Leden 2005 Lovosický dnešek - Strana 4

 

Bytový dům v ulici Prokopa Holého

Informace o připravované výstavbě bytových domů v Lovosicích uzavíráme nahlédnutím do urbanistické studie, která byla vypracována Architektonickou kanceláří Jana Jehlíka v září 2003. Z této studie jsou i ilustrační fotografické montáže bytového domu.

Místo určené k zástavbě je definované ohybem ulice Prokopa Holého, která prochází městským blokem vymezeným ulicemi Terezínskou a Žižkovou na pozemku p. č. 476/11. Tento blok není kompaktní, ale je skladbou dvou menších neuzavřených bloků - jednoho orientovaného do Husovy ulice, druhého orientovaného do Žižkovy ulice. Vnitrobloky obou navíc obsahují drobnější stavby. Uvnitř prvního jsou postavené řadové garáže (podél ulice Prokopa Holého), uvnitř druhého je bývalá mateřská školka a nyní neobývaný historický obytný dům s venkovními kůlnami. Všechny tyto prvky byly zahrnuty do návrhu pro novou výstavbu.

Bytový dům je tvořen dvěma bloky, které jsou k sobě natočeny pod ostrým úhlem vzájemně částečně prostoupeny výškově i délkově posunuty. Parter domu tvoří plocha pro parkováni, pochází plocha podél objektu a pod jeho části a předzahrádky pro byty orientované do vnitrobloku. Součásti plochy pro parkování je i rampa pro vjezd do podzemních garáží. Plocha pro parkování na povrchu je obsloužená přímo z ulice Prokopa Holého. Lemy parteru jsou tvořeny nízkými zídkami v návaznosti na spád okolního terénu. Vstup do obytného domu je z jižní strany v přímé návaznosti na chodník lemující vozovku a na chodník vedoucí podél stávajícího obytného domu.

Architektura domu odráží výše uvedený urbanistický princip, tj. průnik dvou objemů vzájemně otočených a posunutých po vertikální i horizontální ose. Taková prostorová kompozice dává domu přirozeně individuální charakter bez zbytečných formálních prvků, ale také umožňuje využít prostorových posunů v dispozici domu. Nástupní plochy jsou tak kryty před povětrností, přízemni chodba je přirozeně osvětlená a odvětraná, patrové chodby se přirozeně zužují od vstupu a schodiště k výtahu, větší byty u štítů jsou příčně provětrané a prosluněné, střecha jedné části je terasou posledního patra části druhé. Dispozice typického patra je založena na jednoduchém chodbovém principu, kdy vidy čtyři menši byty na patře jsou orientovány jen na jednu světovou stranu (dva na východ, dva na západ) a dva větší byty na obě světové strany. V přizemí je místo řady bytů na západ krytý venkovní prostor navazující na parkoviště a byty na východní straně mají vlastní předzahrádky. V přízemi je jeden z modulů věnován komerčním plochám (prodejna nebo služby). V posledním podlaží je v místě východních bytů navržená střešní terasa.

V bytovém komplexu je počítáno celkem s 23 byty. Každé typické patro obsahuje dva byty 3+1, dva byty 2+1, jeden byt 2+0 a jednu garsonku. Velikosti jednotlivých bytů odpovídají hodnotám běžným pro veřejnou výstavbu. Vybavení bytů je standardní s tím, že hygienická jádra jsou vždy (kromě garsonky) dělena na WC a koupelnu. Tato jádra jsou společně s kuchyňskými linkami dispozičně umístěna tak, aby většina z nich využívala společné stoupací potrubí. Všechny obytné místnosti (obývací pokoje a Iožnice) jsou v plné šíři orientované na osluněnou stranu. Kromě garsonek mají všechny byty zčásti zapuštěné balkóny. Velikost balkónů je nadstandardní vzhledem k jejich dobré orientaci do klidných vnitroblokových prostor. Je tím dán předpoklad pro funkční obytnost balkónů. Zázemí domu je vybaveno v úrovni odpovídající současným potřebám. Proto je využito v celém rozsahu obrysu domu jedno podzemní patro, kde se nachází jak komory pro všechny byty a místnost pro kočárky a jízdní kola, tak parkoviště pro 20 osobních automobilů. Součástí tohoto podlaží je i technické zázemí domu. Všechna podlaží jsou přístupna bezbariérově (výtahem), přízemní byty je vhodné realizovat a využít jako byty bezbariérové.

