Lovosický dnešek

Listopad 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Rozhovor

S ekonomickým odborem občan přichází do styku v menší míře, než s jinými odbory MěÚ. Jeho práce je poměrně málo známá. Chceme to napravit naším rozhovorem.

K 30.6.2007 odešel z funkce vedoucího ekonomického odboru MěÚ Lovosice Jindřich Novák, MBA. Na základě výběrového řízení a na návrh tajemníka jmenovala RM dne 26.6.2007 od 1.7.2007 paní Ing. Dagmar Wágnerovou vedoucí ekonomického odboru. Není na městském úřadě tak docela neznámou osobou. Dá se říci, že jde o návrat do pracovního poměru na MěÚ a po devíti letech pokračování ve stejné funkci. Představujeme ji našim čtenářům a požádali jsme jí o odpověď na několika otázek.

Paní Wágnerová, v úvodu našich rozhovorů dáváme každému téměř shodnou otázku. Prosím, řeknete nám něco o sobě a o Vašem vztahu k Lovosicím?

Pocházím z nedalekých Sulejovic a do Lovosic jsem se přestěhovala po svatbě v roce 1979.

Jako dítě jsem s rodiči hodně cestovala, mimo jiné jsem strávila 4 roky na Kubě, kde otec pomáhal při rozjezdu výrobny kyseliny sírové. Já jsem tam navštěvovala 3 ročníky základní školy a pak 1. ročník gymnázia v Havaně. Ekonomické vzdělání jsem získala na SEŠ a poté na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. I když jsem poznala hodně cizích zemí, tak na okolí Lovosic s dominantním Lovošem nedám dopustit a těžko bych si zvykala žít jinde. Mám ráda zvířata, a to byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme si s manželem koupili starší domek ve čtvrti Nový Klapý, který v současné době rekonstruujeme pro nás a  naše dva neposedné ohaře, se kterými musíme denně běhat alespoň pod Lovoš. Jako dítě jsem ráda v létě plavala, potápěla se a v zimě lyžovala, ale v současné době mi práce na zahrádce u domku a venčení psů zabírá veškerý volný čas, takže jiné sporty kromě turistiky již neprovozuji.

Ve funkci vedoucí ekonomického odboru jste působila již v létech 1991 až 1998. Z této funkce jste byla tehdejší městskou radou odvolána a posléze byl s Vámi k 31.3.1998 rozvázán pracovní poměr „dohodou“. Váš současný návrat do této funkce vypovídá o tom, že tehdy asi nebylo vše v pořádku. Chcete to komentovat?

Myslím si, že nemá cenu se vracet k minulosti. Stručně řečeno – šlo o to, že jsem nesouhlasila s praktikami tehdejšího pana starosty a dávala jsem to veřejně najevo. Tak mu nezbylo nic jiného, než mě odvolat. Když se mi ale po letech naskytla možnost vrátit se na stejnou pozici, ani chvíli jsem neváhala, zda mám do výběrového řízení jít. Tato práce je různorodá, je to práce i s lidmi. Využiji zde i mé předchozí pracovní zkušenosti a hlavně mě tato činnost baví. V mém věku vím jistě, že nechci dělat něco, co mě nenaplňuje.

Co nám řeknete o práci Vašeho odboru? Kolik máte pracovníků a co všechno odbor vykonává?

Ekonomický odbor MěÚ má 7 pracovnic včetně vedoucí. Hlavní náplní našeho odboru je vést účetnictví úřadu a vše, co s tím souvisí, tj. provádět úhrady faktur, evidovat majetek města, kontrolovat pokladní hotovosti na ubytovnách, zajišťovat provedení převodních příkazů jiných odborů města – především sociálních dávek apod. Dále ekonomický odbor eviduje platby z pronajatých nebytových prostor města a přeúčtovává energie k těmto nájmům. Vydáváme povolení výherních hracích automatů a 50% z vybraných správních poplatků z těchto přístrojů odvádíme finančnímu úřadu. Zajišťujeme účetnictví mateřských škol a ELKA. Ve smyslu vyhlášky o místních poplatcích vedeme evidenci poplatků ze psů. Připravujeme materiály do rady města a zastupitelstva města co se týče návrhu rozpočtu, kontroly plnění rozpočtu, rozpočtových změn a ve spolupráci s ostatními odbory zajišťujeme podklady pro žádosti o nejrůznější dotace. Nově, v souvislosti s nárůstem neuhrazených pohledávek především z dopravních přestupků, byl ekonomický odbor od r. 2006 posílen o pracovnici, která vymáhá tyto pohledávky.

Jste ve funkci velice krátkou dobu na velké úvahy o tom, co si myslíte, že by se dalo změnit nebo zlepšit. Máte již o tom nějaké představy?

Co se týče ekonomického odboru, tak tam bych chtěla od nového roku začít pracovat v nové verzi účetního programu, který nám umožní snadněji získávat informace o účetních operacích. Tím, že nahradíme zastaralý účetní program v DOSu novým programem, sníží se chybovost při spárovávání plateb za veškeré pohledávky. Navíc plánujeme zakoupit ještě některé další moduly nového účetního programu jako např. modul pokladny a modul závazků a pohledávek, čímž se stávající účetní evidence více zpřehlední a zjednoduší.

V médiích je v současné době diskutovaná nespokojenost měst a obcí s tím, jak stát mezi ně rozděluje část výnosů z daní. Žádají spravedlivější novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Obce především poškozují skokové přechody počtu obyvatel pod určitou hranici (100 tis. 50 tis. 10 tis. apod.). Můžete uvést konkrétní částku, o kterou Lovosice přicházejí při nesplnění hranice počtu obyvatel nad 10 tis.? Druhou závažnou věcí je neustálý rozpor v počtu obyvatel podle evidence Českého statistického úřadu (ČSÚ) a centrální evidence Ministerstva vnitra ČR. Podle evidence ČSÚ se určuje podíl jednotlivých obcí na procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, druhá evidence, kterou vede i MěÚ Lovosice, by byla pro výpočet podílu příznivější. Podle jakého počtu obyvatel v Lovosicích byla pro rok 2007 částka vypočtena (skutečné číslo), v jaké výši byla přidělena (skutečné číslo) a kde se tato částka ve schváleném rozpočtu města objevuje? Podle mých informací z KÚ Ústí nad Labem, podle evidence loňského roku to bylo pro rok 2007 zhruba 60 mil Kč.

Mně osobně to vadí také, a proto jsem ráda, že vláda v současné době tuto novelu zákona o rozpočtovém určení daní projednává. Při stávající legislativě dostane město Lovosice, na základě procentního podílu obce na výnosu daní o cca 8 mil. Kč méně oproti městu, které tuto hranici 10. tis. obyvatel těsně překročilo.

Další problematickou otázkou je počet obyvatel obce, podle kterého se následně vypočte procentuelní podíl obce na výnosu daní. Snažila jsem se získat odpověď na tuto otázku a zjistila jsem, že základní příčina rozdílů v počtech obyvatel obcí uváděné ČSÚ a centrální evidencí MV ČR spočívá v metodice. Na rozdíl od MVČR nemá ČSÚ žádnou evidenci obyvatel a údaje zjišťuje jen na základě výsledků sčítání lidu. Tyto údaje jsou upravovány o počty narozených a zemřelých dle hlášení matričních úřadů a také o počty přistěhovalých a vystěhovalých přebíraných z MV ČR. Bilance ČSÚ ani evidence obyvatel MV nebyly vytvořeny kvůli zákonu č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ale naprosto z jiných důvodů. Pro potřeby tohoto zákona se muselo z dostupných zdrojů vybrat ten nejvhodnější a tím byla zvolena bilance ČSÚ. Východiskem by mohlo být zavedení pojmu tzv. „fakticky bydlící“ obyvatelstvo, tj. evidence obyvatel bez občanů dlouhodobě se zdržujících v cizině, do evidence MV. Takovéto údaje by byly zřejmě nejkvalitnější. Na základě výše zmíněného má Město Lovosice pro rok 2007 přidělen procentuelní podíl obce na výnosu daní podle počtu obyvatel ČSÚ k 1.1.2007 a to pro 8.905 obyvatel (viz vyhláška č.232/2007 Sb.).

Vaše informace o přidělené částce v absolutní hodnotě jsou správné, v letošním roce bychom měli obdržet 60,9 mil. Kč na těchto daních. Přesnou sumu obdržených daní budeme ale vědět až koncem roku vzhledem k tomu, že platby probíhají tak, že dostáváme měsíčně prostřednictvím Finančního úřadu v Libochovicích zálohové platby těchto daní a v měsíci prosinci by se měla tato částka dorovnat podle toho, jak se tyto daně v celostátním měřítku naplní. V rozpočtu města naleznete tyto platby v příjmové části mezi přijmy, které nepodléhají funkčnímu třídění a jedná se o položky označené 11xx podle konkrétní daně.

Důležitým ukazatelem je celostátně sledovaná zadluženost obcí. Jak jsou na tom Lovosice? A když už jsme u dluhů: Kolik dluží občané městu např. v nájemném?

Město Lovosice má v letošním roce výši zadluženosti vzhledem k rozpočtu cca 15 %, což je spíše pod hranicí přiměřené zadluženosti obce. Maximální % zadluženosti obcí lze těžko stanovit, vždy záleží na konkrétních podmínkách v té dané obci. Co se týče kolik dluží občané městu na nájemném, tak k 30.6. 2007 činila výše dluhu na nájemném z bytových jednotek včetně služeb cca 7,2 mil.Kč. K této částce se váže penále ve výši 56,1 mil. Kč.

Na tomto místě bych chtěla využít možnosti připomenout občanům, že zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 13.9.2007 usnesením č. 118/IV/2007 postup vymáhání poplatku z prodlení dlužného nájemného z bytových jednotek takový, že když dlužník v období od 14.9.2007 do 31.12.2007 uhradí dlužné nájemné včetně dluhu na službách nebo sepíše splátkový kalendář (minimální měsíční splátka činí 500,- Kč), tak se dotyčnému odpustí penále z prodlení, což může být i osminásobek dlužné částky!

Vaše přání do budoucna? Chcete něco vzkázat našim čtenářům? (volné téma na závěr rozhovoru, téma si můžete zvolit sama, otázka bude přizpůsobena odpovědi).

Chtěla bych pomoci občanům města alespoň v tom, že začátkem roku 2008 vyzvednu na finančním úřadu platné formuláře pro daňová přiznání a nechám je na informačním středisku, abych tak některým daňovým poplatníkům ušetřila zbytečnou cestu na finanční úřad, který v našem městě není.

Přejeme paní Wágnerové ve funkci a nejen v ní mnoho úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Rozhovor připravil

Miroslav Hvorka

Ještě na závěr: Vše, co se v našem městě děje, nějak souvisí s financemi. Ať už soukromými, nebo obecními. Právě o těchto obecních finančních prostředcích, které jsou každým rokem schvalovány Zastupitelstvem v městském rozpočtu, bychom chtěli v několika článcích našich novin podat podrobnější informace. Odkud peníze do městské pokladny přicházejí a kam podle rozpočtu jdou, jaké jsou vyhlídky do budoucna. Je všeobecně známo, že jich je na rozdávání čím dál méně, protože máme čím dál méně z obecního majetku co prodávat. Stále více jsme ve svých záměrech závislí na dotacích. Jak na tom jsme v současné době a co nás čeká nám může říci osoba nejpovolanější – vedoucí ekonomického odboru MěÚ v Lovosicích Ing. Dagmar Wágnerová. Požádali jsme o sérii článků v následujících vydáních Lovosického dneška, které by měly být průvodcem po jednotlivých kapitolách městského rozpočtu příjmů i vydání a komentářem k nim. Příště tedy: „Příjmy do městského rozpočtu“.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1