Březen 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Vy jste se zeptali, já odpovídám...

V minulém čísle Lovosického dneška je několik otázek redakce.

Psí spory: Na otevřený dopis pana Zdeňka Mazánka odpovím na jiném místě. Vzájemné vztahy majitelů psů a těch,kteří psa nevlastní jsou na denním pořádku jednání Přestupkové komise. Štěkání, exkrementy, venčení psů v jiné ulici, než ve které majitel psa bydlí - jsou nejběžnější spory. Tentokrát jde o vztahy mezi „pejskaři“. Řešení jsem naznačil v odpovědi na otevřený dopis. Na názory účastníků sporu nemohu reagovat, neboť se ke mně dostaly zprostředkovaně.

Ještě o odpadech: Pan ing. Karel Riedl velice podrobně a pečlivě informoval čtenáře o množství komunálního odpadu a cenách v systému sběru komunálního odpadu. Na sugestivní otázku redakce „Proč si město vydržuje dalšího pracovníka na tuto agendu“ mohu odpovědět, že agendu nejen o odpadech města ale i celého obvodu působnosti pověřeného úřadu Lovosice vyřizuje a vyřizoval jen jeden pracovník.

Výsadba stromů: Výsadba nových stromů v Lovosicích je docela zajímavá. Druhovou skladbu popsal podle informace ing. Markéty Povové (Ochrana přírody a krajiny) pan Hvorka. Ne všechny stromy vysadilo město, nepřivlastňujeme si zásluhy, které městu nepatří. Nicméně v Lovosicích přibylo více než 80 vzrostlých stromů. Je zde otázka, zda Lidl nemá ve smlouvě náhradní výsadbu. Má povinnost náhradní výsadby. Příroda má také své termíny ve kterých je možné stromy vysazovat. Smlouva platí a při první příležitosti stromy budou vysázeny. V rámci ozelenění prodejny Lidl bylo vysázeno 11 javorů.

Dálnice D8: Dovolím si upozornit na petiční výzvu Zastupitelstvu Ústeckého kraje „NE dalším průtahům dostavby dálnice D8, NE výstavbě tunelu Kubačka.“ Důvody jsou prosté. Je třeba dát prostor k vyjádření také těm, kteří mají jiný názor než například Děti země. Petiční listy jsou k podepsání v recepci Městského úřadu v Lovosicích.

Co si přát v březnu? Třeba aby nás nestrašila velká voda. - Přeji vám klidný měsíc.

Jan Kulhánek

Zprávy z radnice

Lednová jednání RM

RM neschvaluje:

 • na základě vyjádření právníka města dodatek k nájemní smlouvě, která bude uzavírána s nájemci z objektu Cukrovaru, kteří se chtějí vracet zpět do nových bytů v objektu Cukrovaru.
 • umístění informačních reklamních zařízení na stožáry veřejného osvětlení dle návrhu pana ing. Luďka Wünsche.
 • umístění manželů Oskara a Zdeňky Rohlových do Domu s pečovatelskou službou.Trvá na svém původním rozhodnutí.

Rada města schvaluje:

 • žádost o pronájem pozemku parc.č. 864/1 díl 660, na kterém se nachází plechová garáž, panu Václavu Svatošovi, bytem Terezínská 486/69.
 • předložený návrh nájemní smlouvy na NP v ulici Školní 3 s MUDr. Dagmar Miffkovou za účelem zřízení ordinace ORL od 1.1.2005.
 • smlouvu o poskytnutí služby mezi TJ Lovochemie a Autoškolou Petra Havrdy na podnájem zasedací místnosti na zimním stadionu Lovosice.
 • limity pro pokladní hotovosti v příjmových pokladnách na odboru dopravy ve výši 20 000 Kč a na pokladně pro dovoz aut 30 000 Kč.
 • umístění následujících žadatelů do DPS od 1.1.2005:
  • Antonín Rosa, Žižkova 914/16,Lovosice
  • Jaroslava Jeřábková,Osvoboditelů 938/37,Lovosice
  • Antonín Filip, Slatina 87
  • Jaroslava Lerchová, Vodní 998/14, Lovosice
 • výplatu odměn pro členy KPP za rok 2004 dle předloženého návrhu.
 • prodej zbylé části vlečkového kolejiště v areálu bývalého cukrovaru v Lovosicích společnosti INSKY s.r.o., Ústí nad Labem za cenu 129 000 Kč bez DPH.
 • rozšíření parkovacích míst před nádražím ČD o dvě místa pro taxi - pánů Novotného a Kriso.
 • návrh na upuštění od vymáhání pohledávky na výživném od zemřelého Františka Ščerby na základě sdělení Okresního soudu v Litoměřicích o zastavení dědického řízení.
 • „Smlouvu o zavedení a provozování veřejné telekomunikační sítě“ v objektu nového DPS.
 • znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností RATING GROUP, a.s. o prodeji pozemku č. 286 dle usnesení ZM č. 133/V/2004 ze dne 25. 11. 2004.
 • umístění pana Jiřího Berkyho na pokoj k manželce Miluši Berkyové na městské ubytovně Vápenka.

RM bere na vědomí:

 • vyjádření architekta města k PD na bytové domy na p.p.č. 314/1 v k.ú. Lovosice a doporučuje PD upravit dle vyjádření.
 • odvolání, které podal pan Josef Nýdr, Osvoboditelů 939/41, trvá však na svém původním usnesení č. 356/2004.
 • dopis A. Zubkové, U Nadjezdu 874, požadavku však nelze vyhovět.
 • dopis manželů Dušánkových, Terezínská 20, kteří mají zájem o přidělení bytu 2+1 v ul. Terezínská 215. RM rozhodla, že byt bude přidělen dle pořadníku.
 • požadavek Obce Úpohlavy, nesouhlasí však s ubytováním rodiny Jiřiny Harvanové na městské ubytovně v ulici Nádražní 805.
 • zápis z jednání bytové komise konané dne 8.12.2004.
 • předloženou Výroční zprávu o poskytování informací v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 6.1.2005.
 • přehled Statistiky za rok 2004 na úseku evidence obyvatel města Lovosice.
 • zápis z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 17.1.2005.
 • přehled výše nájemného u stávajících nájemních smluv na NP ve vlastnictví města a rozhodla, že roční růst nájemného bude se nadále odvíjet dle roční míry inflace za předchozí rok.
 • výsledek výběrového řízení na akci: Územní energetická koncepce města Lovosice. Smlouva o dílo bude uzavřena za předpokladu poskytnutí dotace, kterou odsouhlasí ZM.

RM souhlasí s ubytováním Jana a Marie Kotlárových, Terezínská 840/67 na městské ubytovně v ulici Nádražní 805.

RM povoluje v souladu § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) výjimku z počtu žáků ve skupinách prvního ročníku Přípravné hudební výchovy ZUŠ v Lovosicích pro II. pololetí školního roku 2004/2005.

 

První řádné zasedání zastupitelstva města

v letošním roce se uskutečnilo před nedávnem a to 17. února za účasti 23 zastupitelů (jeden omluven). Po standardním úvodu bylo schváleno bez připomínek plnění usnesení z minulých jednání a následovaly zprávy z finančního a kontrolního výboru. Hlavním tématem v případě finančního výboru byla revize příprav rozpočtu města a změna mandátní smlouvy s DZCL. Obě tyto otázky byly podrobněji rozebrány v následujícím jednání. Hlavním úkolem výboru kontrolního, vedle porovnání povodňových škod s náhradami pojišťovnou, bylo zvýšení nákladů na dostavbu radnice. Původní předpoklad z roku 2002 byl 20 mil Kč. Ten byl však v průběhu roku 2003 navýšen na 31 mil Kč, aniž došlo ke schválení zastupitelstvem. Protože vysvětlení i některých dalších nesrovnalostí městským architektem bylo dodáno až 19. ledna a bude potřeba jeho další doplnění, bude se touto otázkou kontrolní výbor zabývat i nadále.

Dalším, tématicky hlavním bodem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu města na letošní rok. Jeho hlavní kapitoly a porovnání s rokem 2004 najdete na jiném místě tohoto čísla. Tady jen připomeneme zásadní téze a priority:

 1. Umoření revolvingového úvěru.
 2. Investiční výdaj 25,1 mil Kč na rozvodnu 22 kV.
 3. Uvolnění cca 5 milionů Kč na opravu vany plaveckého bazénu.
 4. Zajištění zhruba 14 milionů Kč k doplnění dotace na regeneraci cukrovaru.
 5. Rezerva 3 miliony Kč na nepředvídané okolnosti.

V diskusi byla vedoucím finančního výboru vyzdvihnuta vyrovnanost rozpočtu. Cenou, kterou za to město zaplatí je ovšem pozastavení dalších potřebných investic do infrastruktury, protože 13% výdajů je určeno na splátky. Nedostane se tak například na přípravu výstavby rodinných domků na Holoubkově nebo na plánované úpravy Terezínské ulice. Je ale pravděpodobné, že průběh příjmů bude vyšší proti předpokladu. V té souvislosti připomněl tajemník MěÚ, že se v rozpočtu nedostávají prostředky na navýšení odměn, například pro pracovníky na veřejně prospěšné práce. Uvedený návrh rozpočtu byl pak velkou většinou schválen. Tajemníkovi a vedoucímu ekonomického odboru bylo potom uloženo vypracovat harmonogram čerpání nákladů na tyto platby.

Následovalo jednání o výši odměn pro neuvolněné členy městského zastupitelstva. Podle předpisů mohou být v letošním roce tyto odměny navýšeny v ročním úhrnu o cca 460 000 Kč. Někteří ze zastupitelů, vzhledem k napjatosti městského rozpočtu, chtěli tyto požitky ponechat na původních hodnotách. Jiní, po vysvětlení, že tyto prostředky jsou do rozpočtu dotovány státem, trvali na navýšení. Pro ilustraci byly uvedeny výše měsíčních odměn v Kč v roce 2004 a pro rok 2005:

 20042005
členové rady města13901560
předsedové výborů a komisí11401280
členové výborů a komisí9901110
zastupitelé bez dalších funkcí470520

Podle vzoru z parlamentu se po zmíněné diskusi zastupitelé v poměru 18/4/1 rozhodli pro zvýšení.

Rozsáhlým blokem, který na přítomné potom čekal, byla část týkající se nemovitostí. První lahůdkou bylo opětovné řešení vzájemných pohledávek s všem dobře známou s.r.o. INDES INVEST. Byl předložen návrh dohody o narovnání s touto společností, kdy veškeré předchozí závazky se anulují a začíná se znovu od počátku. Dohoda zní v podstatě takto: Firma zaplatí městu jednorázově 10 milionů Kč a bude jí odprodán pozemek vedle „Sarajeva“ za cenu 500 Kč/m2. Na tomto pozemku zainvestuje město přeložku VN kabelu do výše 300 tisíc Kč. Firma vlastním nákladem pak zřídí na tomto místě chodník. Přesné znění této smlouvy bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.

Jisté rozpaky vyvolal další bod programu, kdy došlo k revokaci usnesení, kterým měl být prodán pozemek ve IV. zóně panu Bastlovi z Loun. Záměrem bylo zřízení malé čerpací stanice pohonných hmot. Tento prostor je ale v zájmové oblasti japonské firmy TRIS, která by tak jako tak souhlas k této investici ve svém sousedství nedala. V zájmu udržení dobrých vztahů s japonskými investory bude proto parcela o výměře cca 700 m2 prodána (po oddělení části pozemku která je součástí veřejné komunikace) za cenu 500 Kč/m2 firmě TRIS. Přítomný pan Bastl, dnes ve funkci přestavitele firmy AGROM CZ s.r.o. Louny, situaci pochopil a žádá od města náhradní prostor. Tím má být plocha o výměře cca 25 x 25 m za prodejnou PENNY směrem k U-rampě. Po řadě námitek, kdy byla připomenuta blízkost parku „Osmička“ a to, že prostor je v zátopovém území, bylo rozhodnuto pozemek neprodávat. Stavbu této malé nadzemní stanice bude řešit rada města formou dlouhodobého pronájmu.

Revokace usnesení o prodeji se dočkal i dům čp. 97 v ulici Osvoboditelů - internát. Důvodem zámyslu prodeje byl napjatý městský rozpočet. Negativní reakce ze strany Krajského úřadu a snaha o dobrou spolupráci s nadřízeným orgánem vedly k tomu, že internát zůstává v majetku města.

Rozhodování o ceně za prodej nebytových prostor v průchodech a podloubí domů v ulici Osvoboditelů se zúčastnili i dosavadní nájemci těchto obchůdků, kteří je vybudovali svépomocí. Protože původní návrhy ceny byly příliš vysoké, shodli se zastupitelé, po vyslechnutí argumentů kupujících, snížit prodejní cenu na 500 Kč/m2. Přitom zůstává novým majitelům povinnost podílet se na společných platbách s ostatními majiteli příslušného domu.

Spor o prodej pozemků č. 937, 943 a 935 v Terezínské ulici, které představují zahrádky za domy restaurace „U kašpara“ a sousední byl rozhodnut takto: Parcela č. 937 o výměře 760 m2 bude prodána vlastníkům domu čp. 140, pánům Pavlu Rudolfovi a Danielu Svobodovi. Parcela č. 935 (604 m2) paní Lence Fundové, vše za 100 Kč/m2. Parcela č. 943 (520 m2) zůstává v majetku města. Schválen byl též prodej pozemku o výměře 5 m2 v ulici Prokopa Holého (zastavěného řadovou garáží) Aleně a Františku Helclovým, dále pak pozemků o výměře 174 m2 v Mánesově ulici Radkovi a Lence Zemanovým, všem z Lovosic a vždy za 100 Kč/m2. Za 500 Kč/m2 koupí pan Ing. Miloš Mohr parčík před restaurací „Sarajevo“ (výměra cca 470 m2).

V oblasti zájmu společnosti TRIS jsou i další pozemky v jejím sousedství, které teď města získalo do svého vlastnictví. Dva z nich má v pronájmu pan Josef Jelínek z Lovosic, který je vyklidí, pokud mu budou prodány tři parcely o souhrnné výměře 5264 m2 za převod pohledávky za nevydané pozemky ve výši 172 210 Kč. Na tuto akci bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Prodej bytů byl zahájen revokací usnesení o prodeji bytu v ul. Obchodní paní Barboře Lorenzové. Byly schváleny prodeje bytů obálkovou metodou, a to volný byt v ul. Vodní za 513 tisíc Kč a obsazený byt v Terezínské ulici za 80 tisíc Kč. Další neobsazené byty určené k prodeji touto metodou jsou: 1+2 II. kategorie Žižkova 888 za min 72 354 Kč (a vyrovnání dluhu), 1+1 I. kat. Osvoboditelů 937 za minimálně 63 404 Kč, 1+3 I. kategorie Okružní 883 za minimálně 120 560 Kč. Prodeje bytových jednotek obsazených nájemci byly schváleny dva. Bytová jednotka 1+2 Sady pionýrů 897 panu Janu Heřmanovskému z Lovosic za 81 700 Kč a bytová jednotka 1+4 U Nadjezdu 833 paní Soně Povové z Čížkovic za 146 000 Kč. V obou případech musí zájemci uhradit dluh, který se k bytu váže. V závěru této části byly schváleny prodeje bytových jednotek v domech Terezínská 297 a 655 za ceny stanovené dle „Zásad o prodeji bytů bez nákladů vynaložených na opravy po povodních“.

V části věnované DZCL byl nejprve schválen drobný dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi městem a SČE a.s. Potom ale nastala vzrušená debata o dalším financování DZCL, kdy má být snížena paušální odměna činící 200 000 Kč měsíčně na 10 000 Kč měsíčně. Zbytek nutných prostředků má DZCL získat svojí činností formou provize ve výši 5% z uskutečněných prodejů pozemků. Důvodem je zvýšení motivace pracovníků této společnosti. V diskusi nebyl zpochybněn nárok DZCL na uvedenou provizi, jádrem sporu bylo, od jakého termínu bude možné novou úpravu uplatňovat a kdy vznikne na provizi nárok. Původní návrh přiznání provize až u akcí započatých v tomto roce nebyl schválen, protože takovéto záměry mohou končit (a většinou tak končí) až v roce následujícím. Proto bude provize přiznávána i pro akce započaté v roce 2004. V otázce, kdy nárok uplatnit, byla odsouhlasena formulace „v souladu s platbami investorů městu“.

Při následné informaci o činnosti DZCL byla zmíněna probíhající zavážka I. zóny, nedostačující odhad nákladů archeologického průzkumu (200 000 Kč) a dobrý výhled další zaměstnanosti u japonských firem (cca 1200 pracovníků). Realizuje se zajištění elektrické energie na úrovni 22 kV, ale o potřebě úrovně napětí 110 kV zatím není rozhodnuto. Probudil se zájem investorů o další zóny, informace jsou ale důvěrné a bude je možné uvolnit asi až ke konci roku. DZCL nabízí městu navážku zeminy pro regeneraci pozemků cukrovaru a je připraveno k další spolupráci na tomto úseku. Společnosti bylo ze strany poslanců navrhováno rozšíření aktivit, například organizační pomoc jiným městům.

V závěru jednání zastupitelé odsouhlasili dvě nové městské vyhlášky. První z nich stanoví školské obvody základních škol, zřízených městem. Děti, mající trvalé bydliště v daném obvodě, mají nárok na přednostní přijetí do příslušející školy. Druhá vyhláška se zabývá zajištěním veřejného pořádku ve městě. Tam se zastupitelé oprávněně ptali na vymahatelnost tohoto nařízení. Protože nemáme městskou policii, která by samostatně na pořádek v Lovosicích dohlížela, může městský úřad reagovat jen na přímé podněty občanů podané na radnici.

V kapitole „různé“, kde se projednávají interpelace zastupitelů i občanů byly podány tyto náměty:

 • Případ „psi pana Svobody“,
 • petice na dostavbu dálnice D8,
 • nevábná plocha u Centrální školní jídelny,
 • příprava parcel pro rodinné domky,
 • stojany před obchody bránící průchodu chodníkem,
 • odpadkové koše na cestě k prodejně LIDL,
 • úklid silnic, kdy chodníky ve vnitřním městě jsou čisté, vlastní silnice naopak..

Diskuse se nejprve rozvinula kolem opakovaných útoků psů pana Svobody u jeho provozovny u přívozu. Přítomný pan Svoboda se po delším vzájemném vysvětlování postiženým omluvil a slíbil sjednání nápravy. Delší vysvětlení si vyžádala současná situace kolem výstavby dálnice D8 na úseku Lovosice - Řehlovice. Dlouhý tunel, prosazovaný ekologickými fundamentalisty, naráží na odpor dalších subjektů. Tam se ukazuje perspektiva delších soudních sporů a možný termín výstavby se tak posouvá daleko za rok 2010 se všemi důsledky, které z toho pro město plynou. Celá situace je popsána v petici, kterou vypracovalo Sdružení severočeských obcí (zmocněncem byl určen starosta Teplic p. Kubera). S tou se můžete seznámit v informacích na radnici a v případě souhlasu ji podepsat jako protiváhu ke snahám o zachování průtahu kamionové přepravy naším městem.

JiH

Společenská kronika

V měsíci lednu 2005 odešli navždy od svých rodin:

Libuše Hejdová,*1926
Otakar Havel,*1931
Milada Korytová,*1925
Jaroslav Řehák,*1953
Arnošt Jelen,*1953
Marie Oudová,*1911
všichni z Lovosic,
 
dále pak
Věra Ellmannová,*1925, z Keblic,
Jitka Švarcová,*1932, ze Lhotky
Gertruda Šupolíková,*1943, z Bílého Újezda.

Věčná vzpomínka vás bude provázet...

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2