Prosinec 2004 Lovosický dnešek - Strana 4

Ohlédnutí za volbami

Jak jsme volili...

Lovosičtí voliči, alespoň ti, kteří se voleb zúčastnili, zvolili zastupitele do Krajského zastupitelstva. V deseti okrscích bylo registrováno 7 520 oprávněných voličů, z nichž se dostavilo do volebních místností 2 152. To je asi 28% zapsaných voličů. 2 146 platných hlasů si rozdělilo 18 ze 20 registrovaných stran. Nejvíce hlasů obdržela ODS a to 956, což odpovídá 44,39 % odevzdaných platných hlasů. Druzí byli komunisté se 474 hlasy a 22,24 %, třetí byli sociální demokraté s 375 hlasy a 17,59 %. Za zmínku stojí ještě 98 hlasů získaných nezávislými se 4,59 %. Ostatní se rozdělili o zbývajících necelých deset procent, t. j. 214 hlasů. Lovosický místostarosta, pan Miroslav Závada, byl zvolen krajským zastupitelem ze 13. místa. Ať mu ta třináctka nosí štěstí!

Možná, že volební úspěch ODS začal na náměstí...

V sobotu 23.10.2004 od 17 hodin probíhal na lovosickém Václavském náměstí předvolební mítink Občanské demokratické strany. Součástí této akce bylo i představení kandidátů pro volby do Zastupitelstva kraje.

Představili se Miroslav Závada, místostarosta Lovosic, Antonín Terber z Litoměřic a Olga Haškovcová z Dušníků. Pozvání přijal i hejtman Ústeckého kraje, Jiří Šulc. V závěru předvolebního mítinku proběhlo historicky první promítání filmu pod širým nebem na lovosickém Václavském náměstí. Pojízdné kino bratří Čadíků společně s ODS promítalo českou komedii režiséra Jana Hřebejka Pupendo. Pro zahřátí jsme účastníkům mítinku podávali svařené víno. Protože této pěkné akci přálo i počasí, lidé, kteří zaplnili Václavské náměstí zažili příjemné odpoledne i večer.

MZ

VÁŽENÍ OBČANÉ,

dovolte mi, abych Vám poděkoval jménem místní skupiny občanské demokratické strany i svým vlastním za důvěru, kterou jste nám i mně odobně dali ve volbách do krajského zastupitelstva. Velmi si toho vážíme.

Miroslav Závada, předseda MS ODS Lovosice

 

LIDL a kácení dřevin roustoucích mimo les v Lovosicích

Společnost Lidl ČR, v.o.s. podala v zastoupení Ing. Ivy Loukotkové žádost o vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, a to k dnešnímu dni (9.11.2004) celkem tři žádosti.

První žádost se týkala keřového porostu mírně roztroušeného na pozemku plánované výstavby prodejny potravin.

Druhá žádost se týkala 5 ks dřevin (topol, jabloně, javor) a 20 m2 keřů na pozemku ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Hlavním důvodem ke kácení, tak často diskutovaného topolu černého, byl požadavek společnosti Lidl ČR na provedení terénních úprav a stavby reklamního pylonu, ke kterému vydala souhlasné stanovisko Policie ČR, Správa Severočeského kraje, odbor dopravní policie, Ústí nad Labem. Po provedeném správním řízení, které pro odbor životního prostředí nebylo jednoduché, vydal OŽP MěÚ Lovosice rozhodnutí o povolení kácení topolu a jabloní.

Okresní výkonná rada Českého svazu ochránců přírody (dále jen OVR ČSOP) jako účastník správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se v souladu s právními předpisy podala dne 30.8.2004 odvolání proti tomuto rozhodnutí, které společně s celým spisem bylo předloženo Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ) jako odvolacímu orgánu.

Dne 30.9.2004 KÚ po přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí a námitkách uvedených v odvolání OVR ČSOP změnil napadené rozhodnutí MěÚ Lovosice, OŽP v podmínkách stanovených ve výrokové části. Základní a pro veřejnost asi nejdůležitější věc je, že vlastní povolení ke kácení výše uvedených dřevin nebylo změněno a společnost Lidl ČR, v.o.s. tak legálně skácela 4 ks dřevin.

Třetí žádost společnosti Lidl ČR byla nejvíce problematická, a to nejen z důvodu požadavku likvidace veškeré zeleně na svahu pod pozemkem společnosti Lidl ČR a společnosti TRIS, ale také z požadavku „planýrování“ svahu. Představou žadatele byla úplná likvidace svahu a zeleně. Předložená žádost obsahovala požadavek na skácení 24 ks stromů a cca 50 m2 křovin. Jednání se zástupci společnosti Lidl ČR (Ing. Loukotková) nebylo rovněž jednoduché. Chyběly doklady, návrhy realizace terénní úpravy, návrhy náhradní výsadby, vegetačních úprav svahů, dále druhová skladba dřevin v žádosti byla v rozporu se skutečným stavem. Vydání rozhodnutí trvalo neobvykle déle než vydání rozhodnutí, které má veškeré doklady v souladu s platnou legislativou. Důvodem ke kácení byla terénní úprava svahu, budování inženýrských sítí.

