Březen 2005 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Enviromentální výchova hrozné slovo, ale...

V poslední době se dost mluví o ekologické výchově. Každý ji chápe jako vědu, která zkoumá vztahy prostředí a organismů, živou a neživou složku přírody. Rozvíjí se debata, zda se pro ekologickou výchovu něco dělá, jestli se zlepšila čistota ovzduší, vod a podobně. To je ale velmi jednoduchý pohled na celou problematiku. Základem už musí být porozumění a chápání dětí na základní škole. Proto na naší škole učíme již alespoň sedm let přirodopis podle ekologických učebnic, které dětem dávají možnost chápat „věci“ v souvislostech.

Mezi základní ekologické pojmy patří např. slova jako „konkurenti, producenti, rozkladači, potravní řetězec, pyramida atd“. A někdy se i může zdát, že problémy vztahů jsou jen otázkou přírodopisu. Ale není to pravda! V roce 1992 se v Rio de Janeiru na Summitu Země sešli zástupci 150 států světa, kde se poprvé objevila myšlenka trvale udržitelného rozvoje.

U nás vešel v platnost Státní program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vládním usnesením z 23. října 2000 a každý resort v něm dostal úkoly, které je povinen plnit.Pro školství to znamená zapracovat témata této problematiky do učebních plánů školy.

Jak to probíhá na naší škole? V měsíci září sestaví školní koordinátor program zaměřený na problematiku enviromentální výchovy (EVVO) a ten se stává součástí plánu práce školy. Pro letošní školní rok jsme stanovili čtyři témata. S těmi pak pracujeme např. v českém jazyce (slohové práce),přírodopisu, prvouce, přírodovědě ( referáty, besedy, vycházky...). Vyučující dokonce společně se žáky vytvářejí i náplně témat v jednotlivých třídách i předmětech, a tak zjišťují, jak široký je tento problém, a že se týká všech předmětů a sfér našeho života.

Název enviromentální výchova zní jako zaklínadlo. Ale všichni bychom si měli uvědomit, že pokud se budeme k přírodě a vlastně životnímu prostředí chovat tak, jak se v mnoha případech chováme, nic dobrého nás nemůže čekat. Lidstvu by hrozily další války, terorismus, drogy...

Proto by se měl stát cílem společnosti trvale udržitelný rozvoj, ke kterému již dnes i výchovou ve škole vedeme naše žáky a učíme je správnému vztahu k těmto hodnotám.

Jana Mikulů

Prosba lesa

K článku o enviromentální výchově otištěné na straně 13 jsme dostali i snímek, jímž autorka naznačuje, o čem tato enviromentální výchova je. Obrázek, jehož smyslem není pouhé vyobrazení symbolů lesa, ale hlavní náplní je slovo. Protože snímek není dostatečně kvalitní k reprodukci otiskujeme jej s doprovodem slova: Prosba lesa: Člověče, jsem teplem tvého příbytku za studených zimních nocí, jsem přátelský stín, když pálí letní slunce, jsem krov tvého domu, jsem deska tvého stolu, jsem lůžko, na němž spíš a dřevo, ze kterého stavíš své lodě, jsem násadou tvé motyky, jsem dřevo tvé kolébky i tvé rakve, jsem květ dobrota a krásy.

Slyš mou prosbu: NENIČ MNE!

PODĚKOVÁNÍ SPONZOROVI

Jsme žáci 1.A a 1.B Základní školy Lovosice, Sady pionýrů 355/2. Na jaro jsme si naplánovali, že vycestujeme na ozdravný pobyt do Počátek u Kraslic. A protože dost peněz bude stát doprava, požádali jsme firmu Lovochemie o příspěvek.

Ten jsme opravdu dostali, a proto chceme tedy ještě jednou touto cestou poděkovat, protože nám tato pomoc usnadní výjezd za zdravým vzduchem. Ještě jedno moc děkujeme...

Žáci prvních tříd se svými učitelkami Mgr. Lucií Hankovou a Mgr. Radkou Vosickou

»O NEJHEZČÍ LOVOSICKOU KRASLICI«

Měsíc leden jsme završili soutěží MISS POUPÁTKO. Tato akce byla velice vydařená a doufáme, že všichni odešli s úsměvem na tváři. O průběhu a výsledcích Vás bude v tomto čísle informovat paní inženýrka Hozmanová, která byla zároveň jednou z členů poroty. Dalšími porotci byli paní Knapová, odbornice přes pohyb, slečna Michaela Krčmářová, vicemiss 2003 a pan Šanda, ředitel KS Lovoš. Všem patří naše poděkování.

Pro ty, kteří rádi zdobí kraslice jakoukoli technikou, vyhlašujeme soutěž „O NEJHEZČÍ LOVOSICKOU KRASLICI“. Své příspěvky /označené/ můžete přinést od 1.3.05 do 17.3.05 do Elka.Soutěž je vyhlášena ve 4 kategoriích : 1.kat.MŠ, 2.kat.1 stupeň ZŠ, 3.kat. 2 stupeň ZŠ, 4.kat.

Ze všech výtvorů uspořádáme malou výstavu v Elku od 21. do 23.března. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů proběhne po skončení výstavy. Těšíme se na všechny kraslice.

Každé pondělí od 14.února do 14. března od 13 hodin se můžete přijít do Elka naučit zdobit kraslice voskovou technikou. Nezapomeňte si s sebou vzít vyfouknutá vejce.

Na závěr se zmíním o pololetních prázdninách. Děti měly možnost si přijít zabruslit na zimní stadion, kde probíhal karneval na ledě. Mile nás překvapila účast více než dvaceti masek. Všechny byly krásné, vybrat tři nejhezčí dostali za úkol přítomní diváci.

Všechny děti pak mohly soutěžit a předvést své bruslařské umění v různých štafetových soutěžích. Sladkou odměnu si odnesli všichni.

Tento karneval na ledě, nazvaný „Barevný ledový den“ připravujeme pro děti každým rokem vždy na pololetní prázdniny.

VK

Snažíme se pomáhat

Žáci naší 8.B třídy přišli s nápadem uspořádat sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy ve východní Asii. Dne 5.ledna jsme ve školním rozhlase oznámili toto naše rozhodnutí s tím, že jsme vyzvali všechny žáky naší školy, aby také oni přispěli určitou částkou, kterou jim jejich „kasička“ a nebo rodiče dovolí. V průběhu této sbírky jsme několikrát dětem naši aktivitu připomněli a výsledek předčil naše očekávání. Bylo vybráno úžasných 13 017 Kč...

Hlavním dílem se na výši sbírky podíleli hlavně žáci 1. stupně a dík patří nejen jim, ale i jejich paní učitelkám, které je v tomto dobrém počinu velmi podporovaly.

Ze 2. stupně bychom chtěli konkrétně poděkovat dvěma žákyním a to: Petře Lahovské a Evě Forgáčové, které vyrobily několik obrázků a částku 1 000 Kč, kterou za ně dostaly, také věnovaly do naší sbírky.

Závěrem bychom tedy chtěli poděkovat všem žákům naší školy, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o výši této sbírky. I když částka, kterou jsme poslali na konto Českého výboru UNICEF, je jen kapičkou z toho, čím přispěli lidé v naší republice, přece jen nás to hřeje u srdce, že když je zapotřebí, tak pomůžeme a nemyslíme jenom na sebe.

Za kolektiv žáků Lenka Dlouhá a Klára Hudáková

Tříkrálová sbírka 2005

Jako každý rok i letos chodili tříkráloví koledníci po domácnostech a podpořili tak celorepublikový obecný záměr „Pomoc rodinám a lidem v nouzi“. 40% z vykoledované částky bude věnována na pomoc do zahraničí a 60% prostředků se vrací do jednotlivých charit, které je použijí na tříkrálovou komisí schválené záměry.

Farní charita použije výtěžek - 19. 343, 50 na podporu nově vznikajícího centra pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin „Amicus“.

A kolik se vykoledovalo v okolí? Třebenice - 4 346 Kč, Poplze, Klapý - 4 891 Kč, Libochovice - 4 026 Kč, Počaply - 3 832 Kč, Trávčice - 5 369 Kč, Terezín - 2 055 Kč, Štětí - 4 023 Kč, M. Žerno-seky, Lhotka - 2 390, 50 Kč, Mlékojedy - 3 764 Kč, Vchynice, Sulejovice - 3 825 Kč, Doksany, Brňany - 5 262 Kč, Ploskovice - 1 577,50 Kč, Litoměřice - 28 553 Kč a Lovosice - 19 343, 50 Kč.

Děkujeme Základní škole ve Všehrdově ulici za významnou spolupráci a Gymnáziu Lovosice za uvolnění dobrovolníků.

Poděkování patří zejména Vám všem, kteří svými příspěvky podpořili Tříkrálovou sbírku.

Za Farní charitu Lovosice Radka Podpinková

Blýská se na lepší časy? Přibylo nám prvních tříd

Jako počátkem každého kalendářního roku, proběhl i letos ve dnech 2. a 3. února ve všech lovosických základních školách zápis do prvních tříd. Zápisu ve všech školách předcházely „náborové“ (není to ten nejhezčí výraz, ale soutěží se o každého žáka) akce, například „týdny otevřených dveří“, ukázkové hodiny, nebo celá série nejrůznějších tématických setkávání s písničkou, pastelkou, počítačem a švihadly a kulturní akademie s přizváním předškoláků, aby se podívali, co umí jejich starší kamarádi. Při „Týdnech otevřených dveří“ všechny školy předvedly výrobky svých žáků a že se dětem ve školách líbilo, o tom svědčí i podpisy těch malých, ještě tiskací MAREK, ANETKA.. Jeden čtyřletý návštěvník, bratříček předškolačky napsal: --- -- --, což „přečetl“ paní učitelce, která na to nedůvěřivě zírala, takto: „Moc se mi to líbilo, přijdu taky“.

Zápisy letos proběhly nad očekávání dobře. Děti ve všech školách předvedly, co již umí (šlo o prostorovou orientaci, grafomotorický test, poznávání tvarů, trocha počítání, recitace básničky, ani ta pověstná klička u boty nechyběla). Jedním z úkolů bylo také namalovat maminku. Na všech školách jsem se byla podívat, děti mi připadaly sebejisté a chtěly se určitě ukázat z té nejlepší stránky. Všichni ti budoucí prvňáčci vypadali, jakoby se do školy opravdu těšili. Na žáčky se těšily i jejich paní učitelky.

Děti po zápisu všude dostávaly za tu „námahu“ dárečky (na 1. ZŠ třeba roztomilé hlavičky Ferdů Mravenců a různé pidižvíky, omalovánky a pamětní list, na ZŠ Antonína Baráka obrázky malované na skle a keramické obrázky, na 4. ZŠ keramickou figurku třeba hudebníka, nebo nějaké zvířátko - zde zapracoval sponzor, publikaci Půjdu do školy a nějakou drobnost vyrobenou dětmi ve škole), nikde nechyběly ani tužky, gumy a sladkosti.

Výsledná čísla předčila očekávání. Pro školní rok 2005/2006 budeme mít v Lovosicích zase 5 prvních tříd! Dle údajů, které mi poskytla paní Alena Zelenková, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a památkové péče Městského úřadu v Lovosicích, přišlo k zápisu na 1. ZŠ 52 dětí, 8 má odloženu školní docházku a budou zde tedy dvě první třídy s 22 žáky. Na ZŠ Antonína Baráka bylo zapsáno 25 dětí, 3 mají odklad a ve třídě bude tedy také 22 dětí. 4. ZŠ zažila nápor, zapsali zde 63 dětí s 9 odklady a budou mít 2 třídy o 26 žácích. Celkem tedy by mělo do prvních tříd v Lovosicích po prázdninách přijít 118 dětí. V minulém roce byly jen 4 první třídy s 95 žáky. Snad opět začíná dětí trochu přibývat.

Žáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo a aby se brzy naučili číst a psát a všechno ostatní, co je třeba. Určitě i pracovat s počítačem, bez něho to už dnes nejde. Nakonec: na počítačové kursy docházejí lidé bez rozdílu věku a vzdělání, i učitelé. Dnešní prvňáčkové se již budou jistě vzdělávat většinu svého života, tak by jejich první kroky do školního života měly být úspěšné. Přejme mnoho štěstí těm malým a trpělivost a lásku jejich učitelkám.

Hz

Dům dětí ELKO

V Lovosicích kvetla Poupátka

Ve čtvrtek 27. ledna se konala v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice již popáté soutěž Miss Poupátko, která je určena dívenkám od 7 do 11 let. Tato „nejněžnější soutěž“, jak zápolení malých dam nazvala moderátorka a zároveň ředitelka DDM paní Krčmářová, proběhla ve čtyřech disciplínách před porotou a početným publikem složeným z příbuzných a příznivců jednotlivých děvčátek.

Do soutěže se přihlásilo původně 12 děvčátek, ale odvahu vystoupit nakonec našlo jen 7 soutěžících. Letos došlo oproti minulým rokům k několika změnám. Místo rozhovoru s moderátorkou se holčičky měly představit samy. Nakonec ale na doplňující otázky moderátorky přece jen došlo, malé slečny byly příliš stručné. A tak se přítomní dozvěděli, že jedna soutěžící má ráda koně a jiná že ráda spí. Druhou disciplínu si mohla děvčátka vybrat, převahu měl sport proti umění (3x aerobik, 1x cvičení, 1x diskotance, 1x hra na klavír, 1x zpěv). Třetí oblastí, tentokráte povinnou, bylo háčkování řetízku (někdy to byl kámen úrazu). A zlatým hřebem byla módní přehlídka, tedy vlastně procházka dívenek v oblečení, ve kterém se cítí nejlépe.

Předsedou poroty byl již tradičně ředitel Kulturního střediska Lovoš, Miroslav Šanda, dalšími členkami paní Helena Knapová, Ing. Eva Hozmanová a bývalá vicemiss soutěže Míša Krčmářová. Soutěž již potřetí po sobě vyhrála Martina Karásková z Litoměřic (volná disciplína diskotance). Vítězka obdržela šerpu, korunku, diplom a krásného plyšového medvěda. První vicemiss se stala Kája Mazačová (volná cvičení) a 3. místo obsadila Nikola Havlíčková (aerobik). Miláčkem publika byla zvolena teprve pětiletá Natálka Vintrlíková (volná disciplína zpěv - velice pěkný přednes písničky V pohádkové zemi doplněný půvabnými gesty udělal své a i sama zpěvačka byla pro koncertní vystoupení pěkně oblečena a učesána, takže byla hezoučká jako panenka). I tato tři děvčátka dostala korunky, šerpy, diplomy a plyšáčky. Ostatní dívenky obdržely Pamětní listy a drobný dárek. Vítězky byly několikrát fotografovány a jejich snímky se objevily i v regionálním tisku.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9