Září 2005 Lovosický dnešek - Strana 7

Informace úřadu práce

Nezaměstnanost na Lovosicku za 1. pololetí 2005

Již třetí měsíc za sebou mělo Lovosicko nejnižší míru nezaměstnanosti v porovnání s ostatními mikroregiony v Okrese Litoměřice. V červenci 2005 to bylo 9,94 %. V evidenci je sledováno na Lovosicku 57 obcí a jejich částí. Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel v mikroregionu 10174 bylo v červenci 2005 nezaměstnaných 1011. Další v pořadí je Litoměřicko s 10,06 %, Roudnicko má 10,68 %. Na dalších místech jsou již tradičně Libochovicko s 13,05 %, Úštěcko s 15,49 %, Štětsko má 16,08 %. V okrese Litoměřice, kde je evidováno 265 obcí s 58643 ekonomicky aktivními obyvateli, byla míra nezaměstnanosti 11,35 %.

Vedoucí pobočky Úřadu práce v Lovosicích Bc. Marcela Vojířová nám k tomu podala tuto informaci:

Rok 2005 se v našem regionu opět nese v duchu nástupu k japonským společnostem TRCZ, TRIS a AOYAMA, lokalizovaných ve Průmyslové zóně v Lovosicích. Průběh vlivu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání těmito společnostmi lze nejlépe ilustrovat prezentací dlouhodobě sledovaných dat.

Již ve zprávě ke konci roku 2003 je uvedeno, že bylo z celkového počtu uchazečů o zaměstnání přijato do zaměstnání 90 občanů. Tento trend dále pokračoval i v průběhu roku 2004, kdy bylo přijato 268 nových zaměstnanců, z toho 185 z Lovosic, když pouze v jarních měsících došlo k malé prodlevě. Sledování zaměstnávání uchazečů o zaměstnání evidovaných DiP v Lovosicích bylo započato 1.5.2003. Od tohoto data do 30.6.2005 u těchto společností nastoupilo do zaměstnání 480 uchazečů o zaměstnání z evidence v Lovosicích. V letošním roce se jedná o 122 přijatých zaměstnanců. Přitom fluktuace, našemu úřadu známá, nepřekračuje stav pozorovaný u jiných zaměstnavatelů. Tím je myšleno především to, že společnosti nejeví např. nepřiměřenou nespokojenost s pracovní morálkou, nebo zaměstnanci neodcházejí pro neakceptovatelné pracovní podmínky. Lze pouze konstatovat, že určité problémy v naplňování požadavků zaměstnavatelů nastávají pouze tehdy, je-li požadována užší specializace, resp. kvalifikace zaměstnance. Aktuální požadavky zaměstnavatelů na vykrytí krátkodobých požadavků (v rozsahu několika dnů až jeden měsíc) se dosud daří plnit k jejich spokojenosti.

Že vliv nových společností na zaměstnanost není pouze fiktivní, lze doložit na srovnatelných počtech uchazečů o zaměstnání v minulých letech. Pravidelné, opakující se roční fluktuace, vykazují již od r. 1999 neměnnou hodnotu výše nezaměstnanosti v našem regionu. Pouze r. 2000 se významně negativně zapsal na počtu nezaměstnaných tím, že se zaměstnavatelé přizpůsobovali legislativním změnám.

Počty nezaměstnaných tedy jsou:

30.6.19991299
30.6.20001460
30.6.20011267
28.6.20021297
30.6.20031300
30.6.20041176
30.6.2005979

Z uvedených čísel je tedy dostatečně zřejmý vliv nových zaměstnavatelů. Příznivou informací rovněž je, že z výše uvedeného počtu 122 nově zaměstnaných letošním roce, je 50 z Lovosic a zbývající z dalších obcí regionu. Firmy tak pomáhají snižovat nezaměstnanost dostatečně plošně.

K zaměstnávání absolventů bude mít význam vyjádření až nejdříve počátkem září. V současné době se absolventi téměř neevidují.

V našem regionu, který je převážně průmyslový, se nachází pouze několik podniků zabývajících se zemědělstvím, např. Agrosonep Skalka, Komastav Čížkovice, LoPe Děčany. Jedná se však o malé zaměstnavatele, kde pracuje několik kmenových zaměstnanců a na sezónní práce jsou přijímáni zaměstnanci pouze na dobu určitou.

Připravil (hv)

 

Opravy a investice do majetku města po povodni v roce 2002

Sportoviště a zařízení TJ Lovochemie.

Sportovní areál je významnou součástí města Lovosice. Veškerá sportoviště se nachází u řeky Labe v části lesoparku Osmička a jsou majetkem města Lovosice. Rozlehlý areál zahrnuje zimní stadion, dvě fotbalové hřiště, atletickou dráhu s moderním umělým povrchem, krytou halu Chemik, která slouží převážně oddílu házené, dále víceúčelovou halu, volejbalové hřiště, tenisové kurty a jachtklub. Součástí je i městské koupaliště a krytý bazén, kde se v současné době dokončuje jeho rekonstrukce. Součástí areálu byly před povodněmi i rybářské chaty, kuželník a požární zbrojnice, které byly bohužel ničivou povodní zcela zničeny.

Po povodni v roce 2002, která zasáhla celý sportovní areál, se v následujících letech přikročilo k rekonstrukci areálu. Jednotlivá sportoviště se postupně opravovala a modernizovala z prostředků města, z dotace ústeckého kraje na prvotní odstraňování povodňových škod a dále z pojistného plnění, jelikož celý sportovní areál byl pojištěn. Celková částka, která se od roku 2002 do roku 2004 vložila do sportovišť činí cca 112 mil. Kč.

Přehled oprav:

Zimní stadion

Celková rekonstrukce včetně bytové části (zbývá pouze dokonce fasádu vnějšího pláště budovy), celková výše vložených prostředků činí 45 189 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i opravu chlazení a pořízení nového kompresoru.

Hala Chemik

Rekonstrukce po povodni, součástí oprav byla rekonstrukce podlahy a připojených budov jako je rehabilitace a krytý bazén. Ten se v současné době dokončuje tak, aby mohl být na podzim tohoto roku již v provozu. Celková výše vložených prostředků činí 22 037 tis. Kč.

Areál přístaviště – Jachtklub

Rekonstrukce včetně opravy chatky jachtklubu. Celkové výše vložených prostředků činí 3 282 tis. Kč.

Areál fotbalu

Celková rekonstrukce, včetně modernizace hřiště a šaten. Celková výše vložených prostředků činí 1 777 tis. Kč.

Volejbal

Volejbalové hřiště bylo z rekonstruováno nákladem 1 060 tis. Kč, zrekonstruovány šatny, nářaďovna a tribuna.

Areál koupaliště

Rekonstrukce včetně úpravny vody v celkové výši 1 941 tis. Kč.

Tenisové kurty

Celková rekonstrukce v celkové výši 1 669 tis. Kč.

Stará hala

Celková rekonstrukce, včetně modernizace hřiště a šaten 6 190 tis. Kč.

Atletická dráha

Pořízena nová atletická dráha. Město vložilo částku ve výši 5 540 tis. Kč.

Rybářské chaty Nataša

V roce 2005 rozhodlo ZM o zakoupení jedné chaty, která bude sloužit ČRS Lovosice.

Kuželník

Tento objekt byl povodní zcela zničen a tak se hledá řešení této situace. RM podporuje částečně tyto sportovce příspěvkem na jejich činnost.

Jindřich Novák, MBAbr
vedoucí ekonomického odboru MěÚ Lovosice

Pohled do historie

VETERÁNI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Josef Novák

Dalším z řady lidí, kteří se zapsali do historie druhé světové války z pohledů Čechů je Josef Novák. Narodil se 21.11.1921 ve Slatině pod Hazmburkem. Do školy chodil v blízkých Libochovicích. Toužil se stát číšníkem, neboť mu imponovalo noblesní chování pracovníků tohoto oboru. Sen se mu splnil – vyučil se číšníkem v pražském hotelu Belvedere.

V roce 1939, ještě před začátkem 2. světové války, v necelých 18 letech odcestoval do Anglie, kde nejprve začínal jako osobní sluha v anglické rodině. Později získal zaměstnání v oboru v londýnském hotelu Jordans. Tou dobou již ovšem Anglie byla ve válečném stavu s nacistickým Německem. V hotelu Jordans se scházela československá exilová vláda. Ministr zahraničí Jan Masaryk mu zařídil prodloužení pracovního povolení.

Při utváření československého vojska v Anglii nechtěl Josef Novák zůstat stranou a tak se 24.9.1940 přihlásil na československé vojenské správě v Londýně se žádostí o přijetí do stavu čs. vojska. Byl zařazen k pozemní jednotce, později absolvoval řidičský kurz ve Watton Hill. 27.2.1942 byl přijat do dobrovolných záloh britského letectva, Royal Air Force Volunteer Reserve u Czechoslovak Deport v St. Athan jako AC21 (Aircraftmann No. 2nd Class – vojín – nováček). Přidělili mu identifikační známku RAF číslo 7882666.

5.9. 1942 se oženil s pracovnicí českého konzulátu v Londýně, Dorothy Čelanskou.

Na podzim, 13.9.1942 byl odvelen do radiotelegrafní školy No.1 Signal School v Crannwellu.

18.9.1942 byl opět odvelen, tentokrát do školy palubních střelců No.8AGS (Air Gunnery School) v Evantenu. 16.10.1942 byl vyřazen, získal odbornost WOP/AG (Wireless Operator/Air Gunner – radista/střelec) a propůjčenou hodnost Temporary Sergeant – dočasný seržant.

16.12.1942 nastoupil na zdokonalovací výcvik k No.7 Signal School, 5.1.1943 ještě k operačnímu výcviku k No.6(C) OTU (Coastal Operational Training Unit – operačně výcviková jednotka Pobřežního velitelství – Coasta1 Command) v Thornaby on Tees. Odtud přešel 19.1.1943 k No.1429 COTF (Czech Operational Training Flight) – k české výcvikové letce u No.6(C)OTU, kurs č. 13.

Frekventanti kurzu se zde učili ovládat dvoumotorový bombardér Vickers Wellington, upravený pro hlídkové protiponorkové lety nad mořem. V tomto kurzu byl přidělen do osádky Flight Lieutenanta Josefa Kostohryze.

5.4.1943 byl kurz ukončen a 14.4.1943 se Josef Novák stal příslušníkem No.311 Czechoslovak Bomber Squadron (311. čs. bombardovací peruti) v potvrzené hodnosti Sergeant na základně v Talbenny. Peruť náležela do svazku Coastal Command – Pobřežní velitelství. Jejím úkolem byly několikahodinové hlídkové lety nad mořem – nad Atlantikem, Severním mořem a Norským mořem – a útočení na nepřátelské ponorky a hladinová plavidla.

První operační let nad mořem vykonal 1.5.1943. Již v květnu ale začalo přezbrojování 311. perutě na americké čtyřmotorové bombardéry Consolidated B-24 Liberator upravené na námořní průzkum ve verzi General Reconnaissance (všeobecný průzkum). Přezbrojování a opětné přeškolení trvalo do poloviny srpna 1943. Peruť v té době používala základnu v Beaulieu. Nastaly další nové operační lety. Novák létal jako radiotelegrafista v osádce Flight Lieutenanta Metoděje Šebely, DFC.

17.11.1943 vzlétla osádka ve velmi časných ranních hodinách k protiponorkovému průzkumu s Liberatorem GR BZ 872, kód E jako Edward. Ve 13.10 hodin vyslal letoun kotrolní stanici zprávu: Budu nucen přistát pro poruchu motoru. Od toho okamžiku se již nikdo z posádky neozval a také nebyl v moři nalezen.

18.11.1943 byla celá posádka úředně prohlášena za nezvěstnou. Moře v Biskajském zálivu ji nikdy nevydalo. Jména letců jsou vzpomenuta na mramorových deskách památníku letců RAF Runnymede v Anglii na panelu č. 160.

Ve své rodné obci – Slatině je na velmi vkusném památníku padlých v upraveném parčíku i jméno Josefa Nováka. V budově Obecního úřadu ve Slatině je umístěna působivá vitrina s údaji o tomto válečném hrdinovi.

Rotný Josef Novák byl 1.6.1991 na znamení uznání jeho válečných činů ministrem národní obrany povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka. Byl vyznamenán Č. vojenskou pamětní medailí in memoriam, Čs. medailí Za zásluhy in memoriam a britskou leteckou hvězdou Air Crew Europa Star with France/Germany Claps in memoriam.

Zdeněk Najman

Josef Votruba

V řadě válečných vysloužilců je nesmazatelně zapsán také lovosický občan, pan Josef Votruba. Narodil se 22. ledna 1923 v Mirohošti, okres Dubno v kraji Volyň. V mládí pracoval na 40 hektarovém hospodářství svých rodičů. V den svých jmenin, 19.3.1944, vstoupil do armády generála Svobody, která byla tou dobou na Volyni rozmístěna. Byl zařazen do 1. brigády a v dubnu 1944 poslán na spojařský výcvik do Bessarabie. V září 1944 byl se svou jednotkou v oblasti Dukly. Účastnil se i bojů o Dukelský průsmyk. Při jedné pozorovací misi byl na pozorovatelně se dvěma dalšími vojáky. Aby lépe viděl na pozorovaný úsek odplížil stranou. Za nedlouho na původní stanoviště dopadla nepřátelská mina a oba jeho druhy zabila.

Se štěstím přežil a a prošel pak s brigádou bojovou cestu přes Slovensko na Moravu, kde ho v květnu 1945 zastihl konec války a bojů.

17.5.1945 se s brigádou zúčastnil slavnostní přehlídky na Staroměstském náměstí v Praze. Demobilizován byl koncem roku 1945 v době, kdy jednotka byla umístěna v Postoloprtech. Po demobilizaci se usadil v Horních Řepčicích na Litoměřicku, kde dostal přidělenu zemědělskou usedlost. Na Volyň se už nevrátil...

V roce 1947 se přistěhovali do Čech i oba rodiče a společně pak hospodařili. V tomtéž roce se z Volyně přistěhovala i budoucí Josefova manželka, s níž se ovšem seznámil až poněkud později. Vzali se v roce 1955 a v tomto roce také zanechali hospodaření. Přestěhovali se do Litoměřic, kde se jim postupně narodily dvě dcery.

Pan Votruba začal pracovat v SChZ Lovosice a pracoval tam až do důchodu. Ovšem ještě v roce 1960 dostal přidělen byt v Lovosicích, v Terezínské ulici, kde s manželkou bydlí dodnes.

Pan Votruba je členem litoměřické organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Jako voják v záloze postupně dosáhl hodnosti nadporučíka. Letos, 4. května, se zúčastnil slavnostního shromáždění při příležitosti oslav 60. výročí od skončení druhé světové války v Evropě v Kulturním středisku Lovoš. Byl mezi těmi bývalými bojovníky, kterým starosta Lovosic, Jan Kulhánek, poděkoval za jejich válečné zásluhy.

Pan Votruba je také nositelem četných vyznamenání. Čs. vojenská medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská pamětní medaile, polský Válečný kříž, sovětský Řád Velké vlastenecké války II. stupně, sovětská medaile Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 1941-1945, ruské pamětní medaile: Georgije Žukova 1896-1996, 50 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1945-1995, 60 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945 a ukrajinský vojenský pamětní odznak 50 let od osvobození Ukrajiny.

Podle vyprávění pana Votruby napsal
Zdeněk Najman.

Dvaaosmdesátiletému panu Votrubovi přeji jménem redakce Lovosického dneška do dalších let zdraví a životní pohodu.

Čampulka

Spolky a sdružení

Klub filatelistů Lovosice

si v letošním roce připomíná 60. výročí vzniku klubu lovosických filatelistů. Členové klubu uspořádají ve dnech 19. – 25. září 2005 v prostorách kulturního střediska Lovoš v Lovosicích, ulice 8. května klubovou výstavku. Spolu s filatelisty budou vystavovat své sbírky také filumenisté (zápalkové nálepky). Výstavka bude dále rozšířena o poštovní historii Lovosicka a fotografie Lovosic včera a dnes.

Výstavka bude otevřena pro širokou veřejnost a v dopoledních hodinách - doufáme - především pro žáky lovosických škol denně od 9 hod. do 12 hodin a od 13 – 17 hodin.

K výročí klubu lovosických filatelistů budou k disposici následující materiály:

  • kulaté ruční příležitostní razítko s textem: 60 let klubu lovosických filatelistů 1945 – 2005
  • personalizované přítisky s fotografií přístavby MěÚ Lovosice se známkou 7,50 Kč.
  • příležitostná dopisnice se známkou 7,50 Kč a přítiskem přístavby budovy MěÚ Lovosice.

Tiskové listy i dopisnice mohou být doplněny ručním příležitostním razítkem (viz ukázka/).

V průběhu výstavy budou v prodeji filatelistické materiály členů klubu a podáme ikvalifikovanou informaci a pomoc novým zájemcům o sbírání poštovních známek.

Vstup dobrovolný.

Srdečně vás zve jménem lovosických filatelistů.
Josef Helcl

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 7