Leden 2005 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Jak se rozdává radost v mateřince

Čertí čas je již tradičně spojen s Mikulášem a samozřejmě čertem. V tomhle čase se setkávají společně děti, rodiče a příznivci naší mateřské školy. Sváteční atmosféra v sobě ukrývá možnosti , jak prohlubovat citový život dětí.

Letos Mikulášská besídka s nadílkou proběhly 3. prosince. Snažili jsme se předvést část výsledků naší práce v kolektivu. Svou účastí nás potěšil i místastarosta, pan Závada. Věříme, že všichni přítomní prožili pěkné chvíle stejně jako my, kteří jsme toto setkání připravovali a moc se na něj těšili. Nakonec dobrá zpráva: Čerti si nikoho neodnesli ...

Součástí adventu byla výstava výtvarných prací našich dětí v hale Městského úřadu. Jestli jsme potěšili někho z těch, kteří na úřad v té době přišli, tak z toho máme upřímnou radost.

Další slavnostní chvilkou bylo vyhodnocení výtvarné soutěže »O cenu mladého Plamínka 2004«, kterou uspořádala akciová společnost Transgas a jíž se zúčastnilo 987 škol více, než 12 500 pracemi. Při takovéto účasti je opravdu pěkným úspěchem, že mezi dvaceti nejlepšími pracemi jsou i práce našich dětí: Diany Zavřelové a Pavla Kozáka. Právě tyto dvě úspěšné práce způsobily, že jsme získali zdarma zájezd autobusem do Divadla Sejbla a Hurvínka v Praze. Tohoto představení se 15. prosince zúčastnilo 50 dětí. Byl to pro nás překrásný dárek od Ježíška...

Věra Sailerová, MŠ Terezínská

»U koníčka« oslavili 30 let

existence školky. 18.3.1974 byla totiž Mateřská škola v Resslově ulici slavnostně otevřena. Původně to bylo jen jedno křídlo se dvěma třídami, v roce 1983 byla dostavěna druhá část budovy s dalšími dvěma třídami. První ředitelkou byla paní Věra Hadáčková, současně školu řídí paní Zdena Mikynová. Za třicet let tudy prošlo nejen několik tisíc dětí, ale i hodně zaměstnanců. To bylo vidět na společném shromáždění 19.11., kam se sešli a sjeli i z velmi vzdálených míst v poměrně hojném počtu.

S dětmi jsme ovšem slavily skoro celý rok. Některé akce jsou i v povědomí lovosických občanů: třeba Slavnostní vystoupení v sále Lovoše 20. května. Také v září při svatováclavských oslavách jsme se prezentovali výstavou výtvarných prací v Domě dětí 4 ELKO, která měla velký úspěch. O dalších děních v naší školce se dozvíte průběžně na nástěnce v Centru.

K tomu, abychom se v naší školce všichni cítili dobře, přispělo i vedení města, když nám nechalo interiéry vymalovat příjemnými pastelovými barvami, takže vnitřek budovy působí velmi dobře. Horší je to s fasádami, které by takovou obnovovací kůru potřebovaly také. Jsme poslední školou, které nová fasáda chybí...

Přejeme dětem, rodičům a nakonec i sami sobě, aby i současná generace našich svěřenců v příštích letech vzpomínala na naši školičku v dobrém, lovosickým občanům pak pevné zdraví, štěstí a radost v roce 2005 a nejen v něm...

Podle dopisu paní Joachimsthalerové z MŠ »U koníčka«

 

Osvěta nemusí být NUDNÁ

Policista upoutal žáky i učitele

Ve čtvrtek 7.10. se na lovosické škole ve Všehrdově ulici konala přednáška pro žáky 4. a 5.tříd na téma Policie ČR. Přednášku vedl nadporučík Petr Hladký z oddělení cizinecké policie v Litoměřicích. Jeho přičiněním se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o práci České policie.

Žáci byli vhodnou formou upozorněni na nebezpečí užívání drog, které souvisí s nárůstem dětské kriminality. Nechyběla ani tolik diskutovaná témata současnosti jako jsou terorismus, únosy či šikana. O tom, že přednáška děti velice zaujala, svědčí spousta jejich dotazů. Na všechny zvídavé otázky nadporučík Hladký ochotně a podrobně odpovídal. Na závěr mu byl odměnou upřímný potlesk všech posluchačů.

