Březen 2005 Lovosický dnešek - Strana 5

Zprávy z radnice

Informační místo pro podnikatele

V recepci MěÚ Lovosice je otevřeno Informační místo pro podnikatele. Expozitura v Lovosicích je jedno z informačních míst zřízených Okresní hospodářskou komorou Litoměřice. O odpověď na několik otázek jsme požádali Arnošta Waschta, pracovníka OHK, který zde každé úterý poskytuje podnikatelům služby.

Jaké je poslání Hospodářské komory a co její činnost zahrnuje?

Hospodářská komora ČR je samosprávnou podnikatelskou institucí zřízenou zákonem v roce 1992. Stejně jako ve většině zemí světa je jejím posláním vytvářet podnikatelskou samosprávu ve dvou směrech - v servisu pro podnikatelskou sféru a v zastupování zájmů podnikatelů. V nedávné době získala hospodářská komora statut neopominutelného připomínkovatele zákonů, což jejím členům umožňuje vyjádřit se k jakémukoliv zákonu, který se jich dotýká. Působí aktivně v legislativním procesu, organizuje vzdělávací akce, reprezentuje české podnikání v zahraničí organizováním podnikatelských misí i prací v různých mezinárodních či evropských pracovních skupinách atd. Zároveň naplňuje svoji úlohu v šíření informací podnikatelům, v poslední době zejména prostřednictvím projektu Informační místa pro podnikatele, na jehož naplňování hospodářská komora poprvé v historii své činnosti získala i prostředky státního rozpočtu.

Hospodářská komora, v rámci svého působení, zřídila v okrese Litoměřice Informační místa pro podnikatele. Jedna z expozitur informačních míst je od 1.10.2004 i v Lovosicích. Jaké je zaměření těchto informačních míst? Co všechno pro podnikatele dělají?

Informační místo pro podnikatele nabízí zdarma široké spektrum služeb, mezi které patří informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných informací o regionu, všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu, česká legislativa pro podnikatele, informace o programech podpory malého a středního podnikání na regionální a celostátní úrovni, nabídka vzdělávacích programů (v rámci regionů i centra), schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU, komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí, poradenství - definování dotazů, zprostředkování pro poradenství specializované: právní, ekonomické, apod. Po celé republice existuje 75 regionálních informačních míst. V současné době vzniká k těmto místům síť expozitur v pověřených obcích III. typu.

Jakým způsobem se tato činnost projevuje v praxi? Můžete uvést nějaký konkrétní příklad nebo nějaký výsledek vašeho působení?

V celorepublikovém měřítku se činnost informačních míst projevuje postupným zvyšováním informovanosti podnikatelské veřejnosti, což v důsledku umožňuje větší konkurenceschopnost českých podnikatelů na evropském trhu. Litoměřické informační centrum v současné době pomáhá podnikatelům hlavně v navazování kontaktů se zahraničními firmami a zprostředkováním kontaktu s daňovými a právními poradci.

Jak si představujete vývoj do budoucna? Co chcete ještě zkvalitnit nebo zlepšit?

Rozhodně je třeba rozšířit povědomí o hospodářské komoře a jejích činnostech mezi české podnikatele. Z kontaktů, které s podnikateli máme totiž vyplývá, že většina podnikatelů ani neví, co to hospodářská komora je, natož aby využívali služeb pro ně připravených.

Připravil (hv)

 

Počet přestupků narůstá, náročnost zpracování stoupá

Komise k projednávání přestupků je zvláštním orgánem obce. Její činnost je vymezena dvěma základními právními normami, a to zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem o správním řízení. Projednává však i další případy, které za přestupek označuje jiný zákon. Přestupkový zákon byl od nabytí jeho účinnosti mnohokrát novelizován (například v roce 1995 bylo přeneseno došetřování přestupků z Policie ČR na správní orgán).

Předsedkyní přestupkové komise starosty města Lovosice jmenoval starosta Jan Kulhánek vedoucí odboru správního, paní Zdenku Flekovou. Předsedkyně musí mít zvláštní odbornou způsobilost k projednávání přestupků.. Tajemníkem komise je pan Ota Čermák, referent pro přestupkovou agendu. Na to, jak komise pracuje a co projednává, jsem se dotázala předsedkyně paní Flekové.

