Lovosický Dnešek

červen 2008 - strana 4

Co nového v Lovosicích

Rezidence Orbis

Představujeme našim čtenářům nový návrh na postavení bytového domu na rohu Přívozní a Zámecké ulice. Dům má název Rezidence Orbis. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku k výstavbě 41 b. j. v této lokalitě podepsali 18.3.2008 předseda představenstva DZCL, a.s. Jiří Hauf a jednatel firmy Dr. Bernhard Steiner, s.r.o. z Prahy. Zahájení stavby bytového domu má být ještě v tomto roce.

Pozemky o celkové výměře 2756 m2 byly prodány za 2,4 mil. Kč. Ve smluvních podmínkách je zakotvena platba celé kupní ceny do 28.3.2008, zahájení stavby do 30.5.2008, dokončení všech kolaudací do 31.10.2009. Stavební povolení ke stavbě bylo vydáno 11.4.2007, povolení ke kácení zeleně již 21.7.2005. Studii ke stavbě vypracovala firma REGIONPROJEKT, s.r.o. z Ústí nad Labem. Podstatná část našich informací je převzata z této studie.

  Autoři návrhu Rezidence Orbis si při vytváření základní koncepce objektu vytýčili následující myšlenky a priority:
 • nabídka kvalitního bydlení v centru dynamicky se rozvíjejícího města doplněná vhodným rozsahem služeb,
 • bydlení v atraktivní lokalitě navazující na městský parkový prostor,
 • dostupnost infrastruktury městského centra, nekonfliktní individuální dopravní obslužnost,
 • logické dotvoření severní linie centrálního náměstí,
 • skleněná věž jako nová moderní dominanta náměstí.

Urbanistický model koncepce náměstí je založený na trojúhelníkovém schématu třech významných výškových dominant – věž kostela, věž staré radnice, věž Rezidence Orbis. V koncepci je zdůrazněno respektování zámku jako dominanty linie náměstí. Rezidence Orbis je vnímána jako reflexe charakteristických rysů historického objektu v současné stavbě. Moderní stavba je začleněna do stávající parkové úpravy náměstí a respektována zeleň jako významný městotvorný prvek.

Území zamýšlené stavby leží přímo v oblasti městského centra, ale zároveň ve velmi klidné a atraktivní lokalitě. V bezprostředním okolí nejsou žádné rušící stavby a dopravně zatížené komunikace. V prostoru staveniště je pouze 1 nadzemní objekt – zděná trafostanice, která bude v rámci stavby přemístěna.

Rezidence Orbis

Rezidence Orbis se plně zapojuje do organizmu centra města a spolu s objektem zámku částečně uzavírá severní linii prostoru náměstí, které se tímto stává uzavřeným městským prostorem s převahou parkové zeleně. Navržená věž se symbolem zeměkoule v západní části Rezidence Orbis vytváří třetí výškovou dominantu prostoru náměstí. Vzniká tímto významný trojúhelník městských výškových dominant, na jehož vrcholech jsou stávající věže kostela svatého Václava a staré radnice a nová moderní dominanta – věž Rezidence Orbis. Umístění stylizované zeměkoule na věř Rezidence Orbis vytvoří moderní symbol dynamického města a jeho propojení se světem. Vzhledem k tomu, že bytový dům je proti linii zámku posunut severním směrem, bylo navrženo před Rezidenci Orbis okrasné jezírko, které spolu se zámkem částečně vytváří iluzi plynulé severní hranice náměstí. Přemostění jezírka navazuje na hlavní příčnou pěší osu náměstí, která je zakončena otevřenou pasáží pod Rezidencí Orbis.

Prostory budoucí občanské vybavenosti v parteru (přízemí budovy) pomohou zatraktivnit a oživit severní linii náměstí. Dopravní obsluha Rezidence Orbis je soustředěna do prostoru severně od bytového domu a nenarušuje parkový charakter náměstí.

Rezidence Orbis je navržena v jednoduchém obdélníkovém půdorysu s jedním podzemním a sedmi nadzemními podlažími, z čehož šesté a sedmé podlaží je umístěno ve střešních nástavbách. Objekt je členěn na 4 základní funkční celky:

V podzemním podlaží je umístěno 49 parkovacích míst, strojovna vzduchotechniky a dojezdy výtahů se strojovnami. V I. nadzemním podlaží (parteru) jsou umístěny plochy pro zařízení občanské vybavenosti, vstupy do bytové části a plochy základní domovní vybavenosti. V západní třetině půdorysu je umístěná příčná pasáž, která umožní průchod z prostoru náměstí na terasy se vstupy do bytové části. Ve II. až V. nadzemním podlaží jsou v pěti sekcích umístěny základní typy bytů ve třech velikostních kategoriích. Pro zvýšení standardu a komfortu bytů jsou jednomu komunikačnímu jádru přiřazeny maximálně 3 byty. VI. a VII. nadzemní podlaží je na střešní nástavbě. Jsou zde umístěny nadstandardní byty loftového typu se střešními terasami nebo polozavřenými atrii. U všech typů bytů jsou navrhovány prostorné a komfortně vybavené koupelny a prostorné předsíňové haly s úložnými prostory. Základní funkční celky jsou od sebe dispozičně a provozně odděleny. Příjezdy do podzemního parkoviště jsou ze severní strany z úrovně podzemního podlaží, přístupy do bytové části jsou z terasy na severní straně domu v úrovni I. nadzemního podlaží, přístupy do zařízení občanské vybavenosti jsou z jižní strany z prostoru parku a náměstí. Přímý vstup z bytové části do prostoru podzemního parkoviště je umožněn výtahy, které dojíždějí na úroveň tohoto podlaží.

Příjezd osobních aut na venkovní i vnitřní parkoviště je z Přívozní ulice, dopravní obsluha (lehké dodávkové automobily) může příležitostně zajet po pojízdném chodníku až do prostoru před provozovny občanského vybavení v úrovni I. nadzemního podlaží. Pěší komunikace jsou napojeny na stávající parkové chodníky, přístup do jednotek občanského vybavení je z prostoru parku, přístup do bytové části je z terasy podél severní fasády. Předpokládané cílové skupiny budoucích obyvatel jsou: mladí lidé, kteří vyhledávají nadstandardní netradiční bydlení v prostorných bytech nižších velikostních kategorií, lidé středního věku s dětmi, kteří vyhledávají komfortní bydlení v atraktivním prostředí s pohodlně dostupnými službami a zajištěným parkováním, manažeři, kteří bydlí v bytech dlouhodobě pronajímaných mateřskými firmami, lidé vyšších příjmových kategorií, kteří nechtějí bydlet v rodinném domě, ale vyhledávají vysoký komfort bydlení srovnatelný s bydlením v rodinných domech.

Bytové jednotky.

1+033,85 – 38,60 m24 byty
2+0, 2+162,10 – 68,70 m220 bytů
3+198,70 – 103,00 m222 bytů
Loftové byty:
2+194,20 m21 byt
4+1152,75 – 159,65 m22 byty
5+1168,45 m21 byt
Celkový počet bytů50
Celková plocha bytů3846,30 m2
Celková plocha domovního vybavení 211,40 m2
Celková plocha podzemního parkstání1063,40 m2
Počet podzemních parkovacích míst49
Celková plocha občanského vybavení 474,10 m2
Počet jednotek občanského vybavení3 – 7
Počet venkovních stání27

Počty bytů v jednotlivých velikostních kategoriích jsou orientační a mohou se přizpůsobit aktuálním požadavkům investora. Vzhledem k tomu, že bytový dům je navržen pro nadstandardní formy bydlení, byly ve studii preferovány byty větších velikostí. Pro srovnání předkládáme čtenářům návrh vzhledu bytového domu z projektové dokumentace územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení předložené v roce 2005 (firma Real Garant, s.r.o.). Pohled na dům je ze strany od Zámecké ulice. Původní podoba a umístění bytového domu byly na základě připomínek k projektové dokumentaci ještě změněny.

Pro srovnání předkládáme čtenářům návrh vzhledu bytového domu z projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení předložené v roce 2005 (firma Real Garant, s.r.o.) Pohled na dům je ze strany od Zámecké ulice. Původní podoba a umístění bytového domu byly na základě připomínek k projektové dokumentaci ještě změněny.

Připravil (hv)

Podniky a služby

Lovochemie na město Lovosice nezapomíná

Dlouhá léta platilo, že když někdo se zmínil o Lovosicích, každý si představil podnik SECHEZU. Někdo v dobrém, někdo ve zlém (exhalace). Pravdou je, že tehdejší Severočeské chemické závody pomohly značnou měrou, a to finančně i pracovní silou, postavit sportovní areál, částečně byty, školky a spolufinancovaly Sdružený závodní klub. Později nebyla situace podniku růžová a úplně se změnil způsob řízení organizací. Objekty byly předány městu, ze SECHEZY se stala Lovochemie, a.s., ale podpora některým bývalým projektům byla vždy. Na příklad na dárky k Vánocům se každým rokem mohou těšit bývalé závodní školky. V současnosti Lovochemie, a.s., přispívá sponzorskými dary i jiným objektům (ZOO Děčín, Jedličkovu ústavu, Knihovně K.H. Máchy a určitě i dalším). Na to, jak bude spolupráce Lovochemie s městem a jeho organizacemi vypadat v budoucnu, jsme se zeptali generálního ředitele, Mgr. Richarda Brabce.

 1. Jak nám oznámil 1. místostarosta města Vladimír John, hradí Lovochemie v letošním roce výstavbu nového dětského hřiště a přispěje rovněž na cyklostezku v Oparně. Co vás vedlo k tomu realizovat právě tyto dva projekty?

  Oba projekty se nám líbily svým zaměřením i lokalizací. Myslím, že dětské hřiště v krásném prostředí „Osmičky“ dlouhodobě chybělo a rovněž cyklostezek je obecně stále málo. Proto jsem rád, že se nám po dohodě s místostarostou p. Johnem i dalšími zástupci města Lovosice podařilo rychle dohodnout na realizaci obou těchto akcí tak, aby mohly sloužit místním obyvatelům co nejdříve.

 2. Pokud je mi známo, dosud existuje nějaká sponzorská pomoc TJ Lovochemii. Můžete nám uvést, o jaké jde akce?

  Lovochemie podporuje TJ Lovochemie dlouhodobě, a to nejen finančně, ale např. i dodávkou našich hnojiv na zatravněné plochy. Snažíme se přitom podporovat především sportovní aktivity dětí a mládeže. Náš příspěvek se pohybuje v řádu stovek tisíců Kč ročně a odpovídá šíři ostatních sponzorovaných aktivit a aktuálním finančním možnostem Lovochemie. Kromě toho v současné době zvažujeme i možnost podpory dílčích projektů v rámci TJ.

 3. Podle jakých kritérií si vybíráte, komu sponzorsky přispějete?

  Prioritou Lovochemie je, vzhledem k regionu, ve kterém působíme, především snaha v rámci našich možností pomoci různým aktivitám na Lovosicku i Litoměřicku.

  Z hlediska oblastí se především snažíme podporovat oblast vzdělání, proto sponzorujeme základní školy regionu, a to hlavně výuku přírodních věd. Již tradicí se stává dárek pro všechny lovosické prvňáčky na začátku školního roku. Další prioritní oblastí je pomoc subjektům, které se starají o nemocné nebo handicapované spoluobčany. Mezi naše nejvýznamnější „klienty“ patří Diagnostický ústav v Čížkovicích, Hospic sv. Štěpána, Klokánek v Litoměřicích a celá řada dalších. Nezapomínáme ani na kulturní sféru. Stalo se již pravidlem, že zaštiťujeme Filmový festival v Litoměřicích, hudební festival Hašmar country, vloni jsme podpořili Žafest, přispíváme na vánoční pořad pro děti v Lovosicích. Podílíme se také, a nejen finančně, na pořádání Dětských dnů v řadě obcí našeho regionu. Těch menších akcí, na které v regionu přispíváme, jsou desítky, většinou jsou žadateli zájmové organizace pro děti i dospělé. Prostě, snažíme se pomáhat všude tam, kde je třeba, ale vzhledem k počtu žadatelů a našim možnostem se ne vždy dostane na všechny.

 4. V současnosti jsou ve většině společností problémy s náborem pracovních sil. Některé společnosti si dokonce předem vytipují učně, případně středo- či vysokoškoláky, kterým nabízejí stipendia nebo jiné výhody. Hodlá Lovochemie postupovat tímto způsobem třeba i se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou v Lovosicích?

  Ano, se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou máme uzavřenu smlouvu o spolupráci, kdy naší prioritou je vzhledem k zaměření Lovochemie samozřejmě především výuka chemických oborů, která je bohužel stále méně atraktivní pro žáky i jejich rodiče. Proto ve spolupráci s naším majitelem (AGROFERT Holding) plánujeme obnovit stipendijní smlouvy a spolupracovat se studenty, popřípadě učni už v době jejich studia. Zajímají nás především chemické a technické obory. Jednotlivá kritéria posuzování a výše částek závisí na tom, zda se bude jednat o střední školu, odborné učiliště nebo o školu vysokou. Informace se případní zájemci dozví v průběhu června na našich webových stránkách nebo přímo ve škole.

Je vidět, že spolupráce mezi Lovochemií a městem Lovosice zůstala i nyní na dobré úrovni. Přejme si tak, aby rodiče pochopili, že mnohé řemeslo má zlaté dno a aby pracovníků pro Lovochemii vychovalo naše lovosické i regionální školství dostatek.

Děkuji za rozhovor.

Otázky připravila Eva Hozmanová

Informace úřadu práce

Nezaměstnanost v dubnu

Míra nezaměstnanosti i v tomto měsíci ve všech mikroregionech nadále klesala. Roudnicko v pomyslném žebříčku zaujalo druhé místo a odsunulo Lovosicko až na místo třetí. Na ostatních místech zůstává pořadí nezměněné. V měsíci dubnu bylo v okrese Litoměřice evidováno 4 642 UOZ (uchazečů o zaměstnání), což je o 404 lidí méně než v měsíci předešlém. Míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice tudíž klesla o 0,74% na 7,33%. Podíváme-li se na stejné období loňského roku 2007, kdy byla míra nezaměstnanosti v okrese 9,21%, je proti tomuto období méně nezaměstnaných o 1 451. VPM (volných pracovních míst) pro tento měsíc je 989 tj. o 2 místa více než v březnu. Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 30.4.2008 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) 1 277 osob. Počet VPP (veřejně prospěšných prací) je 96. Za měsíc duben bylo zrekvalifikováno celkem 68 lidí.

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu okresu Litoměřice

MikroregionEA k 30.4.2008
UOZDosažitelní%
Litoměřicko21 585 1 385 1 289 5,96
Roudnicko13 141 1 003 938 7,14
Lovosicko10 174 808 754 7,41
Libochovicko5 455 585 567 10,39
Štětsko5 994 480 461 8,45
Úštěcko2 402 271 261 11,08

EA - Ekonomicky aktivní obyvatelé, UOZ - uchazeči o zaměstnání.

Podle ÚP v Litoměřicích připravil (hv)

Zprávy z radnice

Rozpočet Města Lovosice - výdajová část

Dne 14.2.2008 se na 1. veřejném jednání zastupitelstva Města Lovosice schválil rozpočet města pro tento rok. Rozpočet města se skládá na jedné straně ze příjmů a na druhé straně z výdajů. Příjmovou částí jsme se zabývali v předminulém vydání tohoto periodika. Vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Ing. Dagmar Wágnerová nás nyní provede specifikací výdajové části schváleného rozpočtu Města Lovosice na rok 2008. Pro výdajovou stránku obecních rozpočtů jsou limitující stranou obecní příjmy, včetně případných zůstatků finančních prostředků z minulých období.

Všeobecně lze konstatovat, že výdaje obcí jsou tvořeny:

 1. běžnými výdaji (na rok 2008 činí cca 84,2%)
 2. kapitálovými výdaji (na rok 2008 činí cca 14,5%)
 3. financováním (na rok 2008 činí cca 1,3%)

Výdajová část rozpočtu Města Lovosice na rok 2008 je odsouhlasena ve výši 256 025 tis. Kč.

  Obec svými výdaji hradí především:
 • závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí především zákonem o obcích,
 • výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,
 • výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřená zákonem,
 • závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů.

Veškeré tyto výdaje obcí jsou vždy přiřazeny k  určitému § podle odvětví, kterého se týkají, jedná se o tzv. odvětvové třídění rozpočtové skladby, kdy jednotlivé výdaje zařazujeme do následujících paragrafů (paragrafy označeny čtyřmístně, kdy číslice v prvním pořadí zleva určuje odvětví, další číslice pak specifikují, o který konkrétní druh se jedná):

1xxx – zemědělství (na rok 2008 činí 287 tis. Kč)
2xxx – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (na rok 2008 činí 45 656 tis. Kč)
3xxx – služby pro obyvatelstvo (na rok 2008 činí 71 606 tis. Kč)
4xxx – sociální věci a politika zaměstnanosti (na rok 2008 činí 61 710 tis. Kč)
5xxx – bezpečnost státu a právní ochrana (na rok 2008 činí 2 590 tis. Kč)
6xxx – všeobecná veřejná správa a služby (na rok 2008 činí 70 968 tis. Kč)

 1. Běžné výdaje obcí

  Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů. Jedná se o výdaje:

  skupina 50xx: na platy (včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění),
  skupina 51xx: neinvestiční nákupy (např. nákup materiálu, potravin, ochranných pomůcek, učebnic, knih, drobného hmotného dlouhodobého majetku, zboží, energií, služeb), opravy a  udržování, poskytnutí neinvestičních příspěvků, náhrad a věcných darů.
  skupina 52xx: neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
  skupina 53xx: neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu
  skupina 54xx: neinvestiční transfery obyvatelstvu
  skupina 55xx: neinvestiční transfery do zahraničí
  skupina 56xx: neinvestiční půjčené prostředky

 2. Kapitálové výdaje obcí

  Jedná se o výdaje investiční, tj. skutečné platby za pořízení dlouhodobého majetku. Podle toho, o jaký matek se jedná, se tyto výdaje třídí do skupin:

  skupina 611x: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
  skupina 612x: pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  skupina 613x: pořízení pozemků
  skupina 62xx: nákup akcií
  skupina 63xx: investiční transfery
  skupina 64xx: investiční půjčené prostředky

 3. Financování obcí

  Zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky apod. Ve schváleném  rozpočtu Města Lovosice na rok 2008 představuje financování splátku investičního úvěru z roku 2004 ve výši 3 208 tis. Kč. Financování je v rozpočtu pod položkou 8xxx s tím, že tato výdajová položka se nepřiřazuje k žádnému paragrafu.

  V následující části jsou konkrétní výdaje schváleného rozpočtu Města Lovosice na rok 2008. Komentář k významnějším výdajům rozpočtu na rok 2008 podle jednotlivých paragrafů dle uvedené tabulky:

(§)Skupina (výdaje)v tis. Kč
1xxxZemědělství287,0
1036Správa v lesním hospodářství72,0
1039ostatní záležitosti lesního hospodářství15,0
2xxxPrůmyslová a ostatní odvětví hospodářství45 656,0
2115Úspora energie a obnovitelné zdroje2 050,0
2123Podpora rozvoje průmyslových zón420,0
2143Cestovní ruch - informační centrum1 152,0
2212Komunální komunikace40 369,0
2221Veřejná silniční doprava1 200,0
2310Zásobování pitnou vodou200,0
2321Odvádění a čištění odp. vod260,0
2333Úpravy drobných vodních toků5,0
3xxxSlužby pro obyvatelstvo71 606,0
3111Mateřské školy15 119,0
3113Základní školy6 417,0
3141Školní stravování1 490,0
3231Základní umělecká škola490,0
3314Činnosti knihovnické1 116,0
3319Ostatní kulturní záležitosti - muzeum2 700,0
3322Kapličky - kult.památky230,0
3329Obnova kulturních památek230,0
3341Kabelové vysílání143,0
3391Družba Cosswig10,0
3392Kulturní středisko Lovoš6 873,0
3399SPOZ155,0
3412TJ - sportovní zařízení7 060,0
3419Podpora ostatních tělovýchovných činností2 100,0
3421Využití volného času dětí - ELKO490,0
3511Všeobecná ambulantní péče100,0
3612Ubytovny3 321,0
3613Internát, poliklinika, gymnázium, 4 127,0
3631Veřejné osvětlení2 695,0
3632Pohřebnictví546,0
3635Územní plánování3 500,0
3639Komunální služby (WC,park), územní rozvoj440,0
3716Monitoring ochrany ovzduší180,0
3721Sběr a svoz nebezpečného odpadu50,0
3722Svoz komunálních odpadů8 094,0
3729Asanace skládek150,0
3745Péče o vzhled obcí3 730,0
3753Monitoring zjišťování úrovně hluku50,0
4xxxSociální věci 61 710,0
41xxDávky a podpory v sociálním zabezpečení59 080,0
43xxSociální péče a politika zaměstnanosti2 630,0
5xxxBezpečnost státu2 590,0
5212Civilní ochrana, kryty, rozhlas90,0
5299CO v souvislosti s přípravou na krizový stav500,0
5311Obecní policie2 000,0
6xxxVšeobecná veřejná správa a služby70 968,0
6112Místní zastupitelské orgány3 870,0
6171Místní správa63 557,0
6310Výdaje z finančních operací - úroky z úvěrů300,0
6402Finanční vypořádání minulých let2 643,0
6409Ostatní činnosti jinde nezařazené598,0
8124Splátka investičního úvěru z r. 20043 208,0
 Celkem výdaje256 025,0
 Poč. stav k 1.1.2008 (provozní přebytek)56.541,8
 Příjmy - výdaje + počáteční stav = konečný stav účtu k 31.12.30 193,8

§ 1xxx – Zemědělství:
V tomto paragrafu musí obec vynaložit ze svých prostředků ca 200 tis. Kč na deratizaci města, další výdaje na správu v lesním hospodářství (cca 90 tis. Kč) nám z větší části uhradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

§ 2xxx - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:
Nejvýznamnějšími výdaji v rámci tohoto § jsou výdaje na opravy a údržbu komunikací (1 200 tis. Kč), přeložky kabelů TF a ČEZ (1 707 tis.Kč), dále se plánuje dokončit investiční akce započaté v roce 2007 jako vnitroblok Osvoboditelů (6 000 tis. Kč), podchod u Besedy (9 600 tis. Kč), spoluúčast k dotaci na rekonstrukci Evropské ulice (6 345 tis. Kč), studie na geotermální vrt (2 000 tis. Kč). Dále zde město nově od letošního roku přispívá částkou 1 200 tis. Kč na provoz městské hromadné dopravy. Na investiční akci podchod u Besedy obdrželo naše město dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, na základě které nám tento fond uhradí 75% uznatelných výdajů na tuto akci.

§ 3xxx – Služby pro obyvatelstvo:
Tento § je stěžejním pro samostatnou působnost obce, do které patří především řešení obecních záležitostí, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Obec zde zajišťuje provozování předškolních zařízení a základních škol (kromě výdajů na mzdy učitelů), kulturních zařízení, veřejné osvětlení, sběr a svoz komunálního odpadu, sociální bydlení – ubytovny a poskytnutím příspěvku TJ zabezpečujeme i provoz tělovýchovných zařízení – viz podrobné členění § 3xxx ve výše uvedené tabulce.

V roce 2008 se oproti roku 2007 navýšily obecní výdaje především do § 3111 – mateřské školy z důvodu, že se Město Lovosice uchází o dotaci na zateplení objektů všech tří mateřských škol. Pokud tuto dotaci obdržíme, pak se budeme podílet na této investici ca 30% celkových výdajů a do budoucna by tato opatření měla městu přinést úspory v provozních nákladech mateřských škol, především ve výdajích  na otop, které neustále vzrůstají.

§ 4xxx – Sociální věci:
Město Lovosice, resp. Městský úřad Lovosice je obcí 3. typu, což znamená, že má ze zákona přenesenou pravomoc pro výkon funkce státní správy pro větší území (cca pro 32 obecních úřadů). Za tím účelem dostává od státu prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem dotace především na sociální dávky a dále dotaci na výkon státní správy, popř. další dotace na ochranu ovzduší apod. Výše uvedené dotační tituly se odrazí na straně rozpočtu jednak na straně příjmů, tak na straně výdajů přibližně stejnými částkami, z toho např. výdaje na sociální dávky mají obce pokryty ze státních prostředků do 100%.

Z výše uvedené tabulky je patrné, že výdaje na sociální dávky činí cca 23% z rozpočtových výdajů. Z tohoto paragrafu financuje město ze svých prostředků dům s pečovatelskou službou.

§ 5xxx – Bezpečnost státu:
V tomto paragrafu si město každým rokem drží rezervu na civilní obranu v souvislosti s krizovým stavem ve výši 500 tis. Kč. V letošním roce se tato skupina rozšířila o nový § 5311, kdy na základě usnesení ZM, které se konalo v únoru, byla zřízena obecní policie.

§ 6xxx – Všeobecná veřejná správa a služby:
Jak již bylo zmíněno při komentáři k § 4xxx, Město Lovosice je obcí 3. typu, což znamená, že má ze zákona přenesenou pravomoc pro výkon funkce státní správy pro větší území (cca pro 32 obecních úřadů). Za tím účelem dostává od státu prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem dotaci kromě jiných i na výkon státní správy, která z větší části pokrývá výdaje na platy zaměstnanců úřadu v pracovním poměru. Dále do tohoto paragrafu patří výdaje na odměny členů zastupitelstva Města Lovosice a veškeré provozní výdaje na chod úřadu včetně případných investičních výdajů.

Vzhledem k tomu, že obce účtují sice v podvojném účetnictví, ale o výdajích a příjmech (místo o nákladech a výnosech jako ostatní podnikatelské subjekty, které účtují v podvojném účetnictví), tak na počátku roku vzniká problém, kam zaúčtovat faktury za práce, které proběhly v minulém období, ale hradí se až v následujícím roce. Tyto výdaje patří do § 6402 – finanční vypořádání minulých let.

Závěr:

V roce 2007 skončilo hospodaření Města Lovosice s přebytkem ve výši 56 541,8 tis. Kč. Tohoto kladného zůstatku hospodaření město dosáhlo především z realizace prodejů pozemků v průmyslových zónách. Prodej sice proběhl v roce 2007, ale předchozí období se na tyto nemovitosti vynakládaly nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu.

Vzhledem k tomuto příznivému stavu finančních prostředků na účtech města počátkem roku 2008, by se mohlo zdát, že rozpočet Města Lovosice na rok 2008 se bude oproti předchozím rokům sestavovat lehčeji. Skutečnost však byla úplně jiná, protože vedení města spolu se zastupiteli a finančním výborem, nechce tyto nastřádané prostředky neuváženě „rozházet“. Bylo stanoveno, že minimálně 30 mil. Kč musí zůstat jako rozpočtová rezerva pro žádosti o dotace na nejrůznější provozní nebo investiční akce. U akcí financovaných s pomocí dotace se každá vložená koruna z obecního rozpočtu využije maximálně efektivně. Při stávající dotační politice, kdy stát přispívá cca 70% vynaložených nákladů, dostaneme ke každé vložené obecní jedné koruně přidány dvě koruny od státu (popř. z fondů EU), což je při současných možnostech na finančních trzích bezkonkurenční zhodnocení volných finančních prostředků. Navíc, pokud se chceme ucházet o ministerské dotace nebo o dotace z fondů EU, máme určitě větší šanci, když zareagujeme co nejdříve, což bychom bez dostatku vlastních finančních prostředků nezvládli. Stručně řečeno: „Štěstí přeje připraveným“.

(hv)

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš