Září 2005 Lovosický dnešek - Strana 6

 

Elektrická energie pro Lovosice

Hlavní prioritou další výstavby Průmyslového a logistického centra v Lovosicích je v současné době zajištění dostatečného navýšení příkonu elektrické energie. Pro naše čtenáře jsme si situaci kolem tohoto problému nechali vysvětlit od manažera společnosti DZCL s.r.o Ivo Malíka, kterého jsme požádali o rozhovor.

Jaký je současný stav a z čeho se vychází při řešení navýšení příkonu elektrické energie do Lovosic?

Vychází se z celkové bilance elektrické energie, která je v současné době dostupná pro celou oblast. Nejenom pro průmyslovou zónu, ale i pro celé město jako takové. Při jednáních v začátcích a návrzích na rozmístnění jednotlivých etap PLCL a jednotlivých investorů se vycházelo z bilancí, které byly zpracovány SČE a které, podle stavu současné distribuční soustavy, představovaly nějakou kapacitu. Dnes jsou zrealizované záměry japonských investorů ve 4. zóně. Kdybychom neudělali nic v navýšení příkonu elektrické energie, tak bychom pro další investory neměli téměř žádnou elektrickou energii k dispozici a při jednání o jejich vstupu do průmyslové zóny Lovosice bychom měli velmi omezené možnosti.

Nová koncepce řešení dané problematiky s připojením na vedení 110 kV Mělník - Koštov. Toto vedení je situováno za dálnicí D8. Realizace záměru předpokládá, že cca 1,2 km nadzemního vedení 110 kV zajistí propojení s nově koncipovanou rozvodnou 110/22 kV. Tato rozvodna bude navazovat na spínací stanici 22 kV. Komplex bude umístěn v prostoru 3. zóny PLCL v blízkosti současného kynologického klubu. Místo umístění spínací stanice bylo vybráno také proto, že jsou zde pozemky ve vlastnictví města a z hlediska vlastnických vztahů toto bylo ideálním řešení. Staveništní dopravní napojení bude realizováno z komunikace I/15, provoz zařízení bude bez trvalé obsluhy.

Celý tento investiční záměr má přinést zvýšení příkonu elektrické energie pro oblast Lovosice o 42 MW. To je zdánlivě velké množství energie, ale musíme vzít v úvahu, že nejsou zaplněny všechny zóny Průmyslového a logistického centra Lovosice. Na krytí téměř jakýchkoliv požadavků na odběr elektrické energie bychom měli být po realizaci nového napojení připraveni. Současně by se vyřešil ne příliš příznivý stav v dodávkách elektrické energie i stávajícím podnikům ve městě a to např. pro Deli, Aniveg a další.

Často odpovídáme na dotaz, proč není v bilancích počítáno s odběrem elektrické energie z Lovochemie a.s. Ta je napojena na jinou soustavu a navíc bychom museli řešit technické připojení na rozvody v napěťové hladině 6 kV.

Výše investičních prostředků pro realizaci této koncepce není malá. V souvislostech se stanovenými termíny dodávek elektrické energie k jednotlivým zónám Průmyslového a logistického centra Lovosice jsme přistoupili k etapovému – postupnému řešení.

První etapa spočívá ve výstavbě 22 kV spínací stanice s tím, že zdrojem energie bude nově budované nadzemní vedení 22 kV z rozvodny Litoměřice jih. Výkonově toto řešení přináší městu celkem 12 MW. Výsledkem realizace první etapy bude pokrytí potřeby japonských investorů na 4. zóně a tím splnění smluvních podmínek mezi městem a investory. Současně je uvažováno, že z výkonové rezervy budou kryty potřeby investorů v bývalém cukrovaru až do výše 3 MW a dále v 1. zóně PLCL ještě 2 - 3 MW. Konkrétní čísla rozložení bilancí budou jasná až po uzavření smluvních ujednání o dodávkách elektrických energií mezi SČE a jednotlivými investory (odběrateli).

Druhou etapou bude výstavba nadzemního vedení 110 kV včetně trafostanice 110/22 kV s kapacitou, která byla uvedena. Termín realizace souvisí se zajištěním zbývajících finančních prostředků.

Naznačil jste, že k realizaci nejsou dostatečné finanční prostředky. Jak tedy bude financována celá nová energetická soustava do Lovosic?

Podle předběžných kalkulací SČE představuje celá investice částku do 200 milionů Kč. Je to podle odhadů SČE. Za tuto částku se předpokládá vybudování I. i II. etapy a pro čtenáře ještě jednou shrnuji - realizace nadzemního vedení 110 kV z páteřního vedení Mělník - Koštov, vybudování trafostanice 110/22 kV, vybudování spínací stanice 22 kV - toto vše s maximální možností odběru do 42 MW.

Vzhledem k finanční náročnosti celé akce a zejména k časovému faktoru - město musí zajistit pro investice v prostoru bývalého cukrovaru až 3,5 MW, bude i financování etapové. V rámci I. etapy je počítáno s investicí ve výši cca 40 milionů Kč. Rozsah investice jsem již uvedl. Zbývající část – II.etapa v objemu investice cca 150 až 160 milionů Kč bude realizována dle rozhodnutí ZM prostřednictvím developera. Předpokládá se i využití zdrojů EU. Developerem může být SČE popřípadě i jiná společnost.

Předpokládáme, že nejpozději v srpnu letošního roku podáme žádost přes příslušná ministerstva na zajištění finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU. Tímto se stává město jako žadatel o dotaci investorem. Město k tomu musí prokázat krytí 100 % nákladů vlastními prostředky - buď z úvěrových zdrojů nebo ze zdrojů, které budou zajištěny developerským projektem. V této souvislosti již proběhla řada jednání. Největší zájem o tuto investici má SČE. Jednání naznačila, že SČE hodlá krýt investici ze svých zdrojů včetně 25 % podílu města, eventuelně dalších s tím spojených nákladů, jakou jsou úroky z úvěru apod.

Jaké jsou termíny?

Pro první etapu jsou termíny zakotveny ve smlouvě mezi SČE a městem o podmínkách připojení na distribuční soustavu SČE. Smlouva byla schválena na červnovém zasedání ZM. V současné době byla realizace zahájena. V rámci výběrového řízení zajišťovaném SČE byl vybrán dodavatel stavby. Termín dokončení I.etapy je říjen 2005.

Další etapou je vybudování zmíněné trafostanice 110/22 kV. Tato etapa představuje okamžité zahájení prací na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění jeho vydání Současně musí být připravovány podklady pro podání žádosti o dotaci. II. etapa by měla být dokončena do 18 měsíců tj. do 31.12.2006.

DZCL, a.s. na základě rozhodnutí ZM v souladu s mandátní smlouvou zajišťuje projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Územní rozhodnutí na celou investiční akci bylo již vydáno. Rozhovor připravil (hv)

Vedení 110 kV Mělník - Koštov, na které bude napojena nová energetická soustava pro Lovosice.

foto (hv)

Pokračuje rekonstrukce komína glanzstoffky.

V polovině září loňského roku proběhla dlouhodobě připravovaná zarážka provozu společnosti Gflanzstoff Bohemia s.r.o., která vzbudila pozornost lovosických občanů. Tehdy proběhla 1. etapa rekonstrukce odsávacího komína, při níž byl použit speciální pojízdný 350 tunový jeřáb od firmy Damag. Vzhledem ke krátkosti zarážky nebylo možno provést rekonstrukci komína vcelku. Byly vyměněny pouze tři díly tělesa dříku 10, 9 a 8 patra. Rekonstrukce byla rozvržena na následující zarážky v roce 2005 až 2007. Proto při letošním odstavení provozů bylo opět postaveno lešení kolem celého komína. Letos probíhají přípravné práce na výměnu dalších sedmi prstenců z chemicky odolného plastového materiálu, která proběhne v roce 2007. Pro tuto výměnu je potřeba celý prostor očistit, odstranit staré nánosy trusu a provést drobné opravy a sanaci celé konstrukce komína. Zároveň bude proveden ochranný nátěr konstrukce. Celkové náklady na rekonstrukci komína budou kolem 10 mil. Kč. Tyto práce by měly být dokončeny do konce září. Sanační práce na lešení kolem

80 m vysokého komína upoutaly i naší pozornost.

