Duben 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Novela zákona o střetu zájmů

Senátor Kubera je mi svým razantním vyjadřováním k současným problémům velice sympatický. Většinou velmi vtipně glosuje nastalou situaci. Ano, zákon velmi prudce zatřese radnicemi. V polovině volebního období se dozví podle zákona řádně zvolení zastupitelé, že jejich mandát je v rozporu se zákonem a že se musí rozhodnout, zda opustí zastupitelstvo. Starosta obce například nemůže být ředitelem školy, kterou obec zřizuje. Na menších obcích jsou v zastupitelstvu obcí většinou právě i ředitelé škol, knihoven a dalších obecních zařízení. Vidím v tom zájem státu oslabit malé obce a tlačit na jejich spojování do větších celků, jak je tomu jinde v EU. Podobně je konstruováno také rozpočtové určení daní obcím. Čím menší obec, tím menší příjem ze státního rozpočtu. S panem senátorem se rozcházím v názoru na řešení vyvolaného problému novelou zákona. Nabádá k občanské neposlušnosti. Neposlouchejte špatný zákon! Jistě najdeme i ryze české řešení: Ředitel školy si - jako - vymění místo se svým zástupcem. To mi zavání anarchií. Zákon o střetu zájmů - bohužel - prošel naším demokratickým systémem a je třeba ho naplnit. Bude to ale katastrofa. Třeba si uvědomí naši zástupci v poslanecké sněmovně, kteří zákon proti vůli senátu a prezidenta prosadili, jak špatně rozhodují. Vypadá to, že již dávno z výšky svého nebe nedohlédnou sem k nám, na zem.

Odměny za výkon funkce člena řídícího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je město, jsou také nelogicky řešené. Uvolněný starosta nemůže být za výkon funkce odměněn. Neuvolněný zastupitel má odměnu ze svého zaměstnání a dále dostane odměnu za výkon funkce v orgánech společnosti. Oba dva ručí za chod společnosti svým osobním majetkem. Rozdíl je v tom,že stejná práce u prvního ohodnocená není a u druhého je.

S majetkovým přiznáním na začátku a konci volebního období souhlasím. Dotýkám se peněz občanů města a ti mají právo nahlédnout do mého osobního hospodaření. Nesouhlasím ale s lustrací rodinných příslušníků. Je to veliký zásah do soukromí lidí, kteří si žijí svůj vlastní život. Slyším opět připomínku, jak si my, chytří Češi, cestičku opět najdem. Říkáme to často s hrdostí. Je to opravdu vizitka kvality, nebo známka nesolidnosti?

Ze všeho mi vychází: Špatný zákon dodržet a řádným demokratickým legislativním postupem změnit.

Jan Kulhánek

Zprávy z radnice

3. jednání RM dne 15.2.2005

RM schvaluje:

 • v souladu s § 102, písm. o, zákona č. 128/2000 Sb. Organizační řád Městského úřadu v Lovosicích.
 • pronájem nebytového prostoru v ulici Dlouhá čp. 1049 (suterén)o výměře 25 m2 a předložené znění nájemní smlouvy na výše uvedený NP s paní Růženou Matrasovou, bytem Ústí nad Labem za účelem zřízení úvěrové a finančně poradenské kanceláře.
 • uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů v domě s pečovatelskou službou na dobu neurčitou.
 • převod nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1046/9 z původní uživatelky Hildegard Hykové na vnuka Stanislava Hyku.
 • převod nájmu bytu 1+4 I. kat. v ul. Sady pionýrů 893/37 z původního uživatele Milana Žamberského na dceru Lenku Šulerovou.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/45 z původního uživatele Miroslava Kirbse na syna Tomáše Kirbse.
 • převod nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Žižkova 115/35 z původního uživatele Josefa Szetela na manželku Martu Szetelovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Terezínská 205 z původního uživatele Oldřicha Němce na družku Boženu Klabečkovou.
 • přidělení bytu 1+2 I. kat. v ul. Mírová 269/6 Martině Janouškové, Jiráskova 519/4, zařazené na pořadníku na byty (usn. RM č. 407/2002).
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Kostelní 899/8 z původního uživatele Milana Blína na manželku Libuši Blínovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Žižkova 255/15 z původní uživatelky Evy Tošnarové na syna Josefa Tošnara.
 • výměnu bytů mezi Jaroslavem Poborským, Otto Dubem a Alenou Hančlovou, všichni bytem na adrese Terezínská 215/10.