Za všechny přítomné děti i pedagogy děkuji panu Hladkému za čas, který se rozhodl věnovat právě našim žákům. Setkání bylo pro děti velkým přínosem a věříme,že nebylo zdaleka posledním.

Mgr.Hana Protivová

V tělocvičně řádili čerti

V ZŠ Antonína Baráka zaměnili tradiční Vánoční besídku za Mikulášskou zábavu. Do tělocvičny vyzdobené výkresy čertů a Mikuláše, ve které zábavné dopoledne s nadílkou proběhlo, se dostavili i malí návštěvníci z lovosických mateřských škol a z MŠ z Vchynic. Jejich starší kamarádi jim připravili pásmo písní, tanců a říkadel na zimní motivy. Pořadem provázeli žáci 5. třídy Eliška Deusová a Honza Schneider.

Vystoupení načali zpěvem a zimními říkankami prvňáčci a bylo vidět, že se za tu krátkou dobu, co chodí do školy, hodně naučili. Dramatizace pohádky v podání žáčků 2. třídy O koťátku, které zapomnělo mňoukat pobavila nejen malé i větší posluchače, ale také herce. Poté zazpívala děvčata z 5. třídy píseň z filmu S čerty nejsou žerty, čtvrťáci předvedli Country tanec, písničku ZOO zazpívaly děti ze 3. třídy a s „Narozeninovou“ písní se představila družina v čepečcích s fábory a s barevnými nápoji. Děvčata z 5. třídy si sama nacvičila moderní tanec Verona podle návrhu Martiny Masákové. Nechyběl ani aerobik a další pohádka. Malým hostům se program velmi líbil, zúčastnilo se i několik rodičů.

A pak už nadešla ta důležitá chvíle, na kterou se všichni těšili. Do sálu vstoupil velebný stařec s bílým plnovousem, mitrou a berlou, kterého doprovázeli dva andělé se třpytivou hvězdou na čele. Čerti ovšem byli v převaze, těch bylo pět - roztomilá byla čertice s pytlem na děti. Ale ani ti nejmenší se nebáli, vždyť Mikuláš a andělé roznášeli dárky, dostalo se opravdu na všechny. A čerti metlami jen hrozili, i když... Podle paní ředitelky by si možná někteří žáčkové postrašení od čertů zasloužili. Poděkování za dárky si zaslouží sponzor Deli. Příští rok na shledanou, milý Mikuláši!

Hz

Na ZŠ Antonína Baráka proběhly oblíbené jazykové soutěže na počítači

Žáci všech tří lovosických základní škol a sulejovické ZŠ podrobili v listopadu a prosinci 2004 své jazykové znalosti počítačovým testům. Soutěžilo se ve třech kategoriích (5. třídy, 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy) v anglickém a německém jazyce. Okrskové kolo, které se konalo 24.11., mělo prověřit velikost slovní zásoby a schopnost porozumět cizojazyčnému testu. Každý soutěžící si také vylosoval téma (rodina, město, přírody, návštěva u lékaře). Soutěž v němčině Deutsch mit dem Computer v nejmladší kategorii vyhrál Miroslav Smolka a na 2. příčce skončila Martina Masáková, oba z domácí školy. Bronzové třetí místo obsadil Lukáš Svoboda ze 4. ZŠ. V kategorii 6. a 7. tříd suverénně zvítězila Martina Mončeková rovněž ze ZŠ A. Baráka, která ve všech ukazatelích (slovní zásoba, porozumění i téma) získala 100%. Druhý se umístil Roman Luong z 1. ZŠ a třetí byla Martina Peterová z domácí školy. V nejvyšší věkové kategorii vyhrála Markéta Mončeková (ZŠ AB), druhá skončila Barbora Poláková (ZŠ AB) a třetí se umístil Miroslav Zukerstein z 1. ZŠ.

