Říjen 2005 Lovosický dnešek - Strana 2

Informace městského úřadu

13. schůze RM dne 23.8.2005

RM revokuje v souvislosti se stornováním faktury DZCL č. 05-012 z 6.6.2005 (DOBROPISEM č. 05-015 ze dne 13.7.2005) své usnesení č. 319/2005.

RM pověřuje kontrolou prací stavby 22kV za město Ing.Václava Pokoru ve spolupráci s DZCL panem Ivo Malíkem.

RM bere na vědomí:

 • výběrové řízení na akci: Malování na 4. ZŠ v Lovosicích, schvaluje smlouvu o dílo s firmou Václav Hybš Sulejovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • předloženou dokumentaci "Polyfunkční objekt" na poz. parc.č. 967 v ul. Kostelní (stavebník Ing. Toužimský). RM souhlasí s umístěním stavby i s vydáním stavebního povolení. RM zároveň souhlasí se zasahováním požárně nebezpečného prostoru na chodník (parc.č. 266/1). RM souhlasí rovněž s uložením přípojek za podmínek dodržení povolení zvláštního užívání veř. prostranství-komunikace.
 • informaci o fakturách za archeologický průzkum v 1.zóně PLCL, jejíchž případná platba bude předmětem změny rozpočtu.
 • RM bere na vědomí zprávu tajemníka o optimalizaci počtu úředníků a organizační struktuře MěÚ Lovosice a považuje současný stav úředníků za optimální.
 • zápis z jednání komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu ze dne 22.8.2005.

RM schvaluje:

 • uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na NP v ulici 8. května 152/7 s MUDr. Františkem Stáněm - STAFARM s.r.o., kterým se upravuje doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou.
 • smlouvu o dílo s firmou INSKY s.r.o. Ústí nad Labem na akci: Oprava fasády - krytý plavecký bazén v Lovosicích v celkové ceně díla 1 500 tis.Kč.
 • uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Lovochemie Lovosice a paní Ilonou Havlovou, bytem Čížkovice 113 na provoz restaurace v hale Chemik.
 • pronájem pozemku parc.č. 2883, 2885 o výměře 750 m2 paní Heleně Lorencové.
 • pronájem pozemku parc.č. 1726 o výměře 651 m2 paní Janě Satranové.
 • dle vyhlášky č. 326/2000 Sb. přečíslování čísla popisného budovy čp. 850/1 v ul. Sady pionýrů z důvodu odstranění nesouladu v evidenci katastru nemovitostí. Část domu číslo orientační 1 ve vlastnictví Města Lovosice bude nově označena číslem popisným 1185, část domu číslo orientační 3 ve vlastnictví SBD SCHZ bude nadále označena číslem popisným 850. Náklady správního poplatku spojeného se změnou trvalého bydliště dle zákona o evidenci ubyvatel, změnou bydliště v technických průkazech motorových vozidel a se změnou v živnostenském listu bude nést Město Lovosice.
 • úplnou uzavírku místních komunikací - ul. Přívozní, Osvoboditelů, Kostelní a Zámecká z důvodu pořádání sportovní akce "Cyklistické kritérium - celostátní soutěž" dne 3. 9. 2005 od 12.00 hodin do 20.00 hodin.
 • úplnou uzavírku místních komunikací ul. Osvoboditelů, Kostelní v termínu konání Václavské pouti dne 28.9.2005 od 5.00 hod. do 20.00 hod.dle předložené situace.
 • ubytování na městské ubytovně v ul. Nádražní 805 pro Karla Švába.
 • umístění paní Heleny Šrámkové do Domu s pečovatelskou službou.
 • poskytnutí učebny TJ Lovochemie panu Milanu Boudovi dle zákona č. 513/1991 Sb.
 • navýšení ceny za km za rozvoz obědů z původních 15 Kč na 18 Kč za km.
 • umístění reklamy České pojišťovny a.s. pro p.Jana Procházku v prostoru u objektu Odboru dopravy MěÚ Lovosice.

RM neschvaluje sponzorský dar, o který požádal hokejbalový tým SHC KILLERS Litoměřice "B" na zajištění jejich činnosti v nové sezóně 2005/2006.

RM trvá na neuhrazení nákladů za stěhování a přeložky telefonu manželům Skopcovým dle původního usnesení RM č. 275/2005.

