Duben 2005 Lovosický dnešek - Strana 6

Fakta o bytové politice města

Privatizace bytového fondu města.

V roce 1994, kdy byla zahájena privatizace bytů, bylo v Lovosicích domech ve vlastnictví města celkem 2182 bytů ve 145 domech. Privatizace je již ukončena nebo probíhá (příprava podkladů, místní šetření, znalecký odhad, stanovení kupních cen, nabídky, 6ti měsíční zákonná lhůta, příprava prohlášení vlastníka, uzavírání kupních smluv). V 1031 bytových jednotkách (b.j.) již privatizace proběhla. V 407 b. j. v současné době privatizace probíhá, od přípravy podkladů až do uzavření kupních smluv. Domy, které lze prodávat, privatizace ještě nezačala (důvodem jsou např. opravy po povodni v roce 2002). Jedná se o 74 b.j. Domy, které nelze zatím prodávat, neboť nejsou dořešeny vlastnické vztahy, pozemky, budovy apod. Jedná se o 513 b.j.

ZM usnesením č. 178/V/2001 ze dne 13.12.2001 rozhodlo neprodávat v 9 domech 157 b.j.:

 • 28 října č.p. 474 a 475 (28 b.j.) - dům s pečovatelskou službou,
 • Dlouhá č.p. 1049 (23 b.j.) a č.p.1050 (23 b.j.) - domy zastavené bance,
 • Terezínská č.p.174 (15 b.j.), č.p. 205 (30 b.j.) - velké nebytové prostory,
 • U Stadionu č.p. 1022 (24 b.j.) - zimní stadion,
 • Žižkova č.p. 477 (4 b.j.), č.p. 270 (10 b.j.) - velké nebytové prostory.

S výstavbou 24 b.j. v novém DPS tento počet vzrostl na 181 nájemních bytů.

Z původního počtu bytů v roce 1994 by mělo zůstat ve vlastnictví města do dvou až tří let zhruba 8,2 % nájemních bytů.

Výstavba nových obecních bytů.

Výstavba 18 b.j. v půdních prostorách ve Wolkerově ulici (3 x 6 b.j.), omezení prodeje na 20 let.
Výstavba 10 b.j. v ulici 8. května (Lovoš), omezení prodeje na 20 let.
Výstavba 18 b.j. v Nádražní ulici, omezení prodeje na 20 let.
Celkem bylo upraveno ve staré zástavbě 46 b.j. s omezeným prodejem nájemníkům.

Pozemky pro výstavbu bytových domů cizími investory.

 • Zámecká - záměr postavit 6 domů, 74 b.j.
 • Zámecká - (roh Přívozní) 3 domy, 43 b.j.
 • Kostelní - 1 dům, 15 b.j.
 • Terezínská - 3 domy, 34 b.j.
 • Prokopa Holého - 2 domy, 23 b.j.
 • Holoubkov - 9 domů, 150 b.j.
 • Cukrovar - původní objekty 32 b.j. nových 6 domů, 92 b.j.

Celkem by mělo být postaveno 463 b.j.

Víceúčelový dům v prostoru proti MěÚ - výhledově blíže neurčený počet bytů, v roce 2004 uskutečněn prodej pozemku.

Výstavba domů v Zámecké ulici by měla být zahájena v roce 2005. Dům v Kostelní ulici nebude asi postaven, nebylo dosud změněno rozhodnutí ZM. Termín výstavby ostatních domů není určen.

Pozemky pro individuální výstavbu rodinných domků.

 • Holoubkov - připravuje se výstavba 9 RD.
 • Purkyňova - 3 RD postaveny a příprava změny územního plánu pro další.
 • Pod Vinicí výhledově, příprava změny územního plánu.

Žádosti o přidělení bytů a ubytování.

V roce 2002 bylo v podáno zhruba 550 žádostí o přidělení bytu. K 31.12.2003 bylo 786 žádostí. K 19.11.2004 vzrostl počet na 880 žádostí.

Průměrně ročně se přidělilo 20 až 30 bytů, včetně DPS. Ročně se provádělo 50 až 70 převodů nájmů. V roce 2004 pouze 4 převody.

Na ubytovně ulici S. K. Neumana (Vápenka) je 11 b.j. (pokojů), ubytováno celkem 40 lidí, většina rodiny s dětmi. V ubytovně v Nádražní 805 je celkem 41 dvoulůžkových pokojů, z toho 7 b.j. (pokojů) pro rodiny s dětmi. Celková kapacita ubytování je 82 míst.

V DPS je celkem 54 b.j. pro důchodce s vlastním zařízením bytu, 30 b.j. v původní budově, 24 b.j. v nové budově. Koncem roku 2004 bylo podáno 58 žádostí o přidělení bytů v DPS (44 žadatelů s trvalým bydlištěm v Lovosicích, 14 žadatelů z regionu působnosti obce s rozšířenou pravomocí). Některé žádosti jsou od roku 2001 (žadatel zatím nechce umístění). Počátkem roku 2005 bylo 20 žadatelů umístěno v novém DPS.

Uvedené údaje byly zpracovány ke konci roku 2004. V průběhu dalších měsíců mohlo dojít k některým změnám.

Podle dostupných zdrojů zpracoval (hv)

 

Nabídka ke spravování bytů

Od roku 2001 vzniklo v Lovosicích z privatizace obecních bytů 53 společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou. Další 2 SVJ s právní subjektivitou vznikla z převodu bytů do vlastnictví od SBD SCHZ Litoměřice. Několik SVJ vzniklo privatizací podnikových bytů Lovochemie, Deli, bývalé Setuzy, ČSD, ČSAD a bytů armády. Většina společenství je pod správou bytů Domovní správy Lovosice, několik SVJ svoje byty spravuje samo.

Stavební bytové družstvo SCHZ v Litoměřicích nabízí možnost spravování bytů pro společenství vlastníků. Za jakých podmínek může dojít ke smlouvě o spravování domů SVJ bytovým družstvem nám odpověděl předseda představenstva SBD SCHZ Milan Batík.

Ke spravování bytů může dojít na základě mandátní smlouvy, která je uzavřená mezi SVJ a družstvem. Návrh mandátní smlouvy můžeme zájemcům předložit. Povinnosti mandatáře i mandanta jsou předmětem smlouvy. Správu za výhodných podmínek nabízíme všem současným společenstvím vlastníků bytových jednotek, případně malým družstvům.

Družstvo je schopno provádět správu všem typům právnických subjektů v oblasti bydlení. Základem vzájemného vzatu mezi SBD SCHZ a spravovanými subjekty typu společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou je především dohoda, postavená na rozumné, vzájemné domluvě obou partnerů. SBD provádí ve většině případů správu tzv. „širokého typu“, to znamená správu, která zahrnuje celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze úzké provádění účetnictví a podobně. Zároveň je ale družstvo schopno v případě konkrétních požadavků právnických osob zajišťovat z tohoto spektra jen některé vybrané činnosti, např. kompletní ekonomickou agendu.

Z pozice organizace, která je silným obchodním partnerem vůči jiným subjektům na trhu může družstvo nabídnout i další výhody, které Vám běžný správce nemovitostí není schopen poskytnout. Jde především o výhodné pojištění Vašeho domu naší rámcovou pojistnou smlouvou za bezkonkurenčně nejlepších finančních podmínek. Velikost družstva jako správce bytového fondu a následné zintenzivnění všech jeho činností umožňuje družstvu dosáhnout nízké jednotkové ceny za správu či poskytované služby. Nabídka výkonu správy bytového domu je určena pro vznikající společenství vlastníků, bytová družstva i pro bytové domy v majetku soukromých fyzických i právnických osob. Nabídka zahrnuje komplexní služby v oblasti ekonomické, technické, právní a organizační.

Služby v oblasti ekonomické:

 • kompletní vedení podvojného účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory),
 • sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období,
 • zpracování účetní závěrky společenství vlastníků,
 • zpracování daňového přiznání společenství vlastníků k dani z příjmu právnických osob,
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě,
 • kompletní vedení evidence nákladů vzniklých při zajišťování správy domu,
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na náklady spojené s užíváním bytu a se správou společných částí domu a pozemku,
 • zajištění ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty,
 • sjednání pojistné smlouvy a zajištění platby pojistného z uzavřené pojistné smlouvy,
 • vyřizování pojistných událostí,
 • zajišťování zasílání urgencí nezaplacených plateb vlastníkům, vymáhání dluhů, včetně úroků z prodlení,
 • vedení evidence dlužníků,
 • využití služby ČSOB Cash-pooling fiktivní, které zaručí velmi výhodné úročení samostatného běžného účtu společenství vlastníků,

Služby v oblasti technické:

 • zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií (dodávka tepla, teplá užitková voda, vodné a stočné, elektrická energie do spol. částí domu apod.),
 • zajišťování provozu domu a pozemků včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,
 • zajišťování rekonstrukcí a oprav společných částí domu na základě výběru dodavatele vlastníkem,
 • zajišťování periodických revizí a oprav společných částí domu na základě výběru dodavatele vlastníkem,
 • zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně pro společné části domu,
 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu,
 • zpracování návrhů plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací domu, včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci,
 • předkládání roční zprávy o činnosti správce.

Služby v oblasti právní a organizační:

 • zastupování společenství vlastníků nebo jiných samostatných subjektů v jednání se všemi vnějšími partnery,
 • zajištění organizace ustavujících schůzí společenství vlastníků, včetně přípravy dokumentů potřebných k zápisu společenství do rejstříku,
 • zajištění organizace shromáždění společenství vlastníků,
 • právní pomoc při privatizaci bytového fondu a při založení společenství vlastníků, včetně zpracování prohlášení vlastníka a smluv o převodu bytů do vlastnictví.

Měsíční odměna správce za správu společných částí domu se pohybuje dle rozsahu poskytovaných služeb a velikosti domu od cca 100 Kč za jednotku (bez DPH). Cenu a rozsah poskytovaných služeb s Vámi rádi dohodneme individuálně při osobním setkání.

Správa domu vyžaduje v dnešní době orientaci v širokém rozsahu činností a znalost příslušné legislativy. Jednoduše řečeno chce to profesionály, kteří tuto práci znají a umí. A ty my na družstvu máme. Spravujeme byty více než 40 let a jsme tedy schopni nabídnout úplný a dokonalý servis správy.

(hv)

Komentář

Komentář místostarosty města pana Závady k článku „Fakta o bytové politice města“

Privatizace bytového fondu.

V postkomunistických státech byl v počtu bytů v majetku města opačný extrém, kdy bylo téměř 100% bytového fondu ve vlastnictví obcí. Soukromé vlastnictví v podstatě nebylo. Existovaly pouze družstevní byty, což je odlišné. V Lovosicích se přednostně byty prodávají současným nájemníkům. Slovo privatizace je v tomto směru zavádějící. Je to jen způsob narovnání určitých vztahů. Současní nájemníci dostali byt do nájmu a byt se převádí, za poměrně velice slušných podmínek, do osobního vlastnictví. U domů, které byly v roce 2001 ZM vyčleněny, je privatizace obtížná. V případě vzniku SVJ nebo z jiných důvodů, by byly budoucí vlastnické vztahy problematické. Prodejem bytů současným nájemníkům město Lovosice nijak netrpí. Umožňuje občanům získat určité vlastnictví za hodně solidních podmínek. Předpokládám, že vlastníci se k bytům budou chovat dobře a budou o ně pečovat.

Myslím si, že úmyslem města by mělo být vytváření podmínek pro to, aby se byty stavěly. To je cesta, kterou by se mělo vydat. Ne opatrovat, schraňovat a hýčkat si stávající stav, ale snažit se, aby další byty vyrůstaly a rozšiřovaly se možnosti v Lovosicích byt získat. To je cesta, která řeší i to velké množství lidí v pořadníku. Mám zkušenost takovou, že iniciativa, aby se byty prodaly, přichází od jejich současných nájemníků. Byl bych nerad, aby se tato myšlenka prezentovala tak, že město se zbavuje domů, které nepotřebuje, které se městu nevyplatí. Tak to není. Tlak je hodně velký. Podmínky ke koupi bytů jsou nyní velmi výhodné.

Žádosti o přidělení bytu podle pořadníku.

To, že se prodává tolik nájemních bytů, příležitost získání bytu podle pořadníku částečně omezuje. Ne všichni, kteří žádají o byt přidělením podle pořadníku jsou v situaci, kdy musí řešit bytovou otázku pouze tímto způsobem. Věřím, že někteří z nich mají i jiné možnosti jak si zajistit bydlení. Přidělených bytů do roka není mnoho.

Myslím si, že otázku sociálního bydlení by měl řešit stát. Co se týká zabezpečení sociálního bydlení tak stát neplní svojí funkci tak, jak by měl a přenechává z části tento problém na starost městům. Bude-li sociální bydlení nějakým způsobem vlastníku dotováno a vlastník bytu se nebude muset držet tržního nájemného, tzn. že bude dotována správa domu a opravy, domnívám se, že je to pro nájemníky určitá sociální služba.

