto úkolem se chce vypořádat do konce roku.

Vedoucí finančního odboru, pan Novák, zdůvodnil předkládanou třetí a letos už poslední změnu rozpočtu města. Tam se objevily jak některé neplánované příjmy, jako dotace na areál cukrovaru (58 milionů Kč), školy a volby, tak zase výdaje (doplatek pojištění, mateřské školy a j.). Tyto položky se převážně promítly změnami uvnitř kapitol, potěšitelný je ale fakt, že příjmy z prodeje bytů byly překročeny o 4,7 milionu Kč a pomohly tak snížit rozpočtový schodek o 2,116 milionu Kč. Celý schodek ale stále představuje částku 43,45 milionu Kč. O uvedené rozpočtové změně vás budeme informovat v příštím čísle,o podobě rozpočtu na příští rok v některém z čísel následujících. Zastupitelstvo pak schválilo jak tuto změnu, tak i rozpočtové provizorium, které se tentokrát předpokládá jen do únorové schůze zastupitelstva.

Další blok jednání se opět týkal investiční činnosti na průmyslových zónách. Jménem firmy PETREC a.s. Praha vystoupil pan Ing. Procházka s požadavkem na koupi pozemku o výměře 20 000 m2 za cenu 300 Kč/m2 včetně opce na další plochu 70 000 m2 po dobu 2 let za stejnou cenu. Za tuto opci zaplatí firma 1 milion Kč. Jde o prostor v první zóně a ve výrobním programu budou stavební hmoty a lehká chemie (sádrokartonové desky a recyklované PET láhve). Do 31. 8. 2005 zajistí investor na své náklady potřebnou dokumentaci, posudky a projekty a pak bude podepsána smlouva. Pro zajímavost: Jde o projekt navazující na aktivity spojené s dodávkami letounů Grippen pro naši armádu a tato akce byla schválena 19.11.ve Stockholmu. Zástupci DZCL potvrdili zastupitelům, že prostor bude dostatečný pro záměry jak této, tak i předchozí firmy.

Dalším snad dobrým příslibem byla dohoda o narovnání s problémovou společností INDES INVEST s.r.o. Ta poskytne městu příspěvek 10 milionů Kč na vybudování infrastruktury a současně koupí pozemek o výměře 12 235 m2 za cenu 300 Kč/m2. Je zde ovšem opět odklad platby do 31.8.05, kdy má město vybudovat přeložku stávajícího vedení VN pomocí kabelu, aby mohla firma zřídit nad touto přeložkou chodník.

Po připomínkách, ve kterých zastupitelé požadovali bezchybnou formulaci smlouvy, stanovení sankcí a nepřekročitelný strop nákladů na přeložku (maximálně 30 tisíc Kč), byl záměr schválen.

Na stole se opět objevuje otázka "polyfunkčního domu" v proluce ulici Osvoboditelů. O tento pozemek projevila zájem fa RATING GROUP a.s., za kterou podal vysvětlení výše zmíněný Ing. Procházka. Společnost chce koupit tento pozemek (3064 m2) za 550 Kč/m2 a vybudovat na něm objekt s nebytovými prostorami v přízemí (stavební spořitelna, banka). V dalších podlažích je pak počítáno s kancelářemi a byty (družstevními, nájemnými i vlastnickými). Po připomínkách, na zajištění průchodu mezi novým objektem a restaurací Sarajevo k Penny marketu a na přejmenování tohoto "polyfunkčního domu" na "víceúčelový objekt" byl záměr všemi hlasy schválen.

Zajímavý bude osud známého "Zámečku" u přívozu, kdy se městu nepodařilo tento dům od vlastníka, kterým je Ústecký kraj, získat bezúplatně. (Důvodem je údajně prodej internátu Průmyslové školy a tím zmrazení vztahů mezi městem a krajem.) Město chtělo budovu přeměnit na ubytovnu pro sportovce, pro nejasný časový fond využití a potíže města jako dražitele bylo od záměru ustoupeno. Město se tedy dražby, která má proběhnout dne 30. 11. 04 při vyvolávací ceně 900 000 Kč, nezúčastní.

