Lovosický Dnešek

lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Ing. Vlastimil Myslil CSc

Získávání energie z alternativních zdrojů je v poslední době stále více diskutováno na celém světě. Lovosice patří k obcím, kde tato diskuze má i reálný podklad. Město leží v místech, kde je možné využít jako alternativní zdroj geotermální energii. Po Litoměřicích, kde již začal průzkum geotermálním vrtem, jsme další obcí v naše regionu, kde se již s průzkumem možného využití geotermální energie začalo. Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 13.9.2007 dalo tomuto projektu zelenou a schválilo, v souladu se zpracovanou energetickou koncepcí města, záměr realizace projektu „Geotermální vrt - zdroj tepelné a elektrické energie“ na území Města Lovosice. Na téma využití geotermálního vrtu jsme požádali o rozhovor Ing. Vlastimila Myslila, CSc, který se geotermálním průzkumem zabývá.

Můžete našim čtenářům v krátkosti představit vaší firmu a Vás jako řešitele studie geofyzikálního a geotermálního průzkumu okolí Lovosic?

Firma Geoterm CZ, jejíž jsem zakladatelem a současně pracovníkem, je specializovaná na studium využití geotermální energie a zpracovává i realizuje průzkumné i výzkumné práce přes projekci až k realizaci výstavby geotermálních výtopen, tepláren či elektráren. Odborný kolektiv pracovníků je na každý projekt sestavován za účasti odborníků potřebných specializací či profesí podle lokálních podmínek.

Já jsem vystudoval stavební inženýrství, specializaci voda a dále jsem získal vědecký titul pro obor hydrogeologie na Karlově Universitě. Geotermální problematikou se zabývám několik desítek roků. Zpracoval jsem řadu odborných studií, projektů až realizačních projektů. V poslední době v r.2002 jsem dokončil vědecko-výzkumný úkol - VaV MŽP – Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely a v roce 2008 byl ukončen úkol VaV MPO, jehož jsem byl hlavní řešitel – Geotermální vrtné ověření struktury Litoměřice pro energetické využití. V rámci tohoto projektu byl vyhlouben průzkumný vrt do hloubky 2110m, který plně potvrdil vypočtené parametry geotermálního tepla a který je podkladem, spolu s realizovaným geofyzikálním průzkumem, pro projekci využití geotermální energie pro město Litoměřice.

Geotermální energie je jedna z možností využití alternativního zdroje energie v budoucnosti. Vysvětlete prosím, v čem je podstata využití a její přednosti případně nevýhody proti ostatním alternativním zdrojům?

Geotermální energie jako jedna z alternativních zdrojů energie, je vlastně zemské teplo z nitra Země, které ohřívá nejsvrchnější části zemského tělesa a to jeho kůru tj. horniny na kontinentech a vlastně i vodu na povrchu či vodu podzemní. Tato energie se projevuje na Zemi vývěry termálních pramenů, které jsou většinou využívány lázeňsky. Mimo tyto viditelné a známé projevy geotermální energie je stoupání teploty hornin směrem do hloubky zemské kůry v posledních dvou stech letech obecně známé a sledovatelné v dolech. Mocnost pevné horninové kůry je poměrně malá, jen několik desítek km, ale dosud není ověřen průběh teplot v celé této mocnosti, ale jen do hloubky několika km (nejhlubší ojedinělé vrty na Zemi jsou do hloubky 12 km). Teploty dále do hloubky do dalších vrstev Země až do jádra jsou jen odhadovány. Tato neznalost velmi komplikuje vytvoření teplotního obrazu a tedy i vysvětlení rozdílnosti teplot v různých hloubkách a na různých místech Země.

Geotermální energie má z ostatních obnovitelných zdrojů několik zásadních předností:

  • je dosažitelná kdekoli na Zemi v různých hloubkách pod povrchem podle požadovaného využití tepla či zdroje pro výrobu elektrické energie,
  • zdroje geotermální energie jsou z lidského hlediska stálé,
  • geotermální zdroj není při správném řešení ovlivnitelný ani člověkem, ani změnami klimatu,
  • geotermální zdroj nepotřebuje na povrchu Země velké plochy,
  • využití geotermální energie neovlivňuje ani životní prostředí, ani termální rovnováhu Země.

Využití geotermální energie je však v současné době poměrně nákladné s ohledem na technologii hloubení vrtů a vytváření podzemních výměníku tepla. Asi proto je využití této energie teprve v začátcích. Rozmach využití mělké nízkoteplotní energie byl vlastně vyvolán teprve energetickou krizí na konci minulého století.

Využití geotermální energie v ČR je teprve na počátku. Projekt využití geotermální energie Litoměřicích je v mnoha směrech ojedinělý. V čem jeho ojedinělost spočívá? V čem jsou podmínky pro využití v Lovosicích podobné? Dají se výsledky průzkumného vrtu v Litoměřicích použít i pro Lovosice?

V ČR se využívá geotermální energie dosud hlavně nízko teplotní, tedy jen poměrně mělkými vrty do hloubky 100 až 150m pro vytápění menších objektů a rodinných domů a to ještě se značným časovým několikaletým zpožděním proti okolním evropským státům.

Litoměřická lokalita je tedy jakýmsi pilotním projektem, který navazuje na světové zkušenosti a představuje první projekt hlubinného puklinového výměníku geotermálního tepla u nás. Projekt hodlá využít tzv. „suché“ zemské teplo na významné puklinové poruchové zóně z hloubky cca 5 km.

Tato puklinová zóna pokračuje směrem na Lovosice a proto i zde bude možné teplo z této hloubky využít, jak pro získání tepla, tak případně pro výrobu elektrické energie

Základní studie průzkumu okolí Lovosic, o které jsme se zmínili v úvodu, je hotová. Co bude následovat? Jaké jsou finanční náklady na další průzkum? Bude v Lovosicích i průzkumný vrt?

Na jižní a jihozápadním okraji města Lovosic byl realizován geofyzikální průzkum, který zde potvrdil pokračování tzv. Litoměřického zlomového pásma a identifikoval vhodné úseky pro umístění hlubokých vrtů. V současné době se bude zpracovávat projekt, který rozhodne o nutnosti průzkumného vrtu a nebo o možnosti využití získaných znalostí z litoměřického vrtu a tím o přímém projektování vrtů pro vybudování podzemního výměníku tepla.

Jakou vidíte perspektivu praktického využití geotermální energie v Lovosicích? Dá se nyní hovořit o nějakých termínech možné realizace?

Využití geotermálního tepla je samozřejmě nákladný projekt a jako takový vyžaduje čas na realizaci.

Zpracování projektu vrtů s vybudováním podzemního puklinového výměníku vyžaduje samo o sobě cca 2 až 3 roky. Pro zahájení projektu je však nutné získat finanční prostředky, které nejsou malé, což vyžaduje na příklad z dotací minimálně 3 roky. Pokud by bylo zajištěno financování, pak realizace je reálná do několika roků

Jaké další kroky z Vašeho pohledu budou následovat?

Každý projekt má přípravnou fázi, kde se zkoumá ekonomika, finanční náklady, proveditelnost i rizika a také vztah k životnímu prostředí. Vše se zahajuje zpracováním projektu, územním rozhodnutím a zpracováním podkladů pro stavební řízení. Souběžně je však nutné připravit podklady pro financování, rizikovou analýzu, EIA a postupovat podle platných právních předpisů s výběrovými řízeními prováděcích firem, hlavně vrtných či stavebních.

Na závěr máte slovo. Co chcete našim čtenářům ještě říci a zatím k tomu nebyl prostor?

Na závěr bych rád zdůraznil, že geotermální energie, kterou lidstvo zdědilo již při vzniku naší planety, není dosud snadno získatelná s ohledem na vrtnou technologii, která je k dispozici, je však v řadě zemí a možná i pro naši republiku, snad jediný zdroj energie pro budoucí pokolení, který by mohl prodloužit život na Zemi, protože dosud využívané fosilní energetické zdroje se postupně vyčerpávají.

Záměrně jsme se vyhýbali otázkám o možném technickém řešení, které v Lovosicích připadá v úvahu. Je to téma na další článek s Ing. Myslilem, který bude uveřejněn příště. Děkuji za rozhovor a přeji úspěch v další práci.

Rozhovor i foto připravil Miroslav Hvorka

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš