Únor 2005 Lovosický dnešek - Strana 4

Co nového v Lovosicích

Zvýšení poplatku za komunální odpad pro rok 2005.

Na 5. řádném zasedání Zastupitelů města dne 25. 11. 2004 bylo schváleno usnesení o zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu z dosavadních 372,- Kč na 408,- Kč na občana a rok s platností od 1.1.2005. Měsíčně je to zvýšení o 3,- Kč na platící osobu. Nebyl schválen původní návrh Rady města na zvýšení platby na 420,- Kč. Ing. Karel Riedl z odboru životního prostředí MěÚ Lovosice v návrhu zvýšení kapitační platby za odvoz komunálního odpadu uvedl důvody, které k této změně vedly.

OŽP MěÚ Lovosice dle vyhlášky č. 4/2002 o poplatku za komunální odpad a na základě průzkumu vypracoval dvě tabulky, kde jsou uvedeny skutečné stavy příjmů a nákladů v odpadovém hospodářství do konce září 2004 a předpokládaný vývoj do konce roku 2004.

Skutečné navýšení tunového množství komunálního odpadu je možno dokumentovat na tabulce. Zde jsou uvedeny skutečnosti za rok 2001 až 2003. Podle této tabulky je celkové množství za rok 2003 3447 tun odpadu vyvezeného z města. Z tabulky je také patrný nárůst separovaného sběru pro třídění podle klasifikace papír, plasty a sklo, kde je vidět, že za rok 2002 a 2003 byl rapidní nárůst tohoto separovaného sběru až na 136 tun za rok 2003. Nárůst je možno přičíst zvýšení počtu a novému rozmístění separovaných míst. V roce 2004 se jejich počet zvýšil z 22 na 32 stanovišť. Tato stanoviště OŽP zaznamenal do mapy města a byl udělán seznam separovaných míst. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na desce v budově MěÚ Lovosice. Z množství stanovišť a nárůstu množství separovaných míst je možné usuzovat na zvýšený příjem od firmy Ekokom za sběr separovaného odpadu.

Tabulka příjmů se skládá ze tří položek: Příjem města, příjem od občanů dle poplatku za letošní rok 372,-- Kč, a příjem za sběr využitých složek komunálního odpadu. V tabulce výdajů je svoz sběrných nádob a komunální odpad od běžných nemovitostí, svoz velkoobjemových kontejnerů, sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu a svoz nebezpečných odpadů. Dále jsou zde náklady v oblasti smlouvy o dílo a členský příspěvek firmě SONO. Po sečtení uvedených údajů byla sestavena rekapitulace. Hospodářský výsledek pouze z této kapitoly, je ztrátový ve výši - 677 tis. Kč. Z dalších propočtů směrovaných k vyrovnanému rozpočtu vyplývá potřeba zvýšení současných poplatků o 72,-- Kč, tzn. zvýšení částky na 440,-- Kč na občana a rok. Poplatek v této výši by představoval platbu 1,22 Kč na občana a den, tj. zvýšení oproti roku 2004 o 0,20 Kč na občana a den. Tento návrh byl předložen do jednání rady dne 16.12.2004. Rada doporučila snížit poplatek na 420,-- Kč na občana a rok. V tomto případě navýšení poplatku činí 48,-- Kč. Poplatek v této výši představuje platbu 1,15 Kč na občana a den a zvýšení oproti roku 2004 představuje 0,13 Kč na občana a den.

Největší podíl na zvýšení poplatku má změna právní úpravy, tj. v oblasti DPH, kde sazba z 5% stoupla na 19%. Dále je to neustále se zvyšující nárůst tunového množství separovaného komunálního odpadu od občanů. Ze zákona vyplývající zvýšení sazby za uložení komunálního odpadu se zvýšilo z 200,-- Kč za tunu v roce 2004 na 300,-- Kč za tunu odpadu pro rok 2005. Zvýšila se i sazba za uložení nebezpečného odpadu z 1100,-- Kč na 1200,-- Kč za tunu.

Pro vaší další informaci jsme zjistili některé poplatky, které budou vybírány v některých dalších městech v našem okolí. Konkrétně Litoměřice z 408,-- Kč na 492,-- Kč, Štětí z 380,-- Kč na 450,-- Kč, Roudnice nad Labem z 444,-- Kč na 480,-- Kč

Sběr a třídění komunálního odpadu (t)

rok200120022003
směsný KO1861,41906,03427,1
objemový KO---327,010,6
uliční smetky---224,09,7
separovaný KO38,751,7136,3
celkem KO1901,32511,83593,0
nebezpečný odpad1,23,19,3

separovaný odpad (t)

rok200120022003
plasty11,319,547,2
sklo14,213,433,1
papír13,018,855,9

rok200120022003
celkem KO kg/obyvatele/rok203268384
celkem separovaný KO kg/obyvatele/rok4,25,8615,55

Pro separaci je dále používán sběr do plastových pytlů (papír, plast) a je realizován u 350 domácností. Údaje pro rok 2004 v době uzávěrky novin ještě nebyly k dispozici.

Svoz komunálního odpadu v roce 2004

počet nádob 1100 l179 ks
počet nádob 240 l7 ks
počet nádob 110 a 120 l860 ks
počet vývozů nádob 1100 l2834

počet nádob 1100 l separovaný KO(32 stanovišť)

plasty vývoz 1x za týden34
papír vývoz 1x za 2 týdny27
sklo vývoz 1x za měsíc27
počet vývozů nádob 1100 l separ. KO2794
počet velkoobjemových kontejnerů3 (24 stanovišť)
počet vývozů velkobj. kont. za rok156

Příjmy a výdaje v systému sběru KO v roce 2004

příjem za sběr využitelné složky KO354 tis. Kč
příjem od občanů dle vyhlášky3482 tis. Kč
pronájem areálu PTS2455 tis. Kč
celkové příjmy6291 tis. Kč
vývoz sběrových nádob4388 tis. Kč
vývoz velkoobjemových kontejnerů1786 tis. Kč
sběr a svoz využitelné složky KO592 tis. Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů36 tis. Kč
smlouva o dílo (mzda 1 pracovník)72 tis. Kč
členský příspěvek SONO94 tis. Kč
celkové výdaje6968 tis. Kč
 
hospodářský výsledek- 677 tis. Kč

Připravil (hv)

Tak nás napadá: proč si město vydržuje dalšího pracovníka na agendu o odpadech? To je málo úředníků?.

Red.

 

Znovu vandalství

K tomuto obrázku je těžké cokoliv dodat. Prostě existuje skupina lidí, kteří nemají pocit, že patří do lidské společnosti. Nemají žádné zábrany, neberou na vědomí to, že se někdo jiný snaží zlepšit životní prostředí, ve kterém žijeme, zlepšit vzhled města. Ve vědomí své výjimečnosti jsou silní a musí tuto svojí sílu ukazovat. Jednou je to vysypaný a zdemolovaný odpadový koš nebo sypání odpadků tam, kam určitě nepatří, jindy rozbitá lavička v parku nebo sprejem poničená nová fasáda domu. Tentokrát je to ulomený stromek, který byl nedávno nově zasazený. Co proti tomu dělat? Asi by pomohlo méně lhostejnosti každého z nás k tomu, co se okolo nás děje, více osobní angažovanosti při zjištění takovýchto špatných skutků. Vandalství a kriminalita spolu úzce souvisí. Hlídky zatím neexistující městské policie, při pravidelných obchůzkách zejména v nočních hodinách, by k omezení vandalství a jiných závažných a nekalých činností také mohly přispět. Slova o prevenci a výchově v našich novinách zazní na jiném místě od osob povolaných.

Text i foto (hv)

Výsadba nových stromů na Osmičce

Jistě jste si povšimli, že v areálu lesoparku Osmička i jinde v Lovosicích byly vysázeny nové stromy. Na dálku svítí jejich ochrana z latí a poutá pozornost. Výsadba stromů se zpravidla provádí na podzim, kdy je doba pro tuto činnost optimální. Informaci o tom, o jaké akce jde, nám podala Ing. Markéta Povová z OŽP MěÚ Lovosice.