O týden později proběhla stejná soutěž i pro angličtináře. Mezi nejmladšími s 263 body zvítězil Lukáš Hrdlička (ZŠ AB), druhým byl Michal Perkner ze ZŠ Sulejovice a na 3. pozici skončila Kristýna Zemanová ze 4. ZŠ. Mezi žáky 6. a 7. tříd obsadil 1. místo Jaroslav Dlouhý (ZŠ AB), na 2. pozici skončil Josef Cestr také z domácí školy a 3. příčka patřla Davidu Špačkovi z 1. ZŠ. V nejvyšší kategorii nejlépe zabodovala Lenka Dragounová, druhá skončila Petra Konůpková z 1. ZŠ a třetí pozice patřila Milanovi Kučerovi z domácí školy. Všem vítězům gratulujeme a přejeme úspěchy i v okresní kolech jazykových olympiád. Vždyť stále platí: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“!

Hz

Litvínovský choroš

Choroš není jen houba, ale také název 6. ročníku soutěžního setkání pro zájemce o biologii, přírodu, sport a zábavu, které Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově uspořádala ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2004. Této soutěže pro tříčlenná družstva žáků 8. a 9. tříd ZŠ Ústeckého, Středočeského a Karlovarského kraje se letos zúčastnilo 49 družstev a mezi nimi i dvě družstva ze Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích za doprovodu Mgr. Alice Prokešové, učitelky přírodopisu.

První den proběhly poznávací a laboratorní testy, „přijímačky z biologie nanečisto“, netradiční sportovní hry a soutěže. Večer ještě měly děti zábavný program s diskotékou. Druhý den dopoledne soutěž pokračovala, otázky byly zajímavé (i známé osobnosti nebo dopravní značky) a po obědě byly vyhlášeny výsledky. Pro lovosické deváťáky byly milým překvapením. Při svém prvním startu obsadila trojice ve složení Lenka Dragounová, Petr Masák a Tomáš Krasl hezké 4. místo. Ve druhém dni zabojovali a dostali se z 9. pozice na 4. příčku. „Bramborová“ medaile nemrzela, odměnou byl totiž velký dort ve tvaru pejska od sponzorů soutěže. Žáci prokázali, že mají dobrý všeobecný přehled a studijní předpoklady pro studium na středních školách. Druhá trojice z 8. třídy se umístila v druhé polovině soutěžního pole, doplatila na to, že byla nejmladší; ostatní družstva byla z 9. tříd. Dětem se netradiční soutěžení líbilo a ZŠ Antonína Baráka určitě příští rok do soutěže nějaké týmy vyšle. Letošní průkopníci dobře reprezentovali a patří jim za to uznání. Blahopřejeme!

Hz

ELKO hlásí

V úvodu bychom chtěli popřát všem čtenářům Lovosického dneška a všem našim příznivcům zdraví a  úspěšný vstup do nového roku 2005.

V prosinci, již tradičně turistický oddíl uskutečnil pochod na Lovoš pod názvem Lovosická vánočka aneb o měšec zlého správce. Počasí přálo a tak všech 197 účastníků bylo nadmíru spokojeno při výšlapu a při plnění disciplín. Z mnoha zaujala nová soutěž pod názvem Číšník,která spočívala v rychlé obsluze zákazníka.

Poděkování patří nejen turistickému oddílu Vejři pod vedením manželů Schejbalových,ale i jejich více než 20-ti kamarádům,kteří pomáhali při celé organizaci.

3. prosince Elko navštívili Čert, Mikuláš a Anděl, kteří přišli pobavit,postrašit a zatančit si s našimi nejmenšími. Dětí bylo letos méně, ale o to bylo veseleji.

Pro všechna odvážná děvčata, kterým ještě nebylo 11 let, připravujeme soutěž MISS Poupátko, která proběhne 27. ledna v DDM. V této soutěži nejde o krásu, ale spíše o odvahu vystoupit před veřejností a předvést něco ze svých dovedností a schopností v rozhovoru s moderátorem, ve volné disciplíně a praktické části. Poslední disciplínou, kterou bývá promenáda v plavkách, bude v naší soutěži módní přehlídka, ve které se může každá z dívek předvést v oblečení, ve kterém se cítí nejlépe. Uchazečky o tuto soutěž si mohou vyzvednout přihlášky v době od 10. ledna do 25. ledna v  ELKU. Bližší informace na telefonu č. 416 532 505.

