Lovosický dnešek

Leden 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Bývá zvykem, že v Novém roce první rozhovor měsíce pro Lovosický dnešek poskytuje starosta. Proto jsme pana Jana Kulhánka „odchytili“ při cestě do úřadu a položili jsme mu pouhé dvě otázky:

Pane starosto, jaký byl rok 2004 v našem městě viděný vašima očima?

Rok 2004 byl rokem horečné stavební činnosti. Veliký význam pro rozvoj města mělo dokončení místní komunikace Zámecká. Je to stavba velká rozsahem a  pro rozpočet města je velkou zátěží vzhledem ke skutečnosti, že se nám na ni nepodařilo získat dotaci. Souběžně s její výstavbou probíhala obnova „Osmičky“ po povodni. Václavské náměstí dostalo novou tvář, nebo spíše dlažbu. Dostavěli jsme Dům s pečovatelskou službou. Ulice Žižkova je po rekonstrukci také podstatně příjemnější. Nový kabát dostala ulice Přívozní a Vodní. Pokračovaly stavební práce na Zimním stadionu a bazénu. Byla dokončena stavba kanalizace a čistění odpadních vod tekoucích ze sportovního areálu do Modly. Atletický stadion má nový umělohmotný povrch. K těmto stavbám se připojila rekonstrukce parkoviště a křižovatky u prodejny Plus,Stavba prodejny Lidl a úprava křižovatky pod Lidlem. Tyto dvě stavby byly provedeny ve finanční režii jmenovaných firem. V průmyslové zóně č.1 (u Prosmyk) pokračovalo zvyšování nivelity na úroveň Q100 (hladina stoleté vody +30 cm). V cukrovaru probíhá 1.etapa rekultivace. Z pouhého výčtu stavebních akcí je jasně vidět, jak veliká zátěž byla v roce 2004 kladena na vás, obyvatele města. Hluk,prach a další průvodní neodmyslitelné znaky každé stavby nás provázely prakticky každým dnem roku. Tady je na místě Vám poděkovat za pochopení.

Co nám tyto změny přinášejí? Kultivace prostoru „Osmičky“ bude jistě dlouhodobým procesem. Již dnes zde vidíme více relaxujících obyvatel města. Ani rybáři neprotestují. Když ryby neberou, je prý aspoň na co koukat. Komunikace Zámecká přináší rozvoj celé městské části pod Zámkem. Podstatné je nastartování bytové výstavby na obou stranách ulice. Firma Chládek-Tintěra a DZCL zde připravují výstavbu bytů. Jsem přesvědčen, že to budou pěkné byty v hezkém prostředí. Na sportoviště, do školy a ke středu města je blízko. Václavské náměstí jsme vyzkoušeli při lovosické pouti a při promítání filmu Pelíšky. Zde se také projevila příznivě skutečnost, že je možné uzavřít ulici Přívozní a odklonit dopravu po Zámecké. Tím jsme získali další prostor pro konání kulturních akcí na náměstí. Škodolibí jazykové říkají, že v Lovosicích náměstí není. Domnívám se, že pomalu, ale jistě, dochází k uzavírání prostoru a náměstí dostává tradiční podobu a Lovosice již nejsou jenom jedna dlouhá ulice. Ve sportovním areálu chybí zprovoznit bazén. Po povodni stále dochází k pohybu podloží a praskání některých stěn na Zimním stadionu i bazénu. Chybí kuželna, kterou povodeň zlikvidovala zcela. Také chatičky rybářů ještě nestojí na svém místě. Není to projev neúcty k některým sportovním oddílům. Rybářské chatičky již za pomoci Okresního rybářského svazu řešíme. Pro kuželnu je vytypovaných několik míst. Jednotlivá sportoviště byla opravena do podoby, která svou kvalitou odpovídá roku 2004. Zde je ten velký a diskutovaný nárůst finančních nákladů...

Kulturní akce ve městě mají svůj řád. Nebudu žádné vyjmenovávat, protože vydařených bylo hodně a diváků a účastníků stále přibývá. Děkuji všem kteří se o zdárný průběh přičinili. Jak se v Lovosicích žije v roce 2004? V příloze MF DNES pro Severní Čechy ze dne 6.12.2004 se dozvíte: Nejdražší život v kraji je v Lounech a Žatci. Nejnižší náklady naopak v Děčíně, Varnsdorfu a Lovosicích. Z čeho vycházeli redaktoři MF DNES? Porovnali ceny bytů, platbu za odpad, cenu školky bez stravného, platbu za psa a porovnali s průměrnou měsíční mzdou v okrese. Dovolím si říci, že hlavně zde je vidět dobrá práce zastupitelů města. Všechno je o penězích a zde je vidět, že výše uvedené akce nejsou prováděné na úkor obyvatel města jenom pro zviditelnění se některých zastupitelů. Dovolte mi proto, abych všem zastupitelům poděkoval za celoroční práci, kterou za mne zhodnotili redaktoři MF DNES.

Díky, zbývá ještě otázka druhá a vy už jistě tušíte, jaká:

Co očekáváte, že městu přinese rok 2005?

Rok 2005 bude skromnější. Úkolem číslo 1 těchto dnů je připravit vyrovnaný rozpočet města. Akce, které jsem již jmenoval, napínají rozpočet maximální měrou. Vedoucí ekonomického odboru spolu s Finančním výborem již předložili svůj návrh vyrovnaného rozpočtu. Ještě před koncem roku proběhnou jednání zastupitelů. Názorů bude jistě mnoho, ale je jisté: Je třeba začít šetřit na straně výdajů, dokončit probíhající akce. Nové akce zahajovat jenom proti konkrétním příjmům, které očekáváme z prodeje pozemků v průmyslových zónách a prodejů bytů. Je třeba stanovit priority. Nechci předbíhat výsledek, ale již dnes mohu říci, že prioritou č.1 bude výstavba rozvodny elektřiny 22 kV pro průmyslovou zónu a prioritou č.2 vidím dostavbu bazénu. Samozřejmě je při tom nutné kvalitně zajistit chod města. Tím začneme rok 2005, třetí rok volebního období. Čtvrtý rok období rok 2006 vidím obdobně, je naším cílem, abychom předali rozpočet novému vedení města v podobném stavu, jakém jsme ho přebírali.

V roce 2005 Vám všem přeji pevné zdraví a štěstí a městu, aby se strana příjmů městské pokladny optimálně naplnila.

Díky za rozhovor a zároveň přeji, aby se vedení města podařilo uskutečnit všechny záměry, o nichž jste právě mluvil.

Starostu Lovosic, pana Jana Kulhánka
zpovídal Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1