Lovosický dnešek

Květen 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Tvorba komunitního plánu je složitým a náročným úkolem.

V současné době připravuje Město Lovosice 1. komunitní plán péče na období let 2006-2008. Podklady pro projekt, kterým chtěly Lovosice prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje získat dotaci z evropských fondů, připravoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Lovosicích. Jeho vedoucí, paní Evu Rudikovou, jsem požádala o rozhovor, protože jejich snažení bylo úspěšné: potvrzení o získání grantu v lednu 2006 na MěÚ Lovosice došlo.

Zahájení procesu komunitního plánování v Lovosicích bylo schváleno usnesením Rady města č. 11/2004 dne 27.ledna 2004. V Lovosickém dnešku č. l/2005 vyšel první článek o komunitním plánování v Lovosicích a již tenkrát jsme se chtěli k tématu vrátit. Rozsah činnosti je totiž pochopitelně závislý na uvolněných finančních prostředcích. Jak se vůbec o takový grant na podporu sociální integrace žádá? Co Váš odbor musel připravit, jak dlouho vypracování žádosti trvalo, kdo posílal žádost o dotaci a kdy jste dostali závazný příslib a jaké výše dosáhla finanční částka?

Ústecký kraj vyhlásil v měsíci září 2005 2. kolo výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, grantové schéma reg.č. CZ.04.1.05/3.2.25.1 Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje určeného k financování akcí, mezi něž bylo zahrnuto i vytvoření komunitních plánů na území Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jsme již na vytvoření 1. komunitního plánu péče pracovali, rozhodli jsme se využít této výzvy a zpracovali jsme projekt s názvem „Vytvoření 1. komunitního plánu péče a udržitelné organizační struktury při jeho tvorbě a implementaci“. Podání projektu bylo schváleno usnesením RM č.442/2005 ze dne 4.10.2005. Projekt jsme zpracovávaly společně s paní Renátou Beranovou z odboru regionálního rozvoje a správy města. Jeho vypracování nám trvalo cca 14 dní s maximálním nasazením. Projekt byl zpracován přesně dle vydaných „Pokynů pro žadatele 2. kola výzvy pro roky 2004 – 2006“. Vypracovaný projekt obsahoval mimo jiné projektovou dokumentaci včetně harmonogramu projektu, partnerské smlouvy a podrobný rozpočet projektu. Zprávu o vybrání našeho projektu a přidělení dotace ve výši 301.231 Kč jsme obdrželi 10.ledna 2006.

V březnu byla na některých místech v Lovosicích (například v městské knihovně) k dispozici brožura s návrhem 1. komunitního plánu péče na léta 2006-2008 spolu s připomínkovým dotazníkem. Přišly Vám nějaké odezvy? Kdy bude konečný plán projednáván (bude to na Zastupitelstvu města Lovosice)?

Návrh 1. komunitního plánu péče (dále KPP) byl zpracován za účelem vedení procesu připomínkování o rozvoji sociálních služeb a programů ve městě Lovosice. Proces připomínkování, což je jedna z fází celého procesu, probíhal v době od 28.2.2006 do 14.3.2006. Laická i odborná veřejnost se mohla k návrhu vyjádřit právě prostřednictvím připomínkovacích dotazníků. Z laické veřejnosti nám přišla pouze jedna připomínka, od odborné veřejnosti připomínky dvě. O zapracování připomínek rozhodnou koordinační skupiny. Poté bude zpracována konečná verze 1. KPP, která bude předložena nejprve Radě města a poté Zastupitelstvu města ke schválení ( v červnu 2006).

Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a zástupci školství a zdravotnictví. Mezi uživatele patří především senioři, zdravotně postižení občané, děti a mládež a osoby ohrožené drogami. Které oblasti sociální pomoci pro seniory a zdravotně postižené občany jsou v 1. komunitním plánu zahrnuty?

V této oblasti si 1. KPP stanoví dva cíle. Prvním cílem je vybudování střediska pro seniory a zdravotně postižené občany, které bude podávat kompletní informace o nabídkách sociálních a zdravotních služeb pro uvedené skupiny obyvatel, vést specializované právní poradenství, poskytování a opravu kompenzačních pomůcek. Zároveň bude sloužit jako denní centrum poskytovatelů služeb. Druhým cílem je výrazné rozšíření stávajícího klubu důchodců s důrazem na plnohodnotné využití volného času seniorů a zdravotně postižených občanů. Klub ponese název „Klub porozumění“.

Jaká jsou plánována hlavní opatření pro oblast sociální pomoci mládeži a dětem? Zde je mezi jiným uváděno vybudování nového skateparku pod Centrem. I zde bylo žádáno o dotaci v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006 Ministerstva vnitra České republiky a úspěch se opět dostavil. Kdo zpracoval projekt a kolik bude skatepark stát? Co všechno v areálu skateparku bude? A otázka hlavní, kdy bude pro zájemce k dispozici?

V této oblasti si klademe za cíl rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež v DDM Elko, vybudovat skatepark včetně plochy pro další dílčí sportovní aktivity, určené pro subkulturu mladých lidí, pro něž se skating stal životním stylem a zabezpečit informovanost pro děti a mládež prostřednictvím časopisu, na jehož tvorbě se budou sami podílet.

V rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006, jsme podali žádost o státní účelovou dotaci na MV ČR na vybudování skateparku. Souhlas se zapojením do programu a jeho realizací na území města schválila RM svým usnesením č. 541/2005 dne 20.12.2005. Projekt zpracovala manažerka prevence kriminality města Lovosice Kateřina Fílová, DiS, společně s paní Renátou Beranovou z odboru regionálního rozvoje a správy města. V měsíci březnu jsme obdrželi zprávu, že Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil poskytnutí této dotace našemu městu ve výši 773.000 Kč. V rozpočtu města je pak schválena částka 500.000 Kč na úpravu povrchů. Pro zájemce bude k dispozici mimo jiné rozjezdový bang s rádiusem, funbox s railem a boxy, skateboardový Campingový stůl s bangem, skateboardová lavice s bangem. Dále by zde měly být pinpongové stoly a basket koše. Skatepark by měl být veřejnosti k dispozici ještě v letošním roce.

Jaká je v Lovosicích situace mezi osobami ohroženými drogami? Vím, že občas se nějaké stříkačky v Lovosicích našly. V Litoměřicích funguje K-centrum (Město Lovosice na něj přispívá), v Lovosicích se předpokládá jeho vznik v roce 2010. Není to pozdě?

V této oblasti úzce spolupracujeme s K-centrem Litoměřice, které nám monitoruje a zajišťuje kontakt s terénem.

Vámi uváděnou informaci o vzniku K-centra v Lovosicích jsem nezaznamenala.

Zaujala mě myšlenka vydávat časopis pro děti a mládež, na němž se mají mladí lidé sami podílet. Nebude to ale snadné; ani do našeho listu nepřispívá dostatečný počet občanů a navíc si všechno píšeme sami doma, na vlastních počítačích. Částka 200 000,- Kč na tištěnou i elektronickou verzi je příliš nízká, i kdyby měl být časopis jen osmistránkový (pronájem místnosti, provoz počítače, sestavení čísla – zrcadlo bude muset dělat kvalifikovaný pracovník ve mzdě, tisk...). Vydavatelem bude zřejmě Dům dětí a mládeže; kdy se počítá s touto službou?

Tento cíl bude ještě podrobně rozpracován koordinační skupinou zabývající se dětmi a mládeží. Předběžně je v plánu využít pro tuto činnost prostory a technické vybavení DDM Elko, část technického zajištění bude řešena v rámci Městského úřadu (tisk a distribuce).

Do ohrožených skupin patří i národnostní a etnické menšiny. Neplánuje se v Lovosicích vytvoření Klubu národnostních menšin? Pokud je mi známo, existuje zde minorita romská, repatrianti z rumunského Banátu, bývalo zde uskupení Volyňských Čechů, pravděpodobně jsou v Lovosicích skupiny občanů německé či slovenské národnosti a poměrně vysoký počet vietnamských občanů. V návrhu komunitního plánování nejsou zahrnuti. Počítá se s Klubem alespoň výhledově?

Komunitní plánování je věc veřejná a nic tedy nebrání zástupcům národnostních menšin zapojit se do tohoto procesu.

Chcete na závěr vzkázat něco našim čtenářům?

Je škoda, že připomínku k návrhu 1. KPP podal pouze jeden občan. Všichni, kteří se podílíme na tvorbě 1. KPP doufáme, že až veřejnosti předložíme návrh 2. KPP, její účast na připomínkování bude větší.

Plán komunitního plánování byl předložen k diskusi široké veřejnosti. Zřejmě obsahuje plán všechny potřebné aktivity, když občané už nic dalšího nepožadují. Jen na nás všech záleží, zda finální verze bude dostatečně odpovídat potřebám občanů Města Lovosice. Finanční prostředky by měly být vynakládány jen na takové projekty, které občané města potřebují a naopak, potřebné činnosti by neměly chybět.

Za odpovědi děkuji všem třem zúčastněným, paní Evě Rudikové, paní Aleně Zelenkové a paní Renatě Beranové.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1