Chtěli jsme najít kompromis mezi Lidlem ČR, vlastníkem pozemku p.č. 2438/1 ŘSD ČR a budoucím vlastníkem pozemku Městem Lovosice. Proto mj. na základě stanoviska vlastníka (ŘSD ČR) pozemku bylo svoláno mimořádné jednání Komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku dne 12.8.2004. Stanovisko Komise bylo předloženo Radě Města. Komise doporučila dřeviny ve svahu ponechat s tím, že jabloně nebo navzájem konkurující si dřeviny nahradit vhodnou výsadbou. RM přijala usnesení č. 279/2004 a to „RM souhlasí s vydáním povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu navrženém OŽP na p.č. 2438/1 v k.ú. Lovosice za předpokladu stanovení náhradní výsadby v odpovídajícím rozsahu a na pozemcích určených městem Lovosice“.

Požadavky společnosti Lidl ČR byly podle našeho názoru bezpředmětné a proto jsme vydali rozhodnutí o povolení kácení pouze 7 ks stromů (jabloně) a 6 ks křovin o rozloze cca 27 m2. Důvodem ke kácení je jejich nízká estetická hodnota, hlavně pro absenci jakékoli péče. Některé dřeviny si navzájem konkurují, proto je vhodné některé z nich skácet a umožnit tak rozvoj kvalitnějších jedinců. Toto rozhodnutí v současné době nenabylo právní moci.

Ve všech uvedených rozhodnutích o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les OŽP MěÚ Lovosice žadateli uložil náhradní výsadbu jako kompenzaci za ekologickou újmu. Většinou se jedná o lokality, kde se dřeviny doplní za dříve pokácené apod.

V současné době v areálu prodejny potravin žadatel vysázel 11 ks javorů. Žadatel má dále uloženo vysázet 10 ks stromů v několika lokalitách města Lovosice. Myslíme si, že město Lovosice o zeleň v lokalitě prodejny potravin nepřijde, podle rozhodnutí, které v současné době sice není pravomocné, Lidl ČR vysází 68 ks dřevin (keřů) na pozemku p.č. 2438/1 a 14 ks dřevin (stromů) po několika lokalitách v Lovosicích. Druhové složení keřů bylo zvoleno tak, aby ve většině roku byl svah esteticky zajímavý svým vzhledem. Společnost Lidl ČR zajistí pětiletou následnou péči.

OŽP MěÚ Lovosice navrhoval již v roce 2003 úpravu zeleně na pozemcích sousedících s komunikací I/30, která spočívala v pozvolné náhradě některých ovocných dřevin. Jednalo se převážně o dřeviny, které v průběhu zrání plodů i po dozrání plodů znepříjemňovaly život řidičům i chodcům v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že nebyli v té době zcela zřejmí vlastníci jednotlivých pozemků, OŽP MěÚ Lovosice požádal Katastrální úřad v Litoměřicích o identifikaci parcel. Žádost byla vyřízena 28.4.2004, kdy končil vegetační klid. Proto jsme celou věc odložili na 2. polovinu roku 2004. Dne 12.7.2004 byla ale doručena první žádost společnosti Lidl ČR. Začala tak jednání o vydání rozhodnutí k povolení kácení dřevin.

Chtěli bychom zdůraznit, že pozitivním výsledkem všech rozhodnutí je zachování původního terénu svahu a kvalitnějšího základu zeleně v této lokalitě, ke kterému se v brzké době doplní náhradní výsadba.

Dana Tschakertová, Ing. Markéta Povová,
OŽP MěÚ Lovosice

Co je to SPCCH?

Svaz postižených civilizačními chorobami

Členové (tedy převážně členky) Svazu postižených civilizačními chorobami se schází v pondělí v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice, kde od 11 hodin pravidelně besedují (střídají se zde s Občanským sdružením Rezonance, které má schůzky v ELKU v pondělí od 8 do 11 hodin pod vedením psycholožky Květy Roubíčkové). Neuzavírají se do svých nemocí, ale svá trápení se snaží potírat v kolektivu stejně postižených. Jejich snaha nedbat nemoci těla je sympatická, měli bychom se řídit jejich příkladem. Informace o organizaci mi ochotně poskytla paní Libuše Žamberská.