Podle zákona o obcích svěřil zákon jmenování a odvolávání členů komise do kompetence starostů obcí. (Pokud se nemýlím, dříve to bývala Rada města Lovosice.) Kolik má lovosická komise členů, musí to být občané Lovosic? Kolik členů musí být přítomno, aby byl senát usnášení schopný? Rozhoduje komise kolektivně?

Komise k projednávání přestupků města Lovosice má 5 členů, zapisovatele a předsedu a tato komise je podle zákona o obcích zvláštním orgánem, který jmenuje starosta a metodicky je řízena Krajským úřadem. Komisi tvoří tříčlenný senát, který v jednotlivých záležitostech rozhoduje vždy za účasti předsedy.

Kolikrát za rok komise zasedá a jaké přestupky šetří?

Naše komise v roce 2004 zasedala celkem 62x a projednávala přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.

Kdo může podat žádost o projednání případu? Může to být i občan nebo pouze instituce (např. Policie ČR)?

Zahájení řízení ve věci přestupku se děje na základě předložení oznámení o spáchání přestupku, které nám předkládají orgány policie, soudy (pokud překvalifikují původně trestný čin na přestupek) a rovněž jednotliví občané přímým písemným podáním u zdejšího správního odboru.

Kdo připravuje materiály pro komisi?

Materiály k projednání se předkládají komisi až po zpracování tzv. podání vysvětlení a po zjištění všech potřebných informací, souvisejících s případem. Toto zajišťuje pracovník právního odboru pan Ota Čermák.

Jakými zákony se při projednávání komise řídí?

Celé přestupkové řízení probíhá podle platného zákona o přestupcích a podle správního řádu a dodržování těchto i dalších zákonů je nejen povinností komise, ale i její prioritou. Kontroly, které nad činností této komise provádí Krajský úřad Ústeckého kraje, jsou směřovány hlavně k dodržování zákonnosti.

Používá komise zkrácené formy řízení (např. příkazní řízení)?

Mimo klasické ústní projednávání existuje také možnost v absolutně prokazatelných záležitostech využít institut tzv. příkazního řízení nebo je možno případ řešit uložením blokové pokuty.

Pokud je mi známo, projednává přestupková komise v Lovosicích případy i pro další obce v okolí. Kolik jich je celkem a které to jsou?

Rada města uzavřela v loňském roce veřejnoprávní smlouvy s dalšími 18 obcemi našeho regionu, za které projednáváme přestupky, kterých se dopustí jejich občané. Jedná se o obce Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Chodovlice, Chotiměř, Jenčice, Keblice, Lukavec, Malé Žernoseky, Podsedice, Prackovice nad Labem, Siřejovice, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín a Vlastislav. Za každý projednaný přestupek hradí ta která obec v souladu se zněním smlouvy částku 1 tisíc Kč na konto města.

Máte problémy s doručováním předvolání k jednání účastníkům řízení? Byla někomu uložena pořádková pokuta?

Účastníci řízení i svědci jsou předvoláváni písemně prostřednictvím pošty a někdy je složité předvolání doručit a je třeba předvolání zaslat opakovaně, což není žádná levná záležitost. K vyrovnání těchto i dalších nákladů na projednání je určen zákonem správní poplatek, tzv. náklady řízení, které jsou při prokázání spáchání přestupku předepsány k úhradě pachateli přestupku. Dále občas komise využívá možnosti předvedení orgány policie.

Kolik bylo projednáváno přestupků v Lovosicích a kolik celkem?

Přestupky projednávají podle věcné a místní příslušnosti i některé další odbory Městského úřadu, jako například odbor dopravy, kultury sociálních věcí apod. V roce 2004 bylo komisí k projednávání přestupků projednáváno 248 přestupků a řízení bylo ukončeno u 155 přestupků, zbytek případů bude ukončen v roce 2005. Celkem MěÚ projednával v minulém roce 536 přestupků, uloženo bylo 272 pokut v celkové částce 1 089 600,- Kč. Nevymoženo zůstalo 161 pokut za 657 000,- Kč. Vymáhání se řídí zákonem o správě daní a poplatků a nadále jsou činěna příslušná opatření k jejich vymožení. Oproti roku 2003 došlo k mírnému nárůstu v počtu projednávaných přestupků a počet nevymožených pokut naopak mírně klesl (Částka uložená na pokutách činila v r. 2003 celkem 1 219 800,- Kč, nevymoženo zůstalo 712 700,- Kč.

Projednáváte také přestupky nezletilých nebo je projednává odbor sociálních věcí a zdravotnictví? Jsou uvedeny v celkové sumě přestupků?

Přestupky, kterých se dopouštějí děti do 15 let neprojednáváme, přestupkový zákon je v tomto totožný s trestním řádem, čili do 15 let věku nelze postihovat za spáchání přestupku. Projednáváme však přestupky, kterých se dopouštějí mladiství ve věku od dovršených 15 let do 18 let. Při pojednávání je však povinnost účasti někoho z rodičů a sociální pracovnice, kteří mají při jednání postavení účastníka řízení. Zahrnují se do celkového počtu projednávaných případů, ale jsou rovněž vedeny zvlášť.

Chcete na závěr vzkázat něco našim čtenářům?

Počet přestupků by se mohl minimalizovat, kdyby se někteří naši spoluobčané chovali tak, jak si přejí, aby se okolí chovalo k nim a dodržování zákonů, někdy zbytečně komplikovaných, se stalo jakýmsi krédem pro všechny. Ale to už mluvím o světě v jiné dimenzi, že ano!

Děkuji za rozhovor.

Eva Hozmanová

Poznámka redaktorky: Musím než souhlasit s paní Flekovou, že mnozí lidé se zákony příliš nezatěžují a že ohleduplnost a tolerance z našich luhů, hájů, ale hlavně měst, pomalu mizí. Pravdou ale je, že právo by mělo být vymahatelné a k tomu slouží i přestupková komise. Musíme jen doufat, že nevhodných skutků bude časem ubývat.

Rozpočet města

Hozposdaření města, rozpočet na rok 2005

Sešel se rok s rokem a my vám opět chceme přiblížit rozpočet města na rok letošní. Ve chvíli, kdy toto číslo našeho časopisu připravujeme, se jedná zatím o návrh, který má projednat a schválit první jednání zastupitelstva 17. února. Pokud by tedy došlo k nějakým změnám, seznámíme vás s nimi, možná ještě v tomto čísle. Jak je obecně známo, dostalo se město loni do jistých finančních problémů, které muselo řešit překlenovacím úvěrem. To je jeden z důvodů, proč je tentokrát rozpočet výrazně nižší proti předchozím létům. Rozdíly jsou nejlépe patrné při srovnání s loňskými údaji. Ty naleznete včetně komentáře, v sedmém čísle našeho měsíčníku z roku 2004 (pokud si náš časopis schováváte). My tyto údaje stejně pro názornost zopakujeme a zachováme při tom stejné pořadí jako loni. Tak tedy (v milionech Kč):

Příjmová částrok 2004rok 2005
Přijaté dotace neinvestičního charakteru
(správa sociální dávky)
99,81847,828
Přijaté dotace investiční
(cukrovar trafostanice)
41,81811,552
Přímé daně včetně místních poplatků
(DPH 21,0 daň z příjmu práv.os. 22,7 fyz.os. 19,5)
70,75176,321
Živelná pohroma
(platby od pojišťovny)
19,0000,000
Prodeje pozemků a bytů
(byty 19,54 pozemky 7,0)
38,00929,850
Nájmy, poplatky a ostatní
(nájmy NP 5,6 inž. sítě 11,175 svoz odpadu 4,3)
28,82126,214
Celkem298,217192,765

Na první pohled je vidět, že kromě předpokladu zvýšených přímých daní, klesají všechny ostatní příjmové položky. Jasné je to u plateb pojišťovny, kdy byly loni vyrovnány náhrady škod při povodni. U investičních dotací byly dohotoveny úpravy na Osmičce, přístavba domu pečovatelské služby a peníze z programu PHARE. U dotací neinvestičních se zase projevil jiný způsob platby školám, kdy tyto částky již nebudou součástí rozpočtu města. To se také projeví v následující výdajové části.

