Leden 2006 Lovosický dnešek - Strana 2

Zprávy z radnice

Ze zasedání zastupitelstva města

Páté řádné zasedání Zastupitelstva města, poslední v roce 2005, proběhlo ve čtvrtek 24.listopadu. Výrobní možnosti našeho měsíčníku tak nedovolily otisknout jeho záznam hned v prosincovém čísle, proto se k vám dostává tato zpráva až nyní. Na zahájení se sešlo jen 17 zastupitelů, v průběhu jednání ale dorazili další, takže konečná účast byla 22, při třech omluvených.

Již v úvodu byl změněn dosud ustálený pořad jednání; ten se tentokrát zaměřil hned na dotazy občanů. Důvodem byl fakt, že schůze pravidelně trvají až do pozdních hodin a toto opatření má usnadnit lidem aktivní účast. Pro nezbytnou operativnost je však tento blok časově omezen na půl hodiny. Prvním diskutujícím byl pan Pekař, který upozornil na nefunkční měřiče teplé užitkové vody v části bytů. Dále pan ing. Novák z komise dopravy a životního prostředí vytkl nedostatky v komunikaci mezi komisí a Radou města, specielně při volbě silnic a ulic volajících po opravách a při výběru dodavatelů na tyto akce. Bylo dohodnuto, že na všechny intervence bude odpovězeno písemně a ZM bude informováno nejpozději do příštího zasedání.

Program pak pokračoval obvyklým už postupem, zprávou tajemníka MěÚ o plnění usnesení. Ke způsobu prezentace byly v závěru schůze vzneseny námitky, protože výčet bodů je pro veřejnost naprosto zašifrován a zastupitelé mají vše ve svých materiálech. Bylo doporučeno, aby pro úsporu času byly projednány jen připomínky jednotlivých účastníků. Z těchto bylo tentokrát nejzávažnější poukázání na čtyřmilionový rozdíl v účetnictví bytového hospodářství, který se táhne dodnes už od roku 2000. Po delší výměně názorů bylo rozhodnuto, že celý případ bude předán k dořešení kontrolní komisi.

Další pasáž byla věnována dokončení návrhu řešení třetí změny územního plánu a schválení zadání čtvrté změny tohoto plánu. Samotný výčet katastrálních čísel je značně matoucí a celá tato problematika by si vyžádala bližší rozebrání. Oba návrhy však byly jednohlasně schváleny.

Následující zpráva finančního výboru se zabývala čtvrtou změnou rozpočtu, s jejímž návrhem jste byli seznámeni v minulém čísle. Konstatovala, že veškeré navržené úpravy lze bez potíží vykrýt při zachování jen mírně snížené rozpočtové rezervy v úrovni cca 3 milionů Kč. Bylo jen připomenuto, že k jednotlivým výdajovým akcím chybí vyjádření Rady města. Přínosem byla vypracovaná tabulka investičních výdajů na jednotlivé školy a školky za delší období.

Kontrolní výbor se na svých zasedáních věnoval zmíněnému již měření spotřebovaného tepla a vody a připomněl existenci čtyřmilionového deficitu při inventarizacích za období roku 2000 - 2004.Bylo mu proto Zastupitelstvem uloženo, prověřit obsah inventarizačních zápisů v těchto létech.

Vedoucí ekonomického odboru pak přednesl návrh čtvrté a letos poslední rozpočtové změny. Od údajů, které jsme uvedli v minulém čísle se lišil jen zvýšenou cenou u plánovaného nákupu multikáry na 1,6 milionu Kč, protože se jedná o modernější a výkonnější typ. Po schválení by pak rozpočtová rezerva klesla na 2,8 milionu Kč. V diskusi byla vznesena námitka proti výměně kotlů v objektu „Dům zdraví“ za 112 tisíc Kč a navrhováno připojení na rozvod z centrální kotelny. Bylo ale poukázáno na nutnost výstavby potrubní sítě se srovnatelnými náklady. V další připomínce byla opět zdůrazněna nutnost předchozího projednání investičních akcí od určitého limitu v Radě města. Současný limit je 50 tisíc Kč. Po ukončení debaty byla změna rozpočtu v upravené verzi schválena spolu s tradičním rozpočtovým provizoriem pro začátek příštího roku.