V další části, kde se jednalo spíše o drobnější převody nemovitostí, se zmíníme jen o těch důležitějších. Nebylo tak schváleno odkoupení pozemků ve vnitrobloku ulic Terezínská, Prokopa Holého a Žižkova za 650 000 Kč pro výstavbu bytového domu. Byl ale schválen bezúplatný převod pozemků o výměře 44 146 m2 2 a dokoupení dalších 852 m2 2 v Jabloňové aleji od Pozemkového fondu ČR pro další bytovou výstavbu. Odloženo bylo rozhodnutí o prodeji parcel v Terezínské ulici (za budovami sousedícími s restaurací "U Kašparů"). Prodá se ale výměra 900 m2 za 150 Kč/m2 v ulici U Výtopny panu Romanu Štěrbovi. Pozemek, který má dosud v nájmu, slouží potřebám jeho zámečnictví.

Výhodou pro naše občany by měl být prodej výměry cca 700 m2 plochy ve IV. průmyslové zóně panu Luďku Bastlovi z Loun za cenu 500 Kč/m2. Pozemek sousedí s parkovištěm fy LIDL a má na něm stát malá čerpací stanice pohonných hmot ( 2 stojany: Natural a nafta a 2 izolované nadzemní nádrže). Přítomný pan Bastl slíbil, vzhledem k nízkým investičním nákladům, i přiměřeně zajímavé ceny benzinu i nafty. Prodej byl samozřejmě schválen.

(Více se do čísla nevešlo, dokončení příště)

JiH

Zprávy z radnice

16. jednání RM dne 19.10.2004

RM vydává:

 • v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. osvědčení p. Stanislavu Svobodovi, bytem Lovosice, Osvoboditelů 935, který se stal dnem 29.9.2004, novým řádným členem zastupitelstva města.
 • nařízení města Lovosice č. 1/2004 o vymezení úseků silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

RM schvaluje:

 • Smlouvu o spolupráci při výstavbě a odškodnění za ztížení užívání pozemku dle ust. § 269 odst. 2 obchod. zák. uzavřené mezi Městem Lovosice a Lidl Česká republika v.o.s.ke dni 19.10.2004
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Sady pionýrů 850/1 z původního uživatele Václava Kocánka na vnučku Vendulu Tomickou.
 • žádost firmy REVAK s.r.o. o prodloužení termínu povolení zvláštního užívání místní komunikace do 20.11.2004 v Lovosicích, ul. Myslivecká a ul. Kostelní čj. 16606/04/ORR a SM-Roz-26-04 /původní usn.č.312/2004/.
 • převod nájmu bytu 1+1 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/45 z původního uživatele Jana Perlíka na manželku Veroniku Perlíkovou.
 • převod nájmu bytu 1+1 II. kat.v ul. Wolkerova 811/18 z původní uživatelky Věry Kubíkové na vnuka René Kubíka.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Mírová 269/6 z původního uživatele Karola Hegera na manželku Vladimíru Hegerovou.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/43 z původního uživatele Františka Kvasňovského na manželku Irenu Kvasňovskou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Sady pionýrů 893/33 z původní uživatelky Dagmar Bartoníčkové na dceru Jiřinu Bartoníčkovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Wolkerova 786/19 z původního uživatele Jaroslava Žamberského na vnuka Milana Žamberského.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Osvoboditelů 938/37 z původní uživatelky Hany Novotné na syna Radka Novotného.
 • převod nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Žižkova 115 z původního uživatele Jindřicha Seiferta st. na syna Jindřicha Seiferta ml.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Osvoboditelů 939/41 z původního uživatele Jaroslava Drbala na syna Michala Drbala.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/45 z původního uživatele Ladislava Kodedy na bývalou manželku Hanu Kodedovou.
 • výměnu bytů mezi Martinem Kozákem, Vodní 1001/8 a Petrem Povou, Dlouhá 1045/7.
 • výměnu bytů mezi Alenou Kofrovou, Žižkova 453/21 a Gabrielou Bursovou, Žižkova 453/21.
 • pronájem pozemku parc.č. 935 v k.ú. Lovosice, o rozloze 604 m2 paní Lence Fundové, bytem Kmochova 951 za podmínek obvyklých pro pronájem zahrádky.
 • pronájem pozemku parc.č. 14 a 78 v k.ú. Lovosice, o celkové rozloze 436 m2 paní Haně Bažantové zastupující společenství vlastníků bytových jednotek 28. října č.p. 838/23. Pozemek bude využit za účelem okrasné zahrady.
 • využití sponzorského daru od BEC s.r.o. Prosmyky k pokrytí vlastnického vkladu dotace z Programu Ministerstva kultury ČR na elektronické zabezpečení objektu kaple sv. Františka Serafínského v Prosmykách.
 • smlouvu o dílo s firmou INSKY s.r.o. Ústí nad Labem na akci: Oprava fasády objektu Lovoš v Lovosicích.
 • smlouvu o dílo s firmou Unistav s.r.o. Litoměřice na akci: Montáž plastových oken v objektu Lovoš v  Lovosicích.
 • smlouvu o archeologické činnosti s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě na akci: Regenerace průmyslové zóny cukrovar, Lovosice
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INSKY s.r.o. Ústí nad Labem na akci: Rekonstrukce sportovního areálu.
 • Organizační a provozní řád Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích od 1.11.2004.
 • nájemné pro 24 b.j. v novém domě s pečovatelskou službou ve výši obvyklého nájemného pro byty I. kategorie.
 • přidělení bytu 1+1 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/45 p. Květoslavě Heřmanovské, bytem Siřejovická 192.

RM souhlasí:

 • s navrženou změnou v užívání ze skladu a nádvoří na výkupnu kovového odpadu části pozemku parc.č.2469 v k.ú. Lovosice pro společnost METALLPLAST-RECYKLING,s.r.o. Krupka, za splnění podmínek požadovaných odborem životního prostředí.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/45 z původního uživatele Bedřicha Kodara na syna Petra Kodara.
 • s umístěním Ivana Sirowatky na ubytovně Vápenka na pokoji matky Ivany Hrůšové.
 • s vydáním povolením překopu ulice 8. května od. čp. 20 k čp. 155/13 z důvodu rekonstrukce kabelové televize s podmínkou, aby výkopové práce proběhly pouze ve třech dnech včetně soboty a neděle s podmínkou uvedení vozovky do původního stavu.

RM vzala na vědomí

 • dopis ředitele DD Dlažkovice p. L. Šantory ve věci řešení bytové otázky Sylvy Csicsové a souhlasí s návrhem BK, jmenovanou řešit dle možností MěÚ zařazením na pořadník na byty 1+1.
 • dopis Gabriely Sobolové, trvá však na svém původním usnesení číslo 209/2004.
 • požadavek Ireny Masopustové a ředitele ZUŠ Lovosice o přidělení bytu v ul. Přívozní, v současné době však je prostor využíván MěÚ Lovosice.
 • dopis Heleny Nunhardtové, Dlouhá 1058/19, v současné době nelze bývalému manželovi přidělit náhradní byt, je možné zajistit ubytování na městské ubytovně.
 • dopis manželů Dušánkových, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • dopis Kateřiny Bažantové, Osvoboditelů 939/39, týkající se užívání bytu, případ bude předán právnímu zástupci k dalšímu řešení.
 • dopis Gabriely Opatové, Dlouhá 501, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit, při sestavování návrhu nového pořadníku bude zvážena možnost zařazení jmenované na poř. 1+1.
 • zápis z jednání bytové komise konané dne 29.9.2004
 • zápis z jednání komise ŽP, dopravy a VP ze dne 7.10.2004

RM nechvaluje :

 • žádost Antonína Horáčka o převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ulici Sady pionýrů 893/37 z původní uživatelky Bohumily Horáčkové, zemřelé manželky, neboť pro převod nejsou splněny podmínky § 706 OZ /A. Horáček v bytě trvale nebydlel/.
 • na základě soudního rozhodnutí pronájem bytové jednotky 1+2 v domě Vodní 1001/8 paní Petře Lerchové.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Mírová 269/6 z původního uživatele Josefa Nikla na Jitku Niklovou, neboť jmenovaná nebydlela s otcem ve společné domácnosti /nesplňuje podmínky § 706 OZ/.
 • převod nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Okružní 890/18 z původního uživatele Františka Ščerby na Miroslavu Žádníkovou, neboť pro převod nejsou splněny podmínky § 706 OZ.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 939/41 z původní uživatelky Anny Suchyňové na druha Josefa Nýdra.
 • zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. 959/1 (varianta 2444/9) společnosti AGROM CZ, s.r.o. Louny pro umístění malé čerpací stanice.

Zprávy z radnice

17. jednání RM dne 2.11.2004

RM schvaluje:

 • odepsání pohledávek ve výši 593.337,- Kč nezaplaceného nájemného a služeb za užívání bytů z účetní evidence majetkosprávního odboru z důvodu zaplacení těchto pohledávek v kupní ceně při prodeji bytů obálkovou metodou.
 • uzavření dodatku k nájemním smlouvám na nebytové prostory v ulici 8. května, které užívají p. Donát a Filous na dobu určitou tj. 5 let za podmínky zainvestování nové fasády a výměny oken a dveří pronajatých NP na náklady nájemce.
 • dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s firmou MANE - obchodní a stavební společnost, spol. s r.o. České Budějovice na akci: Dům s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč Turistickému oddílu mládeže 3311 Vejři na turistický pochod „Lovosická vánočka aneb o měšec zlého správce“.
 • termíny jednání RM a ZM v roce 2005.

RM souhlasí:

 • s překopem chodníku v ul. 8. května u domu čp. 26 firmou Cheops Děčín v souvislosti s akcí "Oprava vodovodní přípojky dm - drogerie markr, Lovosice" v termínu 1. 11. 2004 do 14. 11. 2004. V rozhodnutí o povolení užívání místních komunikací budou mj. podmínky pro dodržování bezpečnosti v daném úseku a obnovu chodníku.
 • s poskytnutím části prostor recepce v přízemí nové budovy MěÚ pro Okresní hospodářskou komoru Litoměřice za účelem zřízení expozitury Informačního místa pro podnikatele každé úterý od 7.00 do 15.00 hodin.

RM neschvaluje rozšíření počtu zaměstnanců pečovatelské služby v Lovosicích o 1 uklizečku.

RM nemůže v současné době vyhovět žádosti Svazu českých filatelistů (Klub českých filatelistů 04-38 Lovosice) o finanční příspěvek ve výši 10-15 tis. Kč v celé výši vzhledem k napjatému rozpočtu.

Společenská kronika

V říjnu 2004 opustili své blízké a známé tito naši spoluobčané:

paní Věra Kratochvílová, 81 let,

Věra Borovičková, rovněž 81 let,

Vlasta Mikynová - necelý čtvrtrok po svém manželovi - ve věku 72 let,

Dr. Josef Svoboda, 59 let, všichni z Lovosic,

z Čížkovic pánové Jaroslav Pittner, 54 let, Jiří Šaloun, 56 let a paní Růžena Lahovská, 80 let,

ze Sulejovic pánové Ferdinand Pokorný, 76 let, Václav Pišl, 59 let a František Macák, 84 let,

paní Vlasta Novotná z Malých Žernosek ve věku 82 let,

pan Václav Kopecký z Keblic, třiasedmdesátiletý, Václav Ulrich z Podsedic, 68 let, pan Milan Rajňák z Března, 63 let, čtyřiadevadesátiletá paní Anežka Seifertová ze Vchynic, pan František Hladík z Medvědic ve věku 71 let a pan Jiří Mišura z Velemína, sedmasedmdsátiletý...

Sbohem, budeme vzpomínat...

Nekrolog

Jako blesk

nás zasáhla zpráva o náhlém skonu našeho spolupracovníka a kamaráda pana

Miroslava Nesvarby

Mirek byl zakládajícím členem redakční rady Lovosických Listů, participoval na vzniku a existenci jejich následovníků. Byl autorem nejen článků, ale především fotografií a dodavatelem archiválií pojednávajících o Lovosicích. Nedávno jsme oslavili jeho sedmdesátiny článkem v čísle 10 našich novin. Kdo by se nadál, že za pár týdnů budeme psát jeho nekrolog...

Je nám sice líto i to, že jsme přišli o zdroj informací a znalostí, ale především o kamaráda, spolupracovníka a město Lovosice o občana, který pro město mnohé vykonal. O každém zesnulém se říká, že bude chybět a většinou je to i pravda, ale to, že budeš, Mirku, chybět nám, je nade vší pochybnost. Rádi bychom napsali ještě něco hezkého na rozloučenou, ale nic nám nepřipadá dost dobré.

Sbohem, Mirku...

Redakční rada Lovosického dneška

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2