Lovosický dnešek

Září 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Dne 21. 6. 2005 nastoupil do Lovochemie a.s. nový generální ředitel. Mgr. Richard Brabec vystřídal v této funkci ing. Luďka Pelešku, který odešel téměř po šesti letech na vlastní žádost. V nedávné době došlo také k prodeji Unipetrolu, jehož součástí Lovochemie je a dá se předpokládat, že tato změna bude mít vliv i na postavení a další vývoj Lovochemie. Požádali jsme Mgr. Brabce, aby nám poskytl rozhovor a v těchto souvislostech několik otázek zodpověděl.

Mgr. Richard Brabec

Pane generální řediteli, pro město Lovosice a její občany je Lovochemie stále významným podnikem a zaměstnavatelem. Nikoli zanedbatelná část občanů města v Lovochemii řadu let pracuje či pracovala. V posledních 40 letech jste jedenáctým ředitelem tohoto podniku a každý měl jistě představu o svém působení. Můžete prosím sdělit, jaká je ta Vaše?

Chtěl bych, aby naši akcionáři nemuseli litovat svých peněz vložených do této společnosti, aby naši zaměstnanci mohli být hrdí na to, že tu pracují, aby naši zákazníci neměli důvod měnit svého dodavatele hnojiv a v neposlední řadě abychom byli dobrým sousedem (nejen trpěným…) pro své okolí. To zní docela jednoduše, ne?… Ale díky řadě chytrých a pracovitých lidí tady se ve všech těchto oblastech už v minulých letech hodně udělalo, takže je na co navázat. Určitě budu pokračovat v restrukturalizaci společnosti, tedy v tom, jak cokoliv dělat efektivněji, levněji, ale zároveň taky kvalitněji, protože je to jediná možnost, jak ve stále rostoucí konkurenci dlouhodobě prosperovat. Ředitelé přicházejí a odcházejí, ale věřím, že Lovochemie tady bude ještě za 100 let.

Zřejmě navážete na svého předchůdce a budete realizovat záměry akcionářů. Dá se předpokládat že v souvislosti s prodejem státního podílu Unipetrolu dojde ke změnám majetkovém portfoliu, kde má Lovochemie své místo. Můžete to upřesnit jaké toto místo Lovochemie s současnosti je a v čem budou spočívat organizační změny, alespoň rámcově?

Pro lepší pochopení stávající struktury mi na úvod dovolte pár čísel. Lovochemie je v současné době většinově vlastněna společností AGROBOHEMIE, a.s., která zde drží podíl přibližně 98,5 % akcií. a tato společnost je zase z 50 % vlastněna společností UNIPETROL, a.s., kde byl nedávno privatizován státní podíl do rukou polské společnosti PKN Orlen. Ale dosud, pokud vím, nebylo definitivně rozhodnuto, které společnosti, popř. jaké podíly v nich, si PKN nechá a které případně odprodá. Zatím by tedy bylo, myslím, předčasné hovořit o tom, jaké bude místo naší společnosti v nové situaci. Věřím ale, že na konci tohoto roku už to budeme vědět docela přesně.

Jednou z nejvýznamnějších zahraničních aktivit, ne-li nejvýznamnější, je členství Lovochemie v EFMA (evropské sdružení výrobců hnojiv - pozn. red.). Lze stručně říci jaké výhody, ale i povinnosti z toho pro Lovochemii plynou?

Členství v EFMA přineslo Lovochemii integraci do prestižního sdružení evropských výrobců hnojiv s možností využívat aktuální informace o nejnovějších technologiích v oblasti výroby minerálních hnojiv, včasnou informaci o připravovaných změnách evropské legislativy, která se nás týká a možnost lobovat za její případné úpravy. Máme k dispozici nejlepší postupy při výrobě, skladování, přepravě a aplikaci minerálních hnojiv s cílem co nejméně zatěžovat životní prostředí a minimalizovat riziko průmyslových havárií. Můžeme sledovat obchodní trendy a vývoj trhů minerálních hnojiv v jednotlivých zemích nebo třeba účinněji se bránit proti dumpingu. Povinností je oproti tomu placení poměrně vysokého členského poplatku či některé pro nás možno trochu byrokratické procedury, ale zatím ta pozitiva převažují…

Lovochemie patří, co do počtu zaměstnanců, k největším podnikům ve městě. Jak předpokládáte že se bude vyvíjet vztah mezi ní a městem? Dodávám, že v minulosti byly vztahy velmi úzké, ale časem došlo ve vztazích k jistému uvolnění....

Pokud bychom rozuměli pod pojmem „uvolnění“ spíše zhoršení, tak to by bylo určitě zlé, ale doufám, že to tak není. Pro každou továrnu, a chemičku především, je podle mne vyvážený vztah s okolím jednou z hlavních podmínek její dlouhodobé perspektivy. Lovochemie už asi není dominantním, ale určitě dál zůstává významným regionálním zaměstnavatelem a samozřejmě i zákazníkem pro řadu místních podnikatelů. Jsme a doufám, že ještě dlouho budeme součástí života Lovosicka. Máme tedy jednoznačný zájem na tom, aby nás občané města i menších okolních obcí vnímali ne jako „nutné zlo“, ale jako společnost, která si uvědomuje svou pozici, není pro ně nebezpečná ani nepřátelská a v rámci svých možností se snaží o podporu různých regionálních projektů a aktivit. V této souvislosti bych rád všechny zájemce o prohlídku továrny srdečně pozval na Den otevřených dveří, který Lovochemie pořádá 17. září 2005.

S předchozí otázkou souvisí i tato otázka: využití energetiky Lovochemie pro obnovení vytápění města. Tato problematika byla v minulosti řešena, ale jednání skončilo na mrtvém bodě. Budete usilovat, či iniciovat „znovuotevření“ této otázky? Je jasné že musí jít o oboustrannou vůli. Co může Lovochemie městu nabídnout?

Tak určitě bychom byli schopni městu a jeho obyvatelům nabídnout dodávky tepla za velmi konkurenceschopných podmínek, zvláště vzhledem k neustále rostoucí ceně zemního plynu. Otázkou je, kdo by byl případně investorem nového horkovodu a lokálních výměníkových stanic, protože Lovochemie takovou ambici zatím nemá, mj. i proto, že na rozdíl od komunální sféry nemůže pro tyto účely třeba požádat o podporu z evropských fondů. Pro Lovochemii je tedy případná dodávka tepla městu zajímavým projektem, ale na druhé straně naše investiční priority jsou především v našem hlavním oboru podnikání – tedy ve výrobě hnojiv. Nicméně, jsme o případné spolupráci s městem připraveni kdykoliv jednat a bude to určitě jedním z témat, které bych rád diskutoval s panem starostou při naší příští schůzce.

Město Lovosice má významné postavení v zamýšleném rozvoji Průmyslového a logistického centra a láká na připravené pozemky v průmyslových zónách zahraniční investory. Také Lovochemie má uvolněný prostor ve svém areálu po výrobnách kyseliny dusičné. Je v tomto směru něco nového, co by jste nám chtěl prozradit?

Lovochemie má v současné době k dispozici přibližně 3 000 čtverečních metrů uvolněného území, ale dosud dle mých informací neprováděla žádný cílený marketing pro nalezení případného investora, mimo jiné i proto, že prodeji, popř. pronájmu takového území, musí předcházet strategické rozhodnutí, zda by jej nebylo efektivnější využít pro rozšíření vlastních výrob, či pro nějaký projekt typu joint-venture s dalším partnerem. Určitě se v této věci chceme rozhodnout v příštích měsících. Myslím ale, že nebudeme v klasickém konkurenčním vztahu se snahami Průmyslového a logistického centra a můžeme docela efektivně spolupracovat.

Mohl by jste na závěr říci něco o sobě?

Tak snad jen krátce. Je mi 39 let, jsem ženatý, mám 2 syny, bydlím v Kladně a před příchodem do Lovochemie jsem byl dva roky finančním ředitelem neratovické Spolany. Ve volném čase, pokud tedy nějaký zbude, se občas donutím potrápit svou zchátralou tělesnou schránku nějakým sportem, jako je tenis, volejbal či horské kolo a taky rád hraji na piano.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v nové funkci mnoho úspěchů.

Rozhovor připravil Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1