Výdajová částrok 2004rok 2005
Výstavba průmyslu
(rozvodna 110/22 kV)
16,52928,225
Místní správa55,00048,443
Sportovní zařízení a volný čas dětí
(bazén ELKO 0,32)
48,02112,633
Základní školy a školní jídelna
(ZŠ 4,94 CŠJ 1,57)
37,1736,510
Sociální dávky a další péče
(péče o rodinu a děti 19,0 DPS 2,459)
64,09528,480
Komunální komunikace
(komunikace - čištění a údržba 12,072)
55,69312,507
Mateřské školy10,7692,735
Záležitosti kultury
(ZUŠ 0,35 KS Lovoš 2,88)
9,0374,555
Bytové a nebytové hospodářství, komunální služby
(ubytovny 3,142 cukrovar 15,427)
13,04121,556
Péče o vzhled obce
(svoz komunálního odpadu 6,5 nebezpečný odpad 0,02)
8,1649,270
Finanční vypořádání, splátky a ostatní
(vypořádání min. let 6,217 splátky 9,764 obecní rez. 3,0)
26,26130,900
Celkem343,783205,814

Ze struktury výdajů je zřejmá snaha o snížení zadluženosti města, kdy nové investice a opravy jsou zredukovány na nutné minimum. O tom svědčí položky směřující do sportovního areálu, kde zůstává jen oprava bazénu, nebo úhrady na komunikace, kde se počítá jen s akcemi podporovanými výhodnými dotacemi. Podobně je tomu i u výstavby v prostoru cukrovaru, kde musíme přispět menšinovým podílem, nebo při budování zmíněné rozvodny. Ve snížení prostředků na sociální účely se promítla dokončená přístavba DPS a v nákladech na školství se, tak jako u příjmů, projevil jiný způsob financování. K naší lítosti nicméně výrazně poklesly i výdaje na kulturu, kdy se zde zřejmě nenajdou prostředky na důstojnější tvář Kulturního střediska LOVOŠ.

V závěru ale musíme konstatovat dobrou snahu Ekonomického odboru, Finančního výboru, Rady i Zastupitelstva města na oddlužení Lovosic, protože výsledný návrh rozpočtu je takovýto:

Příjmy celkem192 765 000 Kč
Výdaje celkem205 814 000 Kč
Schodek rozpočtu- 13 049 000 Kč
Provozní přebytek k 1.1.0513 049 000 Kč
Výsledek0 Kč

JiH

 

Komise sociálně právní ochrany dětí

V souvislosti se zrušením okresních úřadů přešla na obce s rozšířenou působností nová agenda, a to sociálně-právní ochrana, která se dotýká dětí a rodin s dětmi. Činnost se týká terénní sociální práce, náhradní rodinné péče, výkonu opatrovnictví, ale také práce s dětmi s výchovnými problémy a dětmi týranými a zanedbávanými. Starostové mají ve smyslu zákona č. 359/1999 zřídit komisi pro sociálně- právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce pro výkon přenesené působnosti státní správy. Tato komise byla počátkem minulého roku zřízena i v Lovosicích a její předsedkyní byla jmenována pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, referentka péče o dítě, paní Hana Limberková. Protože se jedná o zcela novou komisi a v podstatě o nové povinnosti městského úřadu, požádala jsem paní Limberkovou o rozhovor.

Paní Limberková, představte se, prosím, našim čtenářům.

Na Městském úřadě pracuji od roku 1991, a to od počátku v sociální oblasti (dnešní sociální odbor byl zřízen až v roce 1996). Odbornou způsobilost pro vykonávání funkce předsedkyně komise jsem získala absolvováním kursu na Institutu pro místní správu v Benešově (osvědčení pro výkon funkce na úseku sociálně právní ochrany dětí). Bydlím v obci Úpohlavy. (Pozn.: Paní Limberková zde byla v komunálních volbách opět zvolena starostkou, tuto funkci vykonávala již předchozí volební období.)

Komise sociálně- právní ochrany dětí je v Lovosicích šestičlenná, tajemnicí je Vaše kolegyně Vladimíra Černá,Dis. Podle jakých kritérií byli vybíráni členové, kteří nepracují na Městském úřadě? Jak často komise zasedá?

