Lovosický dnešek

Červen 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Na základě výběrového řízení byl od 1.5.2007 jmenován do funkce nový tajemník MěÚ Lovosice. Pro mnohé to není osoba neznámá. Jako zastupitel působil ve vrcholném orgánu Města Lovosice 9 let. V posledních volbách, ve svém třetím volebním období, měl od občanů druhý největší počet volebních hlasů. Zastupitelstvem Města byl zvolen i do Rady Města, kde působil jeden rok. Novým tajemníkem MěÚ Lovosice, o kterém je řeč, byl jmenován Ing. Martin Burian. V nové funkci tajemníka úřadu jsme mu nedali mnoho času. Krátce po nástupu do funkce jsme ho požádali o rozhovor a položili několik otázek. Předpokládáme, že rozhovory na aktuální témata budou následovat a proto jen krátce.

Pane tajemníku Buriane, chtěli bychom Vás představit těm našim čtenářům, kteří Vás ještě neznají. Můžete nám říci něco o sobě a o Vašem vztahu k Lovosicím?

V Lovosicích žiji od svého narození a to v domě, který postavil ve 30. letech minulého století můj dědeček. Navštěvoval jsem zde základní školu, poté jsem studoval na SPŠ elektrotechnické v Ústí n.L. a na ČVUT v Praze. Lovosice a okolí se mi líbí, mám zde přátele a nechtěl bych žít jinde.

Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti. K mým koníčkům patří rekreační sport, hlavně lyžování, cyklistika a vodní sporty. Rád si přečtu pěknou knížku.

Při reorganizaci státní správy byly Lovosice ustanoveny obcí III. typu a model spojení úřadů státní správy s povinnostmi podle příslušných zákonů (stavební úřad, dopravní úřad vodoprávní úřad a další) s odbory Městského úřadu v samosprávě. Jsou zkušenosti z jiných obcí, že dochází ke křížení těchto povinností zejména tam, kde by měl příslušný úřad dávat závazná nařízení sám sobě nebo odborům svého úřadu. Zaměstnanci těchto úřadů jsou zároveň podřízenými MěÚ au nás v Lovosicích tedy i Vám. Je možné se v tomto modelu vyhnout střetu zájmů?

Státní správa a samospráva tvoří spolu veřejnou správu. V rámci přiblížení státní správy občanům byla přenesená působnost svěřena vytvořeným obcím III. typu na základě usnesení Parlamentu ČR. Tím došlo k výkonu státní správy a samosprávy v „jedné budově“. Základními dokumenty, kterými se obě složky veřejné správy řídí jsou ústava a dále Zákon obcích a Správní řád. Jelikož nikdo není neomylný, je v obou dokumentech upraven i proces kontroly a nápravy. V zákoně o obcích je to např. povinným zřízením kontrolního výboru. Ve správním řádu je hned několik opravných prostředků řádným prostředkem je odvolání, které mohou využívat tzv. účastníci řízení. Kromě toho v případě nezákonnosti může kdokoliv podat návrh na přezkum rozhodnutí a na obnovu řízení. Přezkum rozhodnutí provádí ve většině případů krajský úřad, popř. jiná složka státní správy, nikoliv MěÚ. Navíc správní řád hned ve svém úvodu ukládá správnímu orgánu dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Lze tedy říci, že pokud by pracovník správního orgánu vyhověl svému nadřízenému v rozporu s veřejným zájmem, dopustil by se nezákonnosti. A takové rozhodnutí nebo opatření by při využití opravných prostředků bylo snadno zrušitelné nadřízeným orgánem.

Ke konci minulého volebního období byl na MěÚ Lovosice proveden personální audit zhruba za 300 tis. Kč. Jeho zveřejněným výsledkem bylo, že je vše v pořádku. Podle názoru některých zastupitelů to byly vyhozené peníze. Bylo skutečně jen konstatováno, že jsme dobří a že nelze nic zlepšit? Můžete ve stručnosti výsledek tohoto auditu komentovat?

Nejprve bych chtěl upřesnit, že personální audit byl zpracován po dlouhých diskuzích na ZM, zpracovala ho firma PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. a nestál 300 tis., ale cca 256 tis. Kč. Tato firma byla vítězem výběrového řízení a kromě ceny pro ni hovořila skutečnost, že měla zkušenosti se zpracováním auditu pro mnoho jiných MěÚ. Audit obsahuje hodnocení jednotlivých odborů, jejich kladné i záporné stránky a doporučení. Některé návrhy a doporučení chci v budoucnu realizovat.

V poslední době došlo ke změnám ve funkcích vedoucích pracovníků dost důležitých odborů MěÚ, odboru majetkosprávního a ekonomického odboru. Jaký to může mít dopad na práci těchto odborů? V auditech je např. opakovaně kritizován nepořádek na bytovém odboru, zejména v souvislostí se špatně vedenou dokumentací od roku 2001 špatným předáním správy bytů. V této souvislosti se mluvilo účetní ztrátě ve výši zhruba 7,5 mil. Kč. Jak bude tato záležitost řešena?

Každá změna ve funkci řídícího pracovníka či dlouhodobá nepřítomnost vedoucího pracovníka přináší zvýšené nároky na zastupujícího či nového vedoucího i na celý odbor. Na majetkosprávním odboru se situace zkomplikovala ještě tím, že vedoucí, která zvítězila ve výběrovém řízení, je v déletrvající pracovní neschopnosti. Proto byla pověrená zastupováním ing. Markéta Povová z Odboru životního prostředí, které tímto přeji hodně úspěchů. Místo vedoucího ekonomického úseku se uvolní k 31.5.2007 a je vypsáno výběrové řízení.

O situaci na správě bytů několikrát jednalo ZM, usnesením 124/IV/2006 ze dne 20.9.2006 byla schválena účetní ztráta za r. 2005 ve výši 7,142 mil. Kč. V současné době probíhá audit hospodaření města Lovosice. Aktuální problémy, které se na majetkosprávním odboru vyskytují, budeme řešit a to především na základě výsledků přezkoumání auditora.

Je velice krátká doba na to, abych od Vás chtěl nějaké úvahy o možných změnách na MěÚ. Přesto, máte již nějakou představu o tom, co byste chtěl změnit nebo o co budete usilovat, aby se v práci úřadu změnilo?

Budu se snažit spolu s jednotlivými vedoucími, aby odbory pracovaly ke spokojenosti občanů, budu podporovat spolupráci a dobrou komunikaci mezi odbory. Jak jsem uvedl v odpovědi na předchozí otázku, chtěl bych realizovat některá doporučení z auditu, ale ponechte mi více času.

Poslední slovo máte Vy. Co byste si přál a nebo co chcete vzkázat našim čtenářům?

Pracovníkům MěÚ bych chtěl popřát hodně úspěchů v práci a občanům spokojenost se službami MěÚ. Zaměstnancům úřadu i občanům chci vzkázat, že se nevyhýbám jakékoliv diskuzi a mé dveře jsou pro všechny otevřené.

Děkuji Vám za čas, který jste nám věnoval. Věřím, že od Vás budeme čerpat informace o práci MěÚ Lovosice i v budoucnu.

Přejeme Ing. Martinu Burianovi ve funkci tajemníka MěÚ Lovosice pevné nervy a jen samé úspěchy.

Rozhovor připravil Miroslav Hvorka.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1