RM schvaluje

 • výměnu bytů mezi Renatou Jamborovou, Wolkerova 811/18 a Aloisem Tomašákem, Žižkova 453/21.
 • ubytování na městské ubytovně v Nádražní 805 pro Františka Tancoše, Alici Barvínkovou a Bertalána Jonáše.
 • podání žádosti o dotaci do Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje v roce 2005 na opravu střechy domu čp. 201 v ul. Osvoboditelů.
 • pronájem pozemku parc.č. 937 o výměře 600m2 v k.ú. Lovosice panu Danielu Svobodovi, bytem Dvořákova 1/777 do 31.12.2005.
 • podání výpovědi z nájmu NP v ul. 8. května 13 nájemci panu Pavlu Filousovi z důvodu dlužného nájemného a neužívání pronajatých nebytových prostorů.
 • umístění prodejny smíšeného zboží a s úpravami s tímto souvisejícími firmě LEN - servis s.r.o. v ul. Osvoboditelů, na pozemku parc.č.329.
 • Smlouvu o dílo na servis zdvihacích zařízení na MěÚ a DPS mezi městem Lovosice a společností OTIS a.s. na dobu určitou do 30.6.2006.
 • návrh programu jednání 1. řádného ZM konaného dne 17.2.2005 v 16:00 hod. v KS Lovosice.
 • nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 7 m2 v přízemí budovy MěÚ, Školní ul čp.407 pro umístění zařízení na zhotovení průkazových fotografií společnosti C.T.S. a.s. Praha.
 • uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Lovochemie Lovosice a paní Márií Černohorskou o pronájmu nebytových prostor 20,25 m2 v objektu TJ Lovochemie, I. patro, pro provoz kosmetických služeb.

RM vzala na vědomí

 • požadavek Ludmily Plattichové, 28. října 474/9, ukládá situaci řešit vedoucí DPS.
 • požadavek na změnu délky nájemní smlouvy na byt Václavy Zemanové, Terezínská 351/79, v současné době však nelze požadavku vyhovět.
 • dopis Dany Vondrákové, Kostelní 899, v současné době však nelze požadavek jmenované kladně vyřešit.
 • Žádost Ondřeje Buška, Úpohlavy 50, požadovaný byt však bude prodán obálkovou metodou.
 • požadavek Víta Oberreitera, Terezínská 215/16, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • požadavek Eduarda Gujdy, Nádražní 805, v současné době nelze požadavku na přidělení bytu kladně vyhovět.
 • žádost o pomoc řešení bytové otázky Moniky Lendelové, U Výtopny 32, v současné době však nelze požadavku kladně vyhovět.
 • žádost Zdeňka Radouše a Ireny Limberkové, U Nadjezdu čp. 874/7, uvolněný byt v ul. Okružní 883 však bude prodán /způsob prodeje určí ZM/.
 • zápis z jednání bytové komise konané dne 26.2.2005.
 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku ze dne 3.2.2005.

  RM nesouhlasí s žádostí p. Větrovce o zábor veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky před objektem bývalého kina v ulici Krátka č. p. 167 od 1. 6. 2005 do 30. 9. 2005.

  RM rozhodla jako valná hromada po konzultaci s právníkem o změně zakladatelské listiny a stanov společností Tepelné hospodářství Lovosice s.r.o. a Podnik technických služeb s.r.o. ve smyslu zrušení dozorčích rad.

  RM pověřuje DZCL Lovosice zajistit pro Město Lovosice závazek ve vybudování přeložky stávajícího vedení VN na p.p.č. 2444/1 na náklady města (usnesení ZM č.132/V/2004).

  Společenská kronika

  V měsíci únoru byli k věčnému spánku uloženi:

  Jaroslav Hrnčíř,* 1950 z Lovosic,
  Blažena Brabcová,*1918, a
  Rudolf Hejduk,*1936z Třebenic,
  Jaroslava Šandová,*1920 , a
  Danuše Fresserová,*1929 z Čížkovic,
  František Kudrna,*1931z Velemína,
  Jan Kunrt,*1948 z Bílého Újezda,
  Marie Hejnová,*1921ze Siřejovic,
  Jaroslava Antonová,*1922ze Lhotky na Labem,
  Jan Effenberger,*1940z Jenčic
  Václav Zintner,*1922z Chrášťan.

  Snad čas naše rány zhojí...

 • strana 1
  strana 2
  strana 3
  strana 4
  strana 5
  strana 6
  strana 7
  strana 8
  strana 9
  strana 10
  ARCHIV
  Strana 2