Lovosický dnešek

Duben 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

V rámci seriálu v němž vás seznamujeme s novými zastupiteli a radními jsme dnes oslovili pana Jana Jakuba, druhého místostarostu.

Jan Jakub

Povězte nám něco o sobě a cestě z Odboru dopravy k místu místostarosty.

Narodil jsem se v Litoměřicích a zhruba již 15 let žiji v Lovosicích. Jsem ženatý a s manželkou Olgou mám tři syny. V rozmezí let 1989 – 2003 jsem sloužil v řadách Policie České republiky (Pohotovostní motorizovaná jednotka Správy hl. m. Prahy, Dálniční oddělení Správy Středočeského kraje). Od roku 2003 působím na Městském úřadě V Lovosicích. Do konání komunálních voleb v roce 2006 jsem na odboru dopravy a silničního hospodářství zajišťoval agendy spojené s výkonem silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu a některé agendy související. Jsem členem poradního orgánu Rady města - Komise dopravy, životního prostředí a veřejného pořádku.

Rozhodnutí o aktivním zapojení se do přímé politiky předcházela důkladná a složitá osobní i rodinná rozvaha. Po vzniku reálné možnosti stát se jedním z místostarostů bylo třeba se vypořádat s otázkou nesnadné výchovy tří dětí ve spojení s časovou náročností, která výkon nové funkce doprovází. Rozhodování nebylo nikterak jednoduché. Na jedné straně stála rodina, děti či původní pracovní náplň, která mne vcelku bavila a naplňovala a na straně druhé pak zájem o věci veřejné. Nakonec však přislíbená podpora rodiny a chuť podílet se na správě věcí veřejných rozhodly.

Jaké jsou vaše hlavní úkoly, okruh odpovědnosti?

Úkoly a okruhy odpovědnosti byly dohodnuty a následně i odsouhlaseny zastupitelstvem města v tomto rozsahu:

  • odbor dopravy a silničního hospodářství (dopravní stavby, dopravní značení),
  • odbor životního prostředí,
  • odbor sociálních věcí a zdravotnictví + DPS (prevence kriminality, jednotlivé projekty a dotační tituly)
  • odbor školství, kultury, sportu a památkové péče + příspěvkové a neziskové organizace.

Máte za sebou prvních sto dní ve funkci - co na vás působí nejvíce ? Co vám dělá v práci největší starost a naopak: co pro vás bylo snadné a přirozené?

Musím připustit, že sto dní je opravdu hodně krátký časový úsek na to, abych se již stihl seznámit se všemi pracovními detaily, které s funkcí souvisí, avšak s pomocí zkušenějších kolegů pana Kulhánka, pana Johna, pana Kubíčka a ostatních členů Rady města se mi dosud daří, snad i úspěšně, pracovní povinnosti zvládat. Nejvíce na mě působí až neskutečně velké množství různých informací, údajů, široký a rozsáhlý záběr činností, kterými je nutné se zabývat, pracovat s nimi či je jen vyhodnocovat. Myslím, že vždy je největší starostí zajistit dostatek finančních prostředků na projekty, které budou odpovídat oprávněným potřebám a přáním občanů města. Naopak radost mám samozřejmě z každé dílčí realizované akce, byť třeba není velkého rozsahu, za kterou sklidíme poděkování.

Které zásadní práce, kroky a rozhodnutí jsou před vámi letos?

V tomto směru jistě neřeknu nic nového či zásadně odlišného od slov mých kolegů. Zcela jistě lze pro letošní rok vyzdvihnout záměr na vyhotovení Strategického plánu rozvoje města, který by měl být střednědobý a měl by překračovat jednotlivá volební období. Na prioritách a směrech rozvoje města v něm ukotvených se budou podílet ustanovené pracovní skupiny z řad široké veřejnosti. V případě přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury či z dalších jiných titulů bude jednou z priorit realizace „Rekonstrukce podchodu pod silnicí I /30“, ale také „Rekonstrukce a úprava ul. Siřejovická“. Dále pak např. zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulic Nádražní, Okružní, Obchodní a U Nadjezdu“ či „Rekonstrukce a úprava ul. Prokopa Holého“. Jistě nelze přehlédnout již reálně plánované prodeje pozemků v průmyslových zónách 1 a 2, které přinesou do městské pokladny nemalé příjmy. Tyto by měly být přednostně použity na financování příprav nových projektů a na nutné spoluúčasti při dotačních titulech, tedy na rozvoj města.

Co vnímáte jako prioritu vašeho snažení v celém funkčním období, čeho byste chtěl dosáhnout?

Pokusit se o postupné a ucelené rekonstrukce dopravní infrastruktury. To znamená, kromě výše uvedených lokalit, např. částečnou rekonstrukci a úpravu někdejšího průtahu městem, tj. ulic Terezínská, Kostelní a v závěru i ulice Osvoboditelů. Tyto úpravy by měly zajistit bezpečné přechody pro chodce, oddělit a jasně definovat prostory pro stání vozidel, celkově více zklidnit dopravu a zvýraznit intravilánový režim silničního provozu.

Jsou i věci a děje, které ve městě nevidíme rádi. Čemu byste naopak chtěl zamezit ?

Byl bych rád, kdyby se podařilo eliminovat velké množství dopravních přestupků na území města, které jsou často vnímány jako normální či běžný stav. Mezi ně patří například vysoká rychlost, parkování na a před přechody, v zatáčkách, v křižovatkách, na trávnících, nebo v rozporu s dopravním značením. Jednou z cest jsou již zmíněné stavební úpravy místních komunikací (zúžování, přesné vymezení a uspořádání) a druhou rozšiřování spolupráce s Policií České republiky, popřípadě i zřízení Městské policie.

Každému z dotázaných vždy dáváme prostor pro závěrečné slovo, věty. Co vzkážete Lovosičanům vy?

Lovosice jsou rázně se rozvíjejícím a moderním průmyslovým městem. Po období cíleného vytváření pracovních příležitostí přichází období, kdy je nutné upnout všechny síly na rozvoj bydlení či kultury. Proto bych rád požádal spoluobčany, aby se aktivně zapojili do procesů změn a pomohli utvářet naše společné místo pro život. Každý podnět či rada budou vítány. Věřím, že jsme úřadem moderním a otevřeným, kam je možné kdykoliv přijít pro radu, pomoc, ale kde lze také vznést kritiku či podat reálný podnět.

Pane Jakube, děkuji vám za rozhovor.

Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1