RM souhlasí s finanční podporou ve výši 5 950 Kč měsíčně společnosti Provizi s.r.o. Litoměřice, která připravuje televizní zpravodajství z našeho regionu - infokanál.

 

Hospodaření města - třetí změna rozpočtu

Pro čtvrté zasedání Zastupitelstva města, které se sejde 15. září, je navrhována další - třetí rozpočtová změna. Ta se již výrazně odlišuje ode dvou předchozích, protože do naší pokladny přibyly významné, dosud ale nezvažované částky. Tento vývoj předpokládalo již minulé zastupitelstvo a schválilo opatření, kdy zhruba polovina z neplánovaných dalších příjmů bude použita na rychlejší splacení úvěru, druhá pak na nutné opravy komunikací. Toto usnesení se pak promítá do této třetí změny.

Nejprve tedy ke zmíněnému nárůstu příjmů. Byl to prodej části cukrovaru developerské firmě za 18,3 mil. Kč a konečně snad platba od fy INDES INVEST za 13,7 mil. Kč. Nezdařil se ale předpokládaný prodej pozemku za 7 mil. Kč firmě PETREC a tuto částku musíme odečíst. Po drobném plnění od pojišťovny dosáhly tak mimořádné příjmy příjemných 25 mil. Kč.

Z těchto peněz bude pak možné zafinancovat akce, na které se původně nedostávalo. Na základě předchozího usnesení ZM bude především 7,5 Kč mil použito na snížení dluhu města. Dalších 8,57 mil Kč pohltí rekonstrukce komunikací (ulice Ježkova a Nádražní), chodníků (ul. Žižkova, Obchodní, Máchova a Terezínská) a projekt podchodu u Besedy. Na TJ bude pamatováno částkou 4,99 mil Kč (fasáda krytého bazénu a jeho oprava, oprava a uvedení do provozu kompresoru a příspěvek Handbal klubu). Dalšími většími částkami pak jsou platby za sanaci a projekty pro cukrovar (1,1 mil. Kč), nová fasáda KS Lovoš (0,9 mil. Kč) a daň z převodu nemovitostí (prodej cukrovaru 548 tis. Kč). Pro havarijní opravy v MŠ a ZŠ bylo z obecní rezervy použito 611 tis. Kč, částka byla ovšem pokryta z rozdílu mezi zvýšenými příjmy a výdaji. Celkové předpokládané výdaje, včetně dalších menších akcí (pod 0,5 mil. Kč), pak činí cca 24 mil. Kč.

Celkový návrh rozpočtu města po 3. změně je pak takovýto:

Příjmy po 2. rozpočtové změně194 485 000 Kč
Navýšení příjmů25 010 000 Kč
Stav po 3. změně219 495 000 Kč
 
Výdaje po 2. rozpočtové změně207 962 000 Kč
Navýšení výdajů24 129 000 Kč
Stav po 3. změně232 091 000 Kč
 
Rozdíl mezi zvýšenými výdaji a příjmy - 881 000 Kč
Rozpočtová rezerva po 2. změně 3 291 000 Kč
Rozpočtová rezerva po 3. změně 3 561 000 Kč

JiH

 

Čtvrté řádné zasedání Zastupitelstva města

se sešlo po prázdninách dne 15. září za účasti 24 zastupitelů. Po zahájení a úvodních předepsaných krocích byla přednesena zpráva tajemníka o plnění usnesení z předchozích zasedání. Tam bylo vzneseno několik menších připomínek, delší diskuse byla jen o dětském hřišti, jehož existence je omezena výstavbou nové rozvodny a spínací stanice. Bylo ale doloženo, že s případným přemístěním se počítá. Následná zpráva finančního výboru doporučila schválení navrhované 3. rozpočtové změny při respektování podmínky zachování minimální rezervy ve výši 3 miliony Kč. Ve zprávě kontrolního výboru se s uspokojením konstatovalo vyřešení rozporů v platbách za teplou užitkovou vodu v ulicích Kostelní a Terezínské. Tam se po výměně vodoměrů snížila diference mezi dílčími a souhrnnými měřidly na 5 - 15 %, což je obvyklý stav.

Následující blok jednání patřil prezentaci firmy Flexfill s.r.o. Ta je dceřinnou společností amerického koncernu NCH Corporation USA a chce od developerské společnosti NEM (které jsme prodali pozemek v býv. cukrovaru) koupit max. cca 40 000 m2 plochy pro výstavbu výrobny čistících prostředků. Mateřská firma je jejich tradičním producentem (založena r. 1919) a má filiálky v 50 zemích. Její evropská centrála je ve Velké Británii se závody ve Španělsku, Portugalsku a Turecku. Závod v Česku má napomoci expanzi do Střední Evropy, kdy jsou zajišťována odbytiště v Polsku a Maďarsku. Zástupci vedení firmy ujišťovali - jak už bývá obvyklé - o dlouhodobé perspektivě, dobrém sousedství, zaměstnání cca 100 pracovníků a nevytváření žádných odpadů. Podle předvedeného výrobního schematu se má jednat o mísení a ředění koncentrátů vodou, zabalení a expedici těchto výrobků v malých lahvích. Je pochopitelné, že v Lovosicích cokoliv, co se může připodobnit k chemické výrobě, vyvolá u lidí nedůvěru.O tom svědčí i petice, která se začíná sepisovat mezi občany ze sousedství. Jak ale zdůraznil zástupce agentury Czech Invest, problém je v tom, že do asanace areálu cukrovaru bylo ze státních prostředků vloženo cca 70 milionů Kč a jednou z podmínek je, že tento prostor musí být použit pro průmyslovou výstavbu - jinak hrozí nutnost vrácení zmíněné částky. A tady je nesnadná odpověď na otázku, jaká výroba by nejméně vadila blízkým sousedům. Z tohoto pohledu se zmíněný provoz, který spíš připomíná drogerii, než chemii, zdá být vcelku přijatelným řešením. Rozhodující proto musí být povinně provedená studie o vlivu na životní prostředí (EIA), která široce a dopodrobna posoudí všechny aspekty plánované výrobny ve vztahu k okolí. Při jejím projednání pak může uplatnit své připomínky i občanské sdružení místních obyvatel.

Část jednání MZ, zabývající se převody nemovitostí, byla zahájena právě souhlasem města se záměrem nového majitele pozemků cukrovaru na jejich prodej této firmě. Za předpokladu, že hodnocení EIA dopadne příznivě,vyslovili zastupitelé poměrem hlasů 18/1/5 s tímto záměrem souhlas.

Dále bylo projednáno odvolání majitelů pozemků v ulici Jabloňová alej, kteří chtěli své pozemky zvětšit m.j. i kvůli lepší dopravní obsluze. Žádosti vyhověno nebylo, bylo však přislíbeno, že při dalším řešení zástavby rodinnými domy bude k této situaci přihlédnuto a s místem pro zvětšení komunikace bude počítáno. U dalších drobnějších převodů byl schválen prodej pozemků o výměrách 41, 48 a 2 m2 panu Romanu Štěrbovi z Lovosic za 150 Kč/m2, neschválen byl prodej části parcely o výměře cca 20 m2 pod Lovošem paní Brigitě Štěpánkové z Karlových Varů a ZM souhlasilo s bezúplatným převodem zastavěné plochy pod domem č.p. 269 o výměře 75 m2 od Pozemkového fondu ČR.

U prodeje bytových jednotek byl schválen výsledek obálkové metody prodeje uvolněných bytů v ul. Osvoboditelů 940 (507 100 Kč) a Terezínské 635 (500 000 Kč). ZM souhlasilo i s prodejem obsazeného bytu 1+ 1 IV. kat.v ul. Terezínská 297 paní Haně Staškové z Lovosic za 63 519 Kč a úhradu aktuální výše dluhu (nebyl jiný zájemce). Zastupitelé schválili odklad předposlední splátky kupní ceny bytu v ul. Sady pionýrů 852 ve výši 7 725 Kč paní Renatě Hrnčířové do 31.3.06 a splátkový kalendář zůstatku kupní ceny bytu v ul. Krátká 987 paní Janě Holešovské. Zůstatek ve výši 60 638 Kč bude od října 2005 uhrazen měsíčními splátkami po 1 000 Kč. Naproti tomu nebyla schválena výjimka ze zásad prodeje bytů v Lovosicích, kdy paní Věra Šestáková požadovala kupní cenu bytu v ul. Sady pionýrů 893/37 (51 858 Kč) splácet po 1 000 Kč měsíčně. Rozhodující zde bylo nesplacení 25 % zálohy.

Neobvykle vysoký byl počet žádostí o zřízení věcného břemene. Prvním z žadatelů byla Severočeská energetika a.s. v souvislosti se stavbou Lovosice - připojení IV. etapy prům. zóny.

Týká se dvanácti parcel a zřízení bude bezplatné. Se stejným subjektem bude ze jednorázovou úhradu 500 Kč zřízeno břemeno přes 3 pozemky z důvodu stavby kabelových rozvodů z nové trafostanice. Pozoruhodné je ale zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy průjezdem v budově bývalé pošty ve prospěch všech pozemků v areálu bývalého Agropodniku. Smlouvu uzavře pan Vladimír Svojše za jednorázovou úhradu 5 000 Kč. Ke konci této kapitoly byl dán souhlas s prodejem pozemků o celkové výměře 4 000 m2 společnosti TRIS Czech s.r.o. za cenu 550 Kč/m2 (dosavadní nájemce odchází). Nakonec ZM nesouhlasilo s prodejem nebytového prostoru v ul. Školní 398 (býv. bytový odbor) paní Pavle Olejníkové. Místnosti budou reservovány pro další využití (diagnostická laboratoř, sídlo městské policie).

Předchozí bod, kdy padly zmínky o případném umístění městské policie, předznamenal další pasáž programu, kterou byla informace místostarosty o možnostech zřízení městské policie v Lovosicích. Materiál byl předán zastupitelům v písemné formě a před veřejností nebyl zopakován. Bylo jen zmíněno, že minimalizovaný počet dvou policistů je nedostatečný a reálný počet leze odhadnout na 5 - 6 strážníků. To při průměrném tabulkovém platu 22 tis. Kč měsíčně představuje dosti slušnou částku, která se však v rozpočtu města dá najít. S tímto záměrem soupeří použití kamerového systému, který zajišťuje Česká policie. Do tohoto sytému jsme ale nebyli pro letošní rok vybráni a budeme se opět snažit v roce 2006. Další rozhodování o zabezpečení pořádku ve městě se proto přesune na listopadové zasedání Zastupitelstva, kde budou oba systémy porovnány. Pan místostarosta by měl ke stejnému termínu informovat o zkušenostech s městskou policií ve městech srovnatelných s naším, protože v Česku už tuto službu provozuje 403 obcí.

Horkým tématem, které následovalo a které se dalo očekávat, bylo vystoupení předsedů oddílů kopané a košíkové z naší TJ. Pod dojmem částky, kterou na minulém zasedání získal oddíl házené, zažádali o příspěvek na činnost - hlavně mládežnických družstev. Jedná se o úhradu cest na zápasy mimo Lovosice a na platby rozhodčím. Celkový požadavek byl 150 000 Kč pro kopanou a 350 000 Kč pro košíkovou. V následné rozsáhlé debatě bylo nejprve připomenuto, jak se zastupitelstvo zachová při požadavcích dalších šestnácti oddílů. Pan starosta upozornil na málo známý trvalý sponzoring města oddílům TJ tím, že je pro ně bezplatně zajišťován provoz sportovního areálu včetně úhrady světla a otopu. Tím se významně snižují náklady, které svým dětem musí hradit rodiče. Protože se ve všech těchto případech argumentuje s prací s mladými, měl svou váhu i příspěvek o dětech, které sice nejsou ve sportovních oddílech, ale zabývají se i dalšími činnostmi (skauti, rybáři, ZUŠ atd.) a ty by také neměly být ve svých potřebách opomenuty. Všechny tyto připomínky vedly pak k závěru, že by bylo vhodné vypracovat pro město program podpory jak sportovních oddílů, tak i ostatních aktivit mládeže. Tento protinávrh, který doporučoval takovýto systém připravit, byl ale převahou v poměru 5/17/2 smeten ze stolu a požadavky obou oddílů budou v plném rozsahu z rozpočtové rezervy uspokojeny. Další kolo požadavků, namířených do rozpočtové rezervy, lze proto na listopadovém zasedání očekávat...

Na začátku další kapitoly, pojednávající o městském rozpočtu, zdůvodnil vedoucí ekonomického odboru rozdělení mimořádných příjmů v minulém období. To je podrobněji popsáno ve zvláštním příspěvku o hospodaření města, kde je rozebírán návrh 3.změny rozpočtu. Při diskusi nad jednotlivými položkami nebyla schválena platba 220 000 Kč na doplnění počítačové sítě pro 1.ZŠ a celá záležitost bude ještě konzultována a projednána na příštím zasedání MZ. Na druhé straně byla snížena rezerva rozpočtu o zmíněných 500 000 Kč pro oba oddíly TJ. O tyto položky se pak změnila výsledná 3.rozpočtová změna.

V informaci o činnosti DZCL bylo zmíněno odstoupení společnosti PETREX od záměru investování v I.zóně. Jako důvody uvedla firma špatný geologický podklad a nedokončenou kolaudaci. Byly proto pozastaveny práce na archeologickém průzkumu. Dnes jsou k dispozici 4 ha plochy k okamžitému použití a 7 ha vyžaduje další archeologický průzkum za 2,5 - 3 miliony Kč. Rozbíhá se výstavba 41 bytů pod zámkem, kde je už vydáno územní rozhodnutí.

Pro časovou tíseň byla velmi zkrácena informace odboru regionálního rozvoje a správy města. Na základě změn v zákonech pozbyla oprávnění městská vyhláška č.1/2002 o požární ochraně a byla proto zrušena podobně jako č.1/2004 se stejnou tématikou. Na místo nich byl schválen (po předchozích konsultacích s hasiči) Požární řád města Lovosice ve formě obecně závazné vyhlášky č.3/2005.V této části jednání byla též schválena změna zřizovacích listin u námi zřizovaných školských zařízení a změna zakládající listiny u KS Lovoš.

Posledním plánovaným bodem programu mělo být schválení upraveného návrhu souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu 3.změny územního plánu pro Lovosice. Protože se ukázalo několik nejasností a nebylo nutno materiály bezprostředně schválit, bylo rozhodnutí přesunuto na další zasedání ZM.

V následující kapitole „různé“ se MZ zabývalo nejprve problémy v drůbežárně společnosti KOMASPOL. Tam, po změně podestýlky z hoblovaček a pilin za slámu, dochází k samovznícení vyvezeného materiálu. Kouř pak obtěžuje svým zápachem široké okolí. Záležitost je v jednání, návrat k původní podestýlce není možný a firma nemá pozemky, na které by se tento odpad dal rozptylovat. Bylo rozhodnuto, že město zůstane s firmou v kontaktu a pomůže hledat schůdné řešení.

Skutečně posledním bodem programu, v pozdních večerních hodinách, byla situace v ul. Dvořákova, kde byly prodány parcely na výstavbu rodinných domků za výhodnou cenu s podmínkou, že nabyvatelé zajistí vlastním nákladem komunikace a zasíťování parcel. Tento požadavek splnili pouze manželé Biňovcovi. Ti ale zůstali osamoceni a po zajištění sítí se ke svému domku brodí blátem. U ostatních majitelů ovšem platí podmínka, kdy při nedostatečném zahájení stavby mohou o pozemek přijít. Bylo proto přiznáno tehdejší pochybení při prodeji parcel a ing. Pokora je pověřen zadáním projektu komunikace a zasíťování celého areálu společnou investicí. Pak se bude jednat s ostatními zájemci o navrácení pozemku nebo o dalším postupu.

Po vyčerpání připomínek i účastníků bylo jednání ukončeno.

JiH

Společenská kronika

V srpnu jsme se rozloučili :

Marie Šindelářová1913Lovosice
František Strauss1940Lkáň
Karel Vaněk1949Sulejovice
Marta Šmidtová1921Sulejovice
Jarmila Zemanová1926Dřemčice
Věra Dvořáková1930Lovosice
Josef Pojman1922Opárno
František Čechlovský1925Lovosice
Miroslav Kovář1959Lovosice
Antonín Nytl1924Prackovice
Blažena Steinmetzová1914Čížkovice
Oldřich Bartoň1926Lukavec
Josef Nýdr1921Lovosice
Jiří Kratochvíl1924Lovosice
Emilie Černá1923Čížkovice
Anna Lojková1913Čížkovice
Zdeněk Štrympl1923Chrášťany
Milada Tyllová1939Milešov

Žádná slova nemohou zmírnit bolest těch, kteří zůstali...

Cítíme s vámi.
Lovosický dnešek a  manželé Puhlíkovi

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2