Březen 2005 Lovosický dnešek - Strana 4

Dálnice D8

Oddalování dostavby dálnice D8 může stát lidské životy

D8 Tunel Kubačka
Stanovisko města Lovosice

Starostové obcí a měst v severní části Ústeckého kraje včera sepsali petici pro rychlou dostavbu dálnice D8 přes České středohoří. Reagovali tak na petici ekologického sdružení Děti Země, které sbírá podpisy pro změnu trasy a výstavbu jednoho dlouhého tunelu. O variantě vedení dálnice D8 budou rozhodovat krajští zastupitelé 9. 3. 2005.

K našemu postoji k trase a povolení dálnice zaujalo již 16.10.2003 zastupitelstvo města Lovosice usnesení č. 134/MZ/2003, kterým požaduje urychlené řešení výstavby dálničního úseku D805 Lovosice - Řehlovice z důvodu zhoršující se dopravní situace a tím i životního prostředí ve městě. Důvody jsou:

  1. Námitky vznášené v současné době DZ na změnu vedení trasy včetně změny územně plánovací dokumentace (ÚPD) měly být uplatněny již při projednávání ÚPD a v územním řízení, nikoliv v době, kdy je již zahájeno stavební řízení na dílčí část stavby - viz ust. § 61, odst.1 stavebního zákona.
  2. Případnou realizací tunelu Kubačka dojde k ještě většímu časovému posunu mezi zprovozněním jednotlivých úseků D 805 a D 807. Po celou tuto dobu bude jednak docházet k růstu dopravní zátěže v obcích na dnešní trase silnice I/8 i na silnici I/30 v úseku Lovosice-Ústí n/L.
  3. S výše uvedeným problémem lze na základě prognózovaných dopravních intenzit očekávat zahlcení křižovatek v Ústí n/L a v Lovosicích.
  4. Harmonogram předložený k pozvánce je více než optimistický, nezohledňuje časově náročné posouzení záměru v procesu změny ÚPD. Rovněž lhůty pro jednotlivé druhy správního řízení jsou uvedeny „holé“ bez doby pro poštovní přepravu, vypracování rozhodnutí apod. Rovněž některé činnosti, které na sebe mají navazovat jsou uváděny v souběhu.
  5. Již dnes deklaruje většinový vlastník lomu Dobkovičky nesouhlas s vedením trasy D8 dle návrhu DZ a zároveň stížnost vůči ČR na poškození své investice. Je odhodlaný po vzoru DZ průběh řízení ve věci tunelu Kubačka obdobně protahovat.
  6. Současná správní řízení jsou napadána zejména občanskými a zájmovými sdruženími, které zneužívají špatný výklad ust. § 70 zák. č. 114/1992 Sb. resp. § 23 zák. č. 100/2001 Sb. Město Lovosice odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové v obdobné věci, kde těmto sdružením nebylo postavení účastníka řízení přiznáno.
  7. Přes příslib stažení žalob a upuštění od požadavků DZ na průběh správních řízení a vydaných rozhodnutí, neexistuje záruka, že v řízeních na novou trasu nebudou vznášeny další neakceptovatelné připomínky a návrhy, které i toto řízení prodlouží.

Z vystoupení starostů obcí vyplývá jednoznačná podpora trase dle návrhu ŘSD, pro kterou bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Kdo jiný by měl mít větší právo se vyjádřit k řešení trasy dálnice než zástupci obcí, v jejichž území se trasa dálnice nebo dnešní silnice I/8 nachází, než starostové obcí a měst a zastupitelé Ústeckého kraje jako zástupci občanů, kteří jsou denně konfrontováni s důsledkem obstrukčního jednání ekologických hnutí.

Trasa dle návrhu ŘSD je z 85% vedena ve 4. zóně CHKO a ze zbývajících 15% vedena v zóně druhé a třetí. Dnešní trasa je z velké části vedena v zóně první, tedy nejvyšší ochrany. Kde je tedy proklamovaná ochrana přírody? A kde je koneckonců ochrana člověka - obyvatelů obcí na trase I/8?

Podle informací vedoucího odboru dopravy pana Jiřího Boučka a vedoucího stavebního odboru ing. Petra Soldona.

Jan Kulhánek, starosta města Lovosic

Koncept dopisu byl předložen starostům k podpisu ing. Soldonem, vedoucím stavebního odboru lovosického MěÚ byl odesílán na Krajský úřad ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

Zamyšlení hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

Od druhé poloviny měsíce října jsem se aktivně vložil mezi ekologické iniciativy a stavitele dálnice D8. Svolal jsem už několik jednání, jejichž výsledkem mělo být nalezení cesty k urovnání vzájemných sporů a také přijetí dohod, umožňujících co nejrychlejší dostavbu této budoucí transevropské magistrály. Zatím je ale tento cíl vzdálen stejně daleko, jako při zahájení těchto jednání.

A navíc - současný stav jednání mě dobrými pocity nenaplňuje. Děti Země sice k jednacímu stolu přišly s ústupky, nabídly například stažení všech žalob proti stavbě mezi Trmicemi a státní hranicí, ovšem skutečnost prvních dnů roku 2005 je taková, že práce na ražbě Liboucheckého tunelu musely být po vynesení rozsudku v jedné z těch žalob zastaveny. Ekologové tvrdí, že se kvůli přístupu zástupců ministerstva dopravy nestihli s tímto ministerstvem dohodnout na mimosoudním vyrovnání, nicméně jen díky schůzkám, které jsem svolal a kdy na té poslední byla podepsána společná dohoda, nedošlo k zastavení ražby tunelu Panenská. Žaloba v této věci byla Městským soudem v Praze stažena v den, kdy měl být vynesen rozsudek, dva a půl měsíce ode dne, kdy proběhlo první jednání, na kterém slib o stažení žalob zazněl. Tento postoj otřásá mou důvěrou ve schopnost nalézt u stavitelů a ekologických sdružení takový postoj, který by konečně umožnil obyvatelům obcím, které čelí nárůstu kamionové dopravy, zbavit se pocitu neustálého ohrožení.

Současný stav jednání o stavbě D8 bych nazval z pohledů občanů kraje tím, čemu se v šachových partiích říká pat. Silnice v našem kraji jsou devastovány neúměrně narůstající nákladní dopravou a se započetím stavby posledního nezahájeného úseku dálnice zřejmě nelze počítat dříve než v horizontu tří let. Navíc je tu velmi reálný předpoklad, že po zavedení elektronického mýtného v Německu přibudou na našich nezpoplatněných dálnicích a silnicích další tisíce kamionů.

Nepovažuji rozhodně za šťastné, že by stavba dálnice měla prodražit o další miliardy a výsledky několikaleté práce odborníků, kteří pracovali na dokumentaci pro už vydané územní rozhodnutí by měly přijít vniveč. Bohužel právě to jinými slovy chtějí Děti Země a další sdružení prosazující stavbu tunelu Kubačka; v opačném případě slibují, že soudními žalobami zdrží o několik let stavbu již naplánované trasy. V minulosti jsem měl své pochybnosti o právní čistotě všech administrativních úkonů, spojených s projednáváním trasy D8 Českým středohořím, což bohužel potvrdila šetření ombudsmana Otakara Motejla, zveřejněná počátkem roku. Přesto se ale domnívám, že nedošlo k tak závažným pochybením, aby za ně byli trestáni obyvatelé celého kraje. Současně ale musím konstatovat, že tento neutěšený stav je především na bedrech vládních představitelů, kteří bez mrknutí oka ignorují vládní usnesení, jímž byla dostavba a zprovoznění dálnice D8 už v devadesátých letech zařazena mezi stavby strategické pro rozvoj nejen Ústeckého kraje. A jako neblahý signál si vykládám i prostý fakt, že stavby dálnic v jiných regionech jezdí zahajovat premiéři nebo ministři dopravy, kdežto v našem regionu jsme je při podobné příležitosti ještě nepřivítali. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

Se svolením autora převzato z přílohy novin Ústecký kraj. (hv)

 

Velemín a dálnice D8

Rodina Vladimíra Stehlíka si před dvanácti lety koupila ve Velemíně menší jednopodlažní dům, aniž by tušila co ji tady bude čekat: jak rušný bude provoz na zdejší silnici E 55. Jejich dům stojí v místech mírného stoupání této silnice směrem k Paškovu poli. Denně tudy projíždí asi 2000 kamionů, nákladních automobilů a osobních vozů a nejrůznějších dodávek.

Pan Stehlík mi mimo jiné řekl: „Je to hrozné...a to nás zde ve Velemíně přišli přesvědčovat aktivisté z ekologického hnutí Děti země v zastoupení pana Patrika (tak myslím, že se jmenoval), abychom mu podepsali, že si nepřejeme, aby přes České středohoří vedla dálnice D8. Nikdo mu to v obci nepodepsal. Všichni už netrpělivě čekáme, kdy z naší obce ten provoz zmizí.“

Provoz nákladních kamionů se ještě více zvýšil po zrušení systému Rola v Lovosicích. V našem úseku obce už tři kamiony havarovaly. S nelibostí se dovídáme, že výstavba D8 se zase oddaluje. Mám dojem, že svůj díl odpovědnosti zato nese současná vláda a ekologické hnutí Dětí země, které si vymýšlí překážky, aby se stavba D8 co nejdéle oddálila. Zřejmě je pro ně zdraví lidí až na druhém místě, za kytkami a stromy.

Rozmlouvali jsme s panem Stehlíkem v neděli odpoledne, kdy kamiony téměř - až na výjimky - žádné nejezdí. Na otázku, jak se při všedním provozu vyspí, mi odpověděl: „Museli jsme ložnici přestěhovat do místnosti, která nemá okna do ulice, abychom se alespoň trochu vzdálili hluku projíždějících automobilů a to ani nemluvím o znečišťování životního prostředí výfukovými plyny.“

Nakonec našeho rozhovoru bylo přece jenom něco radostnějšího:

„Nevíme, kdy bude D8 dostavěna, ale čím dříve by to bylo, tím lépe pro nás ve Velemíně a dalších obcích na tomto rušném tahu. Doslechli jsme se, že u Teplic bude opravován delší dobu most a nákladní doprava bude odkloněna, tak máme naději, že si alespoň načas odpočineme od rušného a nebezpečného provozu.“

František Hruza

Přidáváme se k panu Hruzovi: Je těžko pochopitelné, proč jednou z organizací, které podaly žaloby v souvislosti s výstavbou dálnice D8 byla brněnská organizace (myslíme, že Dětí země,existují však i další mimoregionální aktivisté). Oni brňáci - už mají provoz dávno veden po dálnicích mimo město - jak se opovažují za nás rozhodovat, co máme či nemáme dýchat? Jak si troufají nadřadit zájem skupiny obdivovatelů přírody nad zdravím nějakých 40 000 lidí žijících na současné „osmičce“ - státní silnici č. 8? To v „zelených mozcích“ není místo pro lidi?

Byli bychom překvapeni, kdyby se těmto rádobyzachráncům přírody líbilo žít ve Velemíně, Bořislavi, Žalanech, Velvětech a dalších nácestných obcích u „osmičky“....

Redakce

Petice

Petiční výzva Zastupitelstvu Ústeckého kraje

NE dalším průtahům dostavby dálnice D8
NE výstavbě tunelu Kubačka

Současná varianta trasy dálnice D8 přes České středohoří je kompromisem již dříve dohodnutým s ekologickými organizacemi a s Ministerstvem životního prostředí ČR. Požadavek ekologických organizací obsažený v petiční výzvě, s níž se nyní obracejí na Zastupitelstvo Ústeckého kraje, ale představuje zvýšení nákladů dostavby dálnice o 3,5 miliardy korun a její oddálení o 3 až 5 let!

Tunel Kubačka není kompromisním řešením, jak tvrdí ekologické organizace. Naopak, obcím sužovaným neúměrně narůstající intenzitou kamionové dopravy na silnici E55 přináší smutnou jistotu do dalších let, jistotu života v sousedství nepřetržitého proudu kamionů překonávajících České středohoří jednoproudovou silnicí, v těsném sousedství s domy, v nichž žijí rodiny s dětmi. Statistika nehodovosti nelže - katastrofální následky takto kumulované dopravy v dotčeném úseku silnice E55 lze jednoznačně prokázat a strach občanů postižených obcí především o životy a zdraví svých dětí je naprosto opodstatněný. Není náhoda, že pod výzvou ekologických organizací lze jen stěží nalézt podpisy obyvatel obcí Velemín, Bořislav, Žalany, Dubí, Bystřany, osad Bílka, Kozlíky, Velvěty a dalších, ležících na jedné z dopravou nejpřetíženějších silnic České republiky.

Na ekologická opatření spojená se současnou k realizaci připravenou variantou trasy dálnice D8, tj. bez tunelu Kubačka, byla vynaložena více než miliarda korun. Na ochranu krás Českého středohoří bylo podle nás vynaloženo mnohem více finančních prostředků než na ochranu lidí a především těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu - nevinných dětí, jejichž životy a zdraví narůstající kamionová doprava na silnici E55 neúnosně ohrožuje.

Jakkoli mohou být motivy autorů ekologických aktivit a jejich sympatizantů z Prahy, Brna či Ostravy pochopitelné, doufáme, že i signatáři petice ekologických organizací uznají, že my, kteří se rozhodli v dané lokalitě žít, pracovat a vychovávat zde příští generace, máme skutečný zájem o zachování kvality životního prostředí v dotčené oblasti Českého středohoří. Proto co nejrozhodněji odmítáme jakékoli další průtahy ve výstavbě dálnice D8 přes České středohoří, k nimž současné „ekologické“ aktivity směřují.

Žádáme Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby odmítlo prodlužování výstavby dálnice D8 v Českém středohoří a podpořilo stávající variantu dálnice D8 bez tunelu Kubačka. Řekněte NE dalšímu prodlužování stavby dálnice D8.

Petiční výzvu podává Petiční výbor ve složení:

Jaroslav Kubera,Teplice Ilona Smítková, Dubí 2, Jan Kulhánek, Lovosice Jiří Skalický, Velemín, Ivan Vinický, Bystřany Miroslav Hrubý, Žalany, Karel Pešička, Dubí 1 Jan Dráždil, Dubí 1, Taťana Kočařová, Litoměřice.

Členové Petičního výboru určují osobu, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány: Jaroslav Kubera, Teplice.

Zveřejněno 7. února 2005, jména signatářů budou uvedena na stránce www.seso.cz.


OBČANÉ! Připojte se a podpořte ochranu životů lidí v Českém středohoří ohrožovaných kamionovou dopravou!

Podpisové archy jsou v recepci MěÚ.

Redakčně upraveno (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4