Leden 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Zprávy z radnice

17. jednání RM dne 2.11.2004

RM schvaluje

 • odepsání pohledávek ve výši 593.337,- Kč nezaplaceného nájemného a služeb za užívání bytů z účetní evidence majetkosprávního odboru z důvodu zaplacení těchto pohledávek v kupní ceně při prodeji bytů obálkovou metodou.
 • uzavření dodatku k nájemním smlouvám na nebytové prostory v ulici 8. května, které užívají p. Donát a Filous na dobu určitou tj. 5 let za podmínky zainvestování nové fasády a výměny oken a dveří pronajatých NP na náklady nájemce.
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou MANE - obchodní a stavební společnost, spol. s r.o. České Budějovice na akci: Dům s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč Turistickému oddílu mládeže 3311 Vejři na turistický pochod „Lovosická vánočka aneb o měšec zlého správce“.
 • termíny jednání RM a ZM v roce 2005.

RM souhlasí

 • s překopem chodníku v ul. 8. května u domu čp. 26 firmou Cheops Děčín v souvislosti s akcí „Oprava vodovodní přípojky dm - drogerie markr, Lovosice“ v termínu 1. 11. 2004 do 14. 11. 2004. V rozhodnutí o povolení užívání místních komunikací budou mj. podmínky pro dodržování bezpečnosti v daném úseku a obnovu chodníku.
 • s poskytnutím části prostor recepce v přízemí nové budovy MěÚ pro Okresní hospodářskou komoru Litoměřice za účelem zřízení expozitury Informačního místa pro podnikatele každé úterý od 7.00 do 15.00 hodin.

RM neschvaluje rozšíření počtu zaměstnanců pečovatelské služby v Lovosicích o 1 uklizečku.

RM nemůže v současné době vyhovět žádosti Svazu českých filatelistů (Klub českých filatelistů 04-38 Lovosice) o finanční příspěvek ve výši 10 -15 tis. Kč v celé výši vzhledem k napjatému rozpočtu.

18. zasedání RM dne 16.11.2004

RM bere na vědomí:

 • upomínku - pokus o smír č. UP4000237 firmy SSŽ a.s. na částku 1,019.997,80 a souhlasí s uznáním závazku ve prospěch společnosti SSŽ a.s. s tím, že závazek bude uhrazen do 31.12.2004 a to z důvodu nedostatku finančních zdrojů.
 • zápis z jednání komise ŽP, dopravy a VP ze dne 4.11.2004.

RM schvaluje:

 • dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou MANE - obchodní a stavební společnost, spol. s r.o. České Budějovice na akci: Dům s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • vydání souhlasu se vstupem na pozemek města č. 568 pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v souvislosti se stavbou rekonstrukce části jednotné stoky v Máchově ul. v r. 2005. Souhlas slouží jako podklad pro vydání povolení stavebních úprav a udržovacích prací. Před zahájením požádá investor o zvláštní užívání místní komunikace.
 • předložená pravidla pro přijímání žadatelů do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích s účinností od 1.12.2004, návrh programu jednání 5. řádného ZM konaného dne 25.11.2004 v 16 hod. v KS Lovosice.
 • uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Lovosice a Mgr. Václavem Chládkem, provozovatelem soukromé plavecké školy Roudnice n. L., která zabezpečuje povinnou výuku plavání žáků 3. a 4. tříd lovosických základních škol. Nájemní smlouvu mezi Městem Lovosice a Okresní hospodářskou komorou Litoměřice, Na Valech 525 na NP v části pracoviště recepce v přízemí budovy Městského úřadu na dobu neurčitou.

RM jmenuje v souladu s § 102, odst.2, písm. h. zákona č.128/2000 Sb „O obcích“ předsedou hlavní inventarizační komise Josefa Trefného,bytem Lovosice,Terezínská 298/34 a členem komise Stanislava Svobodu,bytem Lovosice,Osvoboditelů 935.

RM se seznámila s nabídkami auditorských firem a na přezkoumání hospodaření města Lovosice za rok 2004 vybrala auditorku Ing. Jaroslavu Šubrtovou.

RM přiznává v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 143/1992. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, a § 10 odst. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění ředitelkám MŠ, ZŠ, ředitelce CŠJ a DDM ELKO a řediteli ZUŠ v Lovosicích, odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů v II. pol.r. 2004.

RM rozhodla vypsat výběrové řízení na údržbu městské zeleně.

 

Páté řádné zasedání zastupitelstva města

(dokončení z minulého čísla)

Informace z jednání zastupitelstva jsme skončili v části prodeje nemovitostí, kde se dále odložilo rozhodnutí o stanovení kupní ceny prodeje nebytových prostor (NP) v ulici Osvoboditelů 937 - 940 (dodatečně zřizované malé prodejny v podloubí). Na konci schůze se pak rozhodlo, aby rada města přehodnotila výši nájemného u všech stávajících NP a předložila zastupitelstvu návrh vyhlášky o polohových koeficientech.

U prodeje bytů byl schválen výsledek obálkové metody u obsazených bytů v ul. Krátká 987 a Obchodní 875. Pan Roman Štěrba z Lovosic koupí dva obsazené byty: 1+2 II. kategorie v Okružní 883 za 104 161 Kč a 1+2 II. kategorie v Okružní 884 za 106 193 Kč. Další obsazený byt 1+3 II. kategorie v Nádražní 886 bude prodán paní Pavlíně Dvořákové z Lovosic za 110 000 Kč. Neobsazený byt 1+2 I. kategorie v ul. Vodní 1001 bude nabídnut obálkovou metodou za minimální cenu 114 630 Kč a ještě za úhradu dluhu, který zde vázne.

Dlouze diskutovanou záležitostí se stalo stanovení poplatku za odvoz odpadu pro příští rok. Rozdíl mezi vybranými platbami a nutnou úhradou v roce letošním se vyšplhal na 670 tis Kč, kdy hlavními důvody byla změna DPH na 19% a zvýšení platby do státní pokladny ze 200 na 300 Kč/t. I když se zvýšily příjmy za odkoupený tříděný odpad, nestačí tyto tržby zmíněné nároky pokrýt a rada města proto navrhla určit cenu pro příští rok 420 Kč pro občana. Dlouze bylo zvažováno větší zainteresování občanů na separaci, ale návrhy na rozlišení částí města s lepším nebo horším tříděním se ukázaly jako nereálné. Jako perspektivní se ukázala informační kampaň dětem ve školách a možný prodej areálu PTS v Prosmykách a následně zvýšený počet sběrných nádob. Majetkosprávní odbor dostal úkol, ověřit možnost tohoto prodeje. Po dalším tříbení názorů bylo rozhodnuto, minimalizovat poplatek podle předpokládaných nákladů a stanovit ho na 408 Kč na obyvatele za rok.

Dalším vážným problémem byla výstavba rozvodny 110/22 kV. Její nutnost nebyla zpochybněna, ale v současné finanční situaci je obtížné získat finance bez nutnosti další půjčky. Byl schválen podpis dodatku, kdy se mění termín dokončení realizace z 07/04 na 08/05. Město se bude podílet na nákladech ve výši 60% (t.j. 25,2 mil Kč) s tím, že max 18 mil Kč zapracuje do rozpočtu na příští rok a zbývající částka bude zajištěna ze zdrojů DZCL neb jiných.

ZM také schválilo termíny svého jednání v roce 2005 a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se ruší dosavadní vyhlášky o příspěvcích rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin. Důvodem je nový školský zákon, kde v rámci právní subjektivity je tato pravomoc svěřena ředitelům škol a MŠ. Na vzájemném jednání se ale dohodnou stejné částky pro odpovídající zařízení města.

Byl dán souhlas s přijetím dotace na odstranění kontaminovaného materiálu v areálu bývalého cukrovaru ve výši 21 mil Kč (bez DPH) a s odstraněním tohoto materiálu za 25 mil Kč (včetně DPH). Platba bude uhrazena v roce 2005.

Všechny občany města (alespoň ty slušné) bude zajímat, že místostarosta pan Závada dostal za úkol zpracovat studii na zřízení městské policie. Posledním bodem jednání bylo pak odložení návrhu změny mandátní smlouvy č. 13/2000 do 20.12.04.

JiH

Pomoc postiženým

Krize, kterou nevidíme

V hlubokém stínu pod válkami na Blízkém východě a podobných světových událostí jsou humanitární katastrofy, z nichž dnes největší je asi v západním Súdánu, provincii Darfúr. Ve válkách, které na sebe navazují a trvají již celá desetiletí vyrůstají v totální bídě celé generace dětí. Tady a v dalších rozvojových zemích Libérii, Rwandě, Vietnamu - umírá ročně asi 11 milionů dětí následkem hladu, na nemoci z nedostatku pitné vody a absenci hygieny. Zmírnit tuto katastrofální situaci se snaží UNICEF, dětský fond OSN, který přímo v kritických oblastech rozvíjí programy zaměřené na výživu, přístup k pitné vodě, očkování, hygienu a zdravotní péči. V této chvíli pomáhá asi 8100 dětem ve 29 centrech pomoci, ale ještě dalších nejméně 7000 dětí by takovou elementární pomoc potřebovalo. Kolik z nich přežije závisí na rychlosti, s jakou se jim pomoci dostane.

V neděli 28.11. 2004 v České televizi na stanici ČT2 proběhla beseda o cílech UNICEF a podílu a roli České republiky v rámci této instituce, jejíž hlavní postavou byla předsedkyně Českého výboru pro UNICEF, herečka paní Jiřina Jirásková. Vyzývá vás, kteří můžete postrádat jakoukoli peněžní částku, abyste ji zaslali na účet

10 111 011 / 0300, konstantní symbol 4918, variabilní symbol 10 780 42.

Co se dá za vaše příspěvky pořídit?

 • Za 600 Kč výživná směs kukuřice, cukru a oleje pro osm dětí na měsíc.
 • Za 6 000 Kč rehydratační léčba po těžkých průjmových onemocněních pro 1 500 dětí.
 • Za 60 000 Kč zakoupení, dopravu, instalaci a údržbu 1 ručního čerpadla na pitnou vodu.
 • S tím, kde a jak byly uplatněny vaše příspěvky, budete seznámeni v dalším z pořadů ČT typu toho, který proběhl na ČT 2 dne 28.11.

Podle materiálů UNICEF ČR.
Čampulka

Splečenská kronika

Splečenská kronika

V listopadu 2004 dožili své dny:

Bohumil Jandík,*1920z Lovosic
Josefa Jenikowská,*1921z Lovosic
František Svoboda,*1938z Lovosic
Jiří Lávic,*1914z Lovosic
Miroslav Nesvarba,*1934z Lovosic
a František Houška,*1945z Lovosic
 
Marie Haufová ,*1921z Teplé
Eva Skladanová,*1930z Malých Žernosek
Jan Hrdlička,*1948ze Sedlce
Ivan Dudla,*1917z Čížkovic
a Jiří Šanda,*1946z Čížkovic

Nezbývá nic jiného než vzpomínat... Cítíme s těmi, kteří tu po vás zůstali

Puhlíkovi

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2