Vnější vzhled je plně podřízen prostorové kompozici, účelnosti dispozic a jednoduchosti užíváni. Proto základním výtvarným prvkem je hra světla a stínů na srostlici obou základních objemů doplněné o kubusy balkónů, které plasticky vystupuji z obrysu domu. Navíc je tato trojice vzájemně barevně odlišena - objekt „vrostlý do země“ má barvu sytou zemitou, objekt „vysunutý do výšky“ má barvu okrově žlutou a balkóny „visící ve vzduchu“ mají průsvitná plná zábradlí v barvě blankytné modré. Vlastni fasády jsou členěny okny tak, jak to odpovídá traktování dispozic. Rozměry, tvar a členění oken jsou navrženy s ohledem na jejich funkčnost a praktičnost (otvíravá a větrací křidla). Výrazným prvkem jsou prosklené plochy v přízemí a v posledním patře. Velmi důležitým tématem je řešení parteru, a to jak zevně tak uvnitř domu. Venkovní zpevněné plochy budou vydlážděny betonovými dlaždicemi. parkovací stáni budou řešena pomoci betonových zatravňovacích dlaždic a zídky vymezující terénní zlomy a předzahrádky na východní straně budou z pohledového jemnozrnného betonu s nátěrem.

Připravil (hv)

Úvaha

Proč stavět byty?

Nedávno jsem dostal e-mailem článek nazvaný Nutnost, nebo šílenství? napsaný velice pěknou češtinou, logicky stavěný, přesné argumenty (přesné, nikoli ovšem jen správné), odvolávky na zprávy v tisku prostě četlo se to, jedna báseň. Do básně to ale mělo daleko, jak už nadpis naznačuje.

Pisatel, který se podepsal Stanislav Fiala (toto jméno měl i v e-mailové adrese) v něm rozebírá plán vedení města na zamýšlenou, poměrně rozsáhlou výstavbu bytů. V době, kdy je město zadluženo, je výstavba bytů zhruba za 450 milionů korun šílenstvím. Nač je městu, kterému stále ubývá obyvatel, takto grandiózní bytová výstavba? táže se pisatel, o němž jsem v zápětí začal pochybovat, že se jmenuje tak, jak uvedl.

Napohled logická a velmi správná otázka. Nijak se nezabývá paralelními jevy ve městě, nijak se nezabývá příčinami onoho poklesu počtu obyvatel. Protože tím právě celá věc začala, připomeňme si, proč ubývá lovosičanů.

Zčásti je to přirozeným způsobem, kdy došlo k poklesu porodnosti. To se týká samozřejmě i Lovosic. Druhá příčina je závažnější: Lovochemie, která měla ještě v roce 1990 3400 zaměstnanců se rozštěpila na několik různě velkých podniků - dva chemické a několik například strojařských, stavebních a jiných. Dohromady zdaleka neposkytují tolik pracovních příležitostí, jako původní podnik. Zanikl cukrovar, Setuza (Aniveg) omezila výrobu, došlo k redukci dopravních podniků ČSAD a železniční stanice Lovosice, jejichž objemy přeprav byly částečně závislé na produkci lovosického průmyslu. To jsem vzpomněl jen ty největší. Drobní podnikatelé a nově vzniklé podniky nemohou nahradit výpadek v počtu pracovních míst, o němž mluvím. Lidé si našli práci i mimo Lovosice a někteří i s bytem. Naše město má dobrou strategickou polohu pro podniky velikosti TRCZ, TRIS a AOYAMy, které již několik set pracovních míst vytvořily. Pochopitelně, že nejen pro lovosické pracovníky, ale přece. Předpokládá se další rozvoj průmyslu a zvýšení zaměstnanosti. S tím ruku v ruce přijdou i lidé, kteří budou chtít bydlet. Nebo naopak: lidé, kteří budou shánět práci dají přednost městu, které pro ně bude mít bydlení. Město, které dosáhne počtu obyvatel přes deset tisíc bude ve skupině obcí s vyššími příděly financí nejen ze státního rozpočtu, ale i z případných čerpání prostředků poskytovaných Evropskou unií. Tolik k tomu proč.

Teď ještě jak a za co: Výstavba - i když zatím jen ve stadiu záměru - je rozvržena do desítky let. Nebude tedy vyžadovat takovou koncentraci prostředků, jak předpokládal Standa Fiala (na 99% anonym). Navíc: město samo nebude jediným investorem, ale hledá strategické partnery, kteří by se podíleli na zafinancování této obrovské investice. Nebude to jistě žádná švanda získat takové partnery, vždyť investice do bydlení jako předmětu podnikání je velice, velice dlouhodobá.

Nemohu věřit, že tyto v jednoduchosti načrtnuté protiargumenty pisatel S. F. neznal, jenomže se mu asi nehodily do jeho programu. A já teď přemýšlím, kdo může mít prospěch z toho, že se zpochybní záměr výstavby bytů, nebo zpochybní kompetentnost vedení města, protože z toho lobby nekouká, z toho lobby přímo čumí...

Čampulka

Z redakce

DOSTÁVÁME

vaše články určené k otištění v Lovosickém dnešku. Někdy na kousku papíru, který jen taktak neskončil v toaletě, někdy psané strojem, někdy dopisem - psané v ruce, a dost často i natištěné počítačovou tiskárnou. To znamená, že autor počítač má a je jen málo těch, kteří - počítač majíce - nevládnou e-mailem. Zpracováváme mnohokrát více textu i ilustrací, než před řekněme deseti léty. Bez moderní techniky bychom to už ani nezvládli. Proto nám pomůže každý, kdo má možnost poslat text i fotky e-mailem.

Ovšem pozor: Pro nás je každý autor vítán a e-mail proto není žádná podmínka. Máte-li však tuto možnost - používejte ji. Velice nám usnadníte práci a snížíte možnost chyb při přepisování textů. Pište, mejlujte! Moje adresa je v tiráži novin...

Čampulka

Co nového v Lovosicích

LIDL je otevřen.

Očekávané otevření nové prodejny Lidlu v Tovární ulici se uskutečnilo 25.11.2004. Netrpělivý hlouček zákazníků zde postával v chladném počasí již několik desítek minut. Přes prosklené průčelí prodejny sledovali čekající, jak vedoucí uděluje zaměstnancům poslední pokyny před otevřením.

Přesně v 7 hodin byla prodejna otevřena.

LIDL je nově expandujícím obchodním řetězcem v rámci České republiky. Tento řetězec je velmi rozšířen v Německu a dalších zemích v Evropě. Společnost LIDL připravuje v tomto a v následujícím roce mohutnou expanzi v rámci celé ČR. Vyznačuje se velmi nízkou cenovou hladinou nabízených výrobků a více než 6 tisíci nabízených položek. Nejedná se o discountní prodej, tzn. nejde o prodej z palet, ale prodej v úrovni supermarketu. Užitná plocha prodejny je 1286 m2, celkový obestavěný prostor je 10 380 m2. Součástí stavby je parkoviště na ploše 5 179 m2 pro 127 osobních automobilů. Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno dne 5.8.2003 a až 8.6.2004 bylo staveniště firmě Komastav Ústí nad Labem předáno. Termín dokončení stavby podle smlouvy byl v listopadu 2004. Předpokládané náklady stavby asi 30 milionů Kč.

O své pocity při otevření se s námi podělil současný vedoucí prodejny Zdeněk Chrudimský. „Určitě mám dobrý pocit. Toto je již moje šestá prodejna a samozřejmě to není úplně stejné, jako při prodejně první. Každá prodejna má své. Dává mi to pocit uspokojení. Vše se připravovalo už měsíc dopředu a práce nebyla zbytečná. Je zde vidět opravdu kus práce.“

V době otevření měla prodejna zhruba 25 zaměstnanců. Počítá se se standardní otevírací dobou od pondělí do soboty od 7 do 20 hodin.

Text a foto (hv)

Komentář

Co říká zákon KE KÁCENÍ DŘEVIN

Ještě jednou se vracíme k tématu kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo v nedávné době mnohokrát komentované a je stále aktuální. Co o tom říká zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny?

V období od října do března se na odboru životního prostředí MěÚ Lovosice častěji objevují žádosti o povolení kácení dřevin. Je to celkem logické, období od října do března je obdobím vegetačního klidu a kácení dřevin se v tomto období zpravidla provádí. Jiné je to s údržbou nebo úpravou koruny. Pro realizaci obvyklého zdravotního řezu je vhodná doba v době plné vegetace (od poloviny května do konce července), kdy strom na vzniklé poranění ihned reaguje a kdy jsme schopni rozlišit suché, málo vitální a nemocné větve. Řez bezpečnostní a řez suchých větví lze provádět v období celého roku bez vlivu na zdraví stromu. Speciální řezy, kdy dochází k odstraňování většího množství živé hmoty (řezy tvarovací, silnější redukční řezy apod.) by měly být realizovány koncem zimy nebo v předjaří. Řez by měl být prováděn pouze v takovém případě, kdy je nám známo, jak strom zareaguje na provedený zásah. Jakýkoli zásah do dřeviny musí být pečlivě zvážen. Zásahy by měli provádět odborníci tak, aby nedošlo k poškození dřeviny.

Všeobecně rozlišujeme dřeviny rostoucí mimo les na stromy a keře. Jsou to dřeviny chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Pokud orgán ochrany přírody z vlastního šetření nebo z podnětu občanů zjistí, že došlo neodborným zásahem k poškození dřeviny nebo bez povolení došlo ke kácení, fyzické osobě uloží pokutu ve výši do 10 000,- Kč nebo pokud došlo ke kácení nebo poškození skupiny dřevin, uloží pokutu do 50 000,- Kč v rámci přestupkového řízení. Pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti uloží orgán ochrany přírody pokutu do výše 500 000,- Kč v rámci správního řízení.

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné mít povolení příslušného obecního úřadu. Povolení se vydává formou rozhodnutí podle správního řádu, nestačí pouze ústní,nebo písemný souhlas starosty obce. Víme, že pro zástupce menších obecních úřadů to není tak jednoduché, protože se potýkají se spoustou jiné agendy, která je pro chod obce nebo obecního úřadu zásadní, a vydávání povolení ke kácení je pro ně někdy ztráta času.

Na kácení zákon č. 114/1992 Sb. pohlíží odlišně u majitelů pozemku fyzických osob a právnických osob. Např. jestliže občan na svém vlastním pozemku má v úmyslu pokácet dřevinu, lze ji bez povolení pokácet pouze v případě, pokud strom, který ve výšce 130 cm má obvod kmene do 80 cm a křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m2. Toto se nevztahuje na právnické osoby, ty musí žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně tak i ke smýcení keřových porostů bez ohledu na velikost plochy, kterou zaujímají. Dále občan může bez povolení kácet v případě hrozících škod na životě či na zdraví nebo majetkových škod značného rozsahu. V takovém případě musí občan zásah do 15 dnů oznámit písemně příslušnému orgánu ochrany přírody (obecní úřad).

Povolení ke kácení není třeba z důvodů pěstebních, tzn. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, o drahách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů, o telekomunikacích). Záměr kácet z těchto důvodů, musí být oznámen obecnímu úřadu nejméně 15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Obecní úřad může takové kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

Jedna z velmi důležitých podmínek žádosti je to, že žádat může pouze vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka.

Zavádějící je názor většiny majitelů pozemků a tímto i majitelů dřevin, že mohou se svým majetkem nakládat, jak se jim zlíbí. Tento princip podle zákona o ochraně přírody a krajiny nelze aplikovat na ochranu dřevin a nejen na ni. Toto si musí každý občan, ale i právnická osoba uvědomit a tím předejde nepříjemným řízením o uložení pokuty a nápravných opatření.

V obcích je důležitá spolupráce úřadu s občany. Občané mohou dávat podněty nejen na obecní úřad, ale i na Českou inspekci životního prostředí.

Zákon o ochraně přírody a krajiny není součástí právního systému České republiky jen proto, aby příslušný orgán ukládal pokuty za neoprávněné zásahy do přírody a krajiny, ale proto aby kraje, obce, vlastníci a správci pozemků přispívali k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

Ing. Markéta Povová, OŽP MěÚ Lovosice

Obchod a služby

Další prodejna: drogerie DM

V pondělí 6.12.2004 byla v Lovosicích v ulici 8. května otevřená nová prodejna drogerie v renovované budově proti bance. Slavnostní otevření doprovázela i hudební skupina, která před prodejnou svým vystoupením lákala nové zákazníky. Byli jsme u toho. Krátký rozhovor nám poskytl Mgr. Roman Trojan, oblastní manažer firmy „dm“, který má na starosti oblast části severních Čech, do které spadá Praha a také Lovosice.

„Jsme zahraniční firma, která má pro Českou republiku centrálu v Rakousku. V Čechách a na Moravě jsme již jedenáctým rokem. V současné době zde máme asi 145 prodejen a chceme, aby jejich počet neustále narůstal. Proto jsme také vyhledávali nová místa v menších obcích a městech ve kterých ještě své zastoupení nemáme. Tak jsme také narazili i na Lovosice“. V okruhu dvou set kroků jsou zde v centru Lovosic další tři prodejny drogerie. Na tak malý prostor je to poměrně velká koncentrace drogistického zboží, které se navíc prodává i v jiných obchodech. Neodpustili jsme si tedy trochu provokativní otázku: V čem budete lepší? „Myslím si, že toto místo je natolik atraktivní, že jsme šli i do této konkurence. Snažíme se konkurovat cenami. Velice klademe důraz na přístup k zákazníkovi. Proto mají zaměstnanci na svém firemním oblečení nápis „Rozdíl je v nás“. Tím chceme oslovit i ty, kteří jsou nespokojení přístupem někde jinde a získat si je aktivním přístupem, příjemným vzhledem a vystupováním. Jako naše specifikum, nebo chcete-li bonbónek, je to, že v prodejně pořádáme pravidelné týdenní akce, které se neustále mění a jsou tak atraktivní, že každý týden mají přilákat další nové zákazníky“, odpověděl nám Mgr. Trojan.

Text a foto (hv)

Od 4.12.2004 je u Václavského náměstí otevřený

nový sportovní polyfunkční komplex

Majitel zařízení pan John nám k tomu řekl: „Záměr postavit takovýto komplex, který by byl jak se sportovním, tak i s kulturním vyžitím, se datuje od roku 1998. Tehdy vznikla myšlenka zde v přízemí stávající budovy postavit bowling. Později se tento záměr rozšířil na vše ostatní. Jsou zde dva kurty na squash a v poschodí posilovna a kompletní zázemí, které je k tomu nutné. Vedle bowlingových drah je i malý bar. Otevřeno je každý den od 10 hodin až do pozdních hodin večerních“.

Přejeme všem návštěvníkům hodně pohody a sportovních úspěchů v pěkném prostředí tohoto nového zařízení.

Text i foto (hv)

Co se nám nelíbí

Nové smetiště v centru města

Je hezké, že se provedla úprava náměstí, komunikací kolem a vyasfaltovaly se i cesty na Osmičce. Je hezké, že se opravily vozovky kolem celého sportovního areálu. Už ale není vůbec hezké to, co zůstalo na Osmičce vedle budovy odboru dopravy MěÚ Lovosice po ukončení prací a celé akce. Původně to bylo asi dočasné složiště větví a odbagrované zeminy. Ta měla být, po dokončení prací na cestách, rozvezená do prohlubní Osmičky, aby se srovnáním terénu omezilo tvoření louží při zvýšené hladině Labe. Nestalo se tak. Nejen že zemina nebyla k terénním úpravám rozvezena, ale postupně se sem začal svážet stavební materiál jiného druhu a odpad z jiných míst. Samozřejmě bez povolení. Na drcení dovezených větví se vyzkoušel i nový štěpkovač. Cesty jsou hotové, firma, která opravu komunikací provedla, je pryč a v centru města vzniklo opět nové smetiště podle známého pravidla: Kde je hromada, tam se přidává. Proč opět? Není to tak dlouho, co jsme v našich novinách kritizovali dlouholetou skládku asfaltu před nádražím. Jen díky prodeji pozemku na parkoviště Plusu skládka zmizela. Odvoz asfaltu do cukrovaru stál 53 tis. Kč a další peníze jeho ekologická likvidace. Není to tak dávno, co konečně zmizelo dlouholeté smetiště pod zámkem. Jen díky budování nové ulice Zámecká se tento prostor upravil a smetiště zmizelo. Na co se bude čekat nyní? Jak dlouho zde toto nové smetiště bude? Kdo zodpovídá za to, že ve smlouvách s prováděcími firmami je zakotveno i provedení dokončovacích prací včetně úklidu staveniště? Jak se přebíralo hotové dílo od prováděcí firmy a kdo ho přebíral? Kolik bude stát odvoz materiálu a upravení terénu alespoň do původní podoby a kdo to bude platit? Všechny tyto otázky nás napadnou při pohledu na zdevastovanou plochu vedle nově upravených prostor Osmičky a jejího okolí.

Zeptali jsme se na odboru životního prostředí MěÚ Lovosice, co tomu říkají. Dozvěděli jsme se, že OŽP dopisem ze dne 20.9.2004 upozornil prováděcí firmu Vodohospodářské stavby s.r.o. v Teplicích, že při akci „Obnova infrastruktury a komunikací po povodni v srpnu 2002 v lokalitě Osmička“ došlo ke zničení 2 ks stromů a k poškození kmenů a větví dalších dřevin. Za zničené stromy je požadovaná náhradní výsadba vzrostlými sazenicemi, u poškozených kmenů a větví odborné ošetření. Vše v termínu příhodné vegetační doby do 31.12.2004. Poté bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání. Za výše uvedené škody může být uložena pokuta až 500 000,- Kč. Jakékoliv použití plochy vedle odboru dopravy MěÚ Lovosice, např. jako dočasná deponie zeminy nebo složiště jiných hmot, nebylo s OŽP nikým projednáváno. Odpovědět na položené otázky v textu článku přísluší odboru regionálního rozvoje správy města. Odtud jsme do uzávěrky našich novin vyjádření nedostali. Tak snad až příště.

Text a foto (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4