Lovosický dnešek

Prosinec 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Požární stanice Lovosice má nového velitele

Koncem května jsme se v našem měsíčníku rozloučili s dlouholetým velitelem Požární stanice Lovosice, nadporučíkem Václavem Domalípem. Na jeho místo nastoupil npor. Bc. Pavel Faltys z Třebenic. Požární stanice Lovosice je dosud umístěna v budově požární stanice v Litoměřicích, ale všichni doufáme, že už brzy dojde k výstavbě nové budovy Požární stanice v Lovosicích ve spolupráci Městského úřadu s Ředitelstvím silnic a dálnic jako sdružené investice. Abychom seznámili naše čtenáře s novým velitelem, položili jsme mu několik otázek.

Pane veliteli, představte se prosím našim čtenářům.

Narodil jsem se v Meziboří u Litvínova, nyní ale už několik let bydlím v Třebenicích. Na Policejní akademii České republiky v Praze jsem vystudoval bakalářský studijní program Krizový management pro státní správu a samosprávu. Asi tři čtvrti roku jsem po ukončení střední školy pracoval pro akciovou společnost Chemopetrol v Litvínově. Jsem ženatý, manželka se jmenuje Kateřina a pochází z Třebenic; máme čtyřletého syna Adama. Nyní pracuji v Hasičském záchranném sboru Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, jako velitel Požární stanice Lovosice. (Pozn.: Pan velitel se o své nové bydliště zajímá, byl v komunálních volbách 2006 zvolen zastupitelem za Město Třebenice.

Mohl byste našim čtenářům přiblížit, jaký je rozsah činnosti hasičů ve Vaší sféře působnosti?

V současné době je to vlastně od likvidace požárů přes dopravní nehody po technické pomoci veškerého druhu (třeba i otevření zabouchnutého bytu nebo likvidace sršního hnízda). Také poskytujeme předlékařskou zdravotní pomoc.

Kolik je v lovosické stanici zaměstnanců a kde jste byli naposledy hasit? Zúčastňujete se také nějakých preventivních cvičení?

V současnosti slouží v lovosické požární stanici na třech směnách po pěti lidech. Poslední zásahy jsou většinou dopravní nehody, hlavně na silnici Lovosice-Ústí nad Labem, ale i jinde, u Třebívlic a Podsedic. Bohužel v poslední době jde i o nehody smrtelné. Každá směna musí provést každý rok jedno taktické nebo prověřovací cvičení. Cvičení provádí i hasičské sbory podniků, například a.s. Lovochemie; u posledního cvičení v Lovochemii byli členové PS Lovosice jako asistence. Další sbor dobrovolných hasičů podniku je ještě v OPAVII-LU, závod Deli.

Jaká je Vaše spolupráce s Policií ČR, Městským úřadem Lovosice a dalšími organizacemi?

Podle zákona o Integrované záchranné službě musí být zajištěna spolupráce mezi záchrannými, pohotovostními a odbornými složkami státní správy a samosprávy. V rámci integrovaného záchranného systému spolupracují tři základní složky, jednoduše hasiči (hasiči z povolání i jednotky dobrovolných hasičů), zdravotnictví (zdravotní záchranná služba) a policisté. Z Městského úřadu je naším nejbližším spolupracovníkem Jaroslav Křivan, referent krizového řízení a obrany státu.

Jsou nějaké nové hasební prostředky, já pamatuji ještě pěnové a práškové hasící přístroje.

Pěnové hasící prostředky se používají i nadále. V Lovosicích je asi rok v provozu nová cisternová stříkačka SCANIA, která má dva vysokotlaky na rychlý zásah.

Provádí se určitě nějaké kontroly a preventivní akce, třeba ve školách?

To provádí jedna část Hasičského záchranného sboru, a to stavebně požární dozor. Provádějí preventivní prohlídky, zda právnické a fyzické osoby při své podnikatelské činnosti splňují normy a dodržují zákon. Oddělení stavební prevence zase plní úkoly vyplývající ze zákona o požární ochraně: vydává stanoviska k projektovým dokumentacím, zúčastňuje se územních a stavebních řízení a kolaudací. Členové požární stanice provádějí spíš jakousi osvětovou činnost, besedy a školení pro děti i dospělé, spojené i s prohlídkou hasičské techniky. Také se dětem vysvětlí, jak se mají při požáru chovat. Dospělým na besedách vysvětlujeme, jak škodlivé je vypalování trávy, třeba pro užitečný hmyz, přesto ale každý rok vyjíždíme ke zbytečným požárům.

Každý dotazovaný si může zvolit jedno téma sám – co byste si přál ve svém okolí zlepšit, co se vám líbí a nelíbí... Máte slovo...

Před nedávnem jsem převzal funkci a nyní bych hlavně chtěl navázat dobrou spolupráci s dobrovolnými hasiči v hasebním obvodu stanice Lovosice. (Pozn.: Přímo v Lovosicích sice žádny Sbor dobrovolných hasičů není, ale jsou v Lukavci, Čížkovicích, v Třebenicích, Chotiměři a některých dalších obcích.) A také bych si přál, aby co nejdříve byla v Lovosicích postavena Požární stanice.

Tak to bychom si asi přáli všichni. Myslím, ale, že se blýská na časy, v květnu byla na pozemku pro hasiče v cukrovaru dokončena plynová přípojka a v současnosti byly dokončeny práce na přípojkách pitné vody a kanalizační přípojky. Jejich kolaudace byla provedena dne 9.10.2007. Ještě je nutno provést elektropřipojení a také ho zkolaudovat. Tím bude zasíťování skončeno a pak může být parcela bezúplatně hasičům předána. Bude záležet jen na Ředitelství silnic a dálnic a Hasičském záchranném sboru, zda a kdy na výstavbu Hasičské stanice uvolní finanční prostředky. V Roudnici byla nová Hasičská stanice zprovozněna nedávno.

Panu veliteli děkuji za rozhovor a přeji co nejméně výjezdů k požárům i nehodám.

Eva Hozmanová

P.S. Má-li někdo hlubší zájem o historii a současnost požární ochrany, může navštívit stejnojmennou výstavu v  Oblastním muzeu v Mostě v ul. Československé armády, která se koná od 25. října do konce roku 2007.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1