Text i foto (hv).

 

Úprava podchodu u Besedy

Po předpokládaném zprovoznění části dálnice D8 v roce 2006 v úseku Trmice státní hranice SRN a vzhledem k nedokončení části dálnice přes České Středohoří mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, dojde na tomto úseku komunikace I/30 ke značnému zvýšení dopravního zatížení, zvláště pak nákladních vozidel. Odbor regionálního rozvoje a správy města Městského úřadu v Lovosicích proto nechal v červnu 2005 vypracovat studii Úprava podchodu „U Besedy“ v Lovosicích. Zhotovitelem studie je firma Sudop Praha a. s. a Středisko rozvoje dopravy, Ústí nad Labem. Z této studie přinášíme stručný výtah a reprodukce řešení.

Stávající podchod u Besedy spolu s přechody pro chodce přes komunikaci I/30 slouží k důležitému pěšímu propojení západní části Lovosic se středem města. V důsledku tohoto bude značně ztížena možnost překonání komunikace I/30 po úrovňových přechodech pro chodce. Přecházení po přechodu v blízkosti kruhového objezdu by se stalo podstatné nebezpečnější a v případě dopravní nehody v tomto úseku by hrozil dopravní kolaps na této mezinárodní trase i uvnitř města Lovosice. Z uvedených důvodů vyplývá nutnost řešení této nepříznivé situace.

Návrh řeší úpravu podchodu „U Besedy“ v Lovosicích z ulice Osvoboditelů do ulice Dlouhá. Je umístěn u kruhového objezdu na křížení silnice I/30 s uvedenými ulicemi. Navrhovaná řešení jsou zpracovány dle požadavků Odboru regionálního rozvoje a správy města Městského úřadu v Lovosicích a Ing. arch. V. Nováka, architekta města Lovosice. Část stavby se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří ve IV. zóně (pozemky severně od silnice I/30). Objekt se nenachází v památkově chráněném území a není památkově chráněn.

V současné době je stávající podchod využíván pouze částečně z důvodu absence bezbariérového řešení. Na základě interního průzkumu bylo zjištěno, že především občané s omezenou schopností pohybu dávají přednost přechodu pro chodce, umístěného na komunikaci I/30 ve směru na Most. Technický stav podchodu a navazujících komunikací je vyhovující. Z uvedených důvodů se uvažuje se zrušením přechodu pro chodce umístěného na komunikaci I/30 ve směru Most v blízkosti kruhového objezdu, odstranění vodorovného a svislého značení a protažení současného ocelového zábradlí o cca 25m ve směru k Mostu a s úpravou podchodu pro občany s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 369/2001 Sb.

Po zhodnocení uvedených podkladů a jednání byly zpracovány tyto dvě varianty řešení:

Varianta A: ulici Osvoboditelů je podchod řešen přímou rampou s mezipodestami v šířce stávajícího podchodu, do ulice Palackého bude vytvořeno nové dvouramenné schodiště. Podél rampy bude z ulice Palackého do ulice Osvoboditelů vytvořen nový úrovňový chodník. V ulici Dlouhá je bezbariérový přístup řešen dvakrát zalomenou rampou o šířce 2 m s mezipodestami, stávající schodiště bude zúženo a rekonstruováno. Pomocí dalšího schodiště bude provedeno spojení se stávajícím chodníkem podél komunikace I/30 - směr Most.

Varianta B: ulici Osvoboditelů je podchod řešen třikrát zalomenou rampou šířky 2m s mezipodestami. Ve zbývající šířce bude zúženo a rekonstruováno stávající schodiště s mezipodestou. Z této mezipodesty bude vytvořeno nové jednoramenné schodiště ve směru do ulice Palackého. Podél rampy bude zachován stávající chodník. V ulici Dlouhá je bezbariérový přístup řešen dvakrát zalomenou rampou o šířce 2 m s mezipodestami, stávající schodiště bude zúženo a rekonstruováno.

Navrhovaná stavba nevyvozuje žádné negativní vlivy na životní prostředí. Vzhledem k budoucímu většímu používání podchodu a odstranění přechodu pro chodce na komunikaci I/30 se sníží emise automobilů zastavujících u přechodu. Jediný negativní vliv na životní prostředí bude způsoben stavební činností v době vlastní výstavby. U varianty a dojde k vykácení jednoho stromu, ovšem po ukončení výstavby budou nezastavěné plochy zatravněny, doplněny výsadbou nízkých keřů a bude vysázeno odpovídající množství nových vzrostlých stromů. U varianty B nedojde k vykácení žádného stromu, naopak dojde k vysázení několika nových vzrostlých stromů a stejně jako u varianty a dojde k zatravnění nezastavěných ploch a k doplnění výsadbou nízkých keřů.

Vedle demolice části podchodu bude při výstavbě přístupové rampy v ulici Osvoboditelů a ulici Dlouhé a pěší komunikace v obou ulicích nutná přeložka vodovodního řadu, přeložka kanalizace, přeložka plynu, přeložka horkovodu, přeložka vedení NN, přeložka veřejného osvětlení a přeložka sdělovacích kabelů. Počítá se s úpravou odvodnění podchodu, novým osvětlením podchodu, úpravou zeleně v okolí podchodu, novým informačním systémem pro pěší a celkovou úpravou orientačního systému.

Odhad investičních nákladů pro variantu a je 8,8 mil. Kč, pro variantu B 7,5 mil. Kč. Je navržen tento postup při zpracovávání příslušné projektové dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zhotovena do září 2005, dokumentace pro stavební povolení do března 2006 a dokumentace pro provedení stavby do srpna 2008. Realizace celé akce by byla od srpna do prosince 2006.

Připravil a reprofoto (hv)

 

Co najdete v „Íčku“ na radnici

Od 1. července bylo v Lovosicích konečně otevřeno oficiální Informační středisko. Je sice malé, ale ledacos zajímavého může turistovi poskytnout. Z posledních brožur je k dispozici průvodce nazvaný Litoměřicko a Roudnicko (pro Lovosice je název poněkud zavádějící, dle mého názoru by měl znít Litoměřicko, Roudnicko a Lovosicko). Publikace obsahuje mapu, služby a turistické informace (spojení, významná místa, muzea a pod.). V kapitole Jedeme na výlet – Milešovské středohoří mají Lovosice ale svůj profil. Publikace je po Děčínsku a Ústecku třetí z edice turistických průvodců nakladatelství Česká turistika. Součástí publikace je mapa, rejstřík a adresář služeb. Brožura je prodávána za doporučenou cenu 119,- Kč. Podrobné vlastivědné informace lze také nalézt na portálu www.ceskaturistika.cz.

Další, kdo vydává turistické průvodce v edici Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, je nakladatelství SOUKUP& DAVID, spol s r.o. Pánové Petr David a Vladimír Soukup pokřtili své nové knihy o Českém středohoří v červnu v ZOO v Ústí nad Labem. V našem „Íčku“ obě jejich brožury České středohoří – západ (č.46) a České středohoří – východ (č.47) mají. Publikace popisuje oblasti od Ústí nad Labem přes Lovosice, Teplice, Třebenice, Milešovku, Bořeň, Stadice, Malé Žernoseky a některé další turistické cíle. Úvodem je obecně zmíněno České středohoří včetně třeba flóry, geologie a horopisu. Hlavním tématem jsou výlety v jednotlivých oblastech včetně popisů cílů, které by turista neměl minout (historické památky a přírodní zajímavosti), nechybí ani mapy. Praktické informace zahrnují například přehled Infocenter, ubytování, sportoviště, rozhledny, kulturní akce, ale také zdravotnictví. Lovosicka se týká mimo jiné výlet č. 13 Českou branou a Oparenským údolím (Malé Žernoseky – Litochovice nad Labem – Chotiměř –Velemín – Oparenské údolí – Oparno – Oparenské údolí – Malé Žernoseky) a č. 14 Lovoš, strážce Středohoří (Lovosice-město – Lovoš – Režný Újezd – Boreč – Košťálov – Radostice – Vchynice – Lovosice). V brožuře jsou uvedena i důležitá telefonní čísla a profily některých měst a obcí. Jeden průvodce stojí 99,- Kč a čtenáři uvnitř najdou několik volných vstupenek do objektů a poukázek na stravování či slevy na ubytování.

V Infocentru obdržíte některé materiály i zdarma, například informační skládačky o hoře Říp, Úštěku, Litoměřicích, Českém Středohoří a některé další.

Hz

Pověřeni byvše... aneb Kronikářské minimum

Dne 20.6.2005 jsem se zúčastnila školení pro kronikáře, které pořádala v Ústí firma SEKURKON, seminář byl pořádán poprvé Krajským úřadem Ústeckého kraje; dříve bývaly asi jednou za tři roky semináře v Litoměřicích. Sešlo se nás kolem padesáti, dva z účastníků byli starostové malých obcí, kteří nikoho v obci pro tuto práci nepřesvědčili a tak se jí ujali sami (zda z nadšení či z obavy, že by nedodrželi zákon, na sebe neprozradili, ale zdálo se mi, že jim tato činnost proti mysli není).

Možná jste, milí čtenáři, zaregistrovali, že naši poslanci obrátili svou pozornost na kroniky (či podle zákona o kronikářství č. 80/1920 Sb. pamětní knihy obecní) a hodlají vydat zákon novější; tento starý zákon je podepsán ještě prezidentem Masarykem a premiérem Vlastimilem Tusarem, prováděcí vyhláška k zákonu je z roku 1932. Důvody, které skupina poslanců pro svoji snahu vydat zákon nový uvádí, mě nepřesvědčily; většina obcí kroniky vede a vedla dobře a pokud někde s psaním přestali, nevím, zda je k tomu zákon donutí. (Mají prý být i nějaké finanční sankce, ale v návrhu zákona nejsou uvedeny – máte-li přístup k internetu, podívejte se, jde o návrh zákona č. 940/2005, a měl by platit od 1. ledna 2006). Možná budou sankce v prováděcí vyhlášce, ale nepochybuji o tom, že tam, kde neseženou místního nadšence, budou opisovat zápisy z obecního zastupitelstva, jak se to leckde na malých obcích dělalo – kroniku píši třeba rekreanti nebo brigádníci.).

Návrh zákona má ale jeden podstatný nedostatek, jsou tam uvedeny pouze dvě formy psaní – rukou a v elektronické podobě (vytištěná kronika s očíslovanými listy se nechá svázat – může být i více exemplářů); poslanci zapomněli na kroniky psané na psacím stroji a těch je podle přednášejících kolem 50% (ručně psaných asi 35%, v elektronické podobě s následným tiskem asi 15%, ale jejich počet se zvyšuje). Zajímavé je, že někde převádějí do elektronické podoby i starší zápisy (hlavně v městských částích Prahy). Stará kronika se naskenuje a provede se digitální záznam.

První historické nařízení o pamětních knihách pro obce vydal nejvyšší purkrabí český Karel Chotek 31.8.1835 s platností od 1.1.1836. V nařízení bylo ve 14 bodech uvedeno, jak má kronika vypadat. Pamětní kniha měla být psaná latinsky nebo německy a měla obsahovat pravdivé zachycení událostí místního charakteru, zvyků a obyčejů, popis vzácných návštěv či přírodních katastrof. Některé druhy kronik se vedly už předtím (farní, školské, podnikové či rodinné). Dalším zákonem byl až již citovaný zákon č. 80/1920 Sb. Už tenkrát byly s pověřením získat kronikáře leckde problémy, jeden z přednášejících citoval povzdech budoucího zapisovatele – učitele: Pověřeni byvše touto důležitou, leč piplavou prací... Učitelé obecně psávali kroniky nejčastěji, měli pěkné písmo a uměli pravopis.

Za války byly kroniky odvezeny do zemských archivů a obvykle se nevedly (zřejmě nikdo nechtěl riskovat život, kdyby psal pravdu). Lovosické kroniky předválečné byly zřejmě odvezeny do Německa, nejsou k dispozici. Prvním poválečným kronikářem byl pan Rudolf Kaftan, po roce 1948 došlo ke značnému zpolitizování kronikářské činnosti. Ve směrnici z roku 1955 se mimo jiné píše, že „funkcí kronikáře pověřuje rada MNV občana oddaného lidově demokratickému zřízení, který politickou vyspělostí a všeobecnými znalostmi zaručuje řádné vedení kroniky.“ Dozor nad kronikáři včetně jejich politické výchovy měly odbory školství a kultury okresních národních výborů.

V Lovosicích se kronikářů do roku 1990 vystřídala celá řada (např. František Frühauf), v roce 1990 se ujal kroniky z pověření Občanského fóra pan Karel Hájek. Po jeho smrti v prosinci 1990 převzal roli kronikáře Ing. Jiří Skalský, který rezignoval v roce 1994. Já jsem zatím napsala 10 kronik, v současnosti dávám dohromady zápis za rok 2004. Zápis předběžně schválí komise pro kulturu, tělovýchovu a rozvoj cestovního ruchu a definitivně Rada města Lovosice. Kroniky z období 1945 – 1989 jsou uloženy ve Státním oblastním archivu, novější kroniky jsou v archivu Městského úřadu.

Seminář se zabýval i méně tradičními prameny, přednášející uvedl Literární archiv (slavní rodáci) nebo filmový archiv (záběry z filmových týdeníků z obce). Archiv Národního technického muzea má informace o tovaryších a podnikatelích. V některých archivech je k dispozici regionální tisk od 50. let 19. století. Dále bylo doporučeno provést jakýsi snímek pracovního dne v životě města, alespoň jednou za 5 let. Ve větších obcích je to ale složité, uskutečnit snadno to lze v malé obci. Kronikář s fotografem a filmařem by měli projít školy, podívat se, co se zrovna učí, sebrat jídelní lístky, podívat se, kolik stojí základní potraviny, kolik projede po silnici aut, co je v ten den za kulturní a sportovní událost, jaké se půjčují v knihovně knihy atd. Pokud by se to v Lovosicích uskutečnilo, muselo by dvojic být více. Je to ale zajímavý návrh, určitě to zvážíme v komisi.

Doporučuje se také Práce s pamětníky, která je dle lektora sice složitá, ale vyplatí se zvláště při objasňování starších záležitostí (Únor, nucená kolektivizace zemědělství, rok 1968 apod.). Kroniky z období socialismu neobsahují všechny místní záležitosti a někdy neodpovídají zcela skutečnosti; dle přednášejících by se měly doplnit retrospektivními zápisy. Já ale nejsem zdejší (žiji v Lovosicích od r. 1965 a pamatuji tedy pouze rok 1968, o kterém občas píši do Lovosického dnešku) a nevím, kdo by byl ochoten a schopen na tato témata odpovídat. Pokud by se mi někdo přihlásil, budu ráda.

Seminář trval od 9 do 16 hodin, včetně diskuse. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o zdrojích historických informací v archivech a muzeích, i některé zajímavé internetové adresy. Pro kronikáře vychází též zpravodaj Kroniky a kronikáři. Uvidíme, zda bude nový zákon o kronikách schválen a zda ho poslanci opraví.

Hz

Někteří z Lovosičanů si to ještě pamatují, ale ubývá jich... Mohou to být asi tak dnešní osmdesátníci. Takhle vypadala lékárna „U Aeskulapa” v roce 1940. Celá fronta lékárny a banky je docela jiná, ale jen při zevrubnější prohlídce. Nálada pohledu zůstala stejná - alespoň v tomto výřezu.
Foto poskytl PharmDr. František Stáně, současný majitel lékárny.
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6