Srpen 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Jak nás vidí jiní a jak se vidíme my sami?

Velmi jsem se pobavil čtením Mladé Fronty Dnes 4. července. Na titulní straně byl článek „Češi jsou prostí vesničané a dělají hlavně olej, míní cizinci“. Autor komentuje výsledky průzkumu agentury Mark BBDO. Výzkum se prováděl v Japonsku, USA, Británii, Francii, Německu, Rakousku a Švédsku. Zúčastnili se ho vzdělaní lidé, spíše střední vrstvy a elity. Výsledek je pro naše ucho málo lichotivý. Na 3. straně je článek Mirky Spáčilové „Kamaráde, zahoď džíny, tohle je festival.“ Dočetl jsem se, že zaklínadlo Black Tie - bezpodmínečně večerní oblek - začalo psát novou kapitolu dějin karlovarského filmového festivalu. Pod článkem je fotografie Sharon Stoneové a dalších krásných žen a mužů ve večerní róbě a uprostřed pan XY (jeden z 10 nej v České republice), v džínách a tričku. Chtě nechtě se musím vrátit na titulní stránku k výsledkům průzkumu a zeptat se sám sebe, zda nás cizinci vnímají opravdu nepřesně a co všechno děláme pro to, aby nás viděli tak, jak by se nám líbilo?

jK

Zprávy z radnice

Třetí řádné zasedání zastupitelstva města

bylo plánováno i uskutečněno ve čtvrtek 23.června a zúčastnilo se ho 22 poslanců, kdy tři byli řádně omluveni. Po zahájení zasedání starostou byla po několika připomínkách vzata na vědomí zpráva tajemníka o plnění minulých usnesení i zápis z jednání kontrolního výboru.

V rámci zprávy o činnosti výboru finančního byly znovu vyzdvihnuty zásluhy Ing. Landy, který na funkci již dříve resignoval a novým členem byl zvolen Ing. Jan Lisa. Zastupitelé byli také seznámeni s úspěšným ukončením vysokoškolského studia vedoucího ekonomického odboru pana Nováka. V zápětí byl schválen závěrečný účet města za rok 2004 a výsledek hospodářské činnosti majetkosprávního odboru za loňský rok ve výši 1,253 milionu Kč. Částka bude převedena do rozpočtu města pro rok letošní.

Diskusi vyvolala auditorská zpráva Ing. Šubrtové, která opětovně poukázala na chyby v účetnictví bytového odboru. Bylo vysvětleno, že se jednalo o změnu způsobu účtování, kdy se chyby postupně napravují a v letošním roce se počítá s dořešením. Odboru ekonomickému bylo uloženo provést sumarizaci a rozbor pohledávek s doložením jejich vymáhání a odbor majetkosprávní provede vnitřní kontrolu dle doporučení auditora.

Zastupitelstvo pak vzalo na vědomí plnění rozpočtu města ke 31. 5. 2005 a schválilo druhou rozpočtovou změnu. Ta je podrobněji komentována jako obvykle ve zvláštním příspěvku, tady jen připomínáme, že z ní byla vyňata záležitost faktury DZCL ve výši 652 tisíc Kč, která bude projednána na dalším zasedání MZ. V závěru finančního bloku bylo schváleno odepsání pohledávky ve výši 600 tis. Kč za společnost ZEMPOS-R s.r.o z Radovesic. Společnost je v konkursu, tato částka je pokutou za neoprávněné podnikání a je proto nevymahatelná.

Informaci o činnosti společnosti DZCL, kterou přednesl pan Malík, vzalo zastupitelstvo na vědomí. V současné době je v popředí otázka výstavby akce “Nový zdroj elektrické energie 110 kV pro průmyslové a logistické centrum Lovosice“. ZM schválilo, že investorem akce bude město s využitím dotací ze strukturálních fondů EU. Prostředky města, potřebné pro spolufinancování, zajistí buď DZCL nebo developer.

Blok prodeje nemovitostí začal, jak se už stalo zvykem, další úpravou dohody o narovnání mezi městem a společností INDES INVEST s.r.o. Od minulého zasedání došlo ke sjednocení stanovisek obou stran ohledně zásobení nabyvatele elektrickou energií, takže doplněná smlouva bude uzavřena. Pro připomenutí - jedná se o pozemek vedle restaurace „Sarajevo“ o celkové výměře 12 235 m2 za cenu 13 670 000 Kč.

Dále ZM revokovalo usnesení z minulého roku a souhlasí s prodejem tří pozemků o výměře 3800 m2 společnosti DZCL za cenu 300 Kč/m2. Podobně bylo revokováno další usnesení z loňska a byl schválen bezúplatný převod sedmi pozemků v k.ú. Prosmyky od Pozemkového fondu pro stavbu „Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“. Pozemky budou pro tento účel prodány Ústeckému kraji za cenu stanovenou znaleckým odhadem. Dále bylo schváleno odkoupení šestnácti pozemků na různých místech města o celkové výměře 24 925 m2 za cenu 840 437 Kč od SCHZ státní podnik v likvidaci a tří pozemků o výměře 678 m2 od pana Jaromíra Štaffena za 100 000 Kč.

V části programu, věnované prodeji bytů, byly nejprve schváleny výsledky obálkové metody, kterou byl prodán byt v ul. Krátká 998 (za cca 450 tisíc Kč) a byt v ul. Sady pionýrů 893 (za cca 350 tisíc Kč). Neobsazený byt 1+2 I. kat. v domě Osvoboditelů 940 bude nabídnut obálkovou metodou za minimální cenu 102.569 Kč. Zastupitelstvo později revokovalo své usnesení z minulého zasedání a schválilo prodej bytové jednotky č.2. 3+1 I.kat. Žižkova 888 obsazené nájemcem panu Dennymu Hozmanovi z Lovosic za cenu 107 700 Kč a úhradu váznoucího dluhu.

Velká diskuse nastala v případě nově zrekonstruovaného bytu č.3 o velikosti 3+1 I.kat. v domě Terezínská 655. Bytová komise navrhla zařazení tohoto bytu do pořadníku, namítáno ale bylo, že se nejedná o byt v domě, který město nebude prodávat. Pro takové byty platí schválená pravidla o jejich prodeji obálkovou metodou. Byla též vyjmenována města v okolí, která již zrušila bytové pořadníky a sociálně slabým rodinám připravuje jiná řešení. Následné hlasování však nerozhodlo tak ani tak (12 hlasů pro obálkovou metodu). Protože je ale nesmyslné nechávat prázdné byty do dalšího zasedání (možná opět se stejným výsledkem), bylo v rámci přestávky provedeno dohadovací řízení. Opakované hlasování přineslo obdobný výsledek (10 hlasů) a po další vzrušené debatě teprve třetí hlasovací kolo minimálně potřebnými třinácti hlasy rozhodlo o prodeji tohoto bytu zmíněnou metodou za cenu min. 125.702 Kč.

Ing. Pokora v další části vyjmenoval problémy spojené s předpokládanou rekonstrukcí ulice Osvoboditelů, na kterou byla slíbena dotace 7,65 milionu Kč. Navrhl změnit účel dotace na nutnější akce jiné a to: Osvětlení přechodů v ulici Osvoboditelů, oprava schodů u „Centra“, oprava vozovky a chodníků včetně bezbariérového přístupu do Domu s pečovatelskou službou (DPS), úprava vnitřního traktu ul. Osvoboditelů a oprava chodníků v Dlouhé ulici. Tento návrh byl schválen a bude podána žádost o změnu účelu zmíněné dotace.

Protože se ukazuje možnost získání, rozpočtem nepředvídaných, větších částek peněz z prodejů dalších pozemků, navrhl Ing. Pokora následující řešení: 50% těchto příjmů použít na zrychlené splácení úvěrů, dalších 50 % bude věnováno na opravy komunikací a chodníků ve městě. I tento návrh byl přijat a rada města byla současně pověřena sestavením seznamu akcí dle priorit.

Poslední část programu byla zahájena emotivním vystoupením pana Kubíčka,tentokrát ne ve funkci tajemníka MěÚ ale jako představitele lovosického Handbal klubu. Pohovořil o historii tohoto nejúspěšnějšího sportu v Lovosicích a předvedl obrázky jednotlivých družstev. Podstatou příspěvku byl fakt, že v příštím roce oslaví lovosická házená padesátileté výročí a k tomu se naše družstvo mužů opět probojovalo do nejvyšší soutěže. To si ovšem vyžádá zvýšené náklady na účast v ní a s tím je i spojený požadavek na příspěvek ze strany města. Následující diskuse budila dojem, že většina zastupitelů byla aktivními házenkáři a ani napjatý stav financí města se nezdál být vážnou překážkou při licitování o výši příspěvku. Až střízlivé připomenutí jednoho z diskutujících, že jsou ve městě i jiné priority a ne všichni občané se chodí dívat na házenou, vrátil zastupitelstvo k věcnému postoji. Nebylo proto schváleno původně navrhované odvození tohoto příspěvku z městského rozpočtu, ale házenkáři dostanou pro nastávající sezónu 2005 - 2006 1,5 milionu Kč.

Závěrem byl dán prostor připomínkám poslanců a občanů. Bylo zde upozorněno na nepořádek u podniku „Embargo“, na počínající vandalství na náměstí kde dochází k vylupování dlažebních kostek a vznesen dotaz na osud „zámečku u přívozu“. Tam se připravuje dražba za naši účasti.Zmíněna byla i městská policie. O možnosti jejího zřízení bude pan Závada referovat na zářijovém zasedání. Zajímavá byla připomínka o tom, že Lovosicím chybí přistávací místo pro lodě z Německa, které tak často kotví na protilehlém břehu Labe. Plavební správa údajně nemá námitky proti možnosti zřízení.

Už jakýmsi folklorem, který opět ukončil zasedání, byli psi zastupitele pana Svobody, kteří opět zlikvidovali slabšího příslušníka svého druhu. Přítomná majitelka požadovala odvolání poslance z jeho funkce, což pochopitelně není možné. Záležitost je sice v řízení policie, ale bylo připomenuto, že se tato situace opakuje a jak to může dopadnout, bude-li příště napadeno dítě.

JiH

Usnesení 11. jednání Rady města dne 28.6.2005

Rada města schvaluje:

 • výsledky výběrového řízení "Veřejná zakázka - pojištění nemovitého a movitého majetku města Lovosice" a uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Obchodní 891/2 z původního uživatele Jana Chrvaly na manželku Emmu Chrvalovou.
 • převod nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1047/11 z původní uživatelky Marie Kubíčkové na syna Miroslava Kubíčka.
 • přidělení bytu 1+2 I. kat. v ul. Terezínská 215/10 pozůstalým dětem zemřelých manželů Jandových, dosud bytem Wolkerova 688/15 /tento byt bude předán městu/.
 • přidělení bytu 1+3 II. kat. v ul. Prokopa Holého 889/27 manželům Skopcovým, dosud bytem Třebenická, nesouhlasí však s proplacením stěhovacích nákladů a přeložky telefonu.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Nádražní 886/12 z Hany Pokorné na syna Ladislava Pokorného za podmínky úhrady dlužného nájemného.
 • výměnu bytů mezi Jiřím Kocianem, Lovosice, U Nadjezdu 874/7 a Marcelou Habánovou, Ústí n. L., Železná 380.
 • výměnu bytů mezi Dušanem Vašašem, Sady pionýrů 893/35 a Marcelou Vašašovou, Sady pionýrů 893/33.
 • výměnu bytů mezi Lubošem Hořenínem, Labská 415/2 a Jarmilou Krausovou, Dlouhá 1050/8.
 • ubytování na městské ubytovně v ul. Nádražní 805 Františku Kunertovi, Mírová 887, Tereze Berkyové se synem a Pavlu Sukeničkovi.
 • pronájem pozemku parc.č. 115/1, paní Janě Tajčové část o výměře 195 m2, paní Lence Zemanové část o výměře 297 m2 a paní Marcele Kalouskové část o výměře 334 m2. Jedná se o zahrádky u školní jídelny.
 • pronájem pozemku parc.č. 2883, 2885, část o výměře 294 m2 panu Václavu Lopatkovi, bytem Kmochova 951. Jedná se o zahradu u Modly.
 • pronájem pozemku parc.č. 1747 o výměře 1492 m2 panu Luďku Kalivodovi, bytem Krátká 990/12. Jedná se zahradu pod Lovošem.
 • pronájem NP v ulici Terezínská 215/14 (suterén - bývalá prádelna) o výměře 20 m2 paní Ladislavě Lízlové pro účely krejčovství.
 • umístění manželů Heleny a Josefa Ehlových do Domu s pečovatelskou službou.
 • finanční příspěvek Farní charitě Lovosice ve výši 10.000 Kč na provoz Komunitního centra AMICUS. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude předložena ekonomickému odboru a následně hlavní koordinační skupině komunitního plánování.
 • finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, detašované pracoviště Litoměřice ve výši 5.000 Kč na zajištění jeho provozu. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude předložena ekonomickému odboru a následně hlavní koordinační skupině komunitního plánování.
 • poskytnutí příspěvku pro automobilového závodníka p. Tomáše Vernera finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč na účast na MČR v automobilovém slalomu.
 • finanční příspěvek Cykloklubu Lovochemie Lovosice ve výši 10.000 Kč na zajištění cyklistického kriteria ulicemi města, které se bude konat v Lovosicích 3. 9. 2005. Vyúčtování příspěvku bude předloženo ekonomickému odboru MěÚ.
 • předložené znění nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 303/2, 3, 4 o celkové výměře 1636 m2 Českému rybářskému svazu, místní organizace Lovosice.
 • na základě usn. ZM č. 43/II/2005, uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Lovosice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na pozemek parc.č. 2436/3 o výměře 489 m2.
 • čerpání rezervního fondu kulturního střediska "Lovoš" Lovosice k úhradě kulturních akcí, které proběhnou v měsíci červenci a srpnu a nejsou zařazeny v ročním plánu.
 • zvýšení pokladního limitu hlavní pokladny na 30.000 Kč.
 • vydání "Nařízení č.3/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov" podle předloženého návrhu
 • prodejní cenu pohlednic města Lovosic a souhlasí v souvislosti s prodejem propagačních materiálů v informačním centru držet ceny doporučené, pokud jsou uvedeny, jinak stanovit cenu - pořizovací náklady + 20% obchodní marže.
 • smlouvu mezi Městy Lovosice a Litoměřice a Karneval Media s.r.o. Plzeň a Forcable s.r.o. Praha o spolupráci při vysílání pořadů o městech Lovosice a Litoměřice v kabelové televizi a pověřuje starostu podpisem.
 • jako valná hromada společnosti PTS s.r.o. Lovosice změnu zakladatelské listiny a snižuje počet jednatelů společnosti na jednoho.
 • Smlouvu o dílo s fi UNISTAV s.r.o. Litoměřice na akci: " Výroba a montáž plastových oken v objektu KS Lovoš.

RM souhlasí:

 • se zamítavým stanoviskem OŽP MěÚ Lovosice k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí "Sběr,skladování a úprava kovového šrotu drcením - Lovosice".
 • se zadáním projekčních prací firmě AGN s.r.o. Ústí nad Labem na akci: Stavebně dopravní úpravy vnitrobloku ulice Osvoboditelů v Lovosicích.
 • se složením Řídícího výboru dle přiloženého zápisu z jednání ze dne 25.5.2005 a schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Lovosice a Ascend s.r.o. Praha na zhotovení územního programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Lovosice.
 • s použitím městského znaku v informační brožuře "Lovosicko", kterou připravuje pro město Entrtrade s.r.o. Ústí nad Labem.
 • s umístěním a stavbou RD na poz. parc.č. 2216/29 v k.ú. Lovosice (zahradnictví Teplická ul.).
 • s umístěním přípojek inženýrských sítí a sjezdu za podmínek daných ORRaSM MěÚ Lovosice. Stavebník Kateřina Lešková, Chrastava.

RM rozhodla ve věci stížnosti manželů Novotných podat žalobu na nájemkyni bytu ul. Dlouhá 1048 paní Bílkovou Miloslavu, z důvodu porušení nájemní smlouvy neužíváním bytu bez vážného důvodu.

RM nemá námitek:

 • k projektové dokumentaci firmy ELEKTROPROJEKTY Miroslav Kvintus pro stavbu "PZ Lovosice, kabel VN 22kV".
 • proti provedení stavby "Nová DTS pro 87 bj u Zámku" na pozemku parc.č. 317/1 a souhlasí se vstupem na výše jmenovaný pozemek pro firmu ELMO Schoř, s.r.o..

RM vzala na vědomí:

 • výběrové řízení na akci: " Výroba, dodávka a montáž mobiliáře a dřevěných žaluzií do šatních prostor plavecké haly v Lovosicích.
 • žádost Kariny a Mariny Karpjukové, M. Žernoseky 121, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost o pomoc při vyřešení bytové otázky Dany Vondráčkové, Kostelní 899/6, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • zápis z bytové komise ze dne 1.6.2005.
 • zápis z jednání komise životního přostředí, dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.6.2005.

RM ukončuje k 30. 6. 2005 ubytování na ubytovně Vápenka Michalu Šipošovi st. z důvodu neustálého porušování domovního řádu ubytovny.

RM nedoporučuje ZM prodej části pozemků parc. č. 3075/1 a 2436 majitelům rodinných domků v ulici Jabloňová alej, Lovosice.

RM přiznává ředitelkám MŠ, ZŠ, ředitelce CŠJ a DDM Elko a řediteli ZUŠ v Lovosicích, odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů v I. pololetí r. 2005. v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 143/1992., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, a § 10 odst. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a ve správě, v platném znění RM pozastavila proplacení faktrury č. 4110666 firmy Monostav Ústí nad Labem z důvodu její oprávněnosti,včetně sankčního penále na základě probíhajícího soudního řízení.

Společenská kronika

JUBILANT

V červenci oslavil své již šedesáté narozeniny tajemník městského úřadu pan Václav Kubíček. Nelehkou práci tajemníka vykonává již jedenáctý rok. Zúročuje zde své zkušenosti, které získal za 33 let činnosti na obchodním úseku v Lovochemii. Prakticky celý život ovlivňuje chod házené, od roku 1989 je nepřetržitě ve funkci předsedy oddílu. Dovolte mi, abych mu na tomto místě poděkoval za odvedené výkony. Pane Václave Kubíčku, jménem svým a dovolím si přát i jménem zaměstnanců Městského úřadu, zdraví a štěstí, hodně pracovních úspěchů a pevné nervy, které každý „hromosvod“ potřebuje.

-jK-

 

Blahopřání

Dne 9. července oslavila své 80. narozeniny naše dlouholetá spolupracovnice, paní Helena Richterová. Narodila se v Klapém, má čtyřletou ekonomické školu a původně pracovala v advokátní kanceláři. 5. června 1945, nastoupila do Glanzstoff-Fabrik A.G. jako sekretářka obchodního ředitele. V červenci 1947 se provdala za Miroslava Richtera, oba pracovali v Secheze až do důchodu.

Paní Helenka byla členkou ochotnického spolku Máj a dodnes se o kulturu zajímá, hodně čte. Její rodina se rozrostla, od dvou synů má šest vnoučat a dokonce i dvě pravnoučata.

Paní Richterové byla popřát paní Suchá z MěÚ a i my přejeme hodně zdraví, radosti z vnoučat a pravnoučátek a hlavně, aby jí její životní elán a esprit hodně dlouho vydržely.

Hz+ Re

 

V červnu odešli z našeho světa

František Šedivec  * 1914Čížkovice
Jiří Pospíšil      * 1927Lovosice
Mária Končíková    * 1918Lovosice
Jana Vlčková       * 1937Chotěšov
Josef Barcal       * 1928Bílý Újezd
František Černý    * 1942Lkáň

Čest jejich památce a věčnou vzpomínku...

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2