Jedná se o náhradní výsadbu v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Náhradní výsadba byla OŽP MěÚ Lovosice uložena za dřeviny, které byly pokáceny v souvislosti s výstavbou komunikace Zámecká (akce Města Lovosice), jedná se o 12 ks javorů. Dále zde byla provedena část náhradní výsadby za pokácené stromy společností Ředitelství vodních cest při výstavbě přístavní zdi v Lovosicích. Tuto výsadbu provedla na své náklady společnost Brassica odbytové družstvo, společnost vysadila celkem 10 ks lip, z toho 3 ks v lokalitě Osmička. Další výsadby v lokalitě Osmička proběhly v závěru roku 2004 v rámci obnovy břehových porostů vodního toku Labe. Tato výsadba byla realizována v úseku Mělník-Střekov (olše, dub, jasan, javor). Výsadba u Penny Marketu byla provedena v rámci vlastní stavby a sadových úprav. Případná výměna za uhynulé jedince závisí jen na společnosti provozující prodejnu potravin. Při rekonstrukci Žižkově ulici bylo vysázeno 8 ks akátů.

V rámci ozelenění areálu prodejny potravin Lidl bylo vysázeno 11 ks javorů. Z rozhodnutí OŽP, jako náhradní výsadba za pokácené 4 stromy na stráni před Lidlem mělo být vysázeno 10 ks nových stromů (2 habry, 4 lípy, 2 javory a 2 jeřáby) převážně v okolí prodejny. Termín k výsadbě do 31.10.2004 nebyl touto firmou splněn. Další výsadba 4 ks javorů bude provedena na jaře jako náhrada za poškozené stromy při obnově komunikací na Osmičce.

Text i  foto (hv)

Tak nás napadá: neměl náhodou LIDL ve smlouvě náhradní výsadbu stromů? Zatím tedy nic...

Red.

Stavba přístavní zdi v dolním plavebním kanále

Na břehu Labe je od loňského roku čilý stavební ruch. V místě u sil je cesta podél řeky neprůchodná. Břeh plavebního kanálu je vybagrovaný a provádí se zde betonáž. Co se zde staví, na to jsme se zeptali Ing. Lenky Feiklové z OŽP MěÚ Lovosice, která má na starosti vodosprávní úsek.

Objednatel stavby a předpokládaný budoucí vlastník (správce) stavebních objektů je Ředitelství vodních cest ČR, Praha. Jako vítěz výběrového řízení a tedy i dodavatelem celého díla se stala firma Navimor Invest, Praha. Stavba byla zahájena v červenci 2004. Stavební povolení vydal OŽP MěÚ Lovosice v říjnu 2003 s tím, že stavba bude dokončena do dubna 2005.

Stávající přístav, který se nachází na levém břehu dolního plavebního kanálu v Lovosicích je definován Vyhláškou ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., jako veřejný. Zařízení vybudované v přístavu v roce 1968 - 1970 je tvořeno šikmým břehovým svahem. Dosavadní způsob nakládky u šikmého břehu neumožňoval přiblížení plavidel k překladní hraně natolik, aby nakládaná plavidla nezůstávala v plavební dráze dolního plavebního kanálu, čímž docházelo k ohrožení bezpečnosti plavebního povozu. Využití stávajícího zařízení Odbytového družstva Brassica pro nakládku zemědělských produktů je technicky velmi problematické, neboť se jedná o rozdílnost technologie nakládky a vykládky komodit.

Výstavbou přístavní zdi spojenou s potřebnou úpravou koryta plavebního kanálu, budou vytvořeny vhodné stabilní podmínky pro manipulaci s plavidly a jejich nakládku s tím, že lodní poloha bude zcela mimo plavební dráhu. Umístění nové překladní polohy je limitováno stávající překladní polohou na rýži, stávající překladní věží s návaznou technologickou dopravou do sila, průběhem směrového oblouku levého břehu plavebního kanálu a pobřežní potahovou stezkou.

Novou překladní hranu bude tvořit svislá štětová stěna, umístěná v horní části svahu podél stávající břehové hrany. Délka přístavní zdi je 157,2 m, výška přístavní zdi je 10,3 - 11,3 m. Stávající šikmý břeh před lícem přístavní zdi bude odtěžen. Součástí výkopu bude odtěžení stávajícího kamenného opevnění břehu včetně odláždění a těžba zeminy pod hladinou Labe. Těžbu však bude možné provádět až po dokončení přístavní zdi a to shora z plochy překladiště a nebo plavidla. Plocha za rubem přístavní zdi bude v šíři 7 m zpevněna. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým povrchem. Stávající chodník pro pěší provoz bude v prostoru přístavní zdi naveden na tuto zpevněnou plochu.

Text a foto (hv)

Obchod a služby

Ve stínu otevření Lidlu

zůstalo otevření malého občerstvení vedle restaurace Lovoš. Podobně jako vinárnu Hrozen a nedávno otevřené Bistro vedle restaurace U Kašparů jej provozují asijští majitelé. Jsou celkem levní, výběr jídel odpovídá způsobu prodeje. Na snímcích jsou vidět i obrazové jídelníčky. To je novinka...

Máme ve městě také další trafiku: byla otevřena v části bývalého řeznictví Rek, později Lahůdek a ještě později i mléčného baru. Vývěsní štít hlásí, že je zde Dobrá trafika a aby nebylo pochybnosti doplňuje ho stylizovaná velká krabička Marlboro s nezbytným přípojkem: Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje že kouření způsobuje rakovinu. Nic nového tedy: i Dobrá trafika prodává jen normální cigarety, které způsobují zhoubnou nemoc. Dobrá protikuřácká propagace, neboť se ani nedá spočítat, kolik je prodejen tabáku - vždyť každá restaurace herny, ba i markety prodávají část tohoto sortimentu. Jenom nás napadlo: ona by tu možná prosperovala i šikovná čistá, třeba i nekuřácká hospůdka....

V ulici 8. května se také náhle objevilo nové zlatnictví. Třetí ve městě, zato oděvy nemáme ani jedny. Nic nového tedy....

Redakce

 

Otevřený dopis

Otevřený dopis panu Janu Kulhánkovi, starostovi města.

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás touto cestou ve vážné záležitosti, týkající se bezpečnosti občanů i jejich majetku. Dne 6. ledna 2005 jsem byl při procházce se svým psem - jezevčicí napaden dvojicí volně pobíhajících německých ovčáků. K události došlo u zimního stadionu, cca 100 m od areálu pana Svobody, prodejce plynu. Psi vyběhli z otevřených vrat prodejny. Napadli mého psa a vážně jej poranili. Rozsah poranění je v záznamech zvěrolékaře pana MVDr. Káninského z Třebenic. Podle mých informací je to za posledních šest měsíců již nejméně šestý podobný útok, přičemž dva psi byli tak poraněni, že museli být utraceni.

Postoj pana Svobody k těmto útokům je dostatečně známý: pes má držku od toho aby kousal, psi se potřebují proběhnout, proč si všichni navykli chodit na procházky ke mně, atp.

Domnívám se, že to je postoj mírně řečeno bezohledný a ohrožující zdraví a bezpečnost občanů i jejich majetku. Pane starosto, žádám Vás proto, abyste v této věci učinil potřebné kroky dříve, než dojde k událostem ještě tragičtějším. Věc je o to smutnější, že pan Svoboda je členem městského zastupitelstva za ČSSD a slib, který při nástupu funkce učinil, jej zavazuje k úctě ke spoluobčanům nejen dodržováním zákonů a vyhlášek. Domnívám se, že by se záležitost měla stát předmětem nejbližšího zasedání městského zastupitelstva.

S pozdravem

  Zdeněk Mazánek,
Terezínská 882/d, Lovosice.
V Lovosicích 13.1.2005

Poznámka redakce: Tuto dobu jsme snad už překonali, či nikoli? Do těchto míst se na procházky chodilo dávno předtím, než byl pan Svoboda počat. Máme pocit, že pan Davídek, za něhož byl pan Svoboda kooptován do zastupitelstva, se asi obrací v urně. Jak může být člověk s takovýmito názory členem vrcholného městského orgánu? Asi bude třeba, aby se přihlásili i další poškození k tomu, aby se právu učinilo zadost... Nebo snad žijeme v bezprávním státě? Nebo to snad nakonec není pravda?