Svaz postižených civilizačními chorobami (dále SPCCH) v České republice je celostátní organizace sídlící na adrese Karlínské náměstí 12, 183 00 Praha 8 Karlín. Základní organizace SPCCH Lovosice byla v Praze zaregistrována 20. ledna 2003 pod číslem 505/7. Lovosická členská základna byla založena z lidí, kteří se léta scházeli na cvičení jógy a z lidí, kteří si uvědomují, že je potřeba pro své zdraví něco udělat. Členů je asi osmdesát pět. Po skončení činnosti základní organizace Diabetik do SPCCH přicházejí se zájmem o setkávání i její bývalí členové a zúčastňují se cvičení, víkendových i rekondičních pobytů.

Lidí postižených civilizačními chorobami je mnoho: diabetici, kardiaci, astmatici, pacienti s roztroušenou sklerózou a onkologickými onemocněními včetně vertebro a mnoha dalšími nemocemi, které při dnešním životním stylu postihují stále mladší lidi. Přicházejí sem i lidé s omezenou možností pohybu. V úterý od 9.30 do 11 hodin je na programu zdravotní cvičení. Další cvičení typu jógy probíhají v úterý odpoledne v KS Lovoš a zdravotní cvičení ve středu v Domě pečovatelské služby od 9 do 10 hodin.

Mezi další aktivity SPCCH patří pravidelné rekondiční pobyty s odborným doprovodem, kde si lidé uvědomí, že i nemocný může přispět ke zkvalitnění svého života svým postojem a přístupem k sobě. Okresní výbor SPCCH pořádá rekondiční pobyty pro diabetiky, kardiaky, lidi s roztroušenou sklerózou a s pohybovými problémy. Jde o jarní a podzimní pobyty v termálních lázních Velký Méder. Paní Žamberská soudí, že každý z těchto pobytů přináší pohodu, rozzářené tváře a plány na další setkávání. Názvy „Roztančené léto“ nebo „Rozesmáté tváře“ svědčí o tom, v jakém pojetí jsou společné pobyty připravovány. Že se vytvářet pohodu daří, o tom svědčí již dnes obsazené pobyty na rok 2005.

V roce 2003 zvala lovosická základní organizace SPCCH do Lovosic přednášet pravidelně jednou měsíčně odborníky na „Nový životní styl“ (například „Revoluce v léčení“ - Ing. Jirmář, „Diagnostikování z chodidla“ M. Chadžijská, „Rozvoj osobnosti“ - paní Trávníčková a další), přednášky se konaly v sobotu v DDM a byly přístupné veřejnosti.

Pod heslem Pohybem a tancem ke zdraví se pravidelně od 28. srpna konaly ve spolupráci Svazu postižených civilizačními chorobami, Svazu tělesně postižených a DDM ELKO čtvrteční taneční večery v CLUBU JET. Nyní se již delší dobu nekonaly, ale budou brzy obnoveny. Tanec je důležitý pro pohodu, uvolnění a pohyb.

Je nutno ještě upřesnit, že se v DDM střídá občanské sdružení Rezonance (pobočka Ústeckého onko sdružení) a SPCCH. Rezonanci před sedmi lety paní Žamberská rozjížděla a dodnes ji zajišťuje organizačně. Bližší informace o obou aktivitách můžete získat buď přímo u ní (603 230 513, 416 531 179) nebo v DDM ELKO Lovosice. Přijďte se podívat, možná, že Vás program SPCCH zaujme.

Hz

Poděkování

Děkuji jménem všech občanů trvale i přechodně bydlících v Lovošské ulici městu Lovosice, zvláště dopravnímu oddělení, že zařídili opravu naší cesty asfaltovou drtí. Po objížďce, která tudy vedla do Lhotské ulice přes horké letní období a kdy projíždějící auta vířila velké množství prachu, to byla pro všechny opravdová úleva. Lidé už byli bezradní, někteří i dávali do cesty překážky, aby snížili rychlost projíždějících aut.

Snad by se mělo v případě příští objížďky pamatovat na dopravní značky, které by rychlost jízdy omezovaly. Zvláště pokud se jedná o prázdninové měsíce, kdy mají mnozí občané u sebe děti na prázdninách. Mohlo by se tak zabránit i případnému neštěstí.

Fr. Hruza.

Kritika

Hle, stará věc - a přesto velice aktuální : Fotografie pana Slavíka nazvaná příznačně : Schody v Centru, schody, které jsme na našich stránkách kritizovali už několikrát. Zřejmě nejsou v centru zájmu správy města. Nakonec co město je pojištěno a tak když si nějaká stará paní zláme nohu, tak ještě dostane peníze od pojišťovny.....

Redakce, foto Slavík

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4