Lovosický dnešek

Únor 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Škola s čestným názvem po prvním řediteli

V padesátých a šedesátých letech vzrostl počet obyvatel města a také počet žáků základních škol, které v této době musely organizovat střídavé vyučování. Proto byla 10.12.1958 zahájena stavba nové školy se sedmnácti třídami. Typový projekt upravil architekt Wieden z Třebenic a provedení bylo svěřeno Pozemním stavbám n.p. Lovosice. Plán dokončení byl stanoven na 31.12.1959, práce se však zpozdily, a proto byla nová škola otevřena až 1.9.1960. Před školní budovou se tehdy konala slavnost, které předcházel průvod městem za účasti žáků, rodičů a hostů. Prvním ředitelem se stal pan Antonín Barák.

Při oslavách 40. výročí otevření školy v říjnu 2000 si pedagogický sbor vytýčil cíl, školu nově pojmenovat po bývalém řediteli školy, čestném občanu města Lovosice, panu Antonínu Barákovi. Pro používání čestného názvu musela škola získat souhlas od všech zainteresovaných institucí (a že jich není právě málo); ten došel před koncem školního roku 2000/2001 a škola má právo používat čestný název od 1.6.2001. Oficiálně nový název školy -Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích - vstoupil v platnost s novým školním rokem 2001/2002, dnem 1.9.2001.

Pět roků nese škola čestný název po svém prvním řediteli. Co všechno se od doby před více než 45 lety změnilo, a co je i nyní ve stádiu přeměn, nám přiblížila ředitelka školy, Mgr. Marie Pelikánová.

Paní ředitelko, představte se, prosím, našim čtenářům.

Dětství a mládí jsem prožila v Dřemčicích u Třebívlic, kde jsem také navštěvovala základní školu. Poté jsem studovala na Střední pedagogické škole v Litoměřicích a po maturitě na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem – obor učitelství pro 6. – 9. ročník, aprobace český jazyk – dějepis. Tři roky jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole a od roku 1975 jako učitelka na základní škole. V roce 1972 jsem se provdala a v roce 1974 přestěhovala do Lovosic, kde bydlím dodnes. Mám 2 dospělé děti. Na Základní škole A. Baráka v Lovosicích pracuji od roku 1981 a od roku 2000 jsem na této škole ředitelkou.

Každá lovosická škola je něčím charakteristická – ZŠ Antonína Baráka je škola s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Jak k tomu došlo?

Specifikem naší školy je její sportovní zaměření. Od 1. 9. 1999 byla naše škola zařazena do projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd na ZŠ“, podepsali jsme trojstrannou smlouvu mezi Českým svazem házené, klubem házené v Lovosicích a školou, tuto smlouvu každoročně obnovujeme. S účinností od 1. 9. 2005 jsme stejné zařazení a smlouvy obdrželi i pro zaměření na basketbal pro dívky. Od 6. do 9. třídy proto zavádíme vždy jednu třídu s rozšířenou výuku TV. To znamená, že žáci těchto tříd (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají místo běžných dvou hodin tělesné výchovy hodin pět, chlapci se zaměřují na házenou, děvčata na basketbal. U chlapců je v posledních letech zájem veliký – takže si můžeme vybírat, u dívek zatím průměrný.

Tito žáci patří mezi nejlepší reprezentanty školy v oblasti sportů. Svědčí o tom četné úspěchy mladších i starších žáků a to nejen v házené a basketbalu. Nejvyšších úspěchů dosáhli mladší žáci v házené – získali 1. místo v Severočeské lize a 8. místo v ČR, podobně i starší žáci 1. místo v Severočeské lize. V soutěžích Euroregionu dosahují již po několik let nejvyšších umístění. Podobně tak i v celostátních soutěžích v házené žáků, např. v Kobylisy cupu 2. místo, v Prague handball cupu účast ve čtvrtfinále. Právem jsme na úspěchy našich žáků hrdí. Dělají čest nejen škole, ale i městu.

Jaký připravujete školní vzdělávací program?

Nový školský zákon a rozhodnutí vlády nám uložily náročný úkol. Všechny základní školy v ČR pracují na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který vypracovalo MŠMT a Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako předlohu pro práci škol. Je to veliká změna v dosavadní praxi škol a klade veliké nároky na všechny pedagogické pracovníky. A to nejen nároky časové, ale především odborné. Všichni učitelé se proto v posledních dvou letech pečlivě připravovali na mnoha odborných seminářích i vlastním samostudiem. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o stovky hodin práce.

Vlastní ŠVP nastartují všechny ZŠ, tedy i naše, 1. 9. 2007. Cílem ŠVP je především „napasovat“ vlastní vzdělávací program na konkrétní podmínky školy. My jsme se po mnoha diskuzích v pedagogickém sboru i s rodiči (2x dotazníkové šetření) rozhodli, že prioritou naší školy i nadále zůstane sport. Další prioritou bude výuka jazyků a informatiky. Především rodiče vybrali výuku cizích jazyků jako nejvíce potřebnou, a proto zařazujeme v našem programu výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku. Noví prvňáčci, kteří nastoupí 1. 9. 2007 na naší školu, budou mít hodinu anglického jazyka již jako povinný předmět. 1. 9. 2007 tak končí období, kdy si školy vybíraly ze čtyř státem schválených učebních programů a nastává nové období vlastních školních vzdělávacích programů.

Jaké okruhy mimoškolní činnosti naleznou děti v družině?

Na naší škole působí 2 oddělení školní družiny pro žáky 1. stupně. Součástí činnosti ŠD je i zájmová činnost, na kterou mohou docházet i žáci z 2. stupně. V letošním roce pracují 2 kroužky počítačové, 1 sportovní, 1 flétnový, 1, keramický a 1 kroužek dovedných rukou. Všechny kroužky se pravidelně představují svou tvorbou na jarních a vánočních výstavkách žákovských prací. Vedle mimoškolní činnosti ve školní družině, pracují ve škole další kroužky, které vedou pedagogičtí pracovníci školy. Jsou to internetový, zdravotnický, chemický, přírodovědný, knihovnický, recitační, a několik jazykových (Aj, Nj). Vyzdvihnout bych ještě chtěla vydávání školního časopisu, které má na naší škole mnohaletou tradici. Nejprve nesl název Trojka, v současnosti je již pátým rokem vydáván pod názvem Talisman. Sestavují ho sami žáci, kteří pracují pod vedením paní učitelky Ptáčkové s velkým nadšením. Časopis obsahuje stálé rubriky jako např. zajímavosti ze světa lidí a zvířat, vaříme, tip na výlet, prověř si své znalosti, úspěchy žáků a pravidelně také dotazník pro jednoho z učitelů školy. Žáci časopis téměř samostatně sestavují, ale i prodávají a učí se tak i hospodařit s penězi. V našem časopise cenzura neexistuje, vydáváme vše, co žáci připraví. Paní učitelka provádí jen kontrolu pravopisných chyb. Nutno ještě dodat, že o časopis je velký zájem a mnohdy děláme i dotisky.

Jakých soutěží a olympiád se žáci školy v poslední době zúčastňují?

Velmi dobrých úspěchů dosahuje škola ve vědomostních soutěžích – olympiádách, kde se naši žáci pravidelně umísťují na předních místech (viz. výroční zpráva na www.zsabaraka.net). Nejvíce si ceníme úspěchů v jazykových soutěžích. V loňském školním roce 5. a 6. místo v okrese. Další významné úspěchy jsme zaznamenali v přírodovědných soutěžích – 3x 1. místa a po dvou 2. a 3. místa. V jazykových soutěžích na počítačích, které pořádá naše škola, tradičně obsazujeme přední místa. Významné jsou úspěchy v recitaci, v roce 2006 získal náš recitační kolektiv 1. místo v okrese a reprezentoval v kraji, v jednotlivcích jedna žákyně postoupila do krajského kola. Ve sportovních soutěžích si vedeme tradičně velmi dobře a získali jsme několik 1., 2. a 3. míst v jednotlivcích v atletice a v okresním měřítku získali mladší chlapci i mladší dívky v Poháru rozhlasu 2. místa v okrese. Mezi největší naše úspěchy patří účast v a ocenění v celostátní soutěži Svět očima dětí, kterou pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Po tři roky jsme se v této soutěži umístili na 1., 2. a 3. místech a naši žáci byli oceněni v Praze přímo ministrem vnitra.

Jako novum bylo zavedeno výstupní hodnocení (mně to jaksi vzdáleně připomíná bývalé posudky) - myslíte, že je to účelné? Mohou se k němu vyjádřit rodiče?

Výstupní hodnocení budeme provádět letos již druhým rokem. Vzhledem k tomu, že střední školy nejsou povinny přihlížet k tomuto hodnocení a každá škola ho posuzuje zcela individuálně, nepovažuji toto hodnocení za úplně nejlepší rozhodnutí. Rodiče se mohou k hodnocení vyjádřit a jejich vyjádření se stává přílohou výstupního hodnocení školy, nikterak však nemění vyjádření školy.

Pokračuje i v současnosti na Vaší škole „Adopce na dálku“?

Ve školním roce 2005/2006 z iniciativy děvčat tehdy z 8. třídy jsme na internetu vyhledali naše dítě k adopci. Volba padla na Silvinu Souzu z Indie, tehdy šestiletou holčičku, která sama o sobě vypovídala, že by se chtěla stát učitelkou. Již druhým rokem posíláme na její vzdělávání prostřednictvím Katolické charity v Hradci Králové peníze na její vzdělávání. Pravidelně třikrát v roce pořádáme finanční sbírku mezi žáky i pracovníky školy, která se stále setkává s velkou odezvou. Se Silvinou si také dopisujeme. Naši žáci posílají obrázky a krátké dopisy, stejně tak Silvina nám pravidelně píše o sobě, své rodině a poslala nám i výsledky své školní práce – své vysvědčení.

Je něco nového v „Projektovém vyučování“?

Součástí výuky na naší škole je již po několik let i projektové vyučování. Již třikrát jsme organizovali jarní jazykové kurzy pro nejlepší angličtináře a němčináře naší školy. V loňském školním roce se konaly na chatě Lužanka v Lužických horách v příhraniční oblasti, což umožnilo žákům navštívit nedaleké Německo a zvláště němčináři „tak naživo“ procvičili své znalosti z jazyka. Provedli jsme již i mnoho dalších úspěšných projektů jako Protikuřácký týden, Kytičkový týden, Den jara Evropy, Bitva u Lovosic, aj. Poslední jmenovaný projekt se setkal s velkým ohlasem u žáků a bylo využito oslav, které pořádalo město Lovosice. Prezentace výsledků projektu byla instalována v prostorách Městského úřadu v měsíci říjnu.

S probíhajícím projektem jsou zábavná odpoledne pro předškoláky. Každé pondělí až do 5. února mají možnost žáci předškolních oddělení mateřských škol navštívit naši školu a pod vedením zkušených učitelek poznávat prostředí a práci ve škole. Tato odpoledne navštěvuje zatím každé pondělí asi 20 předškoláků, chtěli bychom pozvat i další předškoláky k nám do školy. Můžete se přijít podívat kdykoli. Více najdete na www.zsabaraka.net.

Výuku zkvalitňujeme nejen zaváděním moderních vyučovacích metod, ale také důsledným zlepšováním vybavenosti školy. V tomto školním roce je to především nová interaktivní tabule určená k rozšíření vědomostí žáků i k modernizaci výuky ve škole.

Závěrem bych chtěla říci, že usilujeme hlavně o kvalitní výuku a vzdělávání žáků a v neposlední řadě i o vybudování příjemné a rodinné atmosféry v naší škole.

Lze říci, že dnešní vyučování může být pro žáky opravdu zajímavé (asi před 2 lety jsem ve Vaší škole zhlédla projektový den – Den Jara v Evropě, kdy děti procházely Lovosice a hledaly klady a nedostatky města – výsledky jejich práce byly imponující a i prezentace byla výborná). Doufejme, že žáky i jejich rodiče osloví také Váš nový „Školní vzdělávací program“ a že se podle něho bude učitelům dobře učit a pro žáky bude „Škola hrou“, jak si přál už Komenský. Věřme, že i pan ředitel Barák by byl spokojen.

Děkuji za rozhovor.

Eva Hozmanová, foto(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1