Náš názor

Náš názor

Názory na novoroční projev pana prezidenta se různí. Podle nás byl celkem věcný, vyvážený, nestranný a nadstranický. V podstatě vyjádřil to, co cítí většina občanů republiky, jen to řekl mnohem diplomatičtěji, než by to řekli mnozí z nás. Pan Havel, jeho předchůdce, byl kritizován za výrok, že v národě je "blbá nálada" i když zdánlivá tvrdost tohoto výroku ještě kulhala daleko za skutečností. No - řekli bychom, že se to od doby pana Havla nezměnilo k lepšímu, spíše naopak a nebude to lepší, dokud budou politici mezi sebou bojovat, místo aby spolupracovali.

Redakce

Projekt „Na vlastní nohy“ pomáhá nezaměstnaným založit vlastní živnost!

V Ústí nad Labem se dnes sešli odborníci zabývající se problematikou nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, aby se seznámili s projektem „Na vlastní nohy“, který pomáhá nezaměstnaným zahájit vlastní podnikatelskou činnost. Tento projekt nabízí nezaměstnaným řadu doporučení a vhodných postupů pro úspěšný začátek podnikání.

Ústí nad Labem 14. prosince 2004 - Projekt „Na vlastní nohy“ je zaměřen na snižování nezaměstnanosti v České republice formou rozvoje podnikatelských aktivit u skupiny znevýhodněných na trhu práce. Projekt realizuje rozvojové partnerství CePo - SBC v rámci iniciativy Equal. Rozvojové partnerství CePo - SBC se zabývá vytvářením nových poradenských a vzdělávacích metod a nástrojů, které reagují na potřeby znevýhodněných skupín na trhu práce, kterými jsou zejména mladí lidé, lidé nad 45 let, ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé handicapovaní.

V rámci iniciativy projektu Evropské unie Equal se zrodil projekt společnosti Trexima, spol. s r.o. Cesta k podnikání (CePo). Řada expertů se pod vedením společnosti, která se řadu let zabývá personálním poradenstvím a tvorbou informačních systémů, zakousla do projektu s cílem „pomoci nezaměstnaným lidem s uskutečněním myšlenky vlastního podnikáni“, a to tak, že těmto lidem zjednoduší přístup ke všem pro ně potřebným informacím na internetu. Na portálu CePo naleznou zájemci o podnikání užitečné průvodce doporučených postupů pro úspěšný začátek podnikání, kartotéky a databáze, které obsahují kromě jiného také ucelený seznam finanční podpory pro začínající podnikatele.

Nezávisle na CePo se narodil jiný projekt, Start Business Center (SBC). Hlavním cílem SBC je vytvořit prostředí, program a podmínky, ve kterých jsou obyčejní lidé pomocí nových metod a nástrojů motivováni a připravováni k zahájení podnikáni. Příkladem takových programů jsou motivační programy zaměřené na podporu podnikavosti, kurzík na prověřeni podnikatelské myšlenky a internetové aplikace, mezi které patří mimo jiné „Virtuální firma“ a webový portál „Krok za krokem v podnikání“. Do života se je rozhodla spolu s řadou svých spolupracovníků uvést firma KAZUIST spol. s r.o. z Třince, která se jako regionální poradenské a informační centrum snaží svými radami a programy pomáhat začínajícím podnikatelům již řadu let.

Spojením obou projektů vzniklo partnerství CePo - SBC, které v rámci projektu „Na vlastní nohy“ spojilo to, co se spojit dá. Toto partnerství záhy vytvořilo komunikační program „Na vlastní nohy“, jehož úkolem je napomáhat prosazování výstupů partnerství do praxe. Dalším úkolem je přispět ke zvýšení sociální odpovědnosti místních a regionálních autorit v oblasti rozvoje podnikání znevýhodněných skupin. Více informací naleznete na www.navlastninohv.cz.

Petr Bohuš,
komunikace projektu tel.: 602 735 712

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4