Únor 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Zprávy z radnice

19. jednání RM dne 7.12.2004

RM bere na vědomí

 • smlouvu o archeologické činnosti mezi DZCL a.s. Lovosice a Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě na akci: Průmyslová zóna 1, (bývalé k.ú. obce Prosmyky).
 • smlouvu o dílo mezi DZCL a.s. Lovosice a Jiřím Šilínkem na akci: Archeologický výzkum v prostoru 1. zóny Průmyslového a logistického centra Lovosice.
 • předložený návrh koncepce směny pozemku parc. č. 314/5 za poměrnou část pozemku parc. č. 311 a 312 nebo jiný vhodný pozemek nutný pro řešení parkovacích ploch v souvislosti s výstavbou 43 bj. Lovosice lokalita U ZÁMKU.
 • požadavek Marie Creepsové, Krátká 989/14, v současné době však nelze tento požadavek kladné vyřešit. - zápis z jednání bytové komise konané dne 10.11.2004
 • výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž vnitřního vybavení DPS firmou ARKUS interier s.r.o. Plzeň a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • zápis z komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu, konané dne 23.11.2004
 • předložená kritéria pro odměny ředitelům škol MŠ, ZŠ, ZUŠ, CŠJ, DDM platné od 1.1.2005.
 • žádost Ivety Skokanové o převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Wolkerova 688/15 z původní uživatelky Petry Jandové, nájem bytu však přechází dle § 706 OZ na pozůstalé děti P. Jandové.

RM schvaluje

 • vydání rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace pro firmu REVAK s.r.o. Litoměřice pro pokračování akce "Modifikace - relining Lovosice - Lafarge Cement pro tyto etapy:
  1. etapa: úsek ZŠ 2 - SŠ 2 Žižkova ul., v termínu 3.11. - 30.11.2004.
  2. etapa: úsek ZŠ 3 - ZŠ 4 Žižkova ul., v termínu 15.11.- 15.12.2004
  3. etapa: úsek ZŠ 4 - ZŠ 5 ul. 8. května - Siřejovická, v termínu 1.12. - 31.12.2004.

  Podmínkou města je nezasahovat do nově vybudované komunikace v Žižkově ul.

 • uzavřeni nájemní smlouvy na nebytový prostor v ulici Osvoboditelů 939 manželům Pelikánovým za účelem prodejny dárkového zboží dle předloženého návrhu.
 • dodatek č.1 k Nájemní smlouvě na nebytový prostor mezi Městem Lovosice a panem Filousem, bytem Čížkovice, čp. 275.
 • v souladu s usnesením ZM č.159/V/2004 a č.160/V/2004 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Konstruktiva Branko, a.s. Praha na akci: Hrubé terénní úpravy - cukrovar Lovosice
 • zahraniční služební cestu pro starostu MěÚ do Bruselu na pozvání poslankyně EP Jany Bobošíkové ve dne 8. - 10. 12. 2004.
 • od 1.1.2005 z důvodu zvýšení cen zemního plynu úpravu cen plynu, vody. elektrické a tepelné energie a TUV z 340,-Kč/GJ na 362,- Kč/Gj +5% DPH a pověřuje starostu podpisem dodatků ke smlouvě č.6 a č.32.
 • umístění následujících žadatelů do DPS od 1.1.2005:

  Dagmar Kočová, Žižkova 914/16, Lovosice, Anna Bušková, Krátká 987/18, Lovosice, Marta a Bohuslav Zaňkovi, Mírová 269/6, Lovosice, Jana Rajchertová, Krátká 991/10, Lovosice, Alena Hančlová, Terezínská 215/10, Lovosice, Annelies Janoušková, Žižkova 218/11, Lovosice, Božena Husáková, Sv.Čecha 1, Lovosice, Zdeňka Jelínková, Vodní 998, Lovosice, Marie Grohmanová, Labská 440/4, Lovosice, Eva Zímová, Vodní 995/3, Lovosice, Václav Borovička, Žižkova 217/9, Lovosice, Alžběta Geburová, Krátká 990/12, Lovosice, Rudolf Hála, Žižkova 357/8, Lovosice, Hana Kromholzová, Osvoboditelů 941/49, Lovosice a Milada Jenčová, Kostelní 902/20, Lovosice.

