Lovosický dnešek

Červen 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Ušlechtilé hobby

Je nesporné, že zájem o včelaření provází lidstvo již desítky tisíc let. Zájem o včely začal daleko dříve než lidé začali pěstovat obílí a chovat dobytek. Člověk záhy poznal, že svoji obživu si může zpestřit sběrem medu a posléze začal využívat i ostatní včelí produkty. Hlavní význam chovu včel ale spočívá v působení ekologickém, v opylování kulturních i planě rostoucích květin a stromů. K rozhovoru jsem si tedy letos na jaře vybrala pana

Jana Masopusta

, předsedu okresní organizace Českého svazu včelařů v Litoměřicích. Pan Masopust sám včelaří asi 10 let a má 6 včelstev.

Jak dlouho je v Lovosicích základní organizace Českého svazu včelařů, které zahrnuje obce a kolik měla v roce 2005 členů?

V Lovosicích byla ZO ČSV dle záznamů v kronice založena v roce 1933. V současné době spadají pod lovosickou ZO obce Čížkovice, Sulejovice, Vchynice, Radostice, Siřejovice, Vrbičany, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem a samozřejmě včelstva jsou i na pozemcích Lovosic. Naše ZO má 38 členů, průměrný věk včelařů je 58,5 roku..

Kolik je na Lovosicku včelstev a kdo jich má nejvíc?

V celé ZO je chováno 221 včelstev, mimo obvod včelaří 2 členové (Teplá, Vojničky). 4 členové loni včelstva neměli, 17 včelařů chová do 5 včelstev, 11 členů má 6 – 10 včelstev, 3 mají 11 - 30 a přítel Pelikán chová 35 včelstev. (Douška: Včelaři se oslovují krásným slovem přítel.)

Dlouhá léta působí v Lovosicích také Žákovský včelařský kroužek. Kolik dětí do něj chodí? Kde mají včelstva?

Včelařský kroužek působí v Lovosicích nepřetržitě už 27. rok – dříve pod vedením přítele Antonína Moravce, nyní vede ZVK při DDM ELKO Lovosice již třetím rokem přítel Pelikán. Je to práce velice náročná a o to více si jí všichni vážíme.

Besedy na školách podle dohody s řediteli škol a učiteli v květnu a červnu provádí přítel Brož, mimo jiné nosí sebou prosklený úlek se včelami i matkou, což je pro děti zajímavá názorná ukázka, ale pro včely je to velice stresující situace. Při těchto besedách se zároveň zjišťují případní zájemci o členství v Žákovském včelařském kroužku od září po prázdninách. Letos chodí do kroužku 5 členů, chovají čtyři včelstva, která jsou umístěna na soukromé zahradě směrem na Vchynice za jabloňovým sadem. Členové našeho ŽVK se v soutěžích umisťují na předních místech i v rámci celé ČR – viz bratři Fibigrové v posledních letech.

Kde a kdy se zájemci-včelaři scházejí?

Výbor ZO ČSV je devítičlenný, RK má 5 členů, každá obec má svého včelařského důvěrníka – 9 osob, dva zástupce máme v OV Litoměřice, někteří členové mají více funkcí. Předsedou ZO ČSV v Lovosicích je přítel Jiří Vaněk z Vchynic, jednatelem přítel Alois Staněk ze Sulejovic a hospodářem jsem já. Schůzí je cca 10/rok, z toho 3 členské a scházíme se v DDM ELKO Lovosice dle plánu práce – půjčení místnosti nám umožňuje paní ředitelka Venuše Krčmářová, které za to patří náš dík.

Jedenkrát za rok – první sobotu v březnu - pořádáme již tradičně přednášku na odborné téma v klubovně Kulturního střediska Lovoš; zveme sem přední pracovníky a odborníky z Výzkumného ústavu včelařského z Dolu u Libčic nad Vltavou. Letos zde byl Ing. Dalibor Titěra CSc. s přednáškou na téma „Uplatnění poznatků chovatelství jako prostředek k úspěšnému chovu včel“. Tyto přednášky slouží ke zvýšení odborných i praktických znalostí včelařů a vždy se dozvíme mnoho nových poznatků z výzkumu i praxe. Přednáška je oznámena všem ZO v okrese Litoměřice a zváni jsou i ostatní občané – nevčelaři prostřednictvím tisku (lektoři k nám rádi jezdí i z důvodů dobré organizace, velké návštěvnosti a věcných dotazů a připomínek z řad posluchačů). Po skončení přednášky následuje krátká členská schůze, kde se seznámíme s výsledky vyšetření odebrané měli všech našich včelstev. Poté následuje případné jarní ošetření včel, letos jsme ošetřovali včelstva nátěrem plodu s následnou fumigací na 4 stanovištích. V prosinci jsme likvidovali divoké včelstvo ve stromě na místním hřbitově. Divoká včelstva mohou být zdrojem nákazy ostatní včelstev. Když si včelaři nejsou jisti původem roje, musí jej zlikvidovat kvůli nebezpečí rozšíření nákazy. Pokud odchytí roj hasiči, i ti jsou povinni tyto roje likvidovat dle zákona.

Je v Lovosicích prodejna včelařů (kde) a co všechno je tam k dostání?

Ano, v Lovosicích máme včelařskou prodejnu (je asi jediná v okrese Litoměřice) pana Lásky v ulici Žižkova – proti věžovému domu – ve dvoře; otevřena je ve středu a zájemci zde nakoupí veškerý včelařský materiál potřebný k chovu i s produkty včel. Med i vosk od nás včelařů pan Láska vykupuje. Na skladě je i medovina, svíčky atd. Naše základní organizace má v ulici Žižkova i vývěsní skříňku vedle zlatnictví, kde si zájemci mohou přečíst různé informace o včelách i o naší základní organizaci.

Co všechno dělá okresní organizace ČVS (třeba pro lovosické včelaře)?

Pod okresní výbor spadá 14 základních organizací okresu. V nich je přihlášeno 487 včelařů 5628 včelstvy, 10 neorganizovaných včelařů a 10 členů bez včelstev. Předsedou OV ČSV jsem byl zvolen loni v květnu na okresní konferenci, možná právě proto, že ZO ČSV Lovosice je jednou z nejaktivnějších a systematicky pracujících ZO v rámci okresního výboru. Přesto, že v samosprávě byly okresy zrušeny, včelaři v celé ČR zůstali u OV, které jsou blíže ZO a spolupráce s jednotlivými organizacemi je tedy nejlepším možným řešením. OV zajišťuje veškeré sumáře na léčiva pro ZO i nečleny ČSV. Všechny směrnice a nařízení jsou stavěny na stupnici chovatel – základní organizace, okresní výbor, ústřední výbor a to včetně vyřizování dotací, podpor, likvidace škod, atd. Jedenkrát za rok pořádá OV výjezdní zasedání na některou včelnici v okrese. Loni jsme pro velký zájem o návštěvu k příteli Táborskému do Lomu u Mostu pořádali autobusový zájezd dokonce dvakrát. Před 2 lety jsme byli na výstavě „Země živitelka“ v Českých Budějovicích se zastávkou u přítele Macha v Krušlově – fotografie mám k dispozici. On sám všechno vyřezával a mořil včelím voskem – unikátní věci, stojí to za vidění.

Na návrh ZO okresní výbor doporučuje udělení ocenění včelařům, což bohužel ZO využívají minimálně; podle mne by si tato ocenění zasloužilo o hodně více členů. Včelařství přírodě a společnosti dává daleko více než bere. Bez opylení nebude úroda, ale nebudou ani kytičky, stromy, tráva a ostatní rostliny.

Na závěr informaci: Nejlepší med koupíte vždy přímo u včelaře. Laciný med v marketech nebývá nejlepší kvality (někdy to zjistíte i z etikety – původ mimo EU apod.). Také bych chtěl poděkovat všem, kteří dle svých možností přispívají naší ZO, ale i ostatním včelařským ZO, protože chov včel a jejich chemické ošetřování na podzim je stále nákladnější a získání dotací z EU je stále obtížně dostupné. Poděkování patří i všem aktivním (i méně aktivním) členům. Vždyť každá zdravá včelka je přínosem pro všechny bez rozdílu politické i sociální příslušnosti.

Pravdou je, že včel si vážili ve všech dobách - například císařovna Marie Terezie poskytla českému včelařství zákonnou ochranu již tereziánským patentem z roku 1776. Doufejme, že včelky budou vesele bzučet v naší přírodě ještě mnohá staletí.

Panu Masopustovi děkuji za rozhovor a všem včelařům nejen v litoměřickém okrese přeji zdravá včelstva.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1