Lovosický dnešek

Srpen 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Produkce odpadů je nedílnou a trvalou součástí lidské existence. Odpady vznikají například při podnikatelské činnosti, práci v domácí dílně či běžném provozu domácnosti. Společnost BEC odpady s.r.o. v Lovosicích odvoz odpadu a související služby poskytuje. O práci této firmy nám pár slov řekl jednatel společnosti Ing. Martin Hinterholzinger.

S činností Vaší společnosti se setkal a pravidelně setkává každý občan Lovosic již několik let, ale přesto, mohl byste našim čtenářům společnost BEC odpady s.r.o. představit? Jak dlouho společnost na trhu odpadového hospodářství existuje a odkdy působí v Lovosicích?

Společnost BEC odpady s.r.o. působí v oboru svozu, sběru, třídění, zhodnocení a odstraňování odpadů a dalších technických a ekologických služeb od roku 1996. Předmětné služby poskytuje Městu Lovosice od roku 1998. Kromě Lovosic zajišťujeme v současné době v úzké spolupráci s Podnikem technických služeb Lovosice s.r.o. nakládání s komunálními odpady pro další města a obce nejen v litoměřickém okrese, ale také v bývalých okresech Mělník, Česká Lípa, Teplice a Kladno. Stejný rozsah služeb poskytujeme rovněž pro průmyslové podniky, organizace a živnostníky. Společnost tak utváří a provozuje kompaktní integrovaný systém nakládání s odpady čítající cca 150.000 obyvatel.

Jinak platí, jak jste řekl. S naší společností přicházejí do kontaktu všichni občané města (pokud ovšem nakládají s odpady zákonným způsobem) již několik let, takže předpokládám, že už nás měli možnost poznat, zejména po té provozní stránce.

Zmínil jste celý systém nakládání s odpady. Co takový systém představuje, jaký rozsah služeb Vaše společnost poskytuje?

Společnost BEC odpady s.r.o. provádí odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu, dále nakládání s odpady živnostenskými a průmyslovými, odvoz a odstranění odpadů objemných a stavebních. Dále provozuje komplexní systém odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů a obalů a převzetí a odstranění nebezpečných podílů formou periodického mobilního sběru nebo stacionárních sběrných míst. Mobilní sběr je pro obce a města organizován zpravidla dvakrát ročně. Společnost také nabízí investiční, projekční i dodavatelské zabezpečení vybudování sběrných dvorů, včetně kvalifikovaného provozování těchto zařízení. Nedílnou součástí všech uvedených činností je vedení evidence nakládání s odpady a související administrativa v souladu s platnou legislativou.

Problematice třídění odpadů se budeme v našich novinách ještě podrobněji věnovat v připravovaném seriálu. Je to proto, že třídění odpadu je velice důležitá součást celého procesu likvidace pevných odpadů. Sdělte nám zatím několik základních informací, jak takové třídění odpadu probíhá třeba právě v Lovosicích.

Pro odkládání vytříděných složek z komunálního odpadu (zejména plasty, papír, sklo, nápojové kartony) slouží stanoviště osazená barevně rozlišenými kontejnery s pravidelným vyprazdňováním a odvozem vytříděného materiálu. Ve vybraných lokalitách města je od roku 2001 zaveden a úspěšně provozován systém třídění odpadu do plastových pytlů, také barevně rozlišených, které jsou v pravidelných intervalech odváženy přímo od jednotlivých nemovitostí. Tento systém je vhodný pro sběr papíru a plastů v lokalitách s převládající zástavbou rodinných domů.

Svoz odpadu, tzn. sběr pytlů, vyprázdnění popelnic či kontejnerů, je pouze začátek celého procesu. Co následuje?

Směsný komunální odpad a většina ostatních odpadů (např. objemný, uliční smetky, stavební suť) jsou odváženy k odstranění skládkováním. Využitelné složky domovního a živnostenského odpadu (obaly, sklo, papír, plasty, kovy) získané separovaným sběrem jsou dále zpracovávány v objektech společnosti, kde dochází k ručnímu a mechanizovanému dotřídění. V areálu, který má společnost k dispozici, je instalována výkonná moderní technologická linka pro třídění odpadů, jejíž zpracovatelská kapacita přesahuje potenciální produkci Litoměřicka. Dotříděním materiálu jsou získávány jednotlivé homogenní frakce zejména plastů a papíru roztříděné tak, aby vytříděná cenná surovina odpovídala svými parametry požadavkům odběratelů a představovala tak pro další zpracování cenný materiál.

Předpokládáte z Vašeho pohledu nějaký další vývoj či změny v oblasti nakládání s odpady?

Chceme i nadále věnovat intenzivní úsilí trvalému zvyšování kvality a rozšiřování sortimentu služeb, a to jak cestou investic do sběrných nádob, svozové techniky a technologií zpracování odpadů, tak i zvyšováním efektivity našich činností a soustředěností na spokojenost zákazníka. V souvislosti s legislativou chceme maximálně posilovat systémy třídění odpadů v obcích, neboť odstraňování odpadů skládkováním je významně finančně zatěžováno narůstajícími zákonnými poplatky. Naopak za vytříděné látkové složky z komunálního odpadu (plasty, papír, sklo) získává město finanční odměnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., tyto prostředky jsou určeny k využití v odpadovém hospodářství města (např. rozšíření hustoty sítě sběrných nádob).

Co byste našim čtenářům chtěl říct závěrem?

Přál bych si, aby byli naši zákazníci s poskytovanými službami spokojeni, aby se nebáli případných změn v odpadovém hospodářství a plně se zapojili do systému nakládání s komunálním odpadem ve městě, to především znamená, aby s odpady nakládali zákonným způsobem a beze zbytku využívali sítě stanovišť na tříděný odpad a mobilní sběry nebezpečných odpadů.

Děkuji za rozhovor a ve Vaší práci přeji mnoho úspěchů.

Miroslav Hvorka.

Našim čtenářům jsme s vedením společnosti BEC s.r.o. připravili seriál článků na pokračování, které se budou touto problematikou zabývat. První díl tohoto seriálu najdete již uvnitř tohoto čísla LD.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1