Lovosický dnešek

Listopad 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Od jara letošního roku má Městský úřad v Lovosicích obsazený velice významný post právníka úřadu. Do této doby zabezpečovala právní služby advokátní kancelář. Právníka MěÚ JUDr. Arnošta Prantla bychom tímto rozhovorem našim čtenářům rádi představili. Při této příležitosti jsme mu položili i několik otázek.

V úvodu našeho rozhovoru bych Vás poprosil o několik slov o sobě.

Narodil jsem se v Litoměřicích. Od narození jsem bydlel s rodiči a sourozenci v Lovosicích, kde jsem také absolvoval základní a střední školu. Právnické vzdělání jsem získal na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. Od roku 1971 bydlím v Ústí nad Labem, kde jsem působil v různých právnických a manažerských funkcích.

Jaké povinnosti spadají do Vaší působnosti?

K mým povinnostem patří zejména péče o základní právní záležitosti města, které vyplývají ze samostatné a z části i z přenesené působnosti, poskytovaní právních konzultací členům zastupitelstva a rady při plnění úkolů, kterými byli pověřeni při výkonu svojí funkce. Právník zastupuje město v soudních sporech, podílí se na přípravě dokumentů města s právní tematikou, zpracovává návrhy obchodních smluv, vyjadřuje se k návrhům smluv, které byly městu předloženy, poskytuje konzultace a právní pomoc odborům Městského úřadu a jejich zaměstnancům a plní další úkoly, které souvisejí s vedením a zabezpečováním právní agendy města.

Je možné Vašich služeb použít i pro rady občanům?

Právní pomoc občanům města neposkytuji, protože podle platné právní úpravy obsažené v zákoně o advokacii je poskytování těchto služeb svěřeno advokátům. Podle § 2 odst. 2, písm.b) uvedeného zákona mohu jako zaměstnanec poskytovat právní pomoc pouze svému zaměstnavateli, kterým je Městský úřad.

Město má mnoho dlužníků a značné pohledávky. Jaká opatření s Vaší pomocí budou provedena a jakým způsobem bude město pohledávky vymáhat?

V portfoliu města jsou v současné době pohledávky ve výši přesahující 10 mil. Kč. Rada města přijala opatření s cílem zkvalitnit správu pohledávek a zvýšit efektivitu jejich vymáhání. Tuto agendu bude administrativně zabezpečovat samostatný specialista. Z přijatých opatření bude v první řadě akcentován důraznější přístup městského úřadu k neplatičům, důsledné uplatňování a využívání všech právních prostředků, které vedou k včasnému zaplacení a k případnému nucenému vymožení dluhů. Větší pozornost než dosud bude věnována širšímu využití právních nástrojů ochrany pohledávek, které zejména v obchodních nebo občanskoprávních závazkových vztazích povedou dlužníky k tomu, aby včas a řádně plnili dohodnuté povinnosti a tak se vyhnuli sankcím spojeným např. se smluvní pokutou, poskytnutým ručením, uznáním dluhu, ztrátou výhody splátek apod.

Mezi občany je slyšet, že město prodává pozemky v průmyslových zónách nevýhodně a s malým ziskem. Můžete to komentovat? Jak se stanovuje cena pozemků?

Při uzavírání kupní smlouvy se cena zboží sjednává dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na principu nabídky a poptávky.Tato zásada platí i v případě prodeje pozemků. Na nabídku a poptávku po pozemcích přitom působí řada nejrůznějších faktorů, které ovlivňují výši kupní ceny. Proto podkladem pro stanovení konkrétní výše kupní ceny, za kterou město prodává pozemky v průmyslových zónách jsou posudky soudních znalců. V této souvislosti podotýkám, že o nakládání s obecním majetkem, tedy i o uzavírání kupních smluv o prodeji pozemků právnickým nebo fyzickým osobám rozhoduje zastupitelstvo města, které také v roce 1996 schválilo zásady převodu nemovitého majetku. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a každý občan má právo se těchto jednání osobně zúčastnit.

Od 1. ledna příštího roku platí zákon o střetu zájmů. Jaký postih hrozí funkcionáři obce za porušení tohoto zákona?

Zákon se vztahuje na veřejné funkcionáře, za které jsou považováni také dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstev obcí a krajů a dalších samosprávných územních celků, starostové obcí a členové rad obcí a krajů. Ke střetu osobních zájmů těchto funkcionářů se zájmem veřejným může dojít např. tehdy, když veřejný funkcionář využije svého postavení nebo pravomoci k získání určitého prospěchu nebo výhody pro sebe nebo pro jiného. Na ochranu veřejného zájmu zákon ukládá veřejným funkcionářům různá omezení a konkrétní právní povinnosti, např. povinnost podávat oznámení o majetku, o příjmech, darech a závazcích. O zaviněném porušení těchto povinností rozhodují soudy ve správním řízení, přičemž pravomocná rozhodnutí včetně jejich odůvodnění musejí být předepsaným způsobem zveřejněna po dobu 6ti měsíců.

Jakým způsobem je ve městě upraveno používání pozemků nebo chodníků k prezentaci výrobků a k poskytování služeb?

Každý kdo chce užívat místní komunikace nebo jiné veřejné prostranství ve městě za účelem podnikání např. použít část chodníku před vlastním domem nebo před prodejnou k prezentaci výrobků nebo poskytovaných služeb, k umísťování přenosných reklamních poutačů, provozovat stánkový prodej, zřídit venkovní restaurační sezení apod. musí nejprve získat povolení, které na podkladě písemné žádosti vydává silniční správní úřad městského úřadu. Povolení se vydává ve správním řízení formou rozhodnutí na dobu určitou a je zpoplatněno místním poplatkem za užívání veřejného prostranství. Je třeba upozornit, že každá žádost musí být doložena souhlasem vlastníka nebo správce příslušné komunikace, příp. orgánem Policie ČR. Bez tohoto souhlasu nelze zábor veřejného prostranství povolit. Užívání těchto prostor bez povolení je nezákonné a může být kvalifikováno a postiženo jako přestupek.

Ještě otázka na závěr: Jaké úkoly Vás čekají v nejbližším období?

V první řadě spolupráce s věcně příslušnými odbory při zavádění nového systému správy pohledávek a jejich vymáhání, účast na jednáních, která jsou v současné době vedena s potencionálními investory o koupi pozemků v průmyslové zóně a následné zpracování kupních smluv, spolupráce při pracích na teplofikaci města, na aktualizaci pracovního řádu MěÚ, kterou si vyžádala rozsáhlá novelizace zákoníku práce a další.

Přeji mnoho úspěchu ve Vaší práci.

Rozhovor připravil Miroslav Hvorka.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1