Členy komise jsou Luděk Šantora, ředitel Dětského domova a speciálních škol v Dlažkovicích, PaedDr. Jitka Krausová, ředitelka Zvláštní školy v Libochovicích, MUDr. Jiří Kožíšek, praktický lékař pro děti a dorost a Venuše Krčmářová, ředitelka Domu dětí a mládeže ELKO Lovosice. Všichni členové s dětmi dlouhá léta pracují, absolvovali speciální kursy a mají zkušenosti s dětskými problémy. Bylo přihlédnuto i místnímu pokrytí celého Lovosicka. Komise zasedá podle potřeby, v roce 2004 se sešla 3x.

V úvodu jsem se krátce zmínila o některých oblastech činnosti Vaší komise. Chtěla byste k tomu něco dodat?

Komise sociálně právní má postavení zvláštního orgánu obce pro výkon přenesené působnosti, přičemž rozsah státní správy vykonávané tímto orgánem je vždy přesně stanoven právní předpisem. Rozsah působnosti komise je tudíž určen přímo zákonem a komisi nelze svěřit plnění dalších úkolů nad rámec zákona. Nelze ji proto pověřit ani rozhodováním o výchovných opatřeních. Dříve působila tato komise při Okresním úřadu v Litoměřicích a měla rozhodovací pravomoc, současná lovosická komise může provádět pouze činnost koordinační, eventuálně opatření pro sociální odbor navrhovat. S účinností od 1.1.2003 byla totiž komisi pro sociálně-právní ochranu dětí odejmuta pravomoc rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o uložení výchovných opatření.

V čem spočívá Vámi zmíněná koordinační funkce komise?

Pokud jde o koordinační funkci komise, nelze její náplň vymezit zcela jednotně, protože do značné míry závisí na aktivitě každé konkrétní komise. Měla by sledovat činnost obecního úřadu s rozšířenou působností a ostatních obecních úřadů na tomto úseku, upozorňovat na eventuální nedostatky, případně ze svých zjištění činit obecnější závěry a na jejich základě dávat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doporučení k přijetí potřebných opatření.

Který okruh problémů nejčastěji projednáváte?

Jedním z velkých problémů je záškoláctví, vyskytují se děti s desítkami, ale i stovkami, neomluvených hodin. Nepřítomnost ve škole má pak za následek špatné známky a opakování ročníku. Navíc lze říci, že si děti zvykají na zahálčivý život a mnohdy v době, když jsou „za školou“, páchají i trestnou činnost.

Spadají do Vaší komise i problémy s drogami?

Tato problematika se v naší komisi sice také projednává, ale přímo ji pak vyřizuje pověřený pracovník sociálního odboru, Kateřina Fílová, Dis (pozn.: Dis znamená diplomovaný specialista).

Museli jste projednávat i případ zneužívaného dítěte?

Naštěstí ne, tento problém se zatím Lovosicku vyhnul. Lze si jen přát, aby se komise podobnými případy zabývat nemusela. Případy týraných dětí se vyskytují jen ojediněle.

Má Vaše komise vůbec nějakou rozhodovací pravomoc nebo pouze navrhujete vhodná opatření?

Do působnosti komise spadá pouze rozhodování o vydání a odnětí pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti a jinak, jak jsem již uvedla, koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Na závěr má každý možnost vyslovit svůj názor na téměř cokoli - život v Lovosicích, Úpohlavech, kulturu, vzkaz čtenářům, co uznáte za vhodné. Co byste tedy chtěla uvést na závěr našeho rozhovoru?

Mám přání uskutečnit v dohledné době (3 - 6 měsíců) setkání s pracovníky všech obecních úřadů Lovosicka, kteří se touto oblastí zabývají. Mohou pochopitelně kdykoliv požádat o spolupráci, přesto si ale myslím, že společné setkání by mohlo přinést všem nové poznatky. Osobní seznámení je vždycky přínosem. A pochopitelně si přeji, aby naše vesnička Úpohlavy byla co nejhezčí a bez problémů.

Paní Limberkové děkuji za rozhovor a přeji jí, aby se komise musela scházet jen výjimečně, aby bylo zanedbávaných a týraných dětí v naší zemi co nejméně. A samozřejmě, aby se v Úpohlavech všem dobře žilo a aby všechny letošní plánované společenské akce zdárně proběhly.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 5