Rozsáhlý blok převodu nemovitostí byl zahájen počítačovou animací představy výstavby polyfunkčního domu v Kostelní ulici u křižovatky s ulicí Mírovou. Pan Aleš Lepič z Terezína zde hodlá vystavět takovýto objekt, kde v přízemí a prvním podlaží budou nebytové prostory (prodejny, kanceláře), v dalších třech patrech na zmenšeném půdorysu pak bytová část (9 b.j.). V námitkách se objevily obavy ze ztížené komunikace na přilehlé křižovatce a omezení výhledu z okolních domů. Přítomný městský architekt vysvětlil, že požadované parametry křižovatky budou respektovány a výhled z okna nemůže být garantován. (V podstatě by se pak nemohlo ve městě stavět nic.) Musí být zaručeno jen předepsané oslunění sousední zástavby a to je dle předložených plánů splněno. Zastupitelstvo pak dalo souhlas s prodejem pozemku cca 600 m2 za 500 Kč/m2.

Zastupitelstvo potom schválilo zrušení předkupního práva města k pozemkům v průmyslové zóně „Cukrovar“ o celkové výměře 40 510 m2 ve vlastnictví firmy NEM. Příslušná smlouva bude uzavřena současně s kupní smlouvou mezi společnostmi NEM a.s. a Flexfill s.r.o. Podmínkou k tomu bude kladný výsledek řízení EIA a vydané územní rozhodnutí. Naopak nebyl schválen navrhovaný prodej domu čp. 482 v tomto areálu (t.zv. „Červená vila“). Ten měl být nabídnut, vzhledem k devastovanému stavu, za polovinu odhadní ceny - t.j. za 800 tis. Kč. Předpokládaly se ale problémy s budoucí vysokou hlučností okolí a s tím, že nemovitost neleží v zóně určené k bydlení.

V následující pasáži se jednalo o nevyužití předkupního práva města k parcelám, určeným ke stavbě rodinných domků v Teplické ulici. Jeden z pozemků o výměře 1.144 m2 chce odkoupit pan Roman Štěrba od Michala a Dagmary Motejlových za podmínky převzetí závazku výstavby rodinného domku.. Proběhla zde vážná diskuse o určitém pochybení ZM, kdy bylo rozhodnuto prodat tyto pozemky bez vybudovaných inženýrských sítí. Podobnou situaci už řešilo minulé ZM v případě manželů Biňovcových. Návrh na dodatečné zasíťování zbylých parcel nebyl akceptován a žádosti obou stran bylo vyhověno.

Zajímavým případem bylo darování pozemku ve Lhotecké ulici (1.045 m2) s komunikací a osvětlením městu od ing. Pavla Černého. Padly zde námitky vztahující se na stav této cesty, který se ještě zhorší po předpokládané výstavbě v této lokalitě a ozvaly se úvahy o převzetí daru v době, kdy dosavadní majitel bude nucen komunikaci opravit. Racionální úvahy však převládly a nejmenším potřebným počtem hlasů (13) bylo přijetí daru schváleno. Darovací smlouva bude však uzavřena po provedení opravy komunikace.

Aby se zastupitelé nenudili rutinním řešením bytových otázek, připravil majetkosprávní odbor námět k přemýšlení. Jednalo se o tři byty, ve kterých bydlí občané bez práva užívání („černí nájemníci“) a ti chtějí tyto byty odkoupit. Odbor navrhl tyto bytové jednotky zájemcům prodat, ovšem za výrazně zvýšené ceny. Vyhnul by se tak zdlouhavému soudnímu řešení v řádu měsíců i let spojenému s vystěhováním. Bylo však namítáno, že by to byl precedens pro další takové případy a zastupitelé se tak přiklonili ke zdlouhavějšímu, ale zásadnějšímu řešení. Proto byt 1+1 I.kat. v domě Dlouhá 1045 nekoupí paní Monika Lerchová s panem Jiřím Seidlem za 300 000 Kč, ale bude nabídnut obálkovou metodou za min. 82.047 Kč. Zrovna tak byt 1+3 I.kat. v ul. Kostelní 899 nezískají p. Otto Hanuš a pí Martina Florková za 500 000 Kč a bude nabídnut za min. 96 117 Kč. Podobně byt 1+0 I.kat. v domě Sady pionýrů 893 nedostane pan Aleš Vondrák za 120 000 Kč, ale za min 32 442 Kč se tento byt stane objektem prodeje obálkovou metodou.

Další výměna názorů proběhla nad domem č.p. 205 v Terezínské ulici, známého jako „U Mototechny“. Je v něm několik nebytových prostor - obchodů, ze kterých plyne městu nezanedbatelný nájem. Proto byl tento objekt původně vyřazen z privatizace, ale současní nájemníci mají zájem o koupi svých bytů. Zvažovala se proto možnost prodeje bytů při zachování vlastnictví obce nad nebytovými prostory. Pro komplikace, které by mohly nastat, se od tohoto záměru upustilo a dům bude dán do privatizace celý při respektování cen stanovených podle Zásad pro prodej bytů..

Běžným způsobem byl pak schválen prodej části pozemku o výměře cca 190 m2 za 100 Kč/m2 paní Valerii Stejskalové pro rozšíření zahrady. Do privatizace byl nabídnut volný byt 1+0 I.kat. Husova 443 za minimální kupní cenu 47 324 Kč a současnou úhradu váznoucího dluhu. Stejně tomu bude i u bytu 1+3 I.kat.v Terezínské ulici 882. Minimální kupní cena je zde 107 857 Kč a opět se musí uhradit váznoucí dluh. Potom byly schváleny dvě smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene. Jednalo se o zařízení Českého Telecomu u dálnice D8 a kabeláž VN 22 kV k našim průmyslovým zónám pro Severočeskou energetiku.

V následujícím bloku byly schváleny obecně závazné vyhlášky č.4/2005 (úprava místních poplatků za hrací automaty), č.5/2005 (místní poplatky za užívání veřejného prostranství), č.6/2005 (zajištění veřejného pořádku ve městě) a č.7/2005 (místní poplatek ze psů). Komentáře k nim se už vymykají možnostem tohoto sdělení. Současně byly zrušeny i vyhlášky pozbývající účinnosti: č.2/1993 (veřejné dražby), č.7/1998 (volby do PS PČR) a č.3/2002 (řád veřejného pohřebiště).

Téměř na konci jednání vyslechli zastupitelé od ing. Vybírala zprávu o činnosti DZCL. Bylo konstatováno, že v současné době už „vykrystalizovali“ potenciální investoři. U první zóny ale potřebujeme získat další navážku a dokončit archeologický průzkum. Pak bude k dispozici cca 10 hektarů za cenu 450 - 1000 Kč/ha. U druhé zóny se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. V Zámecké ulici máme schválené stavební povolení pro 41 bytů a evidujeme na ně už 10 žádostí. V lednu započnou práce na spínací stanici 220/22 kV. Potřebné finanční prostředky budou nárokovány v rozpočtu na příští rok.

Posledním bodem programu bylo určení termínů zasedání Zastupitelstva a Rady města. Na prvním zasedání ZM 23.února 2006 bude schvalován zmíněný rozpočet. Ze závěrečných připomínek stojí pak za zmínku diskuse nad tabulkou, srovnávající náklady na jednotlivé školy a školky v průběhu let. Ukázalo se, že nejvyšší finanční zatížení v přepočtu na jednoho žáka, které se objevilo u IV. ZŠ je způsobeno malou budovou a tím i výrazně menším počtem žáků v ní. Jak je vidět, statistická čísla mohou být sama o sobě ošidná.

JiH

RADA MĚSTA 15.11.2005

RM neschvaluje Smlouvu o využívání sloupů veřejného osvětlení mezi Městem Lovosice a firmou Milan Figedi - Stofi Ústí nad Labem.

RM bere na vědomí

 • předložené materiály DZCL za uplynulé období.
 • termíny pro jednání RM a ZM v roce 2006.

RM souhlasí s obesláním nabídky na výběrové řízení na akci: Vypracování PD na "Dům zdraví" na tyto firmy:

 1. Ing. Arch. Vladimír Novák, Ústí nad Labem
 2. Ing. Arch. Vlastimil Stránský, Děčín
 3. Ing. Arch. Jan Jehlík - architektonická kancelář, Ústí nad Labem
 4. pan Štěpánek, Litoměřice

RM schvaluje:

 • pronájem NP v přízemí domu v ulici 8. května čp. 13 o výměře 117 m2 panu Tomášovi Kaiserovi za účelem zřízení prodejny společenské obuvi.
 • umístění paní Bronislavy Mikolášové do Domu s pečovatelskou službou.
 • partnerskou smlouvu pro projekt „Komunitní plánování sociálně zdravotních služeb v Lovosicích" s organizací Mládež Českého červeného kříže Litoměřice a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • dohodu o partnerství k projektu Lovosice - historické město na Labi, který město předkládá s žádostí o dotaci v rámci opatření 4.1.2. SROP - grantové schéma "Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor", s paní Marií Nesvarbovou, Lovosice a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • návrh programu jednání 5. řádného ZM konaného dne 24.11.2005 v 16:00 hod.v Kulturním středisku Lovoš.
 • smlouvu o dílo mezi Městem Lovosice a firmou ZAHRADA - ZAHRÁDKÁŘ ŽATEC s.r.o.ing.Pavel Jursík, na výsadbu 80 ks sakur na pozemcích v majetku Města Lovosice s pětiletou pěstební péči o tyto výsadby a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč Turistickému oddílu mládeže 3311 Vejři Lovosice, na zajištění 14. ročníku tradičního turistického sranda pochodu na Lovoš „Lovosická vánočka aneb o měšec zlého správce"., 2005 ekonomickému odboru MěÚ.

RM revokuje usnesení RM č.348/1995 a schvaluje o dílo č. 1 mezi Městem Lovosice a Ing. Evou Hozmanovou na provedení zápisu do městské Kroniky za rok 1993.

RADA MĚSTA 6.12.2005

RM bere na vědomí:

 • výběrové řízení na akci:PD Siřejovická ulice.Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Valbek s.r.o. Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • výběrové řízení na akci: PD Evropská ulice II. Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Valbek s.r.o. Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • vědomí výběrové řízení na akci: PD ulice Nové Klapý. Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Valbek s.r.o. Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • výběrové řízení na akci: PD Evropská ulice. Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Valbek s.r.o. Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • žádost atletického oddílu TJ Lovochemie Lovosice o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění technického vybavení, ale v současné době nelze žádosti vyhovět.
 • žádost Moniky Majerové, Vrbičany 13, v současné době však nelze požadavek na přidělení bytu kladně vyřešit.
 • žádost o řešení bytové otázky Michala Šípoše, v současné době však nelze požadavku vyhovět.
 • výběrové řízení na akci: Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. J. Ježka v Lovosicích a schvaluje smlouvu o dílo s firmou Insky s.r.o. Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
 • zápis z jednání bytové komise konané dne 26.10.2005, zápis z komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu ze dne 5.12.2005 a zápis z komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku ze dne 11. 11. 2005.

RM neschvaluje:

 • převod nájmu bytu v ul. Nádražní 886/16 z původního uživatele Jiřího Tampiera na Stanislava Langrafa, z důvodu dlužného nájemného.
 • převod nájmu bytu v ul. Sady pionýrů 893/33 z původní uživatelky Marcely Vondrové na syna Františka Vondru, neboť převod nesplňuje podmínky občanského zákona.
 • převod nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Mírová 887/3 z původního uživatele Libora Hubky na synovce Ladislava Hubku, neboť převod nesplňuje podmínky občanského zákona.
 • neschvaluje změnu nájemní smlouvy na byt z doby určité na dobu neurčitou Yvettě Slovákové, Žižkova 453/21.
 • žádost o převod nájmu bytu M. Havlové, Terezínská 215 a m. Dastychových, Terezínská 351.

RM schvaluje:

 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Kostelní 903/24 z původní uživatelky Marie Geletičové na syna Michala Geletiče.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Dlouhá 1048/13 z původního uživatele Zdeňka Laube st. na syna Zdeňka Laube ml.
 • převod nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Dlouhá 1045/7 z původního uživatele Luboše Vobořila na dceru Ditu Machciníkovou.
 • přidělení náhradního bytu 1+2 I. kat. v ul. Wolkerova 688/15 do trvalého užívání manželům Kosprdovým, dosud bytem Wolkerova 688/13.
 • přidělení bytu 1+2 na opravu na vlastní náklady v ul. Terezínská 485/68 Andree Novotné, dosud bytem K. Maličkého 982.
 • přidělení bytu o velikosti 1+3, I. patro v ulici 8. května 1113/17 (pavlače Lovoš) včetně garáže manželům Červenkovým a zároveň schvaluje uzavření dohody o budoucí nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě za podmínky uhrazení kupní ceny ve výši 523.000,- Kč.
 • finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Římskokatolické farnosti Lovosice na opravu varhan v kostele sv. Václava v Lovosicích.
 • finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč Fan clubu Sparta Lovosice, na pronájem sportovní haly "U Přívozu", kde proběhne dne 7. 1. 2006 5. ročník fotbalového turnaje poboček fan clubů.

RM nesouhlasí:

 • s ubytováním Věry Suché, Terezínská 215/12 na městské ubytovně v ul. Nádražní 805.
 • s ubytováním rodiny Eduarda Gujdy na městské ubytovně v ul. Nádražní 805.

RM bere na vědomí

 • nový Geometrický plán č. 1506-261/2005 (upřesnění hranice pozemku směrem od Václavského náměstí pro výstavbu obytného souboru 41 b.j. ul. Zámecká) a schvaluje uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 374/2005 s přílohou uvedeného Geometrického plánu.
 • ubytování pana Petra Jentsche na ubytovně Nádražní 805.
 • ubytování pana Tomáše Bambuly na ubytovně Nádražní 805

RM přiznává v souladu s ustanovením § 13 zákona 143/1992., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, a § 10 odst. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění ředitelkám MŠ, ZŠ, ředitelce CŠJ a DDM Elko a řediteli ZUŠ v Lovosicích, odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů v II. pololetí r. 2005.

RM souhlasí:

 • s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na program Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2006 na změnu knihovního systému v Městské knihovně v Lovosicích.
 • s přidělením finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč DDM Elko na zajištění vánočního programu pro děti, který proběhne v Lovosicích na Václavském náměstí dne 14. 12. 2005.

RM jmenuje manažerem prevence kriminality města Lovosice Kateřinu Fílovou, DiS - kurátorku pro mládež OSVaZ MěÚ Lovosice.

Co nového v Lovosicích

Informační středisko je v Lovosicích už půl roku

Od 1. července funguje v Lovosicích v budově Městského úřadu „ÍČKO“. Do konce září bylo otevřeno i v sobotu a to od 8 do 12 hodin.K dispozici tam bylo v prosinci, když jsem s paní Pavlou Pošvovou hovořila o návštěvnících v uplynulém půlroce, skutečně hodně informačních materiálů, nejen z blízkého okolí, ale z celého bývalého litoměřického okresu a mnohdy i z větší dálky. Z Lovosic zde byla možnost zakoupit také pohlednice, mapy, brožury Lovosice, Libochovice a Lovosicko, část materiálů byla k dispozici zdarma.

K 6. prosinci bylo zaregistrováno 647 českých návštěvníků a přibližně 140 cizinců, nejvíce z nich – 85, hovořilo německy a pravděpodobně většina z nich z Německa také pocházela, i když do Lovosic zajíždějí také holandské zájezdy. Dotazy byly nejen na kulturní, sportovní a turistické cíle, ale i na možnost podnikání (!) v Lovosicích. Prodávaly se nejen pohlednice, ale i dražší publikace, zřejmě buď jako dárky pro cizince, anebo cizince upoutalo resumé v němčině či angličtině. Ve středisku visí i aktuální kulturní nabídka z okolí (Dům Kultury a Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice, Úštěcký Advent atd.).

Informační středisko je přijato do Asociace turistických informačních center České republiky. V příštím roce budou vydávány některé publikace přímo v Lovosicích, protože obec má živnostenský list na předmět podnikání Vydavatelské a nakladatelské činnosti. Uvažuje se také o upomínkových předmětech, třeba hrnečcích, které by mohly být vydány k 250. výročí Bitvy u Lovosic, která byla počátkem války sedmileté a rozpoutala se 1. října 1756. Uvidíme...

Hz

Společenská kronika

Vítání miminek

Dne 24. listopadu 2005 bylo v obřadní síni budovy Městského úřadu Lovosice za přítomnosti rodičů, sourozenců, ostatních příbuzných, dokonce jednoho malého bratrance, a přátel, přivítáno do života a do našeho města celkem 10 nových občánků.

Děti byly rozděleny po pěti do dvou skupin a seděly vzorně maminkám na klíně – ani jedno děťátko neplakalo. Do Lovosic je přivítal místostarosta, pan Miroslav Závada, a matrikářka, paní Anna Suchá. Oba přáli rodičům i dětem, aby je čekaly v životě hlavně hezké chvíle. Kulturní program připravily děti z Mateřské školy Resslova s paní ředitelkou Mikynovou – bylo to hezké pásmo básniček o maminkách a miminkách v provedení čtyř holčiček a další dvě děvčátka-dvojčátka zahrála skladbičku na flétničky. Na klávesy preludovala paní Andrea Týcová.

V první skupině byly přivítány děti: Michaela Kuklová, Lenka Randáčková, Vincent Frieser, Tereza Kylíšková a Lukáš Eichler.

V druhé skupině to byla miminka: Nela Tóthová, Tereza Hrdličková, Natálie Kopecká, Tereza Stará a Tereza Dlouhá. Některá děvčátka měla na sobě dokonce šatečky, je to hezká nová móda (dříve děti bývaly na vítání občánků většinou v dupačkách a ještě dříve v zavinovačkách – ale to už je opravdu dlouho). Dívenky vypadaly jako panenky.

Po přivítání dostaly maminky květinu a miminka dárkový balíček na památku. Rodiče a příbuzní se pak zapsali do Pamětní knihy Města Lovosice k Zápisu o uvítání nových občánků. Na závěr byla děťátka položena do malované kolébky a fotografována sama, s maminkami, s celou rodinou, jak si kdo přál. Všichni jim přejeme, aby byl jejich život krásný...

Hz

Blahopřejeme k narozeninám

Paní Milada Křížová se narodila dne 22. listopadu ve válečném roce 1914 na Moravě, v tehdejším okrese Moravské Budějovice a v letošním roce tedy oslavila jednadevadesáté narozeniny. K jejímu významnému dnu jí přišly popřát jménem Městského úřadu a města Lovosice paní Hana Beránková ze správního odboru a paní Jaroslava Výravová, členka Zastupitelstva města Lovosice, které jí od přestavitelů města předaly květiny a dárek.

Osud zavál rodinu Křížovou z Moravy do Ploskovic, kde paní Milada pracovala v ovocnářské školce. Práci v zahradnictví a na zahrádce měla celý život ráda. Její manžel František pracoval v Okresním stavebním podniku v Litoměřicích a v dalších letech jako traktorista. Vychovali spolu dvě děti. Později se manželé přestěhovali do Vrbičan a zakoupili si zde stavební místo pro stavbu rodinného domku. Paní Křížová tu pracovala na poli a vypomáhala i jako dojička. Před zahájením stavby však manžel bohužel zemřel. Na zahrádce však paní Milada pracovala ráda, dokud jí sloužilo zdraví – v posledních letech ji bohužel trápí plotýnky, pohyb ji zmáhá. Ale hlas má stále mladistvě příjemný a krásně vypravuje. Dosud šije na šicím stroji, pomáhá se správkami vnukovi i dalším příbuzným. Občas sleduje také televizi. Od roku 1998 bydlí v Lovosicích v Domě pečovatelské služby; když jsme ji přišli navštívit, byl pokojík plný květin, gratulantů se sešlo více. Do dalších let přejeme všichni paní Křížové zdraví, spokojenost a lásku jejích blízkých.

Hz

V listopadu 2005 navždy opustili náš svět

Marie Kovaříková1933Lovosice
Marta Dlouhá1922Chotěšov
Zdeňka Scheithauerová1983Slatina
Kornélia Pukyová1957Prackovice n. L.
Jaroslav Chládek1926Chotiměř
Jiřina Hadáčková1924Blešno
František Hainc1938Chotěšov
Josef Lobotka1937Lovosice
Jarmila Ratajová1923M.Žernoseky
Marie Taušová1922Lovosice
Josef Gábor1926Lovosice
Karel Vaník1963Čížkovice
Petr Urban1977Třebívlice
Miloslava Marková1920Čížkovice
Jan Zima1981Třebívlice

Čest jejich památce!

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2