 • prodlouženi nájemní smlouvy na byt 1+3 I. kat. v ul. Terezínská 655 p. Jaroslavu Najmanovi do 30.6.2005
 • převod nájmu bytu 1+2 I, kat. v ul. Osvoboditelů 938137 z původní uživatelky Jaroslavy Jeřábkové na vnuka Petra Jeřábka.
 • převod nájmu bytu 1+3 II. kat. v ul. Žižkova 21 z původního uživatele Aloise Tomašáka st. na syna Aloise Tomašáka ml.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 938/37 z pův. uživatelky B. Zemanové na vnuka Pavla Fialu.
 • převod nájmu bytu 1+1 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/45 z pův. uživatelky Evy Kejřové na syna Karla Kučeru.
 • přidělení bytu 1+2 I. kat. v ul. Kmochova 952 manželům Vortelovým, dosud bytem Siřejovická 251.
 • ubytování na městské ubytovně Nádražní 805 pro Miroslavu Žádníkovou a její dceru.
 • znění aktualizovaných nájemních smluv na byty uzavírané na dobu neurčitou a určitou - 1 rok, 3 měsíce.
 • pronájem pozemků č. 303/2,3,4 o celkové výměře 1636 m2 Českému rybářskému svazu, místní organizace Litoměřice za symbolické nájemné 1,- Kč ročně. Dlouhodobý pronájem na dobu 25 let bude vázán na podmínku obnovy areálu včetně chat, které byly zničené povodní a povinnost využívat areál pouze pro činnosti organizované pod ČRS MO.
 • předložený návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory v ulici Osvoboditelů 50 pro ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU ÚSTECKÉHO KRAJE pro zajištění přednemocniční neodkladné péče. Účinnost nájemní smlouvy od 1.1.2005
 • uzavření smlouvy o věcném břemenu se společností České dráhy a.s. Praha na pozemek v k.ú. Lovosice č. 1200/3 a na pozemek č. 569 v k.ú. Lhotka nad Labem za účelem prodloužení splaškové kanalizace Lovosice - Lhotka nad Labem dle předloženého návrhu smlouvy.
 • zápis z komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu, konané dne 23.11.2004
 • předložená kritéria pro odměny ředitelům škol MŠ, ZŠ, ZUS, CŠJ, DDM platné od 1.1.2005.
 • Smlouvu o dílo, mezi Městem Lovosice a firmou Trade FIDES, a.s. Domych 57, Bmo, na dodávku a montáž Elektrické zabezpečovací signalizace v objektu kapie sv. Františka Serafínského v Prosmykách.
 • předložené znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemci MUDr. Ladislavem Kohoutkem a společností Diagnostika s.r.o. na nebytové prostory v ulici Školní 1.
 • návrh stavby polyfunkčního objektu na parcelním čísle 967, ulice Kostelní, Lovosice.

RM souhlasí

 • v souladu s 16-ti třídním katalogem prací, který je upraven nařízením vlády č. 469/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.,s novým zařazení do platové třídy 11 pro ředitelku DDM Elko Lovosice a to s účinností od 1. 1. 2005.
 • s tím, aby Město Lovosice požádalo o dotaci ve výši 60% na zpracování Územního programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek v rámci dotačního titulu 2.7.1. a pověřuje odbor životního prostředí MěÚ Lovosice podáním žádosti.

RM nesouhlasí

 • s instalaci 1 ks prosklené lednice od firmy CocaCola u stánku s grilovanými kuřaty v ulici Osvoboditelů.
 • s instalací 1 ks prosklené lednice od firmy CocaCola v ul. Žižkova před provozovnou Asia bistro.
 • s žádostí p. Kozáka a pana Hoie s umístěním 3 ks stánků v prostoru před budouvou ČD.
 • s pronájmem bytu 1+3 I. kat. v ul. Dlouhá 1046 panu Radku Samuelovi o další rok, požaduje užívání bytu M. Růžičkovou nebo vrácení bytu MěÚ.

 

20. zasedání RM 20.12.2004

RM pověřuje JUDr. Krupku prověřením smluvního vztahu mezi AGN Ústí nad Labem a Městem Lovosice na zajištění výběrového řízení na vybavení interiéru nového MěÚ Lovosice.

RM vydává v souladu s § 11 odst. 1 a 2, § 99 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a § 5 odst. 1, a § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Nařízení Rady města Lovosice č. 2/2004 o zákazu rušivé činnosti, která by mohla vést k ohrožení hlemýždě zahradního (Helix pomatia) na jeho bytí (existenci).

RM souhlasí

 • s podáním žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem kultury v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na pořízení bezpečnostních vitrín v objektu kaple sv. Františka Serafinského v Prosmykách.
 • se zasahováním požárně nebezpečného prostoru stavby „Nákladová vrátnice v areálu DELI Lovosice“ na pozemek ve vlastnictví města - veřejné prostranství, ul.Husova.
 • s přidělením finančního příspěvku ve výši 2 500,- Kč na pronájem sportovní haly TJ Lovochemie za účelem pořádání 4.ročníku fotbalového turnaje.

RM schvaluje

 • dodatek č.7 ke Smlouvě o svozu a zneškodňování komunálních odpadů uzavřené dne 26.5.1997 mezi městem Lovosice a společností BEC odpady s.r.o.Jedná se o stanovení ceny za sběr, svoz a zneškodnění směsného domovního odpadu od fyzických osob platné od 1.1.2005. Úprava cen odráží především nárůst nákladů.
 • uzavření Příkazní smlouvy mezi Karlem Beránkem, bytem Dlouhá 666/68, Lovosice, zastoupeným opatrovníkem Městem Lovosice a Psychiatrickou léčebnou v Horních Beřkovicích o správě finančních prostředků po dobu hospitalizace v PL v Horních Beřkovicích.
 • umístěni paní Emilie Schinglerové do Domu s pečovatelskou službou.
 • uzavření celoroční objednávky na řezané a hrnkové květiny pro MěÚ Lovosice do výše 30 000 ,- Kč s Květinou Lovosice, 8.května 27/4.
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF VSB a.s. České Budějovice na akci: Regenerace průmyslové zóny - příprava území v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích.
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF VSB a.s. České Budějovice na akci: Regenerace průmyslové zóny - příprava území v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích.
 • smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení části městské kanalizace mezi Městem Lovosice a ing. Pavlem Černým,
 • finanční příspěvek pro TJ Lovochemie - oddíl kuželek ve výši 7 500 ,- Kč na činnost v důsledku zvýšených nákladů způsobených povodní.
 • přijetí věcného daru v hodnotě 60 000,-Kč a to obrazového diptychu Adama z Valdštejna mladšího od Jiřího Novosada pro MěÚ Lovosice od fi BEC odpady s.r.o., Prosmycká 2/čp. 88, Lovosice.

RM projednala předložený návrh zápisu do kroniky za rok 2002 a 2003, zpracovaný kronikářkou ing. Evou Hozmanovou a souhlasí s jeho plným zněním bez připomínek.

RM bere na vědomí zápis z komise ŽP, Dopravy a VP ze dne 2.12.2004.

Lovosický dnešek chválí

Město bylo čisté

V televizním zpravodajství mezi svátky vánočními a Novým rokem jsme mohli shlédnout záběry do ulic jiných měst - například Plzně, ale i dalších a není důležité kterých. Hromady odpadků kolem popelnic a kontejnerů, které už v našem městě poslední roky není vidět. Proč? Protože i o svátcích byl zajištěn plynulý odvoz odpadků a tak naše město vypadalo vedle těch v televizi jako pokojíček. Jestliže kritizujeme některé jevy (například schody v Centru), musíme na druhé straně pochválit Správu města, že tuto problematiku má opravdu »pod palcem«.

redakce

Společenská kronika

Nejsmutnější rubrika našich novin:

spoluobčané, kteří nás opustili navždy...

Klausová Božena,*1926,
Marcu Dimitru, *1930,
Kopřivová Etela,*1965,
Frýdová Eva, *1935,
Ostrá Věra, *1924,
Haut Pavel, *1946,
Nováková Anežka,*1918,
všichni z Lovosic
Hořánek Miloslav*1926, ze Vchynic,
Šlajerová Jaroslava*1930, z Dobkoviček,
Pečený Ladislav,*1934, ze Lhotky,
Martínková Marie*1920, ze Sulejovic,
Křížek Lubomír,*1937, ze Sulejovic,
Dlouhý Jaroslav,*1919, z Milešova (DD),
Lačná Marie,*1919, z Jenčic,
Klupák Karel,*1928, z Dlažkovic,
Mrkosová Vilemína,*1923, ze Siřejovic,
Aulická Anna,*1915, z Chodovlic,
Rubešová Božena,*1926, z Třebenic,
Hartman Josef,*1926, z Třebenic,
Šmída Jan,*1950, z Čížkovic,
Zahálka Stanislav,*1935, z Čížkovic.

Na každého z vás bude někdo vzpomínat...

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2