Můj názor je ten, že městu by měly některé klasicky nájemní byty zůstat. Domnívám se, že to bude více než uvedených 8,2 %. K tomu přibudou domy, které se nebudou moci prodat z různých důvodů, ať už z nevyjasněných vlastnických vztahů, nebo jiných komplikací. Případně nová výstavba. Nikdy a nikde (na světě) už nenastane případ, kdy město bude vlastnit velké množství bytů.

Funkce bytové komise.

Pokud je takový velký počet žadatelů bylo by nalháváním si, že někdy dojde k uspokojení všech žadatelů. Jsem přesvědčen o tom, že úkolem bytové komise je, aby se zamyslela nad způsobem přidělování bytů, nad pravidly pro přidělování, bodovém systému, který v tuto chvíli je platný. Úkolem bytové komise není jen přidělení bytu určité osobě. Myslím si, že dělá víc. Např. při výstavbě dalších domů v Lovosicích by se bytová komise měla vyjadřovat k umístění, snažit se pomáhat vytipovat lokality, kde by se mohlo stavět. Bytová komise je poradní orgán rady. Z ní mohou vycházet iniciativy na řešení, nápady apod. Komise je složená z občanů města a do jednání komise se velmi výrazně promítají názory obyvatel.

V otázce žadatelů o byt mám představu takovou, že bytová komise by měla radě města, a následně pak zastupitelům, dát návrh, jakým způsobem toto řešit. Vzhledem k tomu, že je podáno řádově přes 800 žádostí, všichni víme, že je není možné uspokojit formou přidělení bytů. Domnívám se, že pořadníky by měly být přehodnoceny, měly by být případ od případu posouzeny potřeby bytu. Žádost o byt může podat každý a důvody podání žádosti nikdo nehodnotí.

Výstavba nových bytů.

Jsem toho názoru, že město nebude vstupovat do spoluvlastnických vztahů při výstavbě nových bytových domů. To znamená, že byty v těchto domech budou prodávány nebo pronajímány podle podmínek investorů.

Jsem přesvědčen o tom, že nájemní byty v Lovosicích budou postaveny. Např. v cukrovaru by měla být jistá část bytů nájemních. Na Holoubkově počítáme, že by jeden nebo dva domy, podle našich možností, stavělo město a to, jak pevně věřím, s přispěním finančních prostředků ze strany státu. Byty by byly ve vlastnictví města a byly dále pronajímány. Toto je můj názor. Na jednáních, která probíhají, to zaznělo a já jsem příznivcem této myšlenky. Budu se snažit, aby to tak bylo. Nechali jsme vypracovat studii, která byla předložena zastupitelům. Byla i veřejná prezentace, na které arch. Novák představil projekt cukrovaru. Kolik bude v bytové části cukrovaru konkrétně nájemních bytů, je v tuto chvíli obtížné říci. Rád bych aby to bylo kolem sta bytů.

Shrnutí bytové politiky města.

Budeme:

 • Dále umožňovat stávajícím nájemníkům, kteří si chtějí koupit byt, ve kterém bydlí, jeho pořízení za současných nadstandardních podmínek.
 • Lidem, kteří zde chtějí stavět rodinné domky, usnadnit výstavbu rodinných domků. Připravit jim pozemky a zasíťovat je.
 • Pokračovat ve vytváření dobrých podmínek pro výstavbu bytových domů.
 • V menší míře postavit dům, nebo domy, ve kterých by byly uspokojeni zájemci o nájemní bydlení.
 • Vyčlenit určitou část bytového fondu na tzv. sociální bydlení, nebo podpůrné bydlení pro lidi, kteří potřebují pomoci. Můj názor je, že by to neměl být dům jako celek; neměl by se vymezovat dům, nebo blok se sociálním bydlením.

Závěr.

Závěrem bych rád uvedl, že mám velkou radost z nového domu pro seniory a to, že se během dvou let připravila výstavba 500 bytů, považuji také za poměrně zdařilý výsledek. Vzhledem k poloze Lovosic není další rozvoj jednoduchý, je třeba se nad ním velmi vážně zamyslet. Já předpokládám,že město se bude dále rozrůstat směrem na Sulejovice a Vchynice.

Připravil (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6