Lovosický dnešek

Červenec 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Na 5. zasedání Rady města dne 7.3.2006 byl na základě výběrového řízení do funkce vedoucího odboru regionálního rozvoje a správy města jmenován Ing. Martin Dlouhý z Prackovic nad Labem s platností od 13.3.2006. Sto dní pro jeho „hájení“ v nové funkci uplynulo v červnu. Nový vedoucí odboru se nám představil a odpověděl na několik otázek v rozhovoru měsíce.

Pane Dlouhý, jste novým člověkem na Městském úřadu v Lovosicích a nejste z Lovosic. Řadu let byla občany kritizovaná skutečnost, že vedoucí tak důležitého odboru, jakým odbor RRaSM je, není místní. Mohl byste nám o sobě a o svém vztahu k Lovosicím něco říci?

Nebydlím daleko od Lovosic, bydlím v Prackovicích nad Labem. Před několika desítkami let jsem do Lovosic chodil od 6. až do 8. třídy na 2. ZŠ.Absolvoval jsem zde i autoškolu. V Lovosicích a okolí jsem působil krátkou dobu také ve sportu. Hrál jsem fotbal. Prostředí Lovosic a okolí mi není neznámé. Odkud člověk je, není jistě hlavní parametr pro hodnocení, že bude nebo nebude mít kladný vztah k městu samému. Chci tím říci, že to je dáno člověkem takovým, jakým je, jeho přístupem k práci a odpovědností. Jsem přesvědčen, že není vůbec důležité odkud je.

K mému krátkému představení: Jsem absolventem Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, dnešní Technické univerzity. Před tím jsem navštěvoval Střední průmyslovou školu strojní v Ústí nad Labem. Jsem ženatý a mám dvě děti. Mé zájmy jsou rekreační sport, rád si čas od času zahraji volejbal. Věnuji se rodině a pracím kolem rodinného domku.

Odbor regionálního rozvoje a správy města, už podle názvu, má velice širokou působnost. Snad proto byl Váš post vedoucího odboru nazván „horké křeslo“. Máte na starosti doslova vše co se týká provozu města, realizace oprav, nových staveb i záměrů, které jsou třeba jen na papíře. K tomu máte na odboru 4 pracovníky, každého s jeho vlastní náplní práce. Patří pod Vaše řízení i komunální služby. Myslíte si, že počet pracovníků je k plnění tak náročných úkolů dostačující? Máte vlastní představu o tom, jaké by mělo být obsazení odboru co do počtu pracovníků a jejich odbornosti?

Pokud jde o „horké křeslo“ tak by tak horké nemuselo být. Je to především o schválených financích na jednotlivé akce v daném roce. Dále pak o prioritách jednotlivých akcí při jejich schvalování. Já osobně bych uvítal na řešení některých problémů, které jsou zde dnes a denně, nějaké provozní peníze. Jejich použití by bylo samozřejmě nutné dokladovat a zdůvodnit. Tyto prostředky zde prostě nejsou. Mnoho některých drobností, které je nutné řešit, zabírají čas a vyžadují velkou papírovou agendu. Myslím si také, že na to, aby byla naše práce prováděna v patřičné kvalitě, by bylo zapotřebí doplnit odbor o jednoho až dva zkušené stavaře. To proto, že převaha činností, administrativní práce i práce v terénu, je ze stavebního oboru. Tím nechci říci, že ti lidé, kteří zde jsou nemají zkušenosti. To vůbec ne. Ale tým je třeba rozšířit kvalitními lidmi tak, aby práce, které nás čekají, byly zvládnuty v reálném čase a patřičné kvalitě.Tento požadavek jsem již vznesl bohužel jsem zatím s rozšířením počtu pracovníků neuspěl.

K technickým službám, jak se zde tato skupina lidí nazývá, mám i já některé výhrady. Tyto záležitosti postupně řešíme. Na tuto skupinu lidí jsou i stížnosti občanů. Některé připomínky jsou oprávněné, některé ne. Jsou zde i pochvaly a uznání, především k jejich součinnosti při pořádání akcí, jako jsou čarodějnice, dny dětí a podobně. Uvítali bychom větší počet lidí, tzv. VPP z úřadu práce. V současné době jich není tolik, kolik bychom potřebovali. Také se tito lidé velmi často mění. Většina těchto pracovníků se zabývá úklidem města a udržováním pořádku.

Řada úkolů vyžaduje odborné rozhodování a spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu. Příprava projektů, jejich oponentura a posuzování, příprava akcí a výběrová řízení firem, kontrola kvality prováděné práce atd. To všechno by mělo být v náplni práce Vašeho odboru. Co byste chtěl a mohl zlepšit v činnosti vlastního odboru a co v součinnosti s ostatními odbory úřadu?

Náš odbor je odpovědný nejen za zpracování projektových dokumentů, za výběrová řízení, ale i potom za vlastní realizaci akcí, které se v daném roce konají a které jsou schváleny, některé Radou města a některé Zastupitelstvem, to podle své hodnoty. V mojí rozhodovací pravomoci toho v podstatě moc není. Já mohu řešit běžnou údržbu jen podle kapitol, které jsou schváleny rozpočtem. Stejně je tomu u všech akcí.

Ve spolupráci mezi jednotlivými odbory na Městském úřadu je, podle mého názoru, asi také co zlepšovat. Vždy jsou rezervy. Je to především o lidech. Jsem tu ale zatím krátkou dobu, abych mohl hodnotit.

Při vyřizování stížností občanů jsme odpovědni za to, aby bylo odpovězeno buď ústně nebo písemně do 60 dnů. Mnoho řešení těchto stížností, třeba i opakovaných, nezávisí na mně jako vedoucím odboru nebo na mých spolupracovnících. Je to otázka, která vždy začíná a končí u financí. Mnohdy je nám zde vyčítáno, že se investují prostředky do té či oné činnosti nebo nemovitosti. Finance rozděluje Zastupitelstvo ve schváleném rozpočtu města nebo rozpočtových změnách v průběhu roku. My některé stížnosti bohužel bez peněz řešit neumíme, ne že bychom nechtěli, jak je nám často vytýkáno.

V jakém stadiu je příprava bytové výstavby na Holoubkově? Je lokalita Vinný lis stále jako záměr pro budoucí individuální bytovou výstavbu?

V rozpočtu na rok 2006 je schváleno 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na zaměření stavebních parcel a zasíťování tohoto pozemku na úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení. U lokality Vinný lis se se záměrem výstavby rodinných domků stále uvažuje. Mělo by zde být kolem 50 stavebních parcel. Zpracování projektové dokumentace a zasíťování by mělo být provedeno podle požadavků jednotlivých zájemců. Pozemky by měly být připraveny podle jejich představ.

V loňském roce se uvažovalo o obnově povrchu vozovky v ulici Osvoboditelů od kostela až po kruhový objezd u Besedy. Pro nutné změny v projektu se od toho upustilo a dotace byla použita na jiné akce. Jak to vypadá letos?

V roce 2006 tato akce do schváleného rozpočtu města zařazená není. Projektová dokumentace je zpracovaná. Není mi známo, že by bylo požádáno o novou dotaci na realizaci.

Důležitou akcí pro letošní rok je rekonstrukce podchodu u Besedy. Jaká je konečná verze projektu a jaký je harmonogram realizace této akce?

Z předložených návrhů několika projektových kanceláří byl Radou města vybrán návrh projektové kanceláře AGN s.r.o. ing. arch. Nováka z Ústí nad Labem. V tomto návrhu je bezbariérový podchod zastřešen tak, aby, zejména v zimním období, byly schody a bezbariérové rampy chráněny před sněhem a námrazou. Jsou navržena i opatření, aby i při přívalovém dešti nedošlo k zatopení podchodu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Jakmile bude tato dokumentace připravená, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele této akce. V listopadu tohoto roku, po zprovoznění úseku dálnice D8 z Ústí nad Labem na státní hranici do Německé spolkové republiky, se enormně zvýší průjezd na komunikaci 1/30 nejen osobních automobilů ale i kamionů. Tato rekonstrukce je nutná a je projektovaná s bezbariérovým přístupem, protože dojde ke zrušení dvou přechodů. Zrušen bude přechod vedle podchodu i přechod u domu s pečovatelskou službou. Vlastní realizace rekonstrukce vychází zhruba na 3 až 4 měsíce. Je nutná velká kapacita peněz, ale i času, na přeložku všech sítí, které tudy vedou. Rekonstrukce by měla být hotová ještě na podzim tohoto roku. Přechody nelze odstranit do té doby, dokud nebude plně funkční podchod.

Je mnoho dalších témat k rozhovoru. Jistě od Vás budeme čerpat i další informace. Co chcete na závěr našeho povídání našim čtenářům říci?

O celé řadě témat by se nechalo diskutovat, probírat možnosti co by se dalo či nedalo udělat. Jedno z mnoha je znečištění města psími exkrementy. Chodí si stěžovat lidé, že se to neuklízí. My máme jednoho pracovníka, který se věnuje této činnosti neustále. Bohužel, nekázeň občanů vlastnící čtyřnohé miláčky je taková, že jsou znečištěná pískoviště a parky, mnohdy i chodníky. Město vypadá podle toho jak se občané nebo různé skupiny obyvatel k městu chovají.

Pokud někdo provádí např. rekonstrukci koupelny měl by tento vzniklý odpad prokazatelně zlikvidovat. Buďto má tento odpad odvézt firma, která rekonstrukci provádí, nebo majitel bytu na řádnou skládku. Dále je možné nechat odvézt odpad pracovníky technických služeb. V horším případě končí tento odpad u popelnic, nebo v okolí, kde se pak tvoří černé skládky, které pak následně musí naši pracovníci odstranit.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v práci mnoho úspěchů.

S Ing. Martinem Dlouhým rozmlouval Miroslav Hvorka.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1