Září 2005 Lovosický dnešek - Strana 4

Informace městského úřadu

Honitby na Lovosicku

Pokud nejste myslivci, asi nevíte že dosud existuje okresní organizace Českomoravské myslivecké jednoty. V rámci okresu má myslivecká organizace asi 1.300 členů v 68 mysliveckých sdruženích a 7l honitbách. Správní uspořádání se ale od 1.1.2003 změnilo a Lovosice se staly obcí s rozšířenou působností. Vznikl odbor životního prostředí a v jeho rámci oddělení státní správy myslivosti, lesů a rybářství, kde působí Ing. Jan Scháno. Protože na les na Lovoši vidím z okna, napadlo mne, že by tato problematika mohla čtenáře zajímat a že o ní dosud náš měsíčník nepsal. Proto jsem položila Ing. Schánovi několik otázek z jeho oblasti.

Do sféry vaší působnosti spadá úsek státní správy myslivosti. Jaké činnosti to zahrnuje?

Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti, obecně dozírá na dodržování zákona o myslivosti a jeho prováděcích předpisů. Např. uznává, mění a ruší honitby, metodicky řídí mysliveckou činnost uživatelů těchto honiteb, kontroluje a v případě potřeby reguluje odlov zvěře v honitbách, rozhoduje o dovozu, ale i vývozu zvěře, kontroluje dodržování doby a zákonných způsobů lovu zvěře, ustanovuje myslivecké hospodáře a myslivecké stráže v honitbách, zabezpečuje vedení a zpracování resortní myslivecké statistiky atd. Výčet činností v rámci této řídící, metodické, organizační a dozorové činnosti by obsahoval několik desítek položek. Jenom rozhodnutí, jako výsledků činností v režimu správního řízení se pouze na úseku myslivosti vydává 90 až 110 ročně.

O myslivosti platí zákon č. 449/2001 Sb. – podle tohoto zákona se také uznávají honitby. Kolik honiteb v oblasti Lovosicka máme a která je nejstarší, která největší?

V působnosti MěÚ Lovosice je 22 honiteb. Největší má výměru 1.938 ha a je jí honitba Klapý. Naopak nejmenší honitbou je Obora Krásná s výměrou 106 ha. Ale to jsou dva extrémy. Průměrná velikost honitby je 936 ha. Protože honitby nekorespondují s hranicemi okresů, správních ani katastrálních území, jejich celková výměra se od výměry správních celků liší. V současné době všechny honitby zahrnují území o ploše 20.584 ha. Na otázku která je z nich nejstarší, nedokáži odpovědět. Jste první, která mě vůbec takovou otázku položila. Náš odbor sice převzal část archivu bývalého Okresního úřadu v Litoměřicích, jenž uznával honitby podle předchozí právní úpravy, tzn. podle zákona o myslivosti č.23 z roku 1962, ale v archivu máme rozhodnutí pouze do roku 1992-3. Dohledat evidenci honiteb a jejich vlastníků před tímto datem, by bylo časově nesmírně náročné, i když jistě žádoucí a zajímavé. Možná, že někteří z vašich čtenářů budou takovou dokumentací disponovat. Ve většině případů totiž funkce mysliveckých hospodářů vykonávali velice pečliví a svědomití myslivci, kteří si vedli svoji pomocnou evidenci o honitbě, členech, úlovcích atd.

Je Lovosicko vhodným přírodním a životním prostředím pro zvěř?

Jen málo míst v Čechách s průmyslovou výrobou a intenzivní zemědělskou činností se může pochlubit krásnou a pestrou přírodou jako Lovosicko – Poohřím a Polabím počínaje a kopcovitým reliéfem Českého středohoří konče. Vysoká úrodnost půd se odráží nejen ve vysokých výnosech zemědělských plodin, ale i ve vysoké úživnosti honiteb, která spolu s vysokým zastoupením lesa v Českém středohoří vytváří příhodné životní prostředí pro řadu druhů zvěře. Z té lovné se zde setkáme s bažantem a zajícem a srncem v rovinách, muflonem a daňkem v  lesích Českého středohoří a v širokém přechodném pásmu na jeho úpatí dominuje zvěř černá, využívající svých schopností migrace z lesních komplexů do úrodných rovin.

Kolik se myslivosti věnuje lidí. Je vůbec zájem o myslivost?

Ve všech 22 honitbách se myslivosti aktivně věnuje cca 380 myslivců, což je z 27.300 obyvatel správního území ORP Lovosice 1,4%. a to s ohledem na průmyslovou a zemědělskou oblast Lovosicka je zastoupení v celostátním měřítku poměrně vysoké, svědčící o vysoké úrovni myslivosti a tím i zájmu obyvatel o ni. Krása krajiny, pestrost a druhová početnost zvěře a snadná dostupnost stále častěji také lákají řady zájemců o loveckou turistiku zejména z Dánska a Německa. Ale řada zájemců přijíždí i z ostatních koutů Česka. Zájem je především o lov srnce, muflona a divokého prasete. K pobytu a turistice spojené s lovem také hodně láká krása Českého středohoří, a to především cizince. Důkazem je úspěšně pracující pobočka lovecké kanceláře Laterna Magica Danmark paní Věry Hayman v Opárně. Myslivost není již vnímána jako pouhý lov zvěře, ale jako aktivní trávení volného času, nový vztah k přírodě, nový životní styl, kterému se věnuje stále větší skupina obyvatel a proto těmto mimoprodukčním funkcím lesa a zemědělství je třeba se v rámci regionu věnovat a jejich rozvoj podporovat.

Asi s členy Českomoravské myslivecké jednoty spolupracujete, existuje nějaká pobočka přímo v Lovosicích? Pokud ano, kdo je jejím předsedou?

Českomoravská myslivecká jednota, jako právní nástupce Českého mysliveckého svazu po rozpadu federace v roce 1992 navázala na územní uspořádání pouze s tím, že základní okresní myslivecké spolky získaly právní subjektivitu. Takže v rámci celého okresu Litoměřice působí Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Litoměřicích. O změně organizační struktury v souvislosti se vznikem obcí s rozšířenou působností se neuvažuje. Myslivecká sdružení sice mají také právní subjektivitu, ale jsou to sdružení občanů, jejichž členové nemají povinnost být členy ČMMJ. Na Lovosicku působí Myslivecké sdružení Lhotka nad Labem, Myslivecké sdružení Sulejovice a Myslivecké sdružení Čížkovice-Úpohlavy. i když Českomoravská myslivecká jednota je pouze zájmovou organizací, jež byla rozpadem federace vyloučena z přímé účasti na řízení myslivosti, s Okresním mysliveckým spolkem v Litoměřicích úzce spolupracujeme. Mnozí vaši čtenáři jistě navštívili mezinárodní výstavy psů na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích a okresní přehlídky trofejí jako jejich již nedílnou součást. Ale se svazem organizujeme i akce, jenž nejsou veřejnosti tak viditelné, ale přitom jsou velice důležité a účinné. Například každoroční léčení spárkaté zvěře ve všech honitbách. Do června tohoto roku byl předsedou okresního mysliveckého spolku pan Josef Němec z Lovosic. Bezesporu jedna z největších mysliveckých osobností okresu. Člověk s bohatými znalostmi a zkušenostmi zejména z myslivecké kynologie.

Organizujete i myslivecké zkoušky pro nové zájemce, ev. kynologické nebo jiné zkoušky?

Ne, organizováním těchto zkoušek je na Lovosicku pověřen právě Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Litoměřicích. MěÚ Lovosice úspěšným absolventům mysliveckých zkoušek následně vydává lovecké lístky, které jsou vedle zbrojního průkazu nezbytnou podmínkou pro aktivní provozování myslivosti. Odbor životního prostředí organizuje na úseku myslivosti pouze zkoušky pro myslivecké stráže. V souladu s novou právní úpravou myslivosti bylo ustanoveno do této funkce 56 osob. (Konec I. části.)

Ing. Scháno je nejen opravdovým odborníkem ve svém oboru, ale kromě toho má lesy a jejich obyvatele rád. Další problematika se bude více týkat zvěře, ale i třeba stavu po záplavách. Panu inženýrovi děkuji za rozhovor.

Otázky připravila Eva Hozmanová

 

Kam pro občanský průkaz

Počátkem dubna 2004 se přestěhovali zaměstnanci Městského úřadu v Lovosicích na svá nová pracoviště. Když do úřadu vejdete, tak po levé ruce v prosvětleném vestibulu uvidíte tři okénka Odboru správního; první slouží pro vydávání cestovních dokladů, druhé pro vydávání občanských průkazů (OP) a to třetí k evidenci obyvatel. Prostor je plně bezbariérový a u okénka pro vydávání občanských průkazů zastihnete obvykle paní Hanu Cejpkovou.

V poslední době si kvůli požadavkům Evropské unie musí státní občané České republiky vyměnit na základě nařízení vlády občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Jednotlivé etapy výměny byly stanoveny podle „stáří“ jednotlivých průkazů. V současnosti je prý mezi občany jedenáct typů různých občanek a protože občanky slouží v Unii i jako cestovní doklad, je nutno situaci zjednodušit. Pro názornost uvádím, kolik občanských průkazů bylo v posledních letech vydáno; z čísel je zřejmé, že nárůst je opravdu vysoký.

Občanské průkazy vydané

2001200220032004do 30.6.2005
1 5051 5962 9894 3873083

Podle současně platného vládního nařízení by si mělo vyměnit občanské průkazy přes pět milionů občanů (jsou to občanky typu knížka a Identifikační karta růžové barvy) a to i všichni ti, kteří mají v průkazu uvedenu platnost „bez omezení“. Lhůty jsou následující:

OP vydané do 31. prosince 1994nutno vyměnit do 31.12.2005
OP vydané do 31.12.1996do 31.12.2006
OP vydané do 31.12.1998do 31.12.2007
OP vydané do 31.12.2003do 31.12.2008

Zatím se povinnost výměny týká skutečně všech občanů, i těch, kteří používají občanský průkaz k vybrání důchodu a do zahraničí nejezdí. V médiích probleskují zprávy, že se snad výměna OP těchto starších lidí týkat nebude, ale schválení musí opět vydat vláda nařízením a tak do té doby (při našich rychlostech vydávání změn) už budou mít určitě všichni občanky vyměněny. Žádost se musí podat nejpozději do 30 dnů před skončením lhůty pro výměnu. Těm, kdo by výměnu nestihli, hrozí pokuta až ve výši 10 000 Kč.

Žádost o výměnu občanského průkazu může za žadatele podat i jeho rodinný příslušník (dospělé děti, manželka a pod.). Paní Seifertová přijede potřebného žadatele i vyfotografovat domů (cena 4 fotografií činí 125,- Kč), do Domu s pečovatelskou službou, Do Domova důchodců a podobně. Vydaný občanský průkaz si však musí převzít každý osobně, v případě nutnosti jezdí předat občanské průkazy domů osobně paní Cejpková z Městského úřadu Lovosice.

Hz

 

Hospodaření města - druhá změna rozpočtu

Na třetím řádném zasedání zastupitelstva města byla opět projednána a schválena další změna rozpočtu, ve které se odrazily nové, dosud nezahrnuté příjmy, ale i nutné nepředpokládané výdaje. Ani tentokrát se nejednalo o dramatické položky na obou stranách, nicméně zde již došlo k mírnému snížení rozpočtové rezervy, jak bude ukázáno v závěrečné tabulce. Nejdříve se ale zmíníme o významnějších příjmech i výdajích, které se tu objevily. V příjmové části to byla dotace ve výši 130 tis. Kč na opravu oltáře sv. Františka Serafinského v kapli v bývalých Prosmykách. Dále to pak byly drobnější příjmy ze služeb a poplatků v celkové výši 229 tis. Kč, kdy jednotlivé částky nedosahovaly 100 tis. Kč.

Ve výdajích jsme zaznamenalo tři větší částky, jednak 322 tis. Kč za faktury archeologického průzkumu, dále byla za 180 tis. Kč zakoupena chatka pro Český rybářský svaz - Lovosice a 117 tis. Kč činily náklady na zemní práce pro DZCL. Ostatní položky pak opět nepřevýšily 100 tis. Kč. Po přičtení zmíněných drobnějších částek (drobnějších samozřejmě z pohledu rozpočtu) je celkový stav současného hospodaření města následující:

Příjmy po 1. rozpočtové změně194 118 000 Kč
Navýšení příjmů367 000 Kč
Stav po 2. změně194 485 000 Kč
 
Výdaje po 2. rozpočtové změně206 970 000 Kč
Navýšení výdajů991 667 Kč
Stav po 2. změně207 961 667 Kč
 
Rozdíl mezi zvýšenými výdaji a příjmy- 624 667 Kč
Rozpočtová rezerva po 1. změně3 915 000 Kč
Rozpočtová rezerva po 2. změně3 290 333 Kč

 

Změna dotace pro ulici Osvoboditelů.

Na třetím zasedání ZM bylo odsouhlaseno usnesení, aby Město Lovosice požádalo o změnu účelu dotace pro opravu ulice Osvoboditelů na čtyři jednotlivé akce. Dotace včetně DPH je 7,65 milionů Kč, z toho účast města je 19 % DPH. Nyní došlo ke změně záměru, ale dotace zůstane stejná. Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucího odboru regionálního rozvoje a správy města Ing. Václava Pokory.

„Pro původní záměr v ulici Osvoboditelů byl vypracována stručná projektová dokumentace, ke které byly výhrady na odboru dopravy města. Tam chtěli, aby se návrh plně sladil s dopravními předpisy. Původně jsme počítali, že bychom udělali celou ulici Osvoboditelů, od kruhového objezdu u Besedy až ke kostelu. Velký požadavek na úpravu dokumentace byl ten, udělat v ulici Osvoboditelů užší jízdní pruhy tak, aby se zpomalila doprava. Znamená to velký zásah do chodníků a bude akce bude značně finančně nákladná. Na to jsme nebyli připraveni. K tomuto záměru se vrátíme, ale musíme nechat vypracovat přesnou projektovou dokumentaci s veškerým značením tak, jak to chce policie a odbor dopravy. Bude to značně rozsáhlá změna a zatím nevím, kdy se uskuteční.

Ve schválené změně se počítá s tím, že se z původního záměru v ulici Osvoboditelů udělají pouze bezbariérové přechody, bezbariérový přístup k poště - jde o rozbité schody u fontány a oprava schodů k Penny marketu. Další akce, která byla schválena, je oprava chodníku a komunikace před stávajícím a novým DPS včetně bezbariérového přístupu na Holoubkov a směrem do ulice Krátké. Tam by vznikly dvě rampy, které by umožňovaly bezbariérový přístup. Třetí akce je úprava vnitřního traktu ulice Osvoboditelů mezi panelovými domy. Zde by se měl zvýšit počet parkovacích míst, měly by se upravit chodníky a zeleň. Poslední akcí je oprava chodníků v Dlouhé ulici včetně zeleně. Moje představa je, že by to zde mohlo vypadat jako Žižkova ulice“, řekl nám Ing. Pokora. (hv)

Že je oprava komunikace a chodníků ve vnitřním traktu ulice Osvoboditelů nutná dokumentuje i náš snímek.

Foto (hv).

Ve skutečnosti to vypadá ještě hůře, než na fotografii pana Hvorky.

–jč-

 

Vichřice škodila i v Lovosicích

V noci z 29.7. na 30.7.2005 se přes naše území přehnala silná bouře. V Lovosicích asi největší škodu způsobil silný vítr na fasádě domu 936/29 ve vnitřním traktu ulice Osvoboditelů, kde shodil zateplení domu na jeho západní stěně. Zateplení domu bylo provedeno někdy v roce 1995. Škoda způsobená vichřicí bude řešená jako pojistná událost.

Vichřice způsobila i polámání větví u několika stromů. Nebezpečné z tohoto jsou zejména suché stromy, které byly poškozeny při povodni v roce 2002. Jen v okolí sportovního areálu jich je několik a jsou z dálky viditelné. Některé z nich jsou i na soukromých pozemcích. Jaké nebezpečí od těchto suchých stromů hrozí by asi mělo být posouzeno dříve, než padající větve někoho zraní.

Text a foto (hv)

 

Svatby nejsou moderní

Počet svatebních obřadů se v posledních letech pohybuje v Lovosicích kolem padesáti za rok (2002 – 52, 2003 -56, 2004 – 48, 1.pololetí 2005 – 23). Nejméně oblíbený měsíc pro sňatek je květen (z minulých dob přetrvala pověra „Svatba v máji – blízké máry!). Místo svatby volí některé páry při narození dítěte pouze tzv. uznání otcovství (za 1. pololetí letošního roku bylo těchto případů 13). Je snad nechuť ke svatbě způsobená „úřadováním“? Co musí adepti manželství podniknout, chtějí-li být oddáni?

Mezi formality patří v první řadě vyplnění „dotazníku k uzavření manželství“ a kromě toho je nutno předložit příslušné doklady podle toho, o jaké snoubence jde. Svobodní snoubenci musí předložit rodné listy a platné občanské průkazy obou snoubenců Nezletilý snoubenec starší 16 let předkládá rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství. Ovdovělý snoubenec musí předložit úmrtní list manžela nebo manželky nebo právoplatné soudní rozhodnutí o důkazu smrti nebo prohlášení za mrtvého. a rozvedení zase musí přiložit soudní rozhodnutí o rozvedení manželství, které již nabylo právní moci. Bigamie se v naší zemi trestá.

Vlastní obřad v našem městě obvykle probíhá v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích. Jednotlivými obřady provázejí střídavě starosta města, pan Jan Kulhánek, místostarosta, pan Miroslav Závada a od června 2005 také členka zastupitelstva města, paní Jaroslava Výravová. Při obřadech nesmí chybět matrikářka, paní Anna Suchá nebo její zástupkyně, paní Hana Beránková. Snoubenci sebou musí mít dva svědky, kteří rovněž předkládají své občanské průkazy; i ty musí být platné.

V roce 2003 byl 2x proveden církevní sňatek (v roce 2004 – 1x a letos zatím 3x). Církevní sňatky probíhají v Lovosicích u Církve římskokatolické v kostele sv. Václava, u Bratrské jednoty baptistů v modlitebně sboru v Dlouhé ulici. i pokud volíte svatbu úřední, můžete zvolit netradiční místo uzavření manželství. Před nedávnem se jedna svatba konala na zahradě jedné vily a bylo to prý moc hezké. Posouzení vhodnosti zvoleného místo závisí ale na uvážení matričního úřadu, aby byla zachována slavnostní atmosféra úřadu. Při uzavření manželství mimo obřadní síň se vybírá správní poplatek 1 000,- Kč.

V našem městě jsou občas oddáváni též cizinci, v roce 2003 byl jeden ženich z Iránu a tři ze Slovenska, v roce 2004 byl jeden ženich z Nigerie a po jedné nevěstě z Běloruska, Ruska a Vietnamu. V letošním roce pocházel jeden ženich z Ghany. Naopak matrika vystavovala vysvědčení o právní způsobilosti jednoho občana z Lovosicka pro sňatek na Filipínách.

Slavnostní chvíle jsou v Lovosicích doprovázeny obvykle hrou na varhany, na hudebním doprovodu se střídavě podílejí paní Eva Pincová, Lucie Svobodová, Andrea Horáčková a Jiří Protiva (hra na flétnu). Městský úřad by uvítal i další hudebníky, zvláště houslisty. Fotografa, video a podobně si musí snoubenci zajistit sami.

V Lovosicích jsou také prováděny svatby diamantové a zlaté, kdy si manželé opakují slib po 50, resp. 60 letech. Je jich ale málo. V roce 2003 proběhly zlaté svatby manželů Hany a Vratislava Heiderových a Věry a Pavola Decsiových, v roce 2004 manželů Miloslavy a Josefa Navrkalových a Júlii a Františka Cicákových. V letošním roce oslavili zlaté jubileum manželé Marie a Miroslav Cestrovi 9. dubna. Tyto obřady jsou obvykle doprovázeny vystoupením dětí z některé mateřské školy (Resslova, Sady pionýrů nebo Terezínská). Oslavy jsou vždy zakončeny slavnostním přípitkem, předáním květin a drobné pozornosti města. Manželé se také zapisují do Pamětní knihy Města Lovosice. D i a m a n t o v á s v a t b a  se v Lovosicích naposledy slavila v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích 8. dubna 2004. Vzácné jubileum manželského slibu spolu oslavili paní Naďa a pan Jaroslav Kašičkovi ze Lhotky. Je to v dnešní době opravdu mimořádné, prožít spolu krásných 60 let, vychovat dvě dcery a těšit se z pěti vnoučat a sedmi pravnoučátek.

Z jejich příběhu vyplývá, že svatba může být začátkem hezkého života, ve kterém člověk nezůstane sám. a proto se vdávání a ženění nebojte ani vy!

Za poskytnuté informace děkuji lovosické matrikářce paní Anně Suché.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4