VKSSS

 

Lovosičtí gymnazisté ve světě vědy

Jako každoročně, i minulý týden pořádala Akademie vědy ČR „Týden vědy a techniky“. Pod záštitou této instituce se ve dnech od 8. do 14. listopadu „otevřely dveře“ do všech vědeckých ústavů a široká veřejnost tak měla příležitost obeznámit se s prací předních českých vědců. Byli to hlavně studenti středních škol, kteří zvažujíce svá budoucí povolání, plnili vědecké kabinety. Ke stálým návštěvníkům této akce patří i studenti Lovosického Gymnázia.

Letos vybraní studenti navštívili jako první ústav živočišné fyziologie a genetiky v Liběchově. Zde se nachází celkem pět výzkumných laboratoří, například laboratoř genetiky ryb, kde se mimo jiné zabývají unisexuálním rozmnožováním některých druhů ryb. Velkou pozornost upoutala také laboratoř experimentální onkologie, která se zabývá studiem účinku devitalizace (originální chirurgický postup) na živý organismus a na léčbu pevných nádorů u různých živočišných modelů. V laboratoři vývojové biologie se studenti dozvěděli, jak se dělají ultratenké řezy, které se používají pro elektronovou mikroskopii a prohlédli si elektronový mikroskop. Snad nejzajímavější pro všechny byla laboratoř zabývající se mimo jiné i dědičnými chorobami jednotlivých plemen psů.

Následující den navštívila další skupina studentů geofyzikální ústav, ústav fyziky atmosféry a fyzikální ústav v Praze. A jaká byla komunikace mezi vědci a studenty? Je třeba říci, že přednášející jsou lidé zapálení pro věc a svou práci dělají z lásky. Stejně tak jsou nadšeni, když vidí mladou zainteresovanou generaci. Proto poslouchat jejich výklad nebylo rozhodně nudným mrháním času. A jak to vidí lovosičtí gymnazisté? „V geofyzikálním ústavu mě zaujal především obor gravimetrie, který se mimo jiné zabývá měřením a předpovídáním zemětřesení. Dále také geomagnetismus jehož účinky ovlivňují dokonce i vojenské operace, jelikož při vysoké geomagnetické aktivitě vypálené rakety minou svůj cíl.“ Řekl gymnazista Jiří Homuta ze 4.ročníku. Některým studentům zase imponoval obor geotermiky, který se začal rozvíjet až v 60.letech minulého století. Mladý vědec zde pomocí speciálního přístroje demonstroval měření tepelné vodivosti horniny a vysvětlil, jak pomocí vrtu dokáže zjistit průměrnou teplotu např. z doby ledové. Přednášky se konaly ve stroze vybavených kabinetech s letitým interiérem. Prioritou pro vědce totiž není stylově vybavená pracovna, ale kvalitní vědecké pomůcky a funkční přístroje.

O něco náročnější byla návštěva fyzikálního ústavu, který sídlí v krásné secesně-kubistické budově. V jednotlivých laboratořích jsme se setkávali s napohled obyčejnými lidmi , avšak jejich výklady braly dech. „Nikdy jsem si nemyslel, že právě naši fyzikové mají ve světě takový úspěch. Třeba patentovaný vynález mikroskopu AFM, kterým dokáží identifikovat atomy, mě potěšil i proto, že se s ním dá určit, jak brzy se otráví katalyzátor, když načerpám špatný benzín.Což se mi už párkrát stalo.“ Svěřil se letos maturující Štěpán Růžička. Některé studenty spíše zarazila cena vědeckých přístrojů, která se pohybovala od několika desítek tisíc až po několik desítek milionů eur. Na otázku, jak by se studentům líbilo pracovat v některém z vědeckých pracovišť odpověděla Klára Daňhelková takto: „Asi ne. Myslím, že k dosáhnutí úspěchu zvláště v tomto oboru je potřeba ohromné píle a trpělivosti. Když však zvážím průměrný plat vědců s těmito argumenty, musela by být má práce současně i životním koníčkem.“

Jedním z problémů současné vědy je tedy i nezájem mladší generace. Jak se s tímto problémem Akademie vědy vypořádá je zatím ve hvězdách. Co je však jisté, je fakt, že Lovosické gymnázium bude i nadále podporovat tyto akce a zájem o vědu v řadách svých studentů.

(Inf)
Jitka Beránková a Iva Řezníčková,
foto Štěpán Růžička

Článek otiskujeme se zpožděním, za což se omlouváme.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9