Lovosický Dnešek

říjen 2008 - strana 2

Slovo místarosty

Dobrý den

dámy a pánové, kolegové, milí přátelé, vážení Lovosičané, dovoluji si Vás tímto informovat o zahájení činnosti Městské policie Lovosice. Tento zvláštní bezpečnostní orgán obce byl sice de jure zřízen obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008, kterou zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání již dne 24. 4. 2008 - usnesením č. 85/II/2008, ale reálně zahajuje svou činnost právě dnes 1. 9. 2008. Toto datum dáváme ve známost z důvodu nástupu prvních (nikoliv všech) strážníků i strážníků-čekatelů do pracovního poměru. Je před námi ještě dlouhá řada úkolů a povinností, které bude nutné zvládnout, aby Městská policie Lovosice mohla pracovat na maximální možný výkon v rámci početního stavu 6+1, který byl zastupiteli schválen. Nicméně již nyní město disponuje dvěma strážníky s veškerými potřebnými osvědčeními o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a tak je již reálně možné požádat tuto složku o pomoc (bohužel jen v pracovní době, která nebude nepřetržitá) či pracovní součinnost při správních úkonech (týká se pracovníků MěÚ Lovosice). v současné chvíli finišují práce na dokončení rekonstrukce služebny MP v ulici Osvoboditelů čp. 50. Tyto by měly být dovršeny nejpozději na sklonku tohoto týdne. Do té doby budou mít strážníci zajištěno zázemí v prostorách někdejšího stavebního úřadu. Proces zahájení činnosti takovéto složky není nikterak snadný úkol, a tak bych si Vás, Vaše rodiny, známé i všechny občany dovolil požádat o trochu shovívavosti a trpělivosti, které budou jistě na začátku třeba. Ne snad proto, že by strážníci nebyli schopni profesionálních a adekvátních zákroků či služebních úkonů, ale proto, že jejich početní stav dosud neodpovídá připravovanému záměru. Kompletní počet plně odborně připravených strážníků je totiž nezbytně nutný pro zajištění plánovaných 12 hodinových denních směn ve všední pracovní dny od pondělí do čtvrtka a 12 hodinových nočních směn od pátku do neděle.

Od 1. 8. 2008 byl Radou města pověřen řízením Městské policie Lovosice Bc. Jaroslav Janovský, který k nám přešel od složek Policie České republiky, kde získal kvalitní zkušenosti v bezpečnostní praxi a zároveň i v řízení většího kolektivu spolupracovníků.

Komplexní a úplná činnost MP Lovosice by měla být zajištěna zhruba na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Pro nejbližší dny bude provoz zajišťován v pracovní době, tedy od 7 do 15.30 hodin. O dalších změnách budete vždy včas informováni.

Prosím rovněž o zohlednění skutečnosti, že převážná část strážníků nemá trvalý byt v Lovosicích a tudíž bude pro jejich přesné zvládnutí místopisu města nutné seznámení… Pevně věřím, že se složka městské policie plynule začlení do chodu města a bude sloužit občanům k jejich plné spokojenosti.

Kontakty na MP Lovosice: pevná linka - 416 536 156 (v provozu od cca PO 8. 9. 2008), mobil - 733 175 826  (plně v provozu),
e-mail –  jaroslav.janovsky@meulovo.cz (prozatím)

Předem děkuji za pochopení a vstřícnost.
S pozdravem

Jan JAKUB
místostarosta

Zprávy z radnice

Usnesení ze 14. jednání RM

RM Lovosice na svém jednání dne 19.8.2008, jako příslušný orgán jediného společníka společnosti Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o., se sídlem Žižkova 1122, Lovosice přijalo k hospodářským výsledkům za rok 2007 následují usnesení:

Bere na vědomí zprávu auditora Ing. Jaroslavy Šubrtové ze dne 22. dubna 2008 k účetní závěrce za rok 2007, podle které účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Tepelného hospodářství města Lovosic s.r.o. k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.

Schvaluje účetní závěrku hospodářského roku 2007, podle které činily:

 • celkové výnosy 44 065 tis. Kč
 • celkové náklady 44 095 tis. Kč
 • hospodářský výsledek za účetní období - 30 tis. Kč
Bere na vědomí skutečnost, že záporný výsledek hospodaření společnosti za hodnocené období byl zapříčiněn mimořádnými klimatickými podmínkami v průběhu topného období. Rovněž bere na vědomí návrh podnikatelského výhledu hospodářského a finančního plánu společnosti.

Rozhodlo o vypořádání záporného hospodářského výsledku společnosti za rok 2007 ve výši - 30 tis. Kč oproti nerozdělenému zisku společnosti z minulých let. Ukládá jednateli společnosti, aby zajistil realizaci přijatého rozhodnutí.

