Lovosický Dnešek

leden 2008 - strana 5

Městský úřad informuje

Czech POINT – nová služba obyvatelům

V souvislosti s otevřením Informačního střediska v opraveném objektu naproti MěÚ Lovosice dojde od 1.1.2008 k rozšíření služby pro obyvatele o tzv. Czech POINT. Tuto službu si budou moci občané vyžádat v podatelně MěÚ Lovosice. Podatelna bude od nového roku přemístěna do prostoru bývalého Informačního střediska na vstupu do budovy MěÚ.

Služba Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a od ledna 2008 i z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Czech POINT je již nyní na 61 obecních úřadech a 74 poštách. Od ledna 2008 pak bude síť rozšířena na 1300 matričních úřadů, krajské úřady a během roku také na 800 pracovišť České pošty, vybrané zastupitelské úřady a kanceláře Hospodářské komory. V rámci pilotního provozu Czech POINT v 37 obcích, který probíhal od 28.3. do 31.8.2007, byl zájem veřejnosti o tuto službu zřetelný - bylo vydáno přes 17 000 ověřených výstupů. V současné době zájem stále narůstá. Vzhledem k rychlému nárůstu počtu míst uvolnilo Ministerstvo vnitra České republiky prostředky na školení pracovníků jednotlivých úřadů zapojených do systému Czech POINT. Jen v listopadu 2007 prošlo školeními po celé České republice více než 700 účastníků, kteří budou jednotlivá místa Czech POINT obsluhovat. V prosinci 2007 se počítalo minimálně se stejným počtem vyškolených. V roce 2008 se rozroste agenda, kterou jednotlivá místa Czech POINT budou poskytovat. Zatímco v roce 2007 mohl občan zažádat o výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a o výpis ze živnostenského registru, v roce 2008 přibude možnost žádat o výpis z rejstříku trestů a počítá se i s možností výpisu z karty řidiče, tedy o možnost zjištění počtu bodů udělených za dopravní přestupky.

Podle nového zákona č. 269/2007 Sb., o správních poplatcích bude tato služba placená. Za první stranu výtisku požadované informace je stanovena platba 100 Kč, za každou další stranu 50 Kč. Obsluha vybere od žadatele správní poplatek a vytiskne certifikovaný soubor a ověřovací doložku. Svázáním všech listů, podpisem ověřovací doložky vzniká ověřený výstup, který se předá žadateli.

(hv)

Informace pro občany

Centrální školní jídelna Lovosice oznamuje

V důsledku rostoucích cen potravin,energií a ostatních služeb jsme nuceni přistoupit ke zvýšení ceny obědů a záloh na obědy od 1.1.2008 a to:

  • I. stupeň (žáci: 6 let) finanční hodnota oběda 15 Kč
  • I. stupeň(žáci 7 – 10 let)finanční hodnota oběda 16 Kč
  • II. stupeň (žáci 11 – 14 let) finanční hodnota oběda 19 Kč
  • III. stupeň (žáci a studenti 15 a více let) finanční hodnota oběda 21 Kč
  • dospělí školští pracovníci: cena dle smlouvy fin.hodnota oběda: 23 Kč, ostatní provozní náklady: 18,20 Kč, DPH ve výši 19 %, t. j. 7,80 Kč - celkem 49 Kč
  • Služba pro veřejnost: finanční hodnota oběda: 23 Kč, ostatní provozní náklady 19 Kč, DPH ve výši 19 % t. j. 8 Kč a tak celkem strávník zaplatí 50 Kč

Zálohy: slouží k vyrovnání případně vzniklého nedoplatku po ukončení stravování v CŠJv žádném případě neslouží neslouží k pokrytí rozdílů v hospodaření. Záloha bude majiteli účtu vrácena CŠJ po ukončení stravování. Platba přes banko účty - platba pozadu, za skutečně projedené obědy.

Výše zálohu školního stravování: žáci a studenti 800 Kč, klienti veřejného stravování 1200 Kč

Děkujeme za pochopení

B. Koutková, vedoucí jídelny

Co nového v Lovosicích

Rekonstrukce podchodu u Besedy se zpozdila

Před 35 lety, v roce 1972, se v rámci výstavby bytových jednotek postavil také podchod pod silnicí I/30 u Besedy. Podchod byl cca 4,8 m široký, 3 m vysoký a  35 m dlouhý. Sestupové schodiště bylo údajně upraveno pro jízdu s kočárky a ručními vozíky, ale dle mínění maminek se po něm jezdit dalo jen velmi nesnadno. Podchod měl být opraven již loni, dříve než byla dokončena dálnice D8 od hranic do Ústí nad Labem. Přestože Lovosice měly projekt i výběrovým řízením vybranou firmu (Insky s.r.o. Ústí nad Labem), pro nedostatek finančních prostředků se podchod v roce 2006 stavět nezačal. S jeho rekonstrukcí se začalo teprve v srpnu 2007. Na to, kdy bude hotov, jsme se zeptali místostarosty Vladimíra Johna.

V tomto roce se poněkud opožděně, ale přece začal rekonstruovat podchod u Besedy. Jedním z důvodů byl jeho neutěšený stav a nepřístupnost pro maminky s kočárky a zdravotně postižené občany, druhým velký nárůst automobilové dopravy z důvodu chybějícího úseku dálnice D8 Lovosice-Řehlovice. Původně měl být snad hotov v listopadu, ale nějak se to opozdilo. Jaký je v současnosti stav a kdy můžeme očekávat zprovoznění?

Zpoždění výstavby přechodu vzniklo z důvodu překládky veškerých sítí, které se v této lokalitě nachází. Největší problém nám způsobila přeložka plynu, protože Severočeská plynárenská a.s. nepovolila odpojit plynovod a připojení udělat jednorázově. Museli jsme vybudovat za 1 milion korun bypassy, které nahradily to, že plyn šel okolní cestou a plynové vedení bylo vyměněno. Toto nás zdrželo 3 měsíce. Teprve 26. listopadu bylo zprovozněno nové vedení plynu a probíhají betonáže přístupových ramp. Bohužel počasí v listopadu už vykazuje velké teplotní rozdíly a nejdůležitější práce, tj. zasklení střech a boků podchodových ramp, aby tam nepršelo a nepadal sníh, a nevznikalo náledí, nejdou při nízkých teplotách provádět. Firma, která to bude zasklívat, potřebuje mít stálé teploty nad 5 stupňů a nesmí být vyšší vlhkost, aby se skla dala přichytit a s přesností milimetru nasazovat na kovovou konstrukci. Takže, když nám počasí bude přát, měl by být podchod ukončen do 30 dubna 2008.

Říká se, že se má stěhovat stánek pana Turka u zastávky autobusů. Kam bude přemístěn a jaké budou další úpravy okolí podchodu?

Stánek bude přemístěn směrem k sídlišti do vzdálenosti asi 100 m a bude stát k sídlišti trochu bokem. Pro lidi se v podstatě nic nezmění, přístup bude stejný. Navrhli jsme to z důvodu, že podchod (tedy investice přes 20 milionů) bude vypadat krásně, bude hezky zasklen a přístupové rampy budou nově obloženy a bude tam i nová dlažba, tak aby tato nová lokalita byla vidět v celé kráse a architektonická vzhled podchodu nebyl ničím hyzděn. (Opravil se i areál Centrum.) Domníváme se, že pan architekt Novák navrhl podchod v takovém provedení, že bude jednou z našich ozdob a dominantou města Lovosic.

Stavbu provádí firma Insky z Ústí nad Labem a o prostředky na výstavbu se dělí Státní fond dopravní infrastruktury (12 milionů) a Město Lovosice. Kolik bude stavba stát?

Cena podchodu se pohybuje kolem 22 milionů, jenom přeložky sítí jsou v ceně 6 milionů korun. Zasklení příjezdových ramp pro cyklisty a chodce vychází na 5 milionů korun.

Bude zrušen přechod? Pokud ano, kdy se s tím počítá?

V současnosti jsme požádali o povolení prodloužení funkčnosti semaforu a přechodu u Besedy, právě z důvodu, že nebyla ukončena stavba podchodu u křižovatky Beseda. Tento přechod bude zrušen, až bude zkolaudován a zprovozněn podchod.

Doufejme, že bude brzy vhodné počasí a že dubnový termín bude dodržen. Občanům se bude nový podchod určitě líbit a lze předpokládat, že bude vhodný pro kočárky, cyklisty i lidi zdravotně postižené.

Panu místostarostovi děkuji za skutečně zajímavé podrobnosti ze stavby, problém s překládáním sítí musel být opravdu náročný.

Otázky připravila Eva Hozmanová

-

Evropská – nová ulice v Lovosicích

Na pozemcích bývalého cukrovaru v Lovosicích vznikne v krátké době nová ulice s názvem Evropská. Ulice bude vystavěna jako místní komunikace, která bude spojovat ulici Třebenickou a Siřejovickou. Územní rozhodnutí ke stavbě bylo vydáno a nabylo právní moci 18.8.2006. Projektantem je společnost Valbek, spol s r.o., středisko Ústí nad Labem. Z technické zprávy k projektu jsou naše informace.

Komunikace bude na ulici Třebenická připojena stykovou křižovatkou, na ulici Siřejovická v místě stykové křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha, která bude současně přestavěna na okružní křižovatku. Okružní křižovatka bude o jednopruhových vjezdech i okružním pásu s průměrem 28 m. Stavební objekt řeší z důvodu připojení čtvrtého ramene do stykové křižovatky ulic Siřejovická a Sv. Čecha a současně s obecným požadavkem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy přestavbu stykové křižovatky na okružní křižovatku s jednopruhovými vjezdy a výjezdy. U vnitřní strany okružního pásu bude zřízen částečně pojížděný dlážděný prstenec, který bude využíván pouze pro průjezd rozměrnějších vozidel. Navrhovaná rychlost pro pohyb vozidel v křižovatce byla stanovena na 30 km/hod. Šířka jednopruhového pásu je 6 m. Stávající ulice Třebenická a Siřejovická jsou zároveň průjezdnými úseky silnice III.tř. Stavba se zabývá pracemi souvisejícími s výstavbou nové místní komunikace, přestavbou stávající křižovatky a vyvolanými přeložkami komunikací pro pěší a inženýrských sítí. Objekt zahrnuje mýcení křovin v celém obvodu staveniště, které budou na staveništi spáleny. Dále budou v rámci objektu vykáceny stromy, včetně vytrhání pařezů. Jedná se o 12 ks. Vzrostlé zeleně. V rámci přestavby budou částečně upraveny ulice Siřejovická a Sv. Čecha do nové polohy, aby bylo dosaženo příznivějšího úhlu křížení. Součástí objektu je rovněž zrušení stávajícího vjezdu 1. Stavební a jeho náhrada za nový. Celková délka ulice Evropská je 200 m, celková šířka mezi obrubami je 8 m. V ploše za obrubou vpravo bude v celé délce vybudován chodník pro pěší v šířce 2 m. Všechny komunikace pro pěší budou opatřeny krytem ze zámkové dlažby. Zároveň bude upraveno a rozšířeno veřejné osvětlení. Po dokončení veškerých prací bude na ploše určené k výsadbám rozprostřena ornice.

Dle vyjádření MěÚ Lovosice a Oblastního muzea v Litoměřicích se plánovaná stavba nachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami a v archeologické oblasti první důležitosti, proto je nutné, aby při zemních pracích byl přítomen archeologický dozor.

Místostarosta Vladimír John nám sdělil podrobnosti k dotacím na tuto stavbu: „Projekt na Evropskou ulici je vypracován, je vydáno stavební povolení. V současné době se řeší otázka přeložení kabelů kolem kruhového objezdu u Četransu. Celková částka dotace je 21 mil. Kč i s DPH a spoluúčast města je 7 mil. Kč. Tato částka bude přesunuta z rozpočtu roku 2007 do rozpočtu 2008“. Svojí informaci dále doplnil. „Na Evropskou ulici bude navazovat jak ulice V zahrádkách, tak i ulice Siřejovická. Na kruhový objezd v Siřejovické ulici je zpracován projekt. Dotaci jsme nedostali. Řešíme spoluúčast investorů Flexfill, KosWire, Četransu a budeme ještě jednat s investorem na pozemek, který vlastní pan Lexa. Evropská ulice by mohla být vybudovaná v roce 2008. Na odkanalizování ulice V zahrádkách je rovněž zpracován projekt a tato ulice bude řešena zároveň s ulicí Evropskou. Ulice Siřejovická z financí investorů by měla být dokončena současně. V roce 2009 by měla být souvislá komunikace kolem Lidlu až na Siřejovickou hotová“.

V současné době tento prostor zatím nevypadá na novou ulici v hodnotě necelých 30 milionů Kč. Odklizením stavební sutě je již staveniště zhruba vymezeno. Přestavba křižovatky mezi ulicemi Siřejovická, ulicí Svatopluka Čecha a Evropskou na okružní křižovatku významným způsobem změní dopravní poměry na stávající křižovatce a vybudováním nové komunikace Evropské ulice zkrátí průjezdný úsek silnice po stávajících ulicích Siřejovická a Třebenická. Zlepší se komfort jízdy, doprava bude plynulejší, budou doplněny komunikace pro pěší, včetně bezbariérových přechodů pro chodce. Pohyb pěších bude zároveň bezpečnější.

Foto i text (hv)

Naši rodáci

Houslisté z Lovosic až na Tchajwanu

V době, kdy nám hrál v Lovosicích Pavel Šporcl, Česká filharmonie balila kufry a odlétala šířit slávu české hudby do Japonska a na ostrov Tchajwan. S filharmonií odlétali také dva houslisté původem z Lovosic. Pavel Arazim a Zdeněk Starý. Pavel Arazim hraje v ČF už třicet čtyři let, Zdeněk Starý více než deset let.

Česká filharmonie navštěvuje Japonsko a okolí každý rok. Japonci patří k velkým znalcům vážné hudby. Mladou generaci vedou k aktivní vážné hudbě už od dětství a dosahují vynikajících výsledků. V těchto končinách je téměř samozřejmostí, že vysokoškolsky vzdělané maminky zůstávají doma a netouží po kariéře. Dávají přednost výchově svých dětí. Dokonce se s nimi v počátcích věnují hudbě a učí se s nimi. Zdá se, že Japonsko se věnuje výchově budoucí generace mimořádně odpovědně.

Poslala jsem zprávu přes půl světa oběma houslistům, aby se na Tchajwanu vyfotografovali. Bohužel, můj nápad přišel příliš pozdě. Letadlo už je odnášelo zpět do republiky. Následovalo pět dní volna na to, aby se vyspali z časového posunu, který činí 7 hodin. Do uzávěrky tohoto čísla s nimi opravdu nebyla řeč.

/as/

-

Nezapomenutelný zážitek

V roce 1984, kdy dva desetiletí kluci – Pavel Šporcl z Českých Budějovic a Zdeněk Starý z Lovosic soutěžili na mezinárodní Kociánově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí, se tam objevil sedmiletý chlapec z Jugoslávie. Stefan Milenkovič. Přijel a stal se nejmladším laureátem této soutěže. Dodnes žádný jiný houslista nedosáhl v tak nízkém věku tohoto ocenění. Když dohrál svou skladbu, celý sál, v němž seděli učitelé houslí z celé Evropy, učitelé klavíru, ostatní soutěžící, rodiče a porota, vyskočili ze sedadel, křičeli jako na fotbale „bravo,“ tleskali, smáli se, plakali a objímali se. Dodnes mám tento zážitek v paměti. Takovou reakci vyvolal sedmiletý geniální houslista. V roce 2008 proběhne už 50. ročník této soutěže. Ale Stefan Milenkovič je pořád zatím jenom jeden. A já měla tu čest být u toho.

Život běžel dál, uteklo 24 let od tohoto zážitku a my máme možnost podívat se s odstupem času na osudy všech těchto nadějných muzikantů. Zatímco houslista Pavel Šporcl hrál na různých místech světa, v budově OSN i v Lovosicích, houslista Pavel Arazim (ročník 1948) z Lovosic byl první, kdo z našeho města pronikl do nejprestižnějšího hudebního tělesa v republice. Další houslista Zdeněk Starý (ročník 1974), ho jako zástupce další generace do České filharmonie následoval. Oba teď každoročně jezdí s ČF po celém světě a každý rok pravidelně do Japonska. Vynikající houslista Stefan Milenkovič z Jugoslávie mezitím prožil tu nejstrašnější zkušenost. Mezi svým čtrnáctým a dvaadvacátým rokem zažil v Jugoslávii válku tak strašnou, že vyděsila celý svět. I tak může vypadat nezapomenutelný zážitek.

/as/

-

Slavný houslista z Roudnice

je držitelem jednoho NEJ… a bylo by škoda se o něm nezmínit. Je to Pavel Eret (nar.1967) a roudničtí jsou na něj patřičně pyšní. On jediný se za 50. let trvání Kociánovy mezinárodní houslové soutěže stal jejím laureátem dvakrát. V roce 1982 a 1983, ve svých patnácti a šestnácti letech. Po absolvování vysoké hudební školy v Praze a po studiích ve Vídni působí hlavně v Japonsku. Říká, že s trochou nadsázky považuje Japonsko za svůj druhý domov. Rád se tam vrací, japonština je jeho koníčkem. Proto ho Japonci znají víc, než my. Nic to ale nemění na jeho velikém talentu.

/as/

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš