Lovosický Dnešek

červen 2008 - strana 2

Slovo starosty

Vandalství

Polámané, zlomené a v půli kmínku ukroucené mladé stromky na Osmičce, ukopané okapy i když jsou již dávno z plastu, pravidelný ranní nepořádek u laviček přesto že jsou u nich koše na odpadky, jsou smutná a stále dokola se opakující konstatování. Nechtěl jsem město prošpikované kamerami, nestál jsem příliš o městskou policii. Ať koná policie ČR. Pod tlakem stále se opakujících případů vandalství, zjevně občanů našeho města, jsem přistoupil na kamery a městskou policii. Uděláme MP takové podmínky, aby mohla, v dobré spolupráci s policií ČR, plnit své úkoly. Obávám se, že ani tato opatření situaci nevyřeší, nebudou samospasitelná. Bude třeba spolupráce všech občanů města s MěÚ a MP. Byl jsem upozorněný na skutečnost,že jsou města, kde za oznámení přestupků vandalů tak, aby jim mohli být jejich přestupky prokázané, vyplácejí finanční odměnu. Mluvil jsem o tom s několika občany města. Nemám rád donášení a všelijaká anonymní oznámení, těch jsem si přímo na svou osobu, opravdu užil. Když jsem takto argumentoval, odpověděli mi: „To není udávání, chráníme majetek města a tím náš majetek! Nesnášíme vandaly!“ Tak mi odpověděli mladí třicetiletí. Byl jsem rád za takovou odpověď. Opravdu jsem si ji nevymyslil! Navštívím starosty podobných měst, kde takový systém praktikují, seznámím se s výsledky jejich snažení a budu Vás všechny informovat. Ale pozor: „Každý tlak vzbuzuje protitlak.“ Když odešlu tento příspěvek panu Čampulkovi a on ho zveřejní, nebude to, jak se hezky česky říká kontraproduktivní? Nepřidá náš vandal na síle? Nedělejte například podchod hezký, stejně bude za chvíli zničený. Podobná smutná doporučení dostáváme poměrně často. Není dobré couvat, není možné uhýbat, ale jinak než společně s tímto problémem nehneme.

Vybíráme opravdu pečlivě městské strážníky. Vyhlásili jsme 2. kolo výběrového řízení. Je nutné, aby MP začala dobře a s dobrými strážníky. Spolupráce policie ČR, Městské policie a nás všech lovosických občanů bude pro zlepšení této situace u nás v Lovosicích nutná.

Také něco veselého: Hezkou dovolenou a senzační zážitky!

Děkuji

JanKulhánek

Zprávy z radnice

2. řádné zasedání Zastupitelstva města

se uskutečnilo dne 24.dubna 2008 za výjimečné účasti všech 25 konšelů a s perspektivou dlouhého jednání. Pouhý návrh usnesení byl předložen na devíti stranách a skutečně schůze trvala až do 10.15 hod. Nyní k vlastním projednávaným bodům:

Dotazy a návrhy občanů

 • Kdy budou upraveny chodníky v Novém Klapý? Je studie a předpokládá se dotace 24,5 milionů Kč. Realizace snad na podzim nebo nejpozději v příštím roce.
 • Kudy povede horkovod od kotelny ve Školní ulici a proč se mají kácet další stromy (56 ks)? Bude to součástí stavebního řízení, kdy budou osloveni účastníci. S kácením a výsadbou nových stromů je problém v tom, že za jeden poražený strom je určeno zasadit 6 nových a v Lovosicích už na ně není dost místa.
 • Zůstane přechod pro pěší se semafory i po dokončení podchodu? Ne, ihned bude zrušen a semafor demontován.
 • Kdo bude uklízet a chránit nový podchod? O úklid se postará město ale před vandaly ho musí ohlídat sami občané. Není přece možné budovat jen ošklivé ale „blbuvzdorné“ investice.
 • Proč se má stavět další hala na katastru Lovosic? Otázka bude zodpovězena v další části.

Multimodální logistické centrum Lovosice.

Ing. Hanuš Krejčí PhD, zastupující společnost HE REAVIS GROUP, představil záměr výstavby překladištní haly (42 000 m2) na pozemku cca 8 ha mezi tratí na Prahu a silnicí do Lukavce. Měla by se zde překládat t.zv. „bílá technika“ (ledničky, pračky a pod.) a další elektrotechnické zboží z vlaků (cca 4 - 6 denně) do kamionů k dalšímu rozvozu. Předložil hlukové studie, dle kterých je vzdálenost haly 650 m od Lovosic a 350 m od Lukavce dostatečná k přípustnému hlukovému zatížení. Jako přínos uvedl nahrazení části kamionové přepravy železnicí a zaměstnání cca 80 lidí. Proti tomuto záměru vystoupil pan Poborský s dalšími občany z Nového Klapý a pan Zemanec z Lukavce, kteří argumentovali zvýšenou prašností a možným překračováním hladiny hluku. Zástupci radnice odmítli nařčení z vyvolání tohoto záměru, protože se jedná o pozemky již dříve územním plánem určené pro průmyslovou výstavbu a v tomto případě vše závisí na stanovisku Ústeckého kraje. Podmínkou města je jen dodržení povolených limitů hluku a znečištění. ZM proto vzalo informaci na vědomí, v závěru jednání však odhlasovalo požadavek na vypracování studie EIA, která se obvykle takovýchto záměrů netýká.

Geotermální zdroj tepla pro vytápění města.

Zde byl vyslechnut příspěvek Ing. Vlastimila Myslila CSc. ze společnosti GEOTERM s.r.o. o současném stavu průzkumu získání geotermální energie. Podle pokusných 4 mělkých vrtů (200 - 300 m) z prosince loňského roku se ukazuje obdobná situace jako v Litoměřicích. Vzdálenost cca 10 km od litoměřických sond však neumožní přímou aplikaci a je nutné hloubit pokusný vrt i u nás. Uvažovaná lokalita je na jižním okraji Lovosic, aby byly co nejkratší trasy přívodu tepla. Počítá se s hloubkou 2000 - 3000 m, kde se očekává teplota cca 130 oC. Na základě uvedených informací pověřilo ZM odbory regionálního rozvoje, finanční a životního prostředí zajištěním vyhotovení studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy, studie vlivu na životní prostředí a následně i projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na komplex geotermálních vrtů, transformace a rozvodu tepla i výstavbu přidružené elektrárny.

Organizační záležitosti.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu tajemníka o plnění usnesení z minulých zasedání i zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. Rovněž také odstoupení paní Moniky Svobodové z funkce člena kontrolního výboru. Do tohoto výboru pak dovolilo nové dva členy, paní Mgr. Danu Deusovou a pana Stanislava Pecku.

ZM následně souhlasilo s tím, aby byl kontrolní výbor pověřen kontrolou následujících smluv a jejich dodatků:

 • Smlouva o dílo s firmou INSKY s.r.o. „Úprava podchodu U Besedy Lovosice.
 • Smlouva o dílo s fou TECHNOEXPORT a.s. na zpracování kompletní žádosti o dotaci z fondů EU na akci „Realizace energetických úspor v objektu mateřské školy v ul. Sady pionýrů“.
 • Smlouva o dílo s fou INSKY s.r.o. „Evropská ulice v Lovosicích“.

Finance

Zastupitelstvo schválilo vyplacení odměn neuvolněným zastupitelům v plné výši od 1.04.2008 dle současných předpisů. Schválilo též kupní smlouvu mezi Městem a Severočeskou vodárenskou společností a.s., kterou přebírá do svého majetku splaškovou kanalizaci V dalším pak bylo odsouhlaseno přijetí dotačních prostředků na následující akce:

 • „Václavská pouť Lovosice“ - 50 000 Kč.
 • Vyhotovení dokumentace na „Generel odvodnění města Lovosice“ - 343 140 Kč (obě akce z rozpočtu Ústeckého kraje).
 • „PZ Cukrovar Lovosice - Komunikace Evropská“ - 15 900 000 Kč (od Ministerstva průmyslu a obchodu).
 • Projekty „Městský kamerový dohlížecí systém“ a „Bezpečnost seniorů v domácnostech a okolí“ - 1 543 000 Kč (od Ministerstva vnitra).

Bouřlivá debata nastala nad záměrem vybudování lávky pro pěší podle železničního mostu mezi ulicemi Karla Maličkého a Tovární, kde bylo zažádáno o dotaci bez předchozího souhlasu Zastupitelstva. Nakonec ale byl i tento záměr schválen.

ZM pak vzalo na vědomí plnění rozpočtu za první čtvrtletí a schválilo první letošní rozpočtovou změnu tak, jak jsme ji představili v minulém čísle. Ukazuje se zde možnost navýšení rezervy.

Dalším sporným bodem bylo zamýšlené zvýšení daně z nemovitostí na dvojnásobek, i když pro rodinné domy a soukromé byty se jedná o přírůstky v řádu stokorun. Bylo oponováno, že by zde město „trestalo“ ty, kteří si své bydlení sami pořídili. Návrh byl proto zamítnut poměrem hlasů 8/15/2.

Horkovod z Lovochemie.

Tato záležitost patřila ještě do finanční kapitoly, ale svým významem tento rámec přesáhla. Jedná se zde o převedení otopu města z dnešních plynových kotelen na horkovod z Lovochemie do doby, než by bylo realizováno geotermální vytápění. Jádrem sporu bylo zvýšení původně uvažovaných 55 milionů investičních nákladů na 72 milionů. Důvodem byla volba modernější technologie s parametry horké vody 130/70 0C. Na uvedenou částku si město musí vzít úvěr na 10 - 15 let, za který bude ručit svým majetkem. Když byly znovu uvedeny výhody napojení na centrální zdroj a zaručeno, že město takovýto majetek má, bylo ručení městem schváleno, ovšem s podmínkou, že bude z tohoto závazku vyjmut bytový fond.

Další projednávané problémy.

Rozsah tohoto sdělení nám už neumožní popsat všech 28 bodů, týkajících se koupí a prodejů nemovitostí (z toho bylo 10 věcných břemen). Příště vás také budeme souhrnně informovat o situaci v DZCL, kde dochází k významným personálním změnám a zvláštní sdělení si rozhodně zaslouží ustanovení městské policie. Nakonec tedy ZM schválilo smlouvu o spolupráci mezi obcemi na zajištění osobní lodní dopravy z Roudnice do Ústí nad Labem.

JiH

Společenská kronika

Obliba jmen se časem vrací

V dávných časech nosili naši předkové jména převážně slovanská, některá byla ale původem řecká, hebrejská či latinská. Vznikala tedy jakási dvojjazyčnost – překladem řeckého Theofila byl latinský Amadeus, česky Bohumil. Někdy se z jednoho původního jméno vyvinula jména domácká, zkratková, která jsou ale dnes považována za běžná křestní jména. Příkladem může být Jitka (původně středověká Jutta, také Guta či Uta), vzniklá z hebrejské Judity, což znamenalo žena z Judeje. Z Judity pak vznikla Dita či Ditta (jaký problém měli v padesátých letech známí, kteří chtěli dcerušku pojmenovat Ditta a na matrice jim mermomocí vnucovali Editu nebo Juditu, v nejhorším Ditu, museli si přinést potvrzení z dánského velvyslanectví, že je to dánské křestní jméno).

Dnes je volba a zápis jmen do matriky usměrňována zákonem č. 301/2000 – podle něho nelze do matriky zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. V poslední době se rodiče snaží dětem vybírat jména netuctová; na jedné straně se vrací k jménům starším, Štěpánka, Viktorie, Agáta, Liběna či Gabriela, oblibě se ale těší i jména zcela moderní (Vanesa 2x, Sofie 1x, Amélie 1x – asi podle filmu Amélie z Montmartru). V Lovosicích byla v posledních 2 letech nejčastěji dávaná dívčí jména:

 1. Nela (Nella), Kristýna, Michaela,Tereza (Terezie, Teresa) – všechna jména 5x,
 2. Adéla, Barbora (Bára), Eliška, Veronika – 4x
 3. Anna, Aneta, Karolína, Kateřina, Natálie – 3x

Chlapečkové dostávali nejčastěji jména staročeská, ale vyskytl se též Nikolas, Eda, Samuel a Tadeáš.

 1. David, Lukáš - oba 7x
 2. Jakub 6x
 3. Matěj, Vojtěch 5x

V našem kraji loni vedla Adéla (2. Tereza, 3. Natálie) a Jakub (2. Jan, 3. Adam). Předloni v celém českém žebříčku bylo pořadí dívek: Tereza, Adéla, Kateřina, Natálie, Anna, Eliška, Karolína, Kristýna, Veronika, Lucie, ale o 5 let dříve bylo pořadí zcela jiné – Marie, Jana, Eva, Anna, Hana, Věra, Lenka, Alena, Jaroslava a Petra. V oblibě zůstala jen Anna.

V roce 2006 bylo pořadí chlapců v celé České republice: Jakub, Jan, Tomáš, Ondřej, Lukáš, David, Vojtěch, Adam, Martin, Matěj, v roce 2001 byl žebříček tento: Jiří, Jan, Josef, Petr, Jaroslav, Pavel, Miroslav, František, Martin, Zdeněk. Jan si udržel své 2. místo a mezi první desítkou zůstal ještě Martin. Móda je tedy i ve jménech značně proměnlivá.

Pro zajímavost uvedu republikové pořadí příjmení roku 2006, domnívám se, že obdobně tomu bude i v Lovosicích (možná s mírnými přesuny): Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák, Černý, Procházka, Kučera, Veselý, Horák, Němec.

Hz

Co se nám nelíbí

Vandalství nejhrubšího zrna

vandalstvi

V našich novinách často uveřejňujeme projevy vandalství v Lovosicích. Vandalský čin, o kterém píšeme dnes patří k těm nejhorším. Stále se opakující ničení nově vysázené městské zeleně v lesoparku Osmička dává i myšlenku, že jde o skupinu stále stejných vandalů, kteří si tímto ničením vybíjí svojí energii zřejmě důkladně posilněnou alkoholem. Pravděpodobně o sváteční noci z 8. na 9.5. tito ničitelé městské zeleně zlomením úplně zničili čtyři z osmi nových stromků u rybářských chatek na Osmičce. Stromky byly vysázeny v loňském roce v rámci renovace zeleně v této oddychové zóně města. Nejen hmotná škoda a znehodnocení práce jiných je důsledkem tohoto vandalství. Především je to hrubé pohrdání snahy lidí za zlepšení životního prostředí ve městě, které je již tak zatíženo stále se zhoršujícími limity, které toto životní prostředí určují.

Text a foto (hv)

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš