Září 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Vážení kamionů

Denně na nás chrlí média zprávy o dopravních nehodách kamionů. V okolí Lovosic je jich poslední dobou až neskutečně mnoho. Zvláště otřesné jsou ty nehody, kde jako příčina figuruje alkohol. Velmi rozšířeným nešvarem je přetěžování kamionů. Kontrolou hmotnosti nákladů se zabývají zvláště příslušníci celní stráže. Používají k tomu mobilní váhy. V České republice bylo vytipovaných 17 míst, kde by bylo možné umístit stacionární váhu. Z těch 17 míst se umístily Lovosice na prvním místě. Opět se setkáváme se skutečností, že Lovosice mají velmi výhodnou polohu. Léto je často nazývané okurkovou sezonou. V těchto dnech však finišují jednání o umístění váhy v prostoru bývalé „dovozní celnice systému ROLA“. Ve spolupráci s přednostou železniční stanice Lovosice ing. Pavlem Novákem, jsme se úspěšně dostali k dohodě o možnosti využití pozemků Českých drah. Optimisté uvažují o spuštění této činnosti již v září. Budu opatrnější a ohlásím termín zahájení v říjnu. Samozřejmě, budu rád, jestli se spletu.

Policie bude uhýbat kamiony z dálnice do Lovosic, projedou po komunikaci I/15 - to je okolo japonských firem - ke křižovatce na Lukavec a do prostoru ROLA a po převážení zpět. V Lovosicích bude tento pilotní program realizován jako první v České Republice. Je to příspěvek města ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Co to přinese městu? Inu - vybrané peníze z pokut jdou do pokladny města...

V těchto dnech probíhá široká diskuze k průběhu CzechTeku. Jestli policie zasáhla přiměřeně či ne, jestli vůbec měla zasahovat atd. Celá akce je pitvaná ze všech stran i politických a ke shodě diskutujících jistě nedojde. Tak mě napadlo, kdybych měl tak velikou akci organizovat, využil bych třeba prostor některého bývalého vojenského újezdu, např. letiště v Mimoni, nebo podobný prostor, kde bychom nikomu nepřekáželi anebo jen minimálně. Nejsem si ale jistý, zda by vyhovoval účastníkům Czech Teku, jestli by jim klid nepřekážel. V šedesátých letech jsem se shodou náhod dostal do skupiny, která na Petříně škádlila -neposlouchala příkazy Veřejné Bezpečnosti. Když nás silou rozehnali, byl jsem velice rád, že nás nechali utéct a nezjišťovali naše jména, hrozilo totiž vyloučení ze školy. Jsem rád, že ta doba je dávno za námi a nikdo na ni nevzpomíná. Mám však ještě jednu obavu. Budeme-li takto nezodpovědně zacházet s policií, dávat ji nesmyslné úkoly a poté ji hodíme veřejnosti na pospas, vychováme si policii, která než by zasahovala, raději nic nevidí a nekoná. Jsem optimista a věřím, že se naše společnost dopracuje ke kvalitní polici a že to budou naši policajti.

Bezprostředně před námi je září. Hodně sluníčka přeji, dětem - a prvňáčkům zvláště - hodně zdaru ve škole.

Jan Kulhánek

Informace městského úřadu

Z usnesení 12. jednání Rady města dne 28.7.2005

RM na základě vyjádření právního zástupce města JUDr. Pavla Krupky doporučuje ZM neprovést rozpočtové změny navrhované v dopise DZCL a.s. ze dne 30.5.2005 a neuhradit fakturaci nákladů, která je součástí tohoto dopisu.

RM neschvaluje pokračování archeologického průzkumu a požaduje ukončit archeologický průzkum ke dni 31.7.2005.

RM doporučuje zástupcům města v orgánenech DZCL a.s. na jeho jednání dne 15.8.2005 postupovat dle usnesení RM č.319/2005, a na tomto jednání schvaluje účast místostarosty pana Závady.

RM schvaluje:

 • schvaluje smlouvu mezi Městem Lovosice a Kovošrot Praha, a.s. na zajišťění shromažďování vozidel s ukončenou životností do místního sběrového místa včetně likvidace, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Dlouhá 1046/9 z původní uživatelky Ivety Hellinger na dceru Riu Vinšovou.
 • převod nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1047/11 z původní uživatelky Jiřiny Zrzavé na vnuka Petra Havrdu.
 • převod nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1048/13 z původní uživatelky Alžběty Gerstendörferové na vnučku Michaelu Klementovou.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Dlouhá 1047/11 z původního uživatele Jaroslava Kaliny na syna Michala Kalinu.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Kostelní 899/6 z původního uživatele Zdeňka Wernera na dceru Zdeňku Wolfovou.
 • změnu znění usnesení č. 281/2005 následovně: RM schvaluje ubytování na městské ubytovně Vápenka Tereze Berkyové se synem a panu Pavlu Sukeničkovi.
 • na základě návrhu bytové komise přidělení bytů těmto uchazečům:
  • Zuzana Dlouhá - Wolkerova 688/13, 1+2 I. kat.
  • Alžběta Matušková - Okružní 890/14, 1+2 II. kat.
  • Kateřina Bažantová - Žižkova 477/11, 1+2 III. kat.
  • Radek Samuel - Terezínská 215/14, 1+2 I. kat.
 • záměr umístit oltář z kapličky v Teplické ulici, který je nyní umístěn v kostele sv. Václava v Lovosicích, do zrekonstruované a elektronicky zabezpečené kaple sv. Františka Serafínského v Prosmykách a v rámci vybavení interiéru kapličky v Teplické ulici pořídit zde fotoobraz ve skutečné velikosti tohoto oltáře
 • finanční příspěvek kulturnímu spolku "Békadilkoš" zastoupený Jiřím Zdvořákem ve výši 8.000 Kč na zajištění multikulturního festiválku "V Sauně 2005", který se bude konat v areálu sauny v Lovosicích dne 24. září 2005. Vyúčtování příspěvku bude předloženo ekonomickému odboru MěÚ.
 • smlouvu mezi Městem Lovosice a Psím útulkem Libčeves 120, o zajištění odchycení psů v k.ú. Lovosice, případně převzetí od PČR, odvoz psů, ustájení v útulku a zajištění nezbytné veterinární péče pro psy. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lovosice a Městem Roudnice nad Labem na provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění skupiny "E" ve smyslu § 33 zákona č. 247/2000 Sb., s úhradou nákladů 800 Kč za každého účastníka zkoušek.
 • smlouvu o dílo s firmou Úprava vody s.r.o. Praha na akci: Dodávka a montáž technologie pro krytý plavecký bazén v Lovosicích.

RM vzala na vědomí:

 • žádost Angely Šmatlákové, Osvoboditelů 938/35 o převod nájmu bytu, v současné době však nelze požadavku vyhovět, je nutný souhlas Václava Hrnčíře.
 • žádost Jana Lendela, Terezínská 174/82, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost Lucie Šarayové, Nádražní 805, v současné době však nelze požadavku vyhovět.
 • žádost m. Dušánkových, Terezínská 20, v současné době však nelze požadavku vyhovět.
 • žádost Kamily Horvátové, U Nadjezdu 874/7,a ukládá MSO hledat řešení situace jmenované.
 • požadavky na ubytování na městské ubytovně Nádražní 805, v současné době však nerozhodla o umístění žadatelů.
 • zápis z bytové komise ze dne 22.6.2005.
 • žádost oddílu kuželek TJ Lovochemie ohledně úhrady pronájmu kuželny v Bohušovicích nad 0hří včetně rozpočtu na sezonu 2005/2006, a však v letošním roce po již poskytnutém příspěvku nelze žádosti vyhovět.
 • předložené materiály místostarostou ke zřízení městské policie ve městě Lovosice.

RM nemá námitek k vedení přípojky NN k zahrádce na pozemku parc.č. 885 přes pozemek parc.č. 883, který je ve vlastnictví Města Lovosice.

RM souhlasí s převedením majetku CŠJ ve výši 874.930 Kč který vzniknul při rekonstrukci budovy CŠJ, do evidence majetku MěU.

RM provedla

 • výběrové řízení na akci:"Výměna vodoměrů SV a TUV v ul. Dlouhá 1049 a 1050 v Lovosicích". Z podaných nabídek vybrala firmu Instalaterství Jaromír Nedbal, Terezín a doporučuje statutárnímu zástupci města s touto firmou uzavřít Smlouvu o dílo.
 • výběrové řízení na akci:"Výměna vodoměrů SV a TUV v ul. Mírová 269/4,6,6,10 v Lovosicích". Z podaných nabídek vybrala firmu ENBRA Pražská s.r.o.,Praha 10 a doporučuje statutárnímu zástupci města s touto firmou uzavřít Smlouvu o dílo.
 • výběrové řízení na akci:"Rekonstrukce komínů na ubytovně Vápenka v ul. S.K. Neumanna 9 v Lovosicích". Z podaných nabídek vybrala firmu Kominictví Josef Eichler, Litoměřice a doporučuje statutárnímu zástupci města s touto firmou uzavřít Smlouvu o dílo.

–jč-

 

O pozemky v cukrovaru mají zájem Američané

V červencovém Lovosickém dnešku jsme vás informovali o tom, že pozemek bývalého lovosického cukrovaru koupila pražská firma NEM, a.s, která měla převzít za město všechny závazky související s tímto pozemkem. Podmínky vyplývají z přijetí dotace 70 mil. Kč ze státního rozpočtu na regeneraci pozemku. Město musí dodržet v zásadě dvě. První podmínka je, že město zajistí dokončení infrastruktury do 31.8.2005, druhá že investor bude výrobního typu. V případě nesplnění se město vystavuje nebezpečí vrácení dotace. Oba závazky na sebe převzala kupní smlouvou právě developerská firma NEM.

V této době probíhají jednání, který se týkají výběru vhodného investora pro využití pozemku. Zastupitelé města si ještě před prodejem pozemku vymínili právo, že bez jejich souhlasu nebude pozemek prodán žádnému investorovi, a to z důvodu možnosti posouzení vhodnosti výroby pro tuto lokalitu.

Vážným zájemcem o koupi pozemku v průmyslové zóně starého cukrovaru je americká firma Flexfill, s.r.o. zabývající se výrobou čistících prostředků. Chtěla by zde postavit svou pobočku. Tato firma má zastoupení ve Španělsku a Velké Británii. Právě z Anglie by měl být provoz přestěhován do Lovosic. Provoz by zde podle firmy měl zabezpečit asi sto nových pracovních míst v různých profesích. Podle jejího záměru by výstavba provozu měla být od 12/2005 do 7/2006, zkušební provoz od 8/2006 do 1/2007. Od ledna 2007 by měl být provoz zařízení trvalý.

V současné době je nejdůležitější projednání a zjištění vlivu provozu na ekologii a životní prostředí.

Je nutné zvážit i přínos pro město. Nové pracovní příležitosti a možná perspektiva zaměstnání absolventů lovosických škol je jistě zajímavá.

„Podáním oznámení záměru investora bude zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Při posuzování záměru bude odborem ŽP hodnoceny nejenom vlivy na životní prostředí při běžném provozování dané technologie, ale i možnost případné havárie. Dále budou posuzovány návrhy na opatření, které zamezí vzniku nepříznivých vlivů, např. úniku chemických pachových látek, hlučnost odsávacího zařízení, nebo kamionové dopravy. S ohledem na okolní bytovou zástavbu bude důležité i posouzení vlivů na veřejné zdraví. Informace o podaném oznámení záměru bude zveřejněna na úřední desce MěÚ Lovosice. Každý občan se může k záměru vyjádřit písemně do 30 dnů od zveřejnění na odbor ŽP,“ řekla nám o dalším postupu jednání vedoucí odboru ŽP MěÚ Lovosice Dana Tschakertová. Na zářijovém zasedání ZM by se mělo rozhodnout jestli firma Flexfill, s.r.o bude v Lovosicích výrobu čistících prostředků stavět či nikoli.

(hv)

Společenská kronika

Krásné devadesáté narozeniny

Oslavil je 31.7.2005 Josef Kolář z Lovosic. K devadesátce mu přišla blahopřát ze správního odboru MěÚ Lovosice Hana Beránková a předala mu od představitelů města kytici a dárek.

Pan Josef Kolář se v Lovosicích narodil. Život ho zavál na Moravu, do Plzně a do Berouna. Odtud se do Lovosic v roce 1966 vrátil ke své mamince. Byl zaměstnán až do svých 70 let v továrně Deli jako elektrikář. Zde byl také dlouholetým funkcionářem odborové organizace. Lovosičtí ho znají jako neúnavného organizátora veřejných oslav. Jezdil také jako organizátor na zájezdy do Německa s lovosickým dechovým orchestrem kapelníka Turka. Po návratu do Lovosic si zde našel svojí druhou životní družku, která pracovala jako vedoucí obchodu s textilem. Po desetileté známosti se s ní oženil. Z prvého manželství má pan Kolář dceru Evu a syna Jiřího. Má tři vnučky a vnuka a jednu pravnučku. Z druhého manželství má dvě nevlastní dcery a syna a další vnoučata a pravnoučata.

Jeho hlavním zájmem je poslech reprodukované hudby a sám si sestrojil i potřebnou aparaturu. Vlastní spoustu hudebních nahrávek.

Panu Kolářovi i my přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenost, o kterou se starají i jeho nejbližší členové rodiny.

(hv)

V červenci 2005 odešli navždy

Eva Šírková1938Lovosice
Otto Vorel 1914Lovosice
Jiří Boháč 1927Lovosice
Hana Limberková1946Lovosice
František Sturma1932Lovosice
Anna Zwippelová 1932Lovosice
Marie Čermáková 1919Lovosice
Věra Svobodová 1927Lovosice
Vladimír Dvořák 1931Lovosice
Jiřina Zemanová 1946Třebenice
Helga Dragounová1936Třebenice
Ivan Diasník 1943Sulejovice
Ludmila Kosáčková1935Sulejovice
Libuše Hrochová1919Malé Žernoseky
Milan Havlíček 1941Lukavec
Marie Krejčí 1915Chotiměř
Václav Svoboda 1926Vrbičany

Spolu s manžely Puhlíkovými vyjadřuje redakce účas pozůstalým

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2