RM revokuje usnesení č. 458/2008 ze dne 22.7.2008, kterým bylo schváleno umístění paní Marie Ládišové do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích, na její vlastní žádost.

RM vzala na vědomí:

 • žádost Ivety Lendelové v současné době však nelze požadavku na přidělení bytu kladně vyhovět.
 • žádost Pavla Čejky, v současné době však nelze požadavku na přidělení bytu kladně vyhovět.
 • žádost Martiny Zemanové, v současné době však nelze požadavku na přidělení bytu kladně vyhovět.
 • žádost Pavla Kotlára, v současné době však nelze požadavku na přidělení bytu kladně vyhovět.
 • na základě oslovení více firem o koupi auta „ŠKODA Roomster 1.4“ v ceně 273.109 Kč pro Tepelné hospodářství města Lovosic.
 • informace o případném navázání spolupráce Města Lovosice v Maďarské republice a souhlasí s účastí zástupců Města Lovosice na zájezdu do Szolnoku, který se uskuteční ve dnech 11.- 14.9.2008.

RM souhlasí:

 • se směnou pozemků p.č. 320/1, 327/5, 327/6 o celkové výměře 7022 m2 v k.ú. Lovosice v hodnotě 114.550 Kč ve vlastnictví Ústeckého kraje za budovu čp. 97 v ul. Osvoboditelů internát) včetně pozemku p.č. 268 v k.ú. Lovosice ve vlastnictví města, a to s doplatkem ceny nemovitostí 14.226.669 Kč. RM doporučuje ZM schválení směny.
 • s prodejem pozemků p.č. 2149/3, 2149/4, 2149/5 v k.ú. Lovosice Ústeckému kraji za celkovou cenu 393.720 Kč a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města.
 • souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v Lovosicích, Osvoboditelů 50, Jiřímu Stránskému za účelem provozování dopravní zdravotní služby. Výše nájemného za nebytový prostor činí 564,00Kč/m2/rok, společné prostory 289,00Kč/m2/rok.RM souhlasí se zněním předložené nájemní smlouvy a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
 • s umístěním měřiče rychlosti na p.p.č. 859, ostatní plocha, k.ú. Lovosice v návaznosti na smlouvu o nájmu zařízení a poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených (SMLM-011/2007) uzavřenou dne 07.05.2008 se společností Czech Radar a.s. RM souhlasí se zněním smlouvy o umístění zařízení pro měření rychlosti a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
 • s uzavřením smlouvy o umístění zařízení kamerového systému se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 323 v ulici Žižkově v Lovosicích. Úplata za umístění zařízení činí 1000 Kč/rok. RM pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.
 • s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Střední odbornou školou technickou a zahradnickou, Lovosice, příspěvková organizace a společností Outdoor akzent s.r.o., Praha na umístění reklamního zařízení. RM souhlasí s tím, aby finanční prostředky za umístění reklamního zařízení byly příjmem Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice.
 • s umístěním přípojek inženýrských sítí v pozemku prac. č. 2668 v k.ú. Lovosice, který je vlastnictví Města Lovosice pro společnost HOTproject, Lovosice. Následně bude předložena Smlouva o zřízení věcného břemene na dotčený pozemek stavbou Zastupitelstvu Města ke schválení.
 • s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Tepelným hospodářstvím města Lovosice, s.r.o. a Farní charitou Lovosice na užívání nebytových prostor směšovací stanice B – K20B Karla Maličkého na pozemku p.č. 235 v k.ú. Lovosice za účelem provozování charitního šatníku.

RM schvaluje :

 • odprodej DDHIM z objektu Osvoboditelů čp. 50: 2x skříňka dvoudvéřová, skříňka – šuplíky, 3x stolek konferenční, žaluzie vertikální, stůl psací, televizor Elektra, sedací souprava DITA panu Jiřímu Stránskému za symbolickou 1,00Kč. RM souhlasí s návrhem kupní smlouvy a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
 • seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace - "PŘÍSTAVIŠTĚ LOVOSICE": AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., Ve Smečkách 33, Praha 1., IDP spol. s r.o., Masarykova 31, Ústí nad Labem a Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT, Mírové nám. 207/34, Ústí n.L.
 • seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na přestavbu bývalé správní budovy ČD v areálu Depa na bytové jednotky: 3 + 1 architekti, Slavíčkova 1, 400 01 Ústí n.L., IDP spol. s r.o., Masarykova 998/31, 400 01 Ústí n.L., Architektonická kancelář Pavel Černohouz, Mírové nám., Ústí n.L. a Architektonická kancelář Luboš Hruška, Masarykova, Ústí n.L.
 • převod nájmu bytu 1+2 z původního uživatele Aladara Harvana na syna Radka Harvana, za podmínky doplacení dlužného nájemného.
 • od 1.10.2008 prodloužení ubytování na městské ubytovně Nádražní 805 Tereze Gujdové.
 • Lence Kofrové, splátkový kalendář na splácení dlužného nájemného z bytu, tj. v srpnu 13.000 Kč + 2.000 Kč, v září 8.000 Kč + 2.000 Kč, v říjnu 8.000 Kč + 2.000 Kč. K těmto částkách bude hrazeno nájemné z bytu ve výši 4.084 Kč. Po zaplacení částky 29.000 Kč, bude zbytek dluhu hrazen pravidelně v měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč + nájemné.
 • dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 22/2008 s firmou T-Mapy spol. s r.o., která zpracovává územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
 • zpětvzetí žaloby o zaplacení částky 25.141 Kč v soudním sporu vedeném s firmou ROKA, montáže komínů, spol. s r.o., Jugoslávská 6/967, Teplice u Okresního soudu Teplice, pod čj. 8C248/97 ze dne 15.9.1997. Další pokračování v soudním sporu není ekonomické a z hlediska dokazování problematické, v případě prohry soudního sporu by poplatky + dluh převýšily vymáhanou částku.
 • uzavření kupní smlouvy s firmou ORTEX spol. s r.o., Hradec Králové na zakoupení softwaru "MAJETEK" včetně administrace systému.
 • uzavření smlouvy o dílo s firmou MK Consult, v.o.s. Ústí nad Labem na dodávku MKCMpServer 1.5.(technologie geografického informačního systému ve webovém rozhraní).

RM souhlasí

 • s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč šachovému klubu TJ Lovochemie Lovosice na pořízení digitálních šachových hodin.
 • s průběžným čerpáním finančních prostředků v roce 2008 ve výši do 20 000 Kč z rezervního fondu ZUŠ Lovosice, které tato příspěvková organizace obdržela jako sponzorské dary a výtěžky z koncertů.

RM stanoví s účinnosti od 1. 8. 2008 osobní příplatek ředitelce ZŠ Všehrdova 1 Lovosice Mgr. Monice Zemanové.

RM nesouhlasí

 • s převodem nájmu bytu 1+1 v ul.z původního uživatele Pravomila Svobody na Jiřího Kechnera.
 • s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství z důvodu umístění reklamy "A" v ulici Školní za 2. pololetí 2008 ve výši 360 Kč pro paní Strunečkovou Marcelu, Libochovice.
 • s umístěním pana Rudolfa Škáchy do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.

-

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta města Lovosice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční

17. října 2008 od 14 hod. do 22 hod.
18. října 2008 od 8 hod. do 14 hod.

Místa konání voleb do zastupitelstva kraje v Lovosicích (sídla okrskových volebních komisí):

Okrsek č. 1 - Mateřská škola, Resslova 874/1 a to pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.

Okrsek č. 2 - Základní umělecká škola, K.Maličkého 382/2 pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.

Okrsek č. 3 - Střední průmyslová škola, Krátká 175/1 pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, Karla Maličkého.

Okrsek č. 4 - Nová budova Domu s pečovatelskou službou, 28.října 1200/5 pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova, Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, Víta Nejedlého, Leoše Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Dům s pečovatelskou službou.

Okrsek č. 5 - Školní družina 4.ZŠ, 28.října 686/1 pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28.října, Komenského, Palackého, Sady pionýrů.

Okrsek č. 6 - Budova Městského úřadu, Školní 4 pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.

Okrsek č. 7 - Gymnázium, Sady pionýrů 600/4 pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8.května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.

Okrsek č. 8 - Praktická škola, Mírová 225/2 pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova, Prokopa Holého.

Okrsek č. 9 - Ubytovna Města, Nádražní 805 pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadla, Terezínská.

Okrsek č. 10 - Kulturní středisko Lovoš, ul. Žižkova pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmanova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova, Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do zastupitelstva kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který ze zdravotních důvodů nemůže provést hlasování ve svém okrsku osobně, může požádat prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili členové příslušné okrskové volební komise v jeho bytě s přenosnou volební schránkou.

Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby každý volič dbal pokynů okrskové volební komise v místnosti, kde bude hlasování provádět

Jan Kulhánek, starosta města Lovosice

Společenská kronika

Setkání starosty s občany Lovosic

setkání u starosty

Dne 27. 8. se na MÚ sešel starosta města pan Jan Kulhánek s občany Lovosic Setkání se konalo v zasedací místnosti MÚ. Přítomni byli ještě ing. Martin Burian tajemník a asistentka starosty Pavla Furini, která si psala jednotlivé připomínky. Starosta odpovídal t. zv. z voleje a pokud odpovědět nedokázal, tak se připomínka zapsala a odpovězeno bude dodatečně písemnou formou. Byl doplňován Martinem Burianem. V jednom případě byl povolán kompetentní pracovník úřadu na detailnější vysvětlení. Účast nebyla ale velká, i když tomu předcházela informace v tomto listu a pak také upozornění v městském rozhlasu. Sešlo se celkem 11 občanů. Starosta měl na toto setkání, které bylo jakousi první vlaštovkou v komunikaci s občany, vyčleněny 2 hodiny a ty byly beze zbytku využity. Připomínky byly všeho druhu. Začalo to dotazem na publikaci z historie města od ing. Skalského. Pokračovalo to dále na problematiku odvážení zeminy a její skladování. Zde starosta nabídl v budoucnu pro občany možnost odebrání zeminy pro potřeby občanů, která bude při výstavbě dálnice. Další dotaz směřoval na změnu toku Modly v rámci protipovodňových opatření. Realizace těchto opatření se dotkne také zahrádkářské kolonie za prodejnou aut OKIM. Tato záležitost byla upřesněna pracovníkem MÚ p. J. Rosslerem. Dále byla zmíněna výstavba komunikace ve čtvrti za hřbitovem, kde již byla stržena zemina, při výstavbě dálnice. V budoucnu to bude místní obslužná komunikace a nikoliv silnice 1. třídy. Zmíněna posléze byla problematika odvozu odpadů ve čtvrti Nové Klapý a to ve vazbě na četnost vyvážení popelnic. V této části města se řešila i problematika chodníků, komunikací, elektro-rozvodů, a podchodu pod tratí u býv.olejny. Další dotazy pokračovaly v problematice parkovacích míst ve městě, značení na komunikacích, a přechodům pro chodce, dále k zahájení činnosti Městské policie.

V souvislosti s restrukturalizací České pošty podotkl starosta, že se uvažuje o změně, tedy že bude jedna ve středu města a stávající bude jak na nádraží, tak v Centru, zrušena. Ale není rozhodnuto. Bez povšimnutí také nezůstala problematika soužití s romskou komunitou, což daleko přerůstá problematiku města. Dále byla zmíněna problematika veřejně prospěšných prací ve vazbě na pořádek ve městě.

Starosta sdělil na popud jednoho z občanů jednu zajímavost a to přenesení železničního muzea Zubrnice do Lovosic a bylo by využito zrušené depo ČD. Na další dotaz co z t.zv. zámečkem u přívozu sdělil, že při dražbě se cena vyšplhala z 1.5 mil Kč na 4,5 mil. Kč a objekt získala firma pana Červinského.

Nu a na závěr, jakýsi sólokapr besedy, byla zmíněna dostavba dálnice D8. Peticí se posbíralo 10 000 podpisů a tyto byly předány hejtmanem kraje ministru dopravy. Dálnice se průběžně staví tak, že jsou rozdělány mosty Opárno, Dobkovičky a tunel Prackovice. Za jeden pokácený strom ekologové prosadili, že se musí vysadit pět dalších stromů. Vychází to, že na Lovosice a okolí vychází vysázet asi 13 000 nových stromů mimo dálniční komunikaci. Dle starosty je to obrovské číslo, které se bude s obtížemi naplňovat. Financovat to musí Ředitelství silnic a dálnic. Musí se k tomu vypracovat projekt t.zv. ozelenění. Jinak na přímý dotaz dokončení termínu starosta odpověděl, že termín je r. 2010 ale dle jeho názoru se jeví reálnější r. 2011.

Dvě hodiny se starostou uplynuly jak voda. Šest stránek zápisu formátu A4 jsou dokladem, že nešlo o zmarněný čas. Zhruba za 3-4 měsíce by chtěl starosta tuto akci zopakovat. Lze jen doufat, že návštěvníků - občanů bude více jak nyní.

- jv -

-

Úmrtí v srpnu

V srpnu 2008 odešli za svými předky tito spoluobčané:

Kopeček Richard  1943Lovosice
Kosová Agnesa    1926Lovosice
Vápeníková Helena1923Lovosice
Jelínková Emílie 1920Lovosice
Mašínová Bohumila1944Lovosice
Mottlová Václava 1954Lovosice
Havlovec Jindřich1928Lovosice
Havlíčková věra  1948Lukavec
Mindl Miroslav   1946Čížkovice
Šaloun Jiří      1976Čížkovice
Sejpková Anna    1938Čížkovice

Vzpomínejte v dobrém s jejich rodinnými